Antarctica - in from the cold? : Đề thi thật IELTS READING (Kèm đáp án & Dịch - Giải thích cấu trúc khó)(Ngày thi 9/3/2024)

· Đề thi thật IELTS Reading

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp Antarctica - in from the cold? : Đề thi thật IELTS READING (Kèm đáp án & Giải thích cấu trúc khó)(Ngày thi 9/3/2024)

I. Kiến thức liên quan

II. Antarctica - in from the cold?: Đề thi thật IELTS READING

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

Antarctica – in from the cold?

 A

A little over a century ago, men of the ilk of Scott, Shackleton and Mawson battled against Antarctica’s blizzards, cold and deprivation. In the name of Empire and in an age of heroic deeds they created an image of Antarctica that was to last well into the 20th century – an image of remoteness, hardship, bleakness and isolation that was the province of only the most courageous of men. The image was one of a place removed from everyday reality, of a place with no apparent value to anyone.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • that was to last well into the 20th century: cấu trúc be to do sth có nghĩa có khả năng sẽ, trong câu ngày mang nghĩa "điều này sẽ kéo dài cho đến thế kỉ 20 >> Cấu trúc "be to + infinitive" tiếng anh mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
   • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  They portrayed Antarctica in a powerful way during the time of the Empire, and this image stuck around until the 1900s.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Cách đây hơn một thế kỷ, những người đàn ông Ê-cốt của Scott, Shackleton và Mawson đã chiến đấu chống lại những trận bão tuyết, cái lạnh và sự thiếu thốn ở Nam Cực. Nhân danh Đế chế và trong thời đại của những hành động anh hùng, họ đã tạo ra một hình ảnh về Nam Cực sẽ tồn tại đến tận thế kỷ 20 - một hình ảnh về sự xa xôi, khó khăn, ảm đạm và cô lập vốn là lãnh địa của chỉ những người dũng cảm nhất. Hình ảnh đó là một nơi xa rời thực tế hàng ngày, một nơi không có giá trị rõ ràng đối với bất kỳ ai.

B

As we enter the 21st century, our perception of Antarctica has changed. Although physically Antarctica is no closer and probably no warmer, and to spend time there still demands a dedication not seen in ordinary life, the continent and its surrounding ocean are increasingly seen to be an integral part of Planet Earth, and a key component in the Earth System. Is this because the world seems a little smaller these days, shrunk by TV and tourism, or is it because Antarctica really does occupy a central spot on Earth’s mantle? Scientific research during the past half-century has revealed – and continues to reveal – that Antarctica’s great mass and low temperature exert a major influence on climate and ocean circulation, factors which influence the lives of millions of people all over the globe.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Khi chúng ta bước vào thế kỷ 21, nhận thức của chúng ta về Nam Cực đã thay đổi. Mặc dù về mặt vật lý, Nam Cực không gần hơn và có lẽ không ấm hơn, và để dành thời gian ở đó vẫn đòi hỏi sự cống hiến chưa từng thấy trong cuộc sống bình thường, lục địa này và đại dương xung quanh nó ngày càng được coi là một phần không thể thiếu của Hành tinh Trái đất và là thành phần quan trọng của Trái đất. Hệ thống. Đây có phải là do thế giới ngày nay dường như nhỏ hơn một chút, bị thu hẹp bởi truyền hình và du lịch, hay là do Nam Cực thực sự chiếm vị trí trung tâm trên lớp vỏ Trái đất? Nghiên cứu khoa học trong nửa thế kỷ qua đã tiết lộ - và tiếp tục tiết lộ - rằng khối lượng lớn và nhiệt độ thấp của Nam Cực có ảnh hưởng lớn đến khí hậu và sự lưu thông của đại dương, những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên toàn cầu.

C

Antarctica was not always cold. The slow break-up of the super-continent Gondwana with the northward movements of Africa, South America, India and Australia eventually created enough space around Antarctica for the development of an Antarctic Circumpolar Current (ACC), that flowed from west to east under the influence of the prevailing westerly winds. Antarctica cooled, its vegetation perished, glaciation began and the continent took on its present-day appearance. Today the ice that overlies the bedrock is up to 4km thick, and surface temperatures as low as – 89.2deg C have been recorded. The icy blast that howls over the ice cap and out to sea – the so-called katabatic wind – can reach 300 km/hr, creating fearsome wind-chill effects.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này: Antarctica cooled, its vegetation perished, glaciation began and the continent took on its present-day appearance: ở đây liên tục là các mệnh đề được liệt kê và nối nhau bằng and:
  • Mệnh đề 1: Antarctica cooled
  • Mệnh đề 2: its vegetation perished
  • Mệnh đề 3: glaciation began and the continent took on its present-day appearance
   • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Antarctica got colder, its plants died, ice started forming, and it ended up looking like it does today.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Nam Cực không phải lúc nào cũng lạnh. Sự tan rã chậm rãi của siêu lục địa Gondwana cùng với sự di chuyển về phía bắc của Châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ và Úc cuối cùng đã tạo ra đủ không gian xung quanh Nam Cực cho sự phát triển của Dòng hải lưu Vòng Nam Cực (ACC), chảy từ tây sang đông dưới ảnh hưởng của gió Tây Tây thịnh hành. Nam Cực nguội đi, thảm thực vật ở đó bị diệt vong, băng hà bắt đầu và lục địa này có diện mạo như ngày nay. Ngày nay lớp băng bao phủ nền đá dày tới 4km và nhiệt độ bề mặt thấp tới -89,2 độ C đã được ghi nhận. Vụ nổ băng giá hú qua chỏm băng và ra biển – còn gọi là gió katabatic – có thể đạt tốc độ 300 km/giờ, tạo ra hiệu ứng gió lạnh đáng sợ.

D

Out of this extreme environment come some powerful forces that reverberate around the world. The Earth’s rotation, coupled with the generation of cells of low pressure off the Antarctic coast, would allow Astronauts a view of Antarctica that is as beautiful as it is awesome. Spinning away to the northeast, the cells grow and deepen, whipping up the Southern Ocean into the mountainous seas so respected by mariners. Recent work is showing that the temperature of the ocean may be a better predictor of rainfall in Australia than the pressure difference between Darwin and Tahiti – the Southern Oscillation Index. By receiving more accurate predictions, graziers in northern Queensland are able to avoid overstocking in years when rainfall will be poor. Not only does this limit their losses but it prevents serious pasture degradation that may take decades to repair. CSIRO is developing this as a prototype forecasting system, but we can confidently predict that as we know more about the Antarctic and the Southern Ocean we will be able to enhance and extend our predictive ability.

 • IELTS TUTOR dịch: Từ môi trường khắc nghiệt này xuất hiện một số thế lực mạnh mẽ gây tiếng vang khắp thế giới. Vòng quay của Trái đất, kết hợp với việc tạo ra các tế bào áp suất thấp ngoài khơi bờ biển Nam Cực, sẽ cho phép các phi hành gia có tầm nhìn về Nam Cực đẹp đến mức tuyệt vời. Xoay về phía đông bắc, các tế bào phát triển và sâu hơn, tràn vào Nam Đại Dương vào các vùng biển miền núi được các thủy thủ rất kính trọng. Nghiên cứu gần đây cho thấy nhiệt độ của đại dương có thể là yếu tố dự báo lượng mưa ở Úc tốt hơn so với chênh lệch áp suất giữa Darwin và Tahiti – Chỉ số Dao động Nam. Bằng cách nhận được những dự đoán chính xác hơn, những người chăn nuôi gia súc ở miền bắc Queensland có thể tránh được việc chăn nuôi quá mức trong những năm lượng mưa ít. Điều này không chỉ hạn chế tổn thất mà còn ngăn chặn tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đồng cỏ mà có thể phải mất hàng thập kỷ để sửa chữa. CSIRO đang phát triển hệ thống này như một hệ thống dự báo nguyên mẫu, nhưng chúng tôi có thể tự tin dự đoán rằng khi chúng tôi biết nhiều hơn về Nam Cực và Nam Đại Dương, chúng tôi sẽ có thể nâng cao và mở rộng khả năng dự đoán của mình.

 E

The ocean’s surface temperature results from the interplay between deep-water temperature, air temperature and ice. Each winter between 4 and 19 million square km of sea ice form, locking up huge quantities of heat close to the continent. Only now can we start to unravel the influence of sea ice on the weather that is experienced in southern Australia. But in another way, the extent of sea ice extends its influence far beyond Antarctica. Antarctic krill – the small shrimp-like crustaceans that are the staple diet for baleen whales, penguins, some seals, flighted sea birds and many fish – breed well in years when sea ice is extensive and poorly when it is not. Many species of baleen whales and flighted sea birds migrate between the hemispheres and when the krill are less abundant they do not thrive.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Nhiệt độ bề mặt đại dương là kết quả của sự tương tác giữa nhiệt độ nước sâu, nhiệt độ không khí và băng. Mỗi mùa đông, có khoảng 4 đến 19 triệu km2 băng biển hình thành, giữ lại một lượng nhiệt khổng lồ gần lục địa. Chỉ bây giờ chúng ta mới có thể bắt đầu làm sáng tỏ ảnh hưởng của băng biển đối với thời tiết ở miền nam Australia. Nhưng theo một cách khác, phạm vi băng biển mở rộng tầm ảnh hưởng của nó vượt xa Nam Cực. Nhuyễn thể ở Nam Cực – loài giáp xác nhỏ giống tôm là thức ăn chủ yếu của cá voi tấm sừng hàm, chim cánh cụt, một số hải cẩu, chim biển bay và nhiều loài cá – sinh sản tốt trong những năm khi băng biển dày và kém khi không có băng. Nhiều loài cá voi tấm sừng và chim biển bay di cư giữa các bán cầu và khi loài nhuyễn thể ít phong phú, chúng không phát triển mạnh.

F

The circulatory system of the world’s oceans is like a huge conveyor belt, moving water and dissolved minerals and nutrients from one hemisphere to the other, and from the ocean’s abyssal depths to the surface. The ACC is the longest current in the world and has the largest flow. Through it, the deep flows of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans are joined to form part of single global thermohaline circulation. During winter, the howling katabatics sometimes scour the ice off patches of the sea’s surface leaving large ice-locked lagoons, or ‘polynyas’. Recent research has shown that as fresh sea ice forms, it is continuously stripped away by the wind and maybe blown up to 90km in a single day. Since only freshwater freezes into ice, the water that remains becomes increasingly salty and dense, sinking until it spills over the continental shelf. Coldwater carries more oxygen than warm water, so when it rises, well into the northern hemisphere, it reoxygenates and revitalises the ocean. The state of the northern oceans and their biological productivity owe much to what happens in the Antarctic.

 • IELTS TUTOR dịch: Hệ thống tuần hoàn của các đại dương trên thế giới giống như một băng chuyền khổng lồ, di chuyển nước, các khoáng chất và chất dinh dưỡng hòa tan từ bán cầu này sang bán cầu kia và từ độ sâu vực thẳm của đại dương lên bề mặt. ACC là dòng điện dài nhất thế giới và có dòng chảy lớn nhất. Thông qua đó, các dòng chảy sâu của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương được nối với nhau để tạo thành một phần của vòng tuần hoàn nhiệt muối toàn cầu duy nhất. Trong mùa đông, những con katabatic hú đôi khi quét sạch băng khỏi các mảng bề mặt biển để lại những đầm phá lớn bị khóa băng, hay còn gọi là 'polynyas'. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng khi băng biển mới hình thành, nó liên tục bị gió cuốn đi và có thể bị thổi bay tới 90km chỉ trong một ngày. Vì chỉ có nước ngọt đóng băng thành băng nên phần nước còn lại ngày càng mặn và đậm đặc, chìm xuống cho đến khi tràn ra thềm lục địa. Nước lạnh mang nhiều oxy hơn nước ấm, vì vậy khi nước dâng cao đến tận bán cầu bắc, nó sẽ tái tạo oxy và hồi sinh đại dương. Tình trạng của các đại dương phía bắc và năng suất sinh học của chúng phụ thuộc nhiều vào những gì xảy ra ở Nam Cực.

Questions 14-18

The reading Passage has seven paragraphs A-F
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter A-F, in boxes 14-18 on your answer sheet.

14 The example of research on weather prediction on agriculture

15 Antarctic sea ice brings life back to the world oceans’ vitality.

16 A food chain that influences the animals living pattern based on Antarctic fresh sea ice

17 The explanation of how atmosphere pressure above Antarctica can impose an effect on global climate change

18 Antarctica was once thought to be a forgotten and insignificant continent

Question 19-21 

Summary
Please match the natural phenomenon with correct determined factor
Choose the correct answer from the box;
Write the correct letter A-F, in boxes 19-21 on your answer sheet.

19 Globally, mass Antarctica’s size and …………………… influence climate change

20 …………………… contributory to western wind

21 Southern Oscillation Index based on air pressure can predict ………………….. in Australia

A Antarctic Circumpolar Current (ACC)
B katabatic winds
C rainfall
D temperature
E glaciers
F pressure

Questions 22-26

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answer in box 22-26 on your answer sheet.

22 In paragraph B, the author wants to tell which of the following truth about the Antarctic?

A To show Antarctica has been a central topic of global warming in Mass media

B To illustrate its huge sea ice brings food to million lives to places in the world

C To show it is the heart and its significance to the global climate and current

D To illustrate it locates in the central spot on Earth geographically

23 Why do Australian farmers keep an eye on the Antarctic ocean temperature?

A Help farmers reduce their economic or ecological losses

B Retrieve grassland decreased in the overgrazing process

C Prevent animal from dying

D A cell provides fertilizer for the grassland

24 What is the final effect of katabatic winds?

A Increase the moving speed of ocean current

B Increase salt level near the ocean surface>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

C Bring fresh ice into southern oceans

D Pile up the mountainous ice cap respected by mariners

25 The break of the continental shelf is due to the

A Salt and density increase

B Salt and density decrease

C global warming resulting in a rising temperature

D fresh ice melting into ocean water

26 The decrease in the number of Whales and seabirds is due to

A killers whales are more active around

B Sea birds are affected by high sea level salty

C less sea ice reduces the productivity of food source

D seals fail to reproduce babies

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

14. D

15. F

16. E

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. C>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

23. A

24. C

25. C

26. C

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR