Đề thi thử IELTS READING Test 7

· Reading

Bên cạnh Phân tích & Sửa đề"Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?" (ngày21/11/2020), IELTS cũng cung cấp đề thi thử IELTS Reading Test 7.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể nhìn đề trực tiếp trên website của IELTS TUTOR hoặc
  • Download PDF bộ đề thi thử test 7 IELTS READING rồi in ra và làm nhé

Học sinh lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR chỉ cần download answer sheet được kẻ sẵn cho đề thi thử test 7 IELTS READING này chỉ cần điền vào và nộp giáo viên nhé.

https://docs.google.com/document/d/1K1f9cCyn3zWDGZsYy4I4aC2GXWcMdGDn/edit?usp=sharing&ouid=106246969311592614705&rtpof=true&sd=true