Giải thích từ mới passage ''Corporate social Responsibility a new concept of “market” '' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Corporate social Responsibility a new concept of ''market''.

Corporate social Responsibility a new concept of “market”

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Maybe Ben & Jerry’s and The Body Shop set themselves up for a fall by appearing to have a monopoly on making an honest buck. But their struggles are a lesson on how little we know about the minefield of ethical marketing. The Body Shop, along with the American ice cream maker Ben and Jerry’s, was hailed as a new breed of green, or environmentally conscious, business.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ben & Jerry’s and The Body Shop có vẻ như đã thất bại trong việc thực hiện ý tưởng mới, nhưng sự đấu tranh của họ là một bài học về việc tiếp thị có đạo đức. Họ chính là những người đi đầu trong việc kinh doanh "xanh", có ý thức về môi trường.

Ben and Jerry’s

A. Ben & Jerry’s offers a very sweet benefits package to employees. First, every one of the 700+ Ben & Jerry’s workers is entitled to three free pints of ice cream, sorbet or frozen yoghurt per day worked. (Some workers use allotments of their free treats to barter for other goods and services in town such as haircuts). Beyond the freebies, personnel receive a 50% discount on the company’s frozen goodies, a 40% discount on merchandise and further 30% break on no- Ben & Jerry’s foods at company outlets.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ben & Jerry’s đưa ra gói phúc lợi vô cùng ngọt ngào cho nhân viên. Đầu tiên, mỗi một trong số hơn 700 công nhân của Ben & Jerry’s được nhận ba pint kem, sorbet hoặc sữa chua đông lạnh miễn phí mỗi ngày làm việc. (Một số công nhân sử dụng phần quà miễn phí của họ để đổi lấy các hàng hóa và dịch vụ khác trong thị trấn, chẳng hạn như cắt tóc). Ngoài các món ăn miễn phí, nhân viên còn được giảm giá 50% đối với đồ ăn vặt đông lạnh của công ty, giảm giá 40% đối với hàng hóa và giảm giá thêm 30% đối với thực phẩm không có của Ben & Jerry tại các cửa hàng của công ty.

B. Workers are further entitled to paid family leave and may take advantage of the Employee Stock Purchase Program to purchase company stock (after six months with the organization) at a 15% discount. Beginning in 1998, 316 stock options are awarded to each worker (excluding directors and officers) and stock is also assigned to each employee’s 410K plan at the end of the calendar year. These contributions are intended to achieve the company’s goal of linked prosperity, i.e. to assure that future prosperity is widely shared by all employees.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Người lao động tiếp tục được hưởng chế độ nghỉ phép có lương và có thể tận dụng Chương trình Mua cổ phiếu cho Nhân viên để mua cổ phiếu của công ty (sau sáu tháng với tổ chức) với mức chiết khấu 15%. Bắt đầu từ năm 1998, 316 quyền chọn cổ phiếu được trao cho mỗi công nhân (không bao gồm giám đốc và cán bộ) và cổ phiếu cũng được chỉ định cho kế hoạch 410K vào cuối năm dương lịch. Những đóng góp này nhằm đạt được mục tiêu của công ty về sự thịnh vượng, tức là đảm bảo rằng sự thịnh vượng trong tương lai được chia sẻ rộng rãi bởi tất cả nhân viên.

The Body Shop

C. History of The Body Shop Anita Roddick started The Body Shop with a mere £4,000 and a dream. With over 1,900 stores in 50 countries. The Body Shop was founded in 1976 in Brighton, England. From her original shop, which offered a line of 25 different lotions, creams, and oils, Roddick became the first successful marketer of body care products that combined natural ingredients with ecologically-benign manufacturing processes. Her company’s refusal to test products on animals, along with an insistence on nonexploitative labor practices among suppliers around the world, appealed especially to upscale, mainly middle-class women, who were and have continued to be the company’s primary market. As sales boomed, even the conservative financial markets approved of The Body Shop’s impressive profit picture, and a public stock offering in 1984 was successful. An expansion campaign followed. In 1988 the company entered the U.S. market by opening a store in New York City, and by 1977 the company boasted 1,500 stores, including franchises, in 47 countries. Anti-marketing seemed to be smart marketing, at least as far as The Body Shop was concerned.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • The Body Shop được thành lập vào năm 1976 tại Brighton, Anh với chỉ 4.000 bảng Anh và một giấc mơ của Anita Roddick. Từ cửa hàng ban đầu của cô, nơi cung cấp 25 loại kem dưỡng, kem và dầu khác nhau, Roddick đã trở thành nhà tiếp thị thành công đầu tiên về các sản phẩm chăm sóc cơ thể kết hợp các thành phần tự nhiên với quy trình sản xuất lành tính về mặt sinh thái. Việc công ty của cô từ chối thử nghiệm sản phẩm trên động vật, cùng với sự khăng khăng về thực hành lao động không định tính giữa các nhà cung cấp trên khắp thế giới, đặc biệt hấp dẫn đối với phụ nữ tầng lớp trung lưu, những người đã và đang tiếp tục là thị trường chính của công ty. Khi doanh số bán hàng bùng nổ, ngay cả các thị trường tài chính bảo thủ cũng chấp thuận bức tranh lợi nhuận ấn tượng của The Body Shop và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào năm 1984 đã thành công. Tiếp theo là một chiến dịch mở rộng. Năm 1988, công ty thâm nhập thị trường Hoa Kỳ bằng cách mở một cửa hàng ở Thành phố New York, và đến năm 1977, công ty đã có 1.500 cửa hàng, bao gồm cả nhượng quyền thương mại, tại 47 quốc gia. Chống tiếp thị dường như là cách tiếp thị thông minh.

D. Part of the secret of The Body Shop’s early success was that it had created a market niche for itself. The company was not directly competing against the traditional cosmetics companies, which marketed their products as fashion accessories designed to cover up flaws and make women look more like the fashion models who appeared in their lavish ads. Instead, The Body Shop offered a line of products that promised benefits other than appearance – healthier skin, for instancerather than simply a better-looking complexion. The company is known for pioneering the natural ingredient cosmetic market and establishing social responsibility as an integral part of company operations. The Body Shop is known for its ethical stances, such as its monetary donations to be communities in which it operates, and its business partnerships with developing countries. In 1988 Roddick opened her first store in the United States, and by that time – through various social initiatives such as the “Stop the Burn” campaign to save the Brazilian rainforest (the source of many of the company’s natural ingredients), and strong support of employee volunteerism – The Body Shop name had become synonymous with social activism and global preservation worldwide. The company had also become immensely profitable.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một phần trong bí quyết thành công ban đầu của The Body Shop là nó đã tạo ra một thị trường ngách cho riêng mình. Công ty không trực tiếp cạnh tranh với các công ty mỹ phẩm truyền thống, tiếp thị sản phẩm như những phụ kiện thời trang nhằm che đi khuyết điểm và khiến phụ nữ trông giống những người mẫu thời trang xuất hiện trong các quảng cáo. Thay vào đó, The Body Shop cung cấp một dòng sản phẩm hứa hẹn mang lại lợi ích khác ngoài vẻ bề ngoài - ví dụ như làn da khỏe mạnh hơn - thay vì chỉ đơn giản là một làn da đẹp hơn. Công ty được biết đến với việc đi tiên phong trong thị trường mỹ phẩm tự nhiên và thiết lập trách nhiệm xã hội như một phần không thể thiếu trong hoạt động của công ty. The Body Shop được biết đến với các quan điểm đạo đức của mình, chẳng hạn như quyên góp tiền cho các cộng đồng mà nó hoạt động và quan hệ đối tác kinh doanh của nó với các nước đang phát triển. Năm 1988, Roddick mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ, và vào thời điểm đó - thông qua nhiều sáng kiến ​​xã hội khác nhau như chiến dịch "Stop the Burn" để cứu rừng nhiệt đới Brazil (nguồn cung cấp nhiều nguyên liệu tự nhiên của công ty), và sự ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần tình nguyện của nhân viên - Tên The Body Shop cũng đã được biết đến với nhiều hoạt động xã hội và bảo tồn toàn cầu trên toàn thế giới. Công ty cũng đã đạt rất nhiều lợi nhuận.

E. By the mid-1990s, however, The Body Shop faced growing competition, forcing it to begin its first major advertising initiative, the most prominent part of which was the “Ruby” campaign. The campaign was personified by Ruby, a doll with Rubenesque proportions who was perched on an antique couch and who looked quite pleased with herself and her plump frame. Randy Williamson, a spokesperson for The Body Shop, said, “Ruby is the fruit of our long-established practice of challenging the way the cosmetic industry talks to women. The Ruby campaign is designed to promote the idea that The Body Shop creates products designed to enhance features, moisturize, cleanse, and polish, not to correct ‘flaws.’ The Body Shop philosophy is that there is real beauty in everyone. We are not claiming that our products perform miracles.”

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, vào giữa những năm 1990, The Body Shop phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng, buộc họ phải bắt đầu sáng kiến quảng cáo lớn đầu tiên của mình, phần nổi bật nhất trong số đó là chiến dịch “Ruby”. Chiến dịch được nhân cách hóa bởi Ruby, một con búp bê có tỷ lệ giống Rubenesque đang ngồi trên đi văng cổ và trông khá hài lòng với bản thân và thân hình đầy đặn. Randy Williamson, người phát ngôn của The Body Shop, cho biết “Ruby là thành quả của quá trình lâu đời của chúng tôi trong việc thách thức cách ngành công nghiệp mỹ phẩm nói chuyện với phụ nữ. Chiến dịch Ruby được thiết kế để quảng bá ý tưởng rằng The Body Shop tạo ra các sản phẩm được thiết kế để nâng cao tính năng, dưỡng ẩm, làm sạch và khiến da bóng mịn, chứ không phải để sửa chữa “khuyết điểm”. Triết lý của The Body Shop là tất cả mọi người đều có vẻ đẹp thực sự. Chúng tôi không tuyên bố rằng sản phẩm của chúng tôi thực hiện những điều kỳ diệu ”.

F. The Competition the Body Shop lost market share in the late 1990s to product-savvy competitors that offered similar cosmetics at lower prices. The main competitors are H20, Sephora, Bath and Body Works, and Origins. Research Results Research showed that women appreciate The Body Shop for their ethical standards. They are pleased by companies with green actions, not promises. The research proved that The Body Shop has been put on the back burner in many people’s minds: overcrowded by newer, fresher Brands. Companies like the Body Shop continually hype their products through advertising and marketing, often creating a demand for something where a real need for it does not exist. The message pushed is that the route to happiness is through buying more and more of their products. Under such consumerism, the increasing domination of multinationals and their standardised products is leading to global cultural conformity. Other downfall factors also include misleading the public, low pay and against unions, exploiting indigenous people; Also the mass production, packaging and transportation of huge quantities of goods are using up the world’s resources faster than they can be renewed and filling the land, sea and air with dangerous pollution and waste.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • The Body Shop đã mất thị phần cuối những năm 1990 vào tay các đối thủ cạnh tranh am hiểu sản phẩm cung cấp mỹ phẩm tương tự với giá thấp hơn. Các đối thủ cạnh tranh chính là H20, Sephora, Bath and Body Works và Origins. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ đánh giá cao The Body Shop vì các tiêu chuẩn đạo đức của họ. Họ được lòng các công ty bằng những hành động xanh chứ không phải những lời hứa. Nghiên cứu đã chứng minh rằng The Body Shop đã được đặt lên hàng đầu trong suy nghĩ của nhiều người. Các công ty như The Body Shop liên tục quảng cáo sản phẩm của họ thông qua quảng cáo và tiếp thị, thường tạo ra nhu cầu về thứ gì đó mà nhu cầu thực sự không tồn tại. Thông điệp được đưa ra là con đường dẫn đến hạnh phúc là mua ngày càng nhiều sản phẩm. Dưới chủ nghĩa tiêu dùng như vậy, sự thống trị ngày càng tăng của các công ty đa quốc gia và các sản phẩm tiêu chuẩn hóa dẫn đến sự phù hợp văn hóa toàn cầu. Các yếu tố sa sút khác cũng gây hiểu lầm cho công chúng, trả lương thấp và chống lại các nghiệp đoàn, bóc lột người bản xứ. Ngoài ra, việc sản xuất hàng loạt, đóng gói và vận chuyển số lượng lớn hàng hóa đang sử dụng hết tài nguyên của thế giới nhanh hơn mức có thể tái tạo và làm cho đất, biển và không khí bị ô nhiễm với các chất thải nguy hiểm.

G. The Problem The Body Shop has used safe and timid advertising over the last decade, decreasing market share and brand value. With the rise of new, more natural and environmentally friendly competitors, The Body Shop can no longer stand behind being the greenest or most natural. The Solution The Body Shop is the originator of ethical beauty with our actions speaking louder than our words. This is the new direction of The Body Shop. We will be a part of different acts of kindness in big cities. We will eliminate unwanted graffiti, purify city air, and give the customer an opportunity to be a part of something good.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vấn đề là The Body Shop đã sử dụng chiến lược quảng cáo ''an toàn'' trong thập kỷ qua, làm giảm thị phần và giá trị thương hiệu. Với sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh mới, tự nhiên hơn và thân thiện với môi trường, The Body Shop không còn có thể đứng đằng sau việc trở thành công ty xanh nhất hoặc tự nhiên nhất. Hướng đi mới củaThe Body Shop là trở thành nơi khởi nguồn cho vẻ đẹp có đạo đức với hành động lớn hơn lời nói của chúng ta. Chúng tôi sẽ là một phần của những hành động tử tế khác nhau ở các thành phố lớn. Chúng tôi sẽ loại bỏ những hình vẽ bậy không mong muốn, làm sạch không khí thành phố và mang đến cho khách hàng cơ hội trở thành một phần của điều gì đó tốt đẹp.

Questions 1-4

The Reading Passage has 7 paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

1. An action is taken to establishing social responsibility in the conservation project

2. a description of the conventional way the ads applied to talk to its customers

3. A history of a humble origin and expansion

4. management practices are intended to line up the company’s goal with participants’ prosperity

Questions 5-7: Choose the THREE correct letter, A-F.

What is true about Ben & Jerry’s company management?

A. There was little difference between the highest salary and the lowest

B. They were advertising their product with powerful internal marketing.

C. They offer the employee complimentary product

D. Employee was encouraged to give services back to the community

E. the products are designed for workers to barter for other goods and services

F. offered a package of benefits for disabled employees

Questions 8-10: Choose the THREE correct letter, A-F.

What are the factors once contributed to the success of the BODY SHOP?

A. pioneering the natural-ingredient cosmetics market

B. appealed to primary market mainly of the rich women

C. focused on their lavish ads campaign

D. The company avoided producing traditional cosmetics products

E. its moral concept that refuses to use animals-tested ingredients

F. its monetary donations to the communities and in developing countries

Questions 11-13: Choose the THREE correct letter, A-F.

What are the factors leading to the later failure for BODY SHOP company?

A. its philosophy that there is real beauty in everyone is faulty

B. fail to fulfil promises while acted like misleading the public

C. faced growing competition

D. its creating demand for something that the customers do not actually need

E. its newer, fresher Brands are not successful in the Market

F. fail to offer cosmetics at lower prices than competitors

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0