Giải thích từ mới passage ''Mary Wollstonecraft''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Mary Wollstonecraft''.

Mary Wollstonecraft

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Founder of Feminism

A. In 1789 began the celebrated French Revolution, an event which shook the old certainties of European states and European monarchies to the core. It also raised debate on the desired structure of the state throughout the whole populations to an unprecedented degree. In October the following year, Edmund Burke brought out his Reflections on the Revolution in France, which sold 35,000 copies within weeks, then a huge number. It reinforced all the fears and prejudices of the traditional aristocracy. Immediately, more progressive authors began writing their responses, including the celebrated Thomas Paine whose The Rights of Man sold an amazing two million copies.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mary Wollstonecraft
  • Người sáng lập chủ nghĩa nữ quyền
    • A. Năm 1789 bắt đầu cuộc Cách mạng Pháp nổi tiếng, một sự kiện làm lung lay những điều chắc chắn cũ của các quốc gia châu Âu và các chế độ quân chủ châu Âu về cốt lõi. Nó cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về cấu trúc mong muốn của nhà nước trong toàn bộ dân cư ở một mức độ chưa từng thấy. Vào tháng 10 năm sau, Edmund Burke cho ra mắt Những phản ánh về cuộc cách mạng ở Pháp, cuốn sách này đã bán được 35.000 bản trong vòng vài tuần, một con số khổng lồ. Nó củng cố mọi nỗi sợ hãi và định kiến của tầng lớp quý tộc truyền thống. Ngay lập tức, những tác giả tiến bộ hơn đã bắt đầu viết phản hồi của họ, bao gồm Thomas Paine nổi tiếng với tác phẩm The Rights of Man đã bán được hai triệu bản.

B. But Paine's was not the first response. Less than a month after Burke's book was published, there appeared the anonymous A Vindication of the Rights of Men. It sold so well that a second edition appeared only three weeks after the first. However, in this edition the author was named as Mary Wollstonecraft. The involvement of women in politics was almost unknown at the time and there was outrage. Horace Walpole called her 'a hyena in petticoats'.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • B. Nhưng tác phẩm của Paine không phải là phản hồi đầu tiên. Chưa đầy một tháng sau khi cuốn sách của Burke được xuất bản, đã xuất hiện cuốn sách “Sự minh chứng cho quyền của đàn ông” ẩn danh. Nó bán chạy đến nỗi ấn bản thứ hai xuất hiện chỉ ba tuần sau ấn bản đầu tiên. Tuy nhiên, trong ấn bản này, tác giả được đặt tên là Mary Wollstonecraft. Sự tham gia của phụ nữ vào chính trị hầu như không được biết đến vào thời điểm đó và đã gây ra sự phẫn nộ. Horace Walpole gọi cô là 'linh cẩu mặc váy lót'.

C. If she was intimidated by the outcry, it did not show. Only two years later, at the beginning of 1792, she produced another book with an even more inflammatory title: A Vindication of the Rights of Women. This has been a handbook for feminists ever since. Women tended to like her strong opinions while men were, not surprisingly, infuriated. What is surprising is that so many of the men who attacked this piece are usually thought of as politically advanced. Even William Godwin, for example, supported the idea that men and women were different and complementary and this required a political arrangement where men led and women followed. Wollstonecraft attacked this notion and demanded independence and equality for women.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • C. Nếu cô ấy bị đe dọa bởi sự phản đối kịch liệt, nó đã không xuất hiện. Chỉ hai năm sau, vào đầu năm 1792, bà cho ra đời một cuốn sách khác với tựa đề thậm chí còn gây nhức nhối hơn: Lời minh chứng về quyền của phụ nữ. Kể từ đó, đây đã là một cuốn cẩm nang dành cho các nhà nữ quyền. Phụ nữ có xu hướng thích ý kiến mạnh mẽ của cô ấy trong khi đàn ông, không ngạc nhiên, tức giận. Điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người đàn ông tấn công tác phẩm này thường được coi là những người tiến bộ về mặt chính trị. Ngay cả William Godwin, chẳng hạn, ủng hộ ý tưởng rằng nam giới và phụ nữ là khác nhau và bổ sung cho nhau và điều này đòi hỏi một sự sắp xếp chính trị trong đó nam giới lãnh đạo và phụ nữ tuân theo. Wollstonecraft đã công kích quan niệm này và yêu cầu độc lập và bình đẳng cho phụ nữ.

D. This rebellious streak led her in quite a different direction from most of her contemporaries. As bloodshed in Paris reached its peak during 1792 and 1793, and most British fled from France, Wollstonecraft moved to Paris to live. She stayed while most of her French friends were killed. Quite why is not clear since she clearly preferred the society of the bourgeois intellectuals who were dying to the street revolutionaries who were killing them. Perhaps it was only after this experience that she appreciated some of the practical pitfalls of unchecked liberty.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • D. Quãng thời gian nổi loạn này đã khiến cô ấy đi theo một hướng hoàn toàn khác với hầu hết những người cùng thời. Khi đổ máu ở Paris lên đến đỉnh điểm trong năm 1792 và 1793, và hầu hết người Anh chạy khỏi Pháp, Wollstonecraft chuyển đến Paris sinh sống. Cô ở lại trong khi hầu hết những người bạn Pháp của cô đã bị giết. Hoàn toàn không rõ tại sao vì cô ấy rõ ràng thích xã hội của những trí thức tiểu tư sản, những người đang chết hơn những người cách mạng đường phố đang giết họ. Có lẽ chỉ sau trải nghiệm này, cô mới đánh giá cao một số cạm bẫy thực tế của sự tự do không được kiểm soát.

E. The reality of revolution seemed to change her in a number of other ways. A feature of her Vindication was to urge both men and women to subjugate passion to reason. Before her experience in France she had remained single and, single-mindedly, celibate despite the temptation offered by the painter Fuseli. But whilst in France, she threw herself into a passionate affair with the American adventurer Gilbert Imlay. She even followed Imlay to Scandinavia in search of stolen silver treasure; a triumph of passion over reason if ever there was one! How ironic that she should suffer this fate in the middle of, what she hoped would be, the foundation of a better, more rational, society.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • E. Thực tế của cuộc cách mạng dường như đã thay đổi cô ấy theo một số cách khác. Một đặc điểm của “Sự minh chứng” của cô là thúc giục cả nam giới và phụ nữ khuất phục đam mê lý trí. Trước khi trải nghiệm ở Pháp, cô ấy vẫn độc thân và có tư tưởng độc thân, sống độc thân bất chấp sự cám dỗ của họa sĩ Fuseli. Nhưng trong khi ở Pháp, cô ấy đã đắm mình vào một mối tình say đắm với nhà thám hiểm người Mỹ Gilbert Imlay. Cô ấy thậm chí còn theo Imlay đến Scandinavia để tìm kiếm kho báu bạc bị đánh cắp; một niềm đam mê chiến thắng lý trí! Thật trớ trêu làm sao khi cô ấy phải chịu số phận này ở giữa điều mà cô ấy hy vọng sẽ là, nền tảng của một xã hội tốt đẹp hơn, hợp lý hơn.

F. She never entirely lost her principles, however, and clung to the belief that a better world based on equality and reason was attainable. Eventually she returned to Britain and, after a failed suicide bid, she married the very William Godwin who had so criticised her before. She died in childbirth not long after and pronounced herself 'content to be wretched' but refused to be a nothing and discounted.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • F. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ đánh mất hoàn toàn các nguyên tắc của mình và luôn kiên định với niềm tin rằng có thể đạt được một thế giới tốt đẹp hơn dựa trên sự bình đẳng và lý trí. Cuối cùng, cô trở về Anh và sau khi tự sát thất bại, cô kết hôn với chính William Godwin, người đã từng chỉ trích cô trước đây. Cô ấy chết trong khi sinh con không lâu sau đó và tuyên bố rằng mình 'hài lòng với sự khốn khổ' nhưng từ chối không là gì cả và bị coi nhẹ.

G. Mary Wollstonecraft's life was revolutionary in many ways, even for her time. She may have been inconsistent and contradictory but this cannot diminish the effect she had on the political thoughts of her contemporaries. We cannot ignore, too, the degree to which she has influenced later thought, even down to the present day. Her son-in-law, Percy Shelley, was a fervent admirer who immortalised her in verse in The Revolt of Islam. De Beauvoir's The Second Sex and Greer's The Female Eunuch both owe their origins to Wollstonecraft's pioneering writing. The notions of equality we take for granted today first appeared in her work. (691 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • G. Cuộc đời của Mary Wollstonecraft mang tính cách mạng về nhiều mặt, ngay cả với thời đại của bà. Bà ấy có thể không nhất quán và mâu thuẫn nhưng điều này không thể làm giảm ảnh hưởng của bà đối với tư tưởng chính trị của những người cùng thời. Chúng ta cũng không thể bỏ qua mức độ mà cô ấy đã ảnh hưởng đến tư tưởng sau này, thậm chí cho đến tận ngày nay. Con rể của bà, Percy Shelley, là một người ngưỡng mộ nhiệt thành, người đã làm bà bất tử trong câu thơ trong “The Revolt of Islam”. “The Second Sex” của De Beauvoir và “The Female Eunuch” của Greer, đều có nguồn gốc từ tác phẩm tiên phong của Wollstonecraft. Những quan niệm về bình đẳng mà chúng ta coi là đương nhiên ngày nay lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm của bà. (691 từ)

Questions 1-6

This reading passage has seven paragraphs (A-G). Choose the most suitable headings for paragraphs A-G from the list of headings below. Write the appropriate numbers (i-ix) beside questions 1-6. The first one has been done for you as an example. There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

List of Headings

i. A tragic ending

ii. A revolutionary life

iii. Being different

iv. Contradictory behaviour

v. The work of Thomas Paine

vi. Reactions to revolution

vii. A life in perspective

viii. The first reaction to Burke

ix. Asserting the rights of women

Example: Paragraph A Answer vi

1. Paragraph B

2. Paragraph C

3. Paragraph D

4. Paragraph E

5. Paragraph F

6. Paragraph G

Questions 7 - 13

Choose the appropriate answers A - D and write them in boxes 7 - 13 on your answer sheet.

7. The revolution in France

A. frightened everybody

B. prejudiced the aristocracy

C. concerned everybody

D. challenged the established order

8. Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Men

A. was an immediate best seller

B. sold only slowly at first

C. hardly sold at all

D. was only read by women

9. The response to A Vindication of the Rights of Men

A. intimidated Mary

B. made Mary flee to France

C. attracted William Godwin

D. made Mary write another book

10. Men objected to the book because

A. it was written by a woman

B. it challenged established ideas about men and women

C. she published before them

D. the writer was a female politician

11. Mary's personal life

A. always matched her published beliefs

B. sometimes contradicted her published beliefs

C. never contradicted her published beliefs

D. never matched her published beliefs

12. In refusing to be discounted she meant.....................

A. women should be taught literacy and numeracy

B. the role of women should not be reduced

C. she was not to be overlooked for being a woman

D. she was happy as she was

13. Mary Wollstonecraft's writing...........................

A. was constant and contemporary

B. inspired modern feminist writers

C. took equality for granted

D. was ignored

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR