Giải thích từ mới passage ''A Work of Genius''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''A Work of Genius''.

A Work of Genius

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

By the beginning of the 15th century, after a hundred years of construction, Florence Cathedral was still missing its dome. The building required an octagonal dome which would be higher and wider than any that had ever been built, with no external buttresses to keep it from spreading and falling under its own weight.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đến đầu thế kỷ 15, sau cả trăm năm xây dựng, Nhà thờ Florence vẫn bị khuyết mái vòm. Tòa nhà yêu cầu một mái vòm hình bát giác cao hơn và rộng hơn bất kỳ mái vòm nào đã từng được xây dựng, không có trụ bên ngoài để giữ cho nó không quá trải rộng và giảm trọng lượng của chính nó.

The building of such a masonry dome posed many technical problems. Filippo Brunelleschi, who is now seen as a key figure in architecture and perhaps the first modern engineer, looked to the great dome of the Pantheon in Rome for solutions. The dome of the Pantheon is a single shell of concrete, the formula for which had long since been forgotten. Soil filled with silver coins had held the Pantheon dome aloft while its concrete set. This could not be the solution in the case of the Florence Cathedral dome, due to its size. Another possible solution, the use of scaffolding, was also impractical because there was not enough timber in the whole of the region of Tuscany.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc xây dựng mái vòm nhà thờ bằng tường đá đã đặt ra nhiều vấn đề kỹ thuật. Filippo Brunelleschi, người hiện được xem là nhân vật chủ chốt trong kiến trúc và có lẽ là kỹ sư hiện đại đầu tiên, đã tìm đến mái vòm vĩ đại của Điện Pantheon ở Rome để tìm giải pháp. Mái vòm của Pantheon có một lớp vỏ bê tông duy nhất, nhưng công thức của nó đã bị lãng quên từ lâu. Đất nhồi đầy bạc ở góc vòm đã giữ mái vòm Pantheon ở trên cao trong khi bê tông được đặt ở dưới. Đây không thể là giải pháp trong trường hợp của mái vòm Nhà thờ Florence, do kích thước của nó. Một giải pháp khả thi khác, việc sử dụng giàn giáo, cũng không thực tế vì không có đủ gỗ trong toàn bộ vùng Tuscany.

Brunelleschi would have to build the dome out of brick, due to its light weight compared to stone and being easier to form, and with nothing under it during construction. His eventual success can be attributed, in no small degree, to his technical and mathematical genius. Brunelleschi used more than four million bricks to create what is still the largest masonry dome in the world.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Brunelleschi sẽ phải xây mái vòm từ gạch, do trọng lượng nhẹ so với đá và dễ thành hình hơn, và không có gì bên dưới trong quá trình xây dựng. Kết quả cuối cùng của ông, ở mức độ không nhỏ, có thể là do thiên tài toán học và kỹ thuật của ông. Brunelleschi đã sử dụng hơn bốn triệu viên gạch để tạo ra mái vòm lớn nhất trên thế giới.

Fill each gap in the summary with a letter A - I.

Due to the 1)______ and 2)______ of the required structure, the construction of a dome for the cathedral in Florence had challenged architects for many years. A method employed by the Romans, using 3)______ to support a dome while it was being built, was not suitable, and an insufficient supply of 4)______ meant that scaffolding could not be used either. The architect Brunelleschi finally 5)______ in building the largest 6)______ dome in the world.

A. brick

B. width

C. materials

D. earth

E. wood

F. succeeded

G. concrete

H. height

I. achieved

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR