Giải thích từ mới passage "Air Rage"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh việc giải đáp CÓ NÊN HỌC TỦ IELTS SPEAKING KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Air Rage.

Air Rage

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

(A) The first recorded case of an airline passenger turning seriously violent during a flight, a phenomenon now widely known as “air rage”, happened in 1947 on a flight from Havana to Miami. A drunk man assaulted another passenger and bit a flight attendant. However, the man escaped punishment because it was not then clear under whose legal control a crime committed on plane was, the country where the plane was registered or the country where the crime was committed. In 1963, at the Tokyo convention, it was decided that the laws of the country where the plane is registered take precedence.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một hành khách của hãng hàng không trở nên bạo lực nghiêm trọng trong chuyến bay, hiện tượng ngày nay được nhiều người gọi là “cơn thịnh nộ trên không”, xảy ra vào năm 1947 trên chuyến bay từ Havana đến Miami. Một người đàn ông say rượu đã hành hung một hành khách khác và cắn một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, người đàn ông đã thoát khỏi sự trừng phạt vì lúc đó không rõ tội phạm thực hiện trên máy bay thuộc quyền kiểm soát hợp pháp của ai, quốc gia đăng ký máy bay hay quốc gia nơi phạm tội. Năm 1963, tại hội nghị Tokyo, luật của quốc gia nơi đăng ký máy bay được ưu tiên áp dụng.

(B) The frequency of air rage has expanded out of proportion to the growth of air travel. Until recently few statistics were gathered about air rage, but those that have been indicate that passengers are increasingly likely to cause trouble or engage in violent acts. For example, in 1998 there were 266 air rage incidents out of approximately four million passengers, a 400% increase from 1995. In the same period American Airlines showed a 200% rise. Air travel is predicted to rise by 5% internationally by 2010 leading to increased airport congestion. This, coupled with the flying public’s increased aggression, means that air rage may become a major issue in coming years.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tần suất của các cơn thịnh nộ trên không đã mở rộng ra ngoài tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng của việc di chuyển bằng đường hàng không. Cho đến gần đây, một số thống kê đã được thu thập về cơn thịnh nộ trên không, nhưng những số liệu đã chỉ ra rằng hành khách ngày càng có xu hướng gây rắc rối hoặc tham gia vào các hành vi bạo lực. Ví dụ, vào năm 1998, có 266 sự cố giận dữ trên không trong số khoảng bốn triệu hành khách, tăng 400% so với năm 1995. Trong cùng thời gian, American Airlines đã tăng 200%. Di chuyển bằng đường hàng không được dự đoán sẽ tăng 5% so với quốc tế vào năm 2010 dẫn đến tình trạng tắc nghẽn sân bay gia tăng. Điều này, cùng với sự gia tăng gây hấn của công chúng bay, có nghĩa là cơn thịnh nộ trên không có thể trở thành một vấn đề lớn trong những năm tới.

(C) Aside from discomfort and disruption, air rage poses some very real dangers to flying. The most extreme of these is when out of control passengers enter the cockpit. This has actually happened on a number of occasions, the worst of which have resulted in the death and injury of pilots or the intruder taking control of the plane, almost resulting in crashes. In addition, berserk passengers sometimes attempt to open the emergency doors while in flight, putting the whole aircraft in danger. These are extreme examples and cases of air rage more commonly result in physical assaults on fellow passengers and crew such as throwing objects, punching, stabbing or scalding with hot coffee.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bên cạnh sự khó chịu và gián đoạn, cơn thịnh nộ trên không còn gây ra một số nguy hiểm rất thực tế đối với việc bay. Cực đoan nhất trong số này là khi hành khách mất kiểm soát vào buồng lái. Điều này đã thực sự xảy ra trong một số trường hợp, trong đó điều tồi tệ nhất là dẫn đến cái chết và bị thương của phi công hoặc kẻ xâm nhập chiếm quyền điều khiển máy bay, gần như dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, những hành khách khó tính đôi khi cố gắng mở cửa thoát hiểm khi đang bay, khiến cả máy bay gặp nguy hiểm. Đây là những ví dụ cực đoan và các trường hợp cơn thịnh nộ trên không thường dẫn đến các cuộc tấn công thân thể đối với hành khách và phi hành đoàn như ném đồ vật, đấm, đâm hoặc gây bỏng bằng cà phê nóng.

(D) The causes of air rage are not known for certain, but it is generally thought that factors include: passenger behavior and personality, the physical environment and changes in society. A recent study has identified the issues that start the incidents to be as follows.

24 bài thi thử IELTS Reading

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Không rõ nguyên nhân gây ra cơn thịnh nộ trên không, nhưng người ta thường cho rằng các yếu tố bao gồm: hành vi và tính cách của hành khách, môi trường vật chất và những thay đổi trong xã hội. Một nghiên cứu gần đây đã xác định các vấn đề bắt đầu sự cố như sau.

(E) One of the major causes seems to be the passenger’s behavior or their personality. Fear of flying and the feeling of powerlessness associated with flying can lead to irritable or aggressive passengers. Also, alcohol consumed on a plane pressurized to 8000ft affects the drinker more quickly and the effects are stronger. Many people do not take account of this and drinking may increase any negative reaction to the flying environment they have, which, combined with the lowering of their inhibitions, may cause air rage. Smoking withdrawal, which some liken in severity to opiate withdrawal, is another major cause of air rage incidents. Passengers caught smoking in the toilets occasionally assault flight attendants and have been known to start fires. When conflicts occur in these conditions, they can escalate into major incidents if the passenger has a violent personality or a fear of flying and because of the enclosed nature of a plane offers no option of retreat as would be natural in a “fight or flight” reaction.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một trong những nguyên nhân chính dường như là do hành vi của hành khách hoặc tính cách của họ. Sợ bay và cảm giác bất lực liên quan đến việc bay có thể dẫn đến hành khách cáu kỉnh hoặc hung hăng. Ngoài ra, uống rượu trên máy bay có áp suất đến 8000ft ảnh hưởng đến người uống nhanh hơn và tác động mạnh hơn. Nhiều người không tính đến điều này và uống rượu có thể làm tăng bất kỳ phản ứng tiêu cực nào đối với môi trường bay mà họ có, kết hợp với việc giảm ức chế của họ, có thể gây ra cơn thịnh nộ. Việc cai thuốc lá, mà một số người gọi là mức độ nghiêm trọng của việc cai thuốc phiện, là một nguyên nhân chính khác gây ra các sự cố cuồng nộ trên không. Hành khách bị bắt gặp hút thuốc trong nhà vệ sinh đôi khi hành hung tiếp viên hàng không và được cho là gây ra hỏa hoạn. Khi xung đột xảy ra trong những điều kiện này, chúng có thể leo thang thành những sự cố lớn nếu hành khách có tính cách bạo lực hoặc sợ bay và vì tính chất khép kín của máy bay nên không có lựa chọn rút lui như lẽ tự nhiên.

(F) Some people feel that the physical environment of a plane can lead to air rage. Seats on most airlines have become smaller in recent years as airlines try to increase profits. This leads to uncomfortable and irritated passengers. Also, space for carry on luggage is often very small. Because up to 8% of checked in luggage is lost, misdirected or stolen, passengers have been trying to fit larger carry on items into these small storage areas and this can lead to disputes that can escalate into air rage. Airlines could also be to blame by raising passengers’ expectations too high with their marketing and advertising. Many air rage incidents start when disappointed passengers demand to be reseated. Finally, there is some evidence to show that low oxygen levels can raise aggression level and make people feel more desperate. Airlines have lowered oxygen levels to save money. Now the level of oxygen in the air that the pilots breathe is ten times higher than in cabin class.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một số người cảm thấy rằng môi trường vật lý của máy bay có thể dẫn đến cơn thịnh nộ trên không. Chỗ ngồi trên hầu hết các hãng hàng không đã trở nên nhỏ hơn trong những năm gần đây khi các hãng hàng không cố gắng tăng lợi nhuận. Điều này dẫn đến hành khách khó chịu và cáu gắt. Ngoài ra, không gian cho hành lý xách tay thường rất nhỏ. Bởi vì có tới 8% hành lý ký gửi bị thất lạc, chuyển hướng sai hoặc bị đánh cắp, hành khách đã cố gắng nhét những món đồ lớn hơn vào những khu vực để đồ nhỏ này và điều này có thể dẫn đến tranh chấp có thể leo thang thành cơn thịnh nộ. Các hãng hàng không cũng có thể là nguyên nhân khi nâng kỳ vọng của hành khách lên quá cao bằng cách tiếp thị và quảng cáo. Nhiều sự cố giận dữ trên không bắt đầu khi hành khách thất vọng yêu cầu được dời lại. Cuối cùng, có một số bằng chứng cho thấy nồng độ oxy thấp có thể nâng cao mức độ gây hấn và khiến con người cảm thấy tuyệt vọng hơn. Các hãng hàng không đã giảm mức oxy để tiết kiệm tiền. Giờ đây, mức độ oxy trong không khí mà các phi công hít thở cao hơn gấp 10 lần so với trong khoang.

(G) Another reason that has been suggested is that society is getting ruder and less patient. The increased congestion at airports, longer queues and increased delays have only added to this. In addition, some air rage incidents have been linked to the demanding nature of high achieving business people, who do not like people telling them what to do and resent the power that the cabin staff have over them. For them, a flight attendant is a waiter or waitress who should do what the passenger wants.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một lý do khác được đưa ra là xã hội ngày càng ít kiên nhẫn hơn. Sự gia tăng tắc nghẽn tại các sân bay, hàng đợi lâu hơn và sự chậm trễ gia tăng chỉ thêm vào điều này. Ngoài ra, một số sự cố trên không có liên quan đến tính chất đòi hỏi cao của những doanh nhân có thành tích cao, những người không thích mọi người bảo họ phải làm gì và bất bình với quyền lực mà nhân viên tiếp viên dành cho họ. Đối với họ, tiếp viên hàng không là một người phục vụ bàn hoặc nhân viên phục vụ phải làm những gì hành khách muốn.

(H) The strongest calls for action to control air rage have come from pilots and aircrew. The International Transport Workers’ Federation argues that there are too many loopholes that let people escape punishment and that the penalties are too light. They want to notify all passengers of the penalties for air rage before taking off, rather than after the passenger begins to cause serious problems, when it may be too late. The Civil Aviation Organisation has been organizing international cooperation and penalties have increased in recent years. The most severe punishment so far has been a 51 month jail sentence, a fine to pay for the jet fuel used and 200 hours community service for a man who attempted to enter the cockpit and to open the emergency door of a domestic US flight.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những lời kêu gọi hành động mạnh mẽ nhất để kiểm soát cơn thịnh nộ trên không đã đến từ các phi công và phi hành đoàn. Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế cho rằng có quá nhiều kẽ hở khiến người dân trốn tránh sự trừng phạt và mức phạt là quá nhẹ. Họ muốn thông báo cho tất cả hành khách về các hình phạt đối với cơn thịnh nộ trên không trước khi máy bay cất cánh, thay vì sau khi hành khách bắt đầu gây ra các vấn đề nghiêm trọng, khi có thể đã quá muộn. Tổ chức Hàng không Dân dụng đã và đang hợp tác quốc tế và các hình phạt đã tăng lên trong những năm gần đây. Hình phạt nghiêm khắc nhất cho đến nay là án tù 51 tháng, tiền phạt trả cho nhiên liệu máy bay đã sử dụng và 200 giờ phục vụ cộng đồng cho một người đàn ông cố gắng vào buồng lái và mở cửa khẩn cấp của một chuyến bay nội địa Hoa Kỳ.

(I) Various other measures are being used to control air rage. Air crew are getting training on how to calm passengers and how to predict where incidents might result in air rage and take action to prevent this. Other measures include, strengthening doors to stop people entering the cockpit, training crew in the use of plastic restraints to tie down unruly passengers and having pilots divert their planes if passengers cause problems. Banning passengers who are guilty of air rage from flying has also been tried to a lesser extent.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhiều biện pháp khác đang được sử dụng để kiểm soát cơn thịnh nộ trên không. Phi hành đoàn đang được đào tạo về cách trấn an hành khách và cách dự đoán vị trí các sự cố có thể dẫn đến cơn thịnh nộ trên không và hành động để ngăn chặn điều này. Các biện pháp khác bao gồm, tăng cường các cửa để ngăn người vào buồng lái, huấn luyện phi hành đoàn cách sử dụng đai an toàn bằng nhựa để trói những hành khách ngỗ ngược và yêu cầu phi công chuyển hướng máy bay nếu hành khách gây sự cố. Việc cấm những hành khách có phản ứng với không khí đi máy bay cũng đã được thử nghiệm ở mức độ nhẹ hơn.

IELTS Reading Sample: Questions 1 — 8

The IELTS reading sample passage has nine paragraphs A - I.

From the list below choose the most suitable headings for B - I.

Write the appropriate number (i — xiv) beside in boxes 1 - 8 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you do not have to use them all.

List of headings
i. A decline in the tolerance of passengers.

ii. Disproportionate growth.

iii. Pilots and aircrew cooperate.

iv. Additional action.

v. Smaller seats are the norm.

vi. Laying the blame with the airlines

vii. Origins.

viii. A major threat to travel.

ix. Demands for change.

x. Business people fly more.

xi. New research pinpoints the causes.

xii. The pace of life.

xiii. Passenger at the root of the problems.

xiv. Personal experience.

 1. Paragraph B
 2. Paragraph C
 3. Paragraph D
 4. Paragraph E
 5. Paragraph F
 6. Paragraph G
 7. Paragraph H
 8. Paragraph I

IELTS Reading Sample: Questions 9 —14

Do the following statements agree with the information in the IELTS reading sample text? Mark them as follows.
TRUE - if the statement agrees with the information in the text.

FALSE - if the statement does not agree with the information in the text.

NOT GIVEN - if there is no information on this in the text.
9. In the first case of air rage, one of the reasons the man was not punished was because the plane was not registered.
10. The statistics on air rage were collected by private monitoring groups.
11. The second most common catalyst for incidents is problems with seating.
12. The environment in a plane makes disagreements more likely to become serious problems.
13. Airlines have been encouraging passengers to bring more items onboard as carry-on luggage.
14. There have been no attempts to ban passengers with a history of air rage.

 

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking