Giải thích từ mới passage ''Homeopathy''

· Giải thích từ mới bài Reading

Homeopathy

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Homeopathy is an alternative of medicine founded in the early 19th century by a German physician, Dr. Samuel Hahnemann. Since 1980, homeopathy has experienced strong resurgence of interest in North and South America as well as in Europe. Surveys indicate that more than a third of French physicians prescribed homeopathic remedies and almost 50 per cent of British physicians have referred patients for homeopathic treatment.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vi lượng đồng căn
  • Vi lượng đồng căn là một phương pháp thay thế của y học được thành lập vào đầu thế kỷ 19 bởi một bác sĩ người Đức, Tiến sĩ Samuel Hahnemann. Kể từ năm 1980, vi lượng đồng căn đã được quan tâm trở lại mạnh mẽ ở Bắc và Nam Mỹ cũng như ở châu Âu. Các cuộc khảo sát chỉ ra rằng hơn một phần ba số bác sĩ Pháp kê đơn các biện pháp điều trị vi lượng đồng căn và gần 50% các bác sĩ Anh đã giới thiệu bệnh nhân đến điều trị vi lượng đồng căn.

Hahnemann's discovery of the principle of homeopathy was accidental. After taking some quinine he noticed that he developed malaria-like symptoms. Since malaria patients were treated with quinine, he speculated that possibly malaria is cured by quinine because it causes malaria-like symptoms in healthy people. He decided to explore the theory by testing other substances used as medicine at the same time, such as arsenic and belladonna. His tests were conducted by either taking the substances internally himself or by administering them to healthy volunteers and then recording all of the symptoms the volunteers experienced. He continued his experiments on a wide range of natural substances, often toxic. These recorded results created 'drug pictures' which formed the basis for the new system of medicine. The next step was to give the tested substances to patients suffering from the same group of symptoms represented by the drug picture recorded. The results were incredible. People were being cured from diseases that had never been cured before. He condensed his theory into a single Latin phrase: similia similius curentur (let likes be cured by likes). This means that a disease can be cured by a medicine which produces in a healthy person symptoms similar to those experienced by a patient.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc khám phá ra nguyên tắc vi lượng đồng căn của Hahnemann là tình cờ. Sau khi uống một ít quinine, ông nhận thấy rằng mình xuất hiện các triệu chứng giống như bệnh sốt rét. Vì bệnh nhân sốt rét được điều trị bằng quinine, ông suy đoán rằng có thể bệnh sốt rét được chữa khỏi bằng quinine vì nó gây ra các triệu chứng giống bệnh sốt rét ở những người khỏe mạnh. Ông quyết định khám phá lý thuyết bằng cách thử nghiệm các chất khác được sử dụng như thuốc cùng lúc, chẳng hạn như asen và belladonna. Các cuộc kiểm tra của ông được tiến hành bằng cách tự lấy các chất này bên trong cơ thể hoặc bằng cách đưa chúng cho những tình nguyện viên khỏe mạnh và sau đó ghi lại tất cả các triệu chứng mà tình nguyện viên đã trải qua. Ông tiếp tục các thí nghiệm của mình trên một loạt các chất tự nhiên, thường là độc hại. Những kết quả được ghi lại này đã tạo ra 'hình ảnh thuốc' tạo cơ sở cho hệ thống y học mới. Bước tiếp theo là đưa các chất đã thử nghiệm cho những bệnh nhân mắc cùng một nhóm các triệu chứng được thể hiện bằng hình ảnh thuốc được ghi lại. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Mọi người đang được chữa khỏi những căn bệnh chưa từng được chữa khỏi trước đây. Ông đã cô đọng lý thuyết của mình thành một cụm từ tiếng Latinh duy nhất: similia similius Curentur. Điều này có nghĩa là một căn bệnh có thể được chữa khỏi bằng một loại thuốc tạo ra các triệu chứng ở một người khỏe mạnh tương tự như những triệu chứng mà một bệnh nhân đã trải qua.

The process of making remedies is very precise. A homeopathic remedy is normally a single substance. The substances may be made from plants, minerals and even animals, for example snake venom and cuttlefish ink. To make remedies, the raw material is dissolved in a mixture that contains approximately 90% alcohol and 10% water. The mixture is left to stand for 2 to 4 weeks, shaken occasionally then strained. The resulting liquid or tincture is diluted according to very specific measures to a factor of 1:100. For example, to produce a remedy called 1c potency or strength, one drop of the tincture is added to 99 drops of alcohol/ water mixture. Between each mixture the remedy is shaken vigorously. Hahnemann believed that through this process, the energy of the substance was released. Once the remedy has been diluted beyond a 12c potency, it is unlikely that even a molecule of the original substance remains. Yet ironically, the more dilute the remedy, the stronger it is. This makes no sense in light of present-day science but regardless of what science tells us is impossible, in practice, the higher the dilution, the stronger and more lasting the effect.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Quá trình thực hiện các bài thuốc rất chính xác. Một phương thuốc vi lượng đồng căn thường là một chất đơn lẻ. Các chất này có thể được tạo ra từ thực vật, khoáng chất và thậm chí cả động vật, ví dụ như nọc rắn và mực nang. Để làm các phương thuốc, nguyên liệu thô được hòa tan trong một hỗn hợp chứa khoảng 90% rượu và 10% nước. Hỗn hợp được để yên trong 2 đến 4 tuần, thỉnh thoảng lắc đều sau đó căng lên. Chất lỏng hoặc cồn thu được được pha loãng theo các thước đo rất cụ thể đến hệ số 1: 100. Ví dụ, để tạo ra một phương thuốc được gọi là hiệu lực hoặc độ mạnh 1c, một giọt cồn được thêm vào 99 giọt hỗn hợp rượu / nước. Giữa mỗi hỗn hợp, phương thuốc được lắc mạnh. Hahnemann tin rằng thông qua quá trình này, năng lượng của chất được giải phóng. Một khi phương thuốc đã được pha loãng vượt quá hiệu lực 12c, không chắc là ngay cả một phân tử của chất ban đầu vẫn còn. Nhưng trớ trêu thay, phương thuốc càng loãng thì nó lại càng mạnh. Điều này không có ý nghĩa gì đối với khoa học ngày nay nhưng bất kể những gì khoa học nói với chúng ta là không thể, trong thực tế, độ pha loãng càng cao, tác dụng càng mạnh và lâu dài.

It is this use of high dilutions that has given rise to controversy. Many conventional doctors claim that homeopathy functions only as placebo because the dosage is so small. However, the clinical experience of homeopathy shows that this tiny dose can be effective: it works on unconscious people and infants, and it even works on animals. Controlled clinical studies performed by medical researchers are demonstrating that homeopathy can be an effective method of treatment for many diseases.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chính việc sử dụng độ pha loãng cao này đã làm nảy sinh tranh cãi. Nhiều bác sĩ thông thường cho rằng vi lượng đồng căn chỉ hoạt động như giả dược vì liều lượng quá nhỏ. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâm sàng về vi lượng đồng căn cho thấy liều lượng nhỏ này có thể có hiệu quả: nó có tác dụng trên những người mất nhận thức và trẻ sơ sinh, và nó thậm chí có tác dụng trên cả động vật. Các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu y khoa đang chứng minh rằng vi lượng đồng căn có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với nhiều bệnh.

The most important part of homeopathic treatments lies in the lengthy interview which the homeopath conducts with the patient. The idea behind this one - to two-hour consultation is to build up a psychological, emotional and physical history of the patient, to discover the underlying patterns of disease. The homeopath then decided which medicine to prescribe based on the closest match between the patient's symptoms and the known symptoms elicited by the medicine in a healthy body. A single dose is given for the shortest period of time necessary to stimulate the body's healing power.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phần quan trọng nhất của phương pháp điều trị vi lượng đồng căn nằm trong cuộc phỏng vấn kéo dài mà vi lượng đồng căn tiến hành với bệnh nhân. Ý tưởng đằng sau cuộc tư vấn kéo dài từ một đến hai giờ này là xây dựng tiền sử tâm lý, tình cảm và thể chất của bệnh nhân, để khám phá các mô hình bệnh tật tiềm ẩn. Sau đó, liệu pháp vi lượng đồng căn sẽ quyết định loại thuốc nào sẽ được kê đơn dựa trên sự phù hợp gần nhất giữa các triệu chứng của bệnh nhân và các triệu chứng đã biết do thuốc gây ra ở một cơ thể khỏe mạnh. Một liều duy nhất được tiêm trong khoảng thời gian ngắn nhất cần thiết để kích thích khả năng hồi phục của cơ thể.

How does the concept of homeopathy differ from that of conventional medicine: Very simply, homeopathy attempts to stimulate the body to recover itself. Instead of looking upon the symptoms as something wrong which must be set right, the homeopath sees them as signs of the way the body is attempting to help itself. Another basic difference between conventional medical therapy and homeopathy is in the medical substances. If the medication is withdrawn, the person returns to illness. For example, a person who takes a pill for high blood pressure every day is not undergoing a cure but is only controlling the symptoms. Homeopathy's aim is the cure: 'The complete restoration of perfect health', as Dr. Hahnemann said.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khái niệm vi lượng đồng căn khác với y học thông thường như thế nào: Rất đơn giản, vi lượng đồng căn cố gắng kích thích cơ thể tự phục hồi. Thay vì xem các triệu chứng như một cái gì đó sai phải được điều chỉnh đúng, phương pháp vi lượng đồng căn coi chúng là dấu hiệu của cách cơ thể đang cố gắng tự giúp mình. Một sự khác biệt cơ bản khác giữa liệu pháp y học thông thường và liệu pháp vi lượng đồng căn là ở các chất thuốc. Nếu thuốc được thu hồi, người đó sẽ bị bệnh trở lại. Ví dụ, một người uống một viên thuốc điều trị cao huyết áp mỗi ngày không phải là đang điều trị khỏi bệnh mà chỉ đang kiểm soát các triệu chứng. Mục đích của vi lượng đồng căn là phương pháp chữa bệnh: 'Phục hồi hoàn toàn sức khỏe hoàn hảo', như Tiến sĩ Hahnemann nói.

Homeopath has made significant progress in treating diseases which orthodox medicine finds difficult. Best at dealing with inflammatory conditions such as arthritis, skin conditions, migraines and respiratory problems linked to allergies, it has also proved highly successful at treating asthma. But homeopathy is not an appropriate treatment for degenerative diseases such as emphysema. It cannot treat diseases which destroy tissues, although it can be beneficial if used in combination with other treatments. Two of the main advantages of homeopathy, are the low cost of the medications and rarity of adverse reactions. The medicines are inexpensive, safe, and easy to use, so people can learn to handle many of the common diseases for which they currently seek medical help. The resulting savings in costs and the increase in personal independence represent a significant contribution to health care. (889 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phương pháp vi lượng đồng căn đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc điều trị những căn bệnh mà y học chính thống gặp nhiều khó khăn. Tốt nhất trong việc đối phó với các tình trạng viêm nhiễm như viêm khớp, tình trạng da, chứng đau nửa đầu và các vấn đề hô hấp liên quan đến dị ứng, nó cũng đã chứng tỏ thành công cao trong việc điều trị bệnh hen suyễn. Nhưng vi lượng đồng căn không phải là phương pháp điều trị thích hợp cho các bệnh thoái hóa như khí phế thũng. Thuốc không thể điều trị các bệnh mà phá hủy mô, mặc dù nó có thể có lợi nếu được sử dụng kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Hai trong số những ưu điểm chính của phương pháp vi lượng đồng căn, là chi phí thấp của thuốc và hiếm có phản ứng phụ. Thuốc không đắt, an toàn và dễ sử dụng, vì vậy con người có thể học cách xử lý nhiều bệnh thông thường mà họ hiện đang tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Sự tiết kiệm chi phí mang lại và tăng tính độc lập cá nhân thể hiện một đóng góp đáng kể vào việc chăm sóc sức khỏe. (889 từ)

Questions 1-3

Complete the following description below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in the spaces provided.

Making a Homeopathic Remedy

The remedies come from plants, animals and mineral resources. A single product is mixed with (1)......... and left to stand for 2-4 weeks. This mixture is strained to produce a tincture which can be diluted. One drop of this tincture is added to 99 drops of alcohol / water. This mixture is then (2)........... vigorously. This produces a remedy with a potency of 1c. As the remedy becomes more diluted, it gets (3)..................

Questions 4-7

Complete the following summary. Choose your answers from the box below and write your answers in the spaces provided.

Homeopathy differs from conventional medicine in a number of ways. Conventional medicine views symptoms as an indication of something wrong in the body whereas homeopathy sees them as signs that the body is attempting to (4)............ The uses of medication differ also. Many types of conventional medication (5).......... but if the medicine is taken away, the illness returns. The intention of homeopathy is to bring about a complete cure. Homeopathic remedies are (6)......... than conventional medicine and have fewer (7)............

List of Words and Phrases

cheaper

cure

heal itself

illness

treatments

getting better

control symptoms

more expensive

side effects

stronger

healthy

patients

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR