Giải thích từ mới passage ''Invasive Species''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Invasive Species.

INVASIVE SPECIES

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Britain's rivers and estuaries are being invaded at an alarming rate by a small furry-clawed crab all the way from China. So how did a crab travel so far and why are naturalists so concerned? The mitten crab first arrived in Europe on ships sailing from Asia. It then spread rapidly from Portugal to Sweden and was first reported to be in the River Thames in 1935. From the Thames, it spread across the United Kingdom at a very rapid rate: by 1999 mitten crabs had spread across 448 km of British coastline, sometimes walking miles overland to reach the next river. A team from the University of Newcastle found that UK rivers are being invaded three times faster today than in 1935. And there's little wonder - a single female crab can carry between 250,000 and 1,000,000 eggs so mitten crab colonies expand very rapidly. Furthermore, cleaning up pollution from Britain's rivers is simply helping the invaders.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các con sông và cửa sông của Anh đang bị một loài cua lông nhỏ đến từ Trung Quốc xâm chiếm ở mức báo động. Vậy làm thế nào mà một con cua lại đi xa đến vậy và tại sao các nhà tự nhiên học lại quan tâm đến vậy? Cua găng đến châu Âu lần đầu tiên trên những con tàu đi từ châu Á. Sau đó, nó lan tràn nhanh chóng từ Bồ Đào Nha đến Thụy Điển và lần đầu tiên được báo cáo là ở sông Thames vào năm 1935. Từ sông Thames, nó lan rộng khắp Vương quốc Anh với tốc độ rất nhanh: đến năm 1999 cua găng đã lan rộng trên 448 km đường bờ biển của Anh, đôi khi bò hàng dặm trên đất liền để đến con sông tiếp theo. Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Newcastle phát hiện ra rằng các con sông ở Vương quốc Anh ngày nay đang bị xâm thực nhanh hơn gấp ba lần so với năm 1935. Và có một điều lạ lùng - một con cua cái có thể mang từ 250.000 đến 1.000.000 trứng nên các đàn cua được mở rộng rất nhanh. Hơn nữa, làm sạch ô nhiễm từ các con sông của Anh chỉ đơn giản là giúp đỡ những kẻ xâm lấn.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

The mitten crab is one example of many invasive species that have found their way from their original habitat into foreign lands. There are several ways invasive species move from country to country: they may expand their territory naturally as their colony grows; but far more frequently an invasion is associated with human activity. The main causes include shipping, deliberate introduction for hunting or work, and the escape of pets into the wild. The introduction of the mitten crab to Europe was probably accidental: ships taking on water to use as ballast to keep the vessel steady on its journey from Asia to Europe also took on the unwanted guests and carried them to new areas to colonise. Elsewhere, invasive species have been purposefully introduced by man. In 1859, 24 rabbits were introduced into Australia by Thomas Austin so that he could hunt them for recreation. Unfortunately, like the mitten crab, rabbits are prolific breeders: a single pair of rabbits are able to increase to 184 individual rabbits in just one and a half years and they spread at a rate of 130 km per year. Soon the population in Australia was out of control and had spread throughout the continent. Another domestic creature introduced from India into Australia in the 1800s was the dromedary camel. Camels were initially brought to work as pack animals to carry heavy loads across the hot desert interior of Australia. By 1920 it was estimated that around 20,000 camels were being used to transport goods. However, with the arrival of trains and cars, camels were released into the wild where their numbers had increased to around one million by 2008. Finally, the trade in animals as pets can enable species to colonise areas far away from their native land.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cua găng là một ví dụ về nhiều loài xâm lấn đã tìm đường từ môi trường sống ban đầu của chúng đến các vùng đất xa lạ. Có một số cách mà các loài xâm lấn di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác: chúng có thể mở rộng lãnh thổ một cách tự nhiên khi thuộc địa của chúng phát triển; nhưng thường xuyên hơn là một cuộc xâm lấn có liên quan đến hoạt động của con người. Các nguyên nhân chính bao gồm vận chuyển, cố tình đưa vào săn bắn hoặc làm việc và thả vật nuôi vào tự nhiên. Việc du nhập cua găng vào châu Âu có lẽ rất tình cờ: những con tàu lấy nước làm vật dằn để giữ tàu ổn định trên hành trình từ châu Á sang châu Âu cũng tiếp nhận những vị khách không mong muốn và đưa chúng đến các khu vực mới. Ở những nơi khác, các loài xâm lấn đã được con người đưa vào có chủ đích. Năm 1859, 24 con thỏ được Thomas Austin đưa vào Úc để ông săn bắt làm thú tiêu khiển. Thật không may, giống như cua găng, thỏ là loài sinh sản sung mãn: một cặp thỏ duy nhất có thể tăng lên 184 cá thể thỏ chỉ trong một năm rưỡi và chúng lây lan với tốc độ 130 km mỗi năm. Ngay sau đó, chúng đã vượt khỏi tầm kiểm soát ở Úc và đã lan rộng khắp lục địa. Một sinh vật nội địa khác được du nhập từ Ấn Độ vào Úc vào những năm 1800 là lạc đà. Lạc đà ban đầu được đưa đến để mang vác nặng qua vùng nội địa sa mạc nóng bỏng của Úc. Đến năm 1920, ước tính có khoảng 20.000 con lạc đà được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tàu hỏa và ô tô, lạc đà đã được thả vào tự nhiên, nơi số lượng của chúng đã tăng lên khoảng một triệu con vào năm 2008. Cuối cùng, việc buôn bán động vật làm vật nuôi có thể tạo điều kiện cho các loài sinh sống ở những khu vực xa quê hương của chúng.

Between 2000 and 2006 the U.S. Fish and Wildlife Service recorded 1.5 billion animal shipments made into America. 92% of these imported animals were then sold as pets, with the rest imported for research, education and zoos. While most of these animals were fish, the imports also included reptiles and mammals. When these pets escape and begin to breed, it can create serious problems. An example of this is in Florida, where in the 1990s a number of pet Burmese pythons — a snake native to south east Asia — escaped their outdoor enclosures when a major hurricane hit the state. Today, it is estimated that up 30,000 snakes inhabit the wetlands of the Florida Everglades. Burmese pythons, which can grow up to 20 feet long, are thriving on their new diet of native species, including endangered creatures, and are more than capable of competing with the American alligator for food.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Từ năm 2000 đến 2006, Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ đã ghi nhận 1,5 tỷ chuyến hàng động vật được đưa vào Mỹ. 92% số động vật nhập khẩu này sau đó được bán làm vật nuôi, phần còn lại được nhập khẩu để nghiên cứu, giáo dục và vườn thú. Trong khi hầu hết các loài động vật này là cá, nhập khẩu cũng bao gồm các loài bò sát và động vật có vú. Khi những vật nuôi này trốn thoát và bắt đầu sinh sản, nó có thể tạo ra các vấn đề nghiêm trọng. Một ví dụ về điều này là ở Florida, nơi vào những năm 1990, một số con trăn Miến Điện - một loài rắn có nguồn gốc từ Đông Nam Á - đã thoát khỏi các khu vực ngoài trời của chúng khi một cơn bão lớn đổ bộ vào bang. Ngày nay, người ta ước tính rằng có tới 30.000 con rắn sinh sống tại các vùng đất ngập nước của Florida Everglades. Trăn Miến Điện, có thể dài tới 20 feet, đang phát triển mạnh nhờ chế độ ăn uống mới của các loài bản địa, bao gồm cả những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, và có nhiều khả năng cạnh tranh thức ăn với cá sấu Mỹ.

The impact of invasive species is not to be underestimated. Katherine Smith, a conservation biologist at Brown University in Providence, Rhode Island states that 'A huge amount of money goes into the myriad effects that invasive species have.' Smith continues, 'They destroy infrastructure. They cause public health threats. They harm livestock and native animals. They disrupt ecosystems. The dollar values really do increase quickly.'

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Không thể đánh giá thấp tác động của các loài xâm lấn. Katherine Smith, một nhà sinh vật học bảo tồn tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island nói rằng 'Một số tiền khổng lồ đã được chi để hạn chế vô số tác động mà các loài xâm lấn gây ra.' Smith tiếp tục, 'Chúng phá hủy cơ sở hạ tầng. Chúng gây ra các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng. Chúng gây hại cho gia súc và động vật bản địa. Chúng phá vỡ hệ sinh thái. Giá trị đồng đô la thực sự tăng nhanh chóng. '

When a non-native species finds its way into a new and vulnerable environment the damage can be more or less serious as the invader out-competes the local wildlife, brings in new disease or destroys the environment.

The Australian dromedary camel, forming the largest herd of wild camels in the world, competes for food with native species and may have aided the local extinction of preferred species such as the quandong tree. The Australian government estimate that the camel is responsible for AUS$10 million in damage to infrastructure and competition for livestock food every year. Even more damaging is the effect rabbits are having in Australia. Apart from the economic loss to the wool industry, estimated at AUS$95 million annually, rabbits compete with sheep for food. The animals have a devastating environmental impact. Close grazing of grass leads to soil erosion and has significantly altered the composition of extensive areas of land. While the real impact of the mitten crab in the UK is not known at present, scientists have noted that the crab is causing riverbank erosion as it burrows into the mud, forming a network of tunnels that make the riverbanks unstable.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi một loài không phải là loài bản địa tìm đường đến một môi trường mới và dễ bị tổn thương, thiệt hại có thể ít nhiều nghiêm trọng do kẻ xâm lấn cạnh tranh với động vật hoang dã địa phương, mang bệnh mới hoặc phá hủy môi trường.
  • Lạc đà Úc, tạo thành đàn lạc đà hoang dã lớn nhất trên thế giới, cạnh tranh thức ăn với các loài bản địa và có thể đã góp phần vào sự tuyệt chủng cục bộ của các loài ưa thích như cây quandong. Chính phủ Úc ước tính rằng lạc đà đã khiến chính phủ Úc thiệt hại 10 triệu đô la Úc cho cơ sở hạ tầng và cạnh tranh thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Tai hại hơn nữa là ảnh hưởng của thỏ ở Úc. Ngoài thiệt hại kinh tế đối với ngành công nghiệp len, ước tính khoảng 95 triệu đô la Úc hàng năm, thỏ còn cạnh tranh với cừu để giành thức ăn. Các loài động vật có tác động tàn phá môi trường. Việc chăn thả sát nhau dẫn đến xói mòn đất và đã làm thay đổi đáng kể thành phần của các vùng đất rộng lớn. Mặc dù tác động thực sự của loài cua găng ở Anh hiện nay vẫn chưa được biết, nhưng các nhà khoa học đã lưu ý rằng loài cua này đang gây ra xói mòn bờ sông khi nó đào sâu xuống bùn, tạo thành một mạng lưới đường hầm khiến bờ sông không ổn định.

Invasive species are very difficult to manage once they have become established. Various methods have been tried to keep the populations under control. In Australia, 85,000 were culled and various methods have been tried to keep rabbit populations under control including poison and destruction of their warrens or homes. The latest idea in the UK to control the mitten crab is even simpler: catch them and give them to restaurants to sell as a tasty meal.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các loài xâm lấn rất khó quản lý khi chúng đã phát triển được ở môi trường mới. Nhiều phương pháp khác nhau đã được thử để giữ cho các quần thể trong tầm kiểm soát. Ở Úc, 85.000 con đã bị tiêu hủy và nhiều phương pháp khác nhau đã được thử để kiểm soát quần thể thỏ bao gồm cả chất độc và phá hủy nhà của chúng. Ý tưởng mới nhất ở Anh để kiểm soát cua thậm chí còn đơn giản hơn: bắt chúng và đưa cho các nhà hàng để bán như một bữa ăn ngon.

Question 1-3

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? Write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

  1. Mitten crabs originated in Vietnam.
  2. Crabs need water to spread.
  3. Making rivers less dirty has aided the invasion of the mitten crab.

Questions 4-7
Look at the following items (Questions 4-7) and the list of reasons.
Match each item with the reason for their introduction.

Write the correct letter, A-E, next to Questions 4-7.
NB There are three more reasons than you will need.

24 bài thi thử IELTS Reading

Questions 8-11
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in spaces 36-40.

The effects of the introduction of non-native species can bring them into 8............. with native animals. Dromedary camels may have helped the 9........... a native plant. Rabbits have led to the degradation of 10.......... across large areas of Australia. At the moment, the impact of the mitten crab is 11...............

Question 12
Which of the following statements reflects the claims of the writer in the reading passage?
Choose the correct letter, A, B or C.
The writer of the article views invasive species as
A. a natural development.
B. a hard problem to manage.
C. a good business opportunity.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE