Giải thích từ mới passage ''London to Brighton Bike Ride''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''London to Brighton bike ride''.

London to Brighton Bike Ride

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The start

The bike ride starts at Clapham Common tube station.

 • Your Start Time is indicated by the colour of your body number in this pack. It is also printed on the address label of the envelope. Please arrive no earlier than 30 minutes before that time.
 • We allocate an equal number of cyclists for each Start Time to ensure a steady flow. Please keep to the time you've been given so we can keep to our schedule and avoid delaying other riders and prevent 'bunching' further down the route.
 • An Information Point, toilets and refreshment stands will be open from very early in the day.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bắt đầu
 • Chuyến đi xe đạp bắt đầu tại ga tàu điện ngầm Clapham Common.
 • Thời gian bắt đầu được biểu thị bằng màu của con số cơ thể của bạn trong gói này. Nó cũng được in trên nhãn địa chỉ của phong bì. Vui lòng đến sớm hơn 30 phút trước thời gian đó.
 • Chúng tôi phân bổ số lượng người đi xe đạp bằng nhau cho mỗi thời gian bắt đầu để đảm bảo sự ổn định. Vui lòng đến đúng thời gian để chúng tôi có thể giữ đúng lịch trình của mình và tránh làm chậm trễ các tay đua khác cũng như tránh 'va chạm' trên tuyến đường.
 • Một điểm thông tin, nhà vệ sinh và quầy giải khát sẽ mở cửa từ rất sớm trong ngày.

Ride carefully

We put together as many facilities as possible to help ensure you have a trouble free day. But we also rely on you to ride safely and with due consideration for other cyclists and road users. Although many roads are closed to oncoming traffic, this is not always the case and you should be aware of the possibility that there could be vehicles coming in the opposite direction. Please do not attempt reckless overtaking whilst riding – remember it is NOT a race.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đi xe cẩn thận
 • Chúng tôi tập hợp nhiều phương tiện nhất có thể để giúp đảm bảo bạn có một ngày không gặp rắc rối. Nhưng chúng tôi cũng dựa vào bạn để đi xe một cách an toàn và có sự cân nhắc thích đáng đối với những người đi xe đạp và người tham gia giao thông khác. Mặc dù nhiều con đường không cho xe ngược chiều nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng và bạn nên đề phòng khả năng có thể có xe đi ngược chiều. Vui lòng không cố gắng vượt ẩu - hãy nhớ rằng đó KHÔNG phải là một cuộc đua.

Follow all instructions

Every effort is made to ensure that the route is well signed and marshaled. Please obey all directions from police and marshals on the route. If you hear a motorcycle marshal blow his/her whistle three times, move left.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Làm theo tất cả các hướng dẫn
 • Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng tuyến đường được thống nhất. Vui lòng tuân theo mọi chỉ dẫn của cảnh sát trên tuyến đường. Nếu bạn nghe thấy cảnh sát lái xe mô tô thổi còi ba lần, hãy di chuyển sang trái.

Wear a helmet

Every year we are delighted to see more riders wearing protective helmets, but we would like to see every cyclist on the ride wearing one. More than half of reported injuries in cycling accidents are to the head, and a helmet gives the best protection when the head hits the ground.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đội mũ bảo hiểm
 • Mỗi năm, chúng tôi rất vui khi thấy nhiều người đi xe đạp đội mũ bảo hiểm hơn, nhưng chúng tôi muốn thấy mọi người đi xe đạp trên chuyến xe đều đội một chiếc mũ bảo hiểm. Hơn một nửa số chấn thương được báo cáo trong các vụ tai nạn đi xe đạp là ở đầu, và đội mũ bảo hiểm giúp bảo vệ tốt nhất khi chẳng may đầu chạm đất.

Attracting assistance

If you have an accident, ask a marshal for help; they are in contact with the support/emergency services. To call for help from our motorcycle marshals, give a 'thumbs down' signal. The marshal will do all he/she can to help, providing he/she is not already going to a more serious accident. If a motorcycle marshal slows down to help you, but you have just stopped for a rest and don't need help, please give a 'thumbs up' signal and he/she will carry on. Remember – thumbs down means 'I need help'.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hỗ trợ
 • Nếu bạn gặp tai nạn, hãy nhờ cảnh sát trưởng giúp đỡ; họ đang tiếp xúc với dịch vụ hỗ trợ / khẩn cấp. Để kêu gọi sự giúp đỡ từ các cảnh sát, hãy ra hiệu 'để ngón tay hướng xuống' (không thích). Cảnh sát trưởng sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ, miễn là anh ấy / cô ấy không bị tai nạn nghiêm trọng hơn. Nếu một người điều khiển mô tô giảm tốc độ để giúp bạn, nhưng bạn chỉ dừng lại nghỉ ngơi và không cần trợ giúp, hãy ra hiệu 'để ngón tay hướng lên' (đồng ý) và anh ta / cô ta sẽ tiếp tục. Hãy nhớ - không thích nghĩa là 'Tôi cần giúp đỡ'.

In case of breakdown

Refer to your route map and make your way to a Mechanics Point. Mechanical assistance is free when you show your Rider Identity Card; you just pay for the parts.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong trường hợp gặp sự cố
 • Tham khảo bản đồ tuyến đường của bạn và tìm đường đến Điểm máy móc. Sẽ có sự hỗ trợ miễn phí khi bạn xuất trình Thẻ Căn cước Người lái xe của mình; bạn chỉ cần trả tiền cho các bộ phận.

Refreshment stops

Look out for these along the route. Most are organised by voluntary clubs and their prices give you real value for money. They are also raising money for their local communities and the British Heart Foundation, so please give them your support.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các điểm giải khát
 • Hãy để ý dọc theo tuyến đường. Hầu hết chúng được tổ chức bởi các câu lạc bộ tình nguyện và giá của chúng tương xứng với đồng tiền bạn bỏ ra. Họ cũng đang quyên góp tiền cho các cộng đồng địa phương của họ và Quỹ Trái tim Anh Quốc, vì vậy hãy ủng hộ họ.

Rain or shine – be prepared

In the event of very bad weather, watch out for signs to wet weather stations en route. Good waterproofs, like a cycle cape, are essential. Our first aid staff can only supply bin liners and by the time you get one you may be very wet. However, the English summer is unpredictable – it may also be hot, so don't forget the sun protection cream as well!

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Dù mưa hay nắng - hãy chuẩn bị
 • Trong trường hợp thời tiết xấu, hãy để ý các dấu hiệu cho thấy ẩm ướt trên đường đi. Chất chống thấm tốt, giống như áo choàng chu kỳ, là điều cần thiết. Nhân viên sơ cứu của chúng tôi chỉ có thể cung cấp các tấm lót thùng và vào thời điểm bạn nhận được tấm lót này, bạn có thể rất ướt. Tuy nhiên, mùa hè ở Anh không thể đoán trước - trời cũng có thể nóng, vì vậy đừng quên kem chống nắng nhé!

If you have to drop out

We will try to pick up your bike for you on the day. Call Bike Events (01225 310859) no more than two weeks after the ride to arrange collection. Sorry, we cannot guarantee this service nor can we accept liability for any loss or damage to your bike. Bike Events will hold your bike for three months, after which it may be disposed of. You will be charged for all costs incurred in returning your cycle.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nếu bạn bỏ cuộc đua
 • Chúng tôi sẽ cố gắng nhận xe cho bạn trong ngày. Hãy gọi cho Bike Events (01225 310859) không quá hai tuần sau chuyến đi để sắp xếp việc lấy hàng. Xin lỗi, chúng tôi không thể đảm bảo dịch vụ này cũng như không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào đối với xe đạp của bạn. Bike Events sẽ giữ xe đạp của bạn trong ba tháng, sau đó nó có thể được xử lý. Bạn sẽ bị tính tất cả các chi phí phát sinh trong việc hoàn trả lại xe đạp của bạn. 

Questions 1 – 8

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. You should not arrive more than half an hour before your allocated starting time.

2. Your Rider Identity Card will be sent to you before the event.

3. Some roads may have normal traffic flow on them.

4. Helmets are compulsory for all participants.

5. Refreshments are free to all participants during the ride.

6. If you need a rest you must get off the road.

7. First aid staff can provide cycle capes.

8. Bike Events will charge you for the return of your bike.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking