Giải thích từ mới passage ''MAU PIAILUG, OCEAN NAVIGATOR''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''MAU PIAILUG, OCEAN NAVIGATOR''.

MAU PIAILUG, OCEAN NAVIGATOR

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Mau sailed from Hawaii to Tahiti using traditional methods.

In early 1976, Mau Piailug, a fisherman, led an expedition in which he sailed a traditional Polynesian boat across 2,500 miles of ocean from Hawaii to Tahiti. The Polynesiai Voyaging Society had organised the expedition. Its purpose was to find out if seafarers in the distant past could have found their way from one island to the other without navigational instruments, or whether the islands had been populated by accident. At the time, Mau was the only man alive who knew how to navigate just by observing the stars, the wind and the sea. He had never before sailed to Tahiti, which was a long way to the south. However, he understood how the wind and the sea behave around islands, so he was confident he could find his way. The voyage took him and his crew a month to complete and he did it without a compass or charts.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • MAU PIAILUG, HOA TIÊU ĐẠI DƯƠNG
  • Mau đi thuyền từ Hawaii đến Tahiti bằng phương pháp truyền thống.
  • Đầu năm 1976, Mau Piailug, một ngư dân, dẫn đầu một cuộc thám hiểm, trong đó ông chèo thuyền Polynesia truyền thống vượt qua 2.500 dặm đại dương từ Hawaii đến Tahiti. Polynesiai Voyaging Society đã tổ chức chuyến thám hiểm trên. Mục đích của nó là để tìm hiểu xem liệu những người đi biển trong quá khứ xa xưa có thể tìm đường từ hòn đảo này sang hòn đảo khác mà không có thiết bị định vị hay không, hay liệu hòn đảo này có phải được định cư một cách tình cờ hay không. Vào thời điểm đó, Mau là người duy nhất còn sống biết cách vượt biển chỉ bằng cách quan sát các vì sao, gió và biển. Trước đây ông chưa bao giờ đi thuyền đến Tahiti, một chặng đường dài về phía nam. Tuy nhiên, ông hiểu cách vận hành của gió và biển xung quanh các hòn đảo, vì vậy ông tự tin có thể tìm thấy con đường của mình. Chuyến đi mất một tháng để hoàn thành, ông và thủy thủ đoàn đã thực hiện nó mà không cần la bàn hay hải đồ.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

His grandfather began the task of teaching him how to navigate when he was still a baby. He showed him pools of water on the beach to teach him how the behavior of the waves and wind changed in different places. Later, Mau used a circle of stones to memorize the positions of the stars. Each stone was laid out in the sand to represent a star.

The voyage proved that Hawaii’s first inhabitants came in small boats and navigated by reading the sea and the stars. Mau himself became a keen teacher, passing on his traditional secrets to people of other cultures so that his knowledge would not be lost. He explained the positions of the stars to his students, but he allowed them to write things down because he knew they would never be able to remember everything as he had done.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ông của ông bắt đầu dạy ông cách điều hướng khi ông vẫn còn là một đứa bé. Ông chỉ cho ông ta những vũng nước trên bãi biển để dạy ông cách vận hành của sóng và gió thay đổi ở những nơi khác nhau. Sau đó, Mau sử dụng một vòng tròn bằng đá để ghi nhớ vị trí của các vì sao. Mỗi viên đá được đặt trên cát để tượng trưng cho một ngôi sao.
  • Chuyến hành trình đã chứng minh rằng những cư dân đầu tiên của Hawaii đã đến bằng những chiếc thuyền nhỏ và điều hướng bằng cách đọc biển và các vì sao. Bản thân Mau đã trở thành một người thầy có tâm, truyền lại những bí quyết truyền thống của mình cho những người thuộc các nền văn hóa khác để kiến thức của mình không bị mai một. Ông giải thích vị trí của các ngôi sao cho các học trò của mình, nhưng ông cho phép họ viết ra giấy vì ông biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể nhớ được mọi thứ như những gì ông đã làm.

Do the following statements agree with the information in the text ? Write

TRUE if the statement agrees with the text

FALSE if the statement does not agree with the text

NOT GIVEN if there is no information about this in the text

At the time of his voyage, Mau had unique navigational skills.

Mau was familiar with the sea around Tahiti.

Mau thought it would be difficult to use a compass and charts.

Mau’s grandfather was his only teacher.

Mau used stones to learn where each star was situated in the sky.

The first inhabitants of Hawaii could read and write.

Mau expected his students to memorise the positions of the stars.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Lý do chọn IELTS TUTOR