Giải thích từ mới passage ''Mobile Telecommunications''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Mobile Telecommunications''.

Mobile Telecommunications

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

With or without AT&T Wireless, Vodafone now has a fight on its hands.

The word 'dilemma' is widely misused. It does not simply refer to a difficult decision, but to a choice between two equally unpleasant alternatives. That is exactly what Vodafone, the world's largest mobile telephone operator, faced this week as it debated whether or not to bid for AT&T Wireless, a struggling American firm that recently put itself up for sale. With the deadline for bids set for February 13th, there was much speculation over Vodafone's intentions as THE ECONOMIST went to press. But whether or not the firm decides to make a play for AT&T Wireless, it now has a fight on its hands as it struggles to win control of an American mobile operator, an essential component of its strategy to establish a dominant global brand.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Dù có hay không có AT&T Wireless, Vodafone hiện đang có một cuộc chiến vì lợi ích của chính bản thân họ.
 • Từ 'tiến thoái lưỡng nan' bị lạm dụng khắp nơi. Nó không chỉ đơn giản đề cập đến một quyết định khó khăn, mà là một sự lựa chọn giữa hai lựa chọn thay thế khó chịu như nhau. Đó chính xác là những gì Vodafone, công ty khai thác mạng điện thoại di động lớn nhất thế giới, phải đối mặt trong tuần này khi họ tranh luận về việc có nên đấu thầu AT&T Wireless hay không, một công ty Mỹ đang gặp khó khăn gần đây đã tự rao bán. Với thời hạn trả giá được ấn định vào ngày 13 tháng 2, đã có nhiều đồn đoán về ý định của Vodafone khi NHÀ KINH TẾ nói với báo chí. Nhưng dù công ty có quyết định mua AT&T Wireless hay không, thì giờ đây công ty vẫn đang có một cuộc chiến vì lợi ích của chính bản thân họ khi phải đấu tranh để giành quyền kiểm soát nhà khai thác thị trường di động ở Mỹ, một thành phần thiết yếu trong chiến lược thiết lập một thương hiệu thống trị toàn cầu.

At the moment, Vodafone owns 45% of Verizon Wireless, the leading American operator. (The other 55% is owned by Verizon, a fixed-line telephone firm.) This is an anomaly: Vodafone usually has a controlling stake in its subsidiaries. So, it would love to take control of Verizon Wireless, or buy another operator outright, in order to apply the Vodafone brand and integrate its American operations with those overseas. Surely, then, a bid for AT&T Wireless would make perfect sense? Alas, no. Worries about the impact of such a deal have wiped $17 billion off Vodafone's market value. Shareholders and managers are divided over the merits of bidding.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hiện tại, Vodafone sở hữu 45% cổ phần của Verizon Wireless, nhà mạng hàng đầu của Mỹ. (55% còn lại thuộc sở hữu của Verizon, một công ty điện thoại cố định.) Đây là một điều bất thường: Vodafone thường có cổ phần kiểm soát trong các công ty con của mình. Vì vậy, họ rất muốn nắm quyền kiểm soát Verizon Wireless hoặc mua hoàn toàn một công ty khai thác mạng khác, để áp dụng thương hiệu Vodafone và tích hợp các hoạt động tại Mỹ của họ với các hoạt động ở nước ngoài. Chắc chắn, sau đó, một cuộc đấu thầu cho AT&T Wireless sẽ có ý nghĩa hoàn hảo? Chao ôi, không. Những lo lắng về tác động của một thỏa thuận như vậy đã làm mất đi 17 tỷ USD giá trị thị trường của Vodafone. Cổ đông và các nhà quản lý sẽ được phân chia về giá trị đấu thầu.

The first objection is that to buy AT&T Wireless, Vodafone would have to sell its stake in Verizon Wireless, worth around $30 billion, back to Verizon. It would then find itself in a bidding war with Cingular, another operator which has already made a cash bid of $30 billion for AT&T Wireless. Even if Vodafone wins, the tax bill associated with selling its Verizon Wireless stake plus the premium needed to outbid Cingular with probably add up to $5 billion - 10 billion. As Bob House of Adventis, a consultancy, observes, that is a lot to pay to swap 'a minority stake in a very good operator for a controlling stake in much less with good one'.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự phản đối đầu tiên là mua AT&T Wireless, bởi Vodafone sẽ phải bán cổ phần của mình trong Verizon Wireless, trị giá khoảng 30 tỷ USD, cho Verizon. Sau đó, nó sẽ rơi vào cuộc chiến đấu thầu với Cingular, một nhà khai thác mạng khác đã đưa ra giá thầu tiền mặt 30 tỷ đô la cho AT&T Wireless. Ngay cả khi Vodafone thắng, hóa đơn thuế liên quan đến việc bán cổ phần của Verizon Wireless cộng với phí bảo hiểm cần thiết để trả giá vẫn cao hơn Cingular, có thể lên tới 5 tỷ - 10 tỷ USD. Như Bob House of Adventis, một nhà tư vấn, nhận xét, đó là số tiền phải trả để hoán đổi giữa 'cổ phần thiểu số trong một nhà khai thác mạng rất tốt và một lượng cổ phiếu ít hơn nhiều nhưng có quyền kiểm soát'.

Vodafone would receive far less income from its new American subsidiary: AT&T Wireless is much less profitable than Verizon Wireless. It would also cost money to bring AT&T Wireless's network up to the standards of Vodafone's networks in other countries. Verizon Wireless has a modem, efficient network based on CDMA technology, which it is upgrading to provide high-speed 'broadband' access. AT&T Wireless, by contrast, has a complicated patchwork of old TDMA and newer GSM and EDGE technologies. The appeal of Vodafone is that these technologies are compatible with its GSM network in other countries. This would allow roaming between its network in America and in other countries, something that is currently impossible (though not, it must be said, of much concern to most subscribers). It would also increase Vodafone's clout when negotiating with GSM equipment vendors.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vodafone sẽ nhận được ít thu nhập hơn nhiều từ công ty con mới ở Mỹ: AT&T Wireless có lợi nhuận thấp hơn nhiều so với Verizon Wireless. Việc đưa mạng của AT&T Wireless theo tiêu chuẩn của các mạng của Vodafone ở các quốc gia khác cũng sẽ tốn kém. Verizon Wireless có một modem, hệ thống mạng lưới hiệu quả dựa trên công nghệ CDMA, nó đang nâng cấp để cung cấp khả năng truy cập 'băng thông rộng' tốc độ cao. Ngược lại, AT&T Wireless có sự chắp vá phức tạp của TDMA cũ và các công nghệ GSM và EDGE mới hơn. Điểm hấp dẫn của Vodafone là các công nghệ này tương thích với mạng GSM của nó ở các quốc gia khác. Điều này sẽ cho phép chuyển vùng giữa mạng của nó ở Mỹ và ở các quốc gia khác, một điều mà hiện tại là không thể (mặc dù không phải, nhưng phải nói rằng, hầu hết các thuê bao đều quan tâm đến việc chuyển vùng mạng). Nó cũng sẽ làm tăng ảnh hưởng của Vodafone khi đàm phán với các nhà cung cấp thiết bị GSM.

Overall, buying AT&T Wireless would be expensive, difficult and risky - which is why many shareholders are opposed. In a statement released in February 9th, Vodafone announced that it 'continues to monitor developments in the US market and is exploring whether a potential transaction with AT&T Wireless is in the interests of its shareholders'. It would seem to be an open-and-shut case -- buying AT&T Wireless would destroy shareholder value. Cingular, in contrast, can cut costs by merging its existing operations with those of AT&T Wireless, since it is already operating in the American market. Vodafone cannot.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhìn chung, việc mua AT&T Wireless sẽ rất tốn kém, khó khăn và rủi ro - đó là lý do tại sao nhiều cổ đông phản đối. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 9 tháng 2, Vodafone tuyên bố rằng họ 'tiếp tục theo dõi các diễn biến tại thị trường Hoa Kỳ và đang tìm hiểu xem liệu một giao dịch tiềm năng với AT&T Wireless có vì lợi ích của các cổ đông hay không'. Đây dường như là một trường hợp rõ rành rành - việc mua AT&T Wireless sẽ phá hủy giá trị của cổ đông. Ngược lại, Cingular có thể cắt giảm chi phí bằng cách hợp nhất các hoạt động hiện có của mình với các hoạt động của AT&T Wireless, vì nó đã hoạt động ở thị trường Mỹ. Còn Vodafone thì không thể.

But the company's Sphinx-like statement could he read both ways. For to win control of an American operator, the alternative to bidding for AT&T Wireless is not to do nothing: it is to attempt a $150 billion hostile takeover of Verizon, in order to win control of Verizon Wireless. This could make buying AT&T Wireless look like a picnic in comparison. And even if Vodafone pulled off such a deal, it would then have to sell off Verizon's shrinking and unattractive landline business. This is not impossible — the company performed a similar manoeuvre in Japan — but it is not difficult to see why bidding for AT&T Wireless might look like the least bad option.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng giống như tuyên bố của công ty Sphinx thì anh ta có thể nghiên cứu cả hai cách. Để giành được quyền kiểm soát của một nhà khai thác mạng ở Mỹ, giải pháp thay thế đấu thầu cho AT&T Wireless không phải là không làm gì cả: đó là cố gắng mua lại Verizon với giá 150 tỷ đô la để giành quyền kiểm soát Verizon Wireless. Điều này có thể làm cho việc mua AT&T Wireless giống như một chuyến dã ngoại so với trước đây. Và ngay cả khi Vodafone rút lại một thỏa thuận như vậy, thì sau đó hãng sẽ phải bán mảng kinh doanh điện thoại cố định đang bị thu hẹp và kém hấp dẫn của Verizon. Điều này không phải là không thể - công ty đã thực hiện một động thái tương tự ở Nhật Bản - nhưng không khó để hiểu tại sao đấu thầu cho AT&T Wireless lại có vẻ là phương án ít tồi tệ nhất.

For Arun Sarin, who took over as Vodafone's boss last July, the timing could hardly be worse. Mr. Sarin was planning to concentrate on integrating Vodafone's existing businesses, and perhaps working on a deal to extract SFR, its French associate, from the controlling clutches of Vivendi. Consolidation in the American market was thought to be a year or two away. But now AT&T Wireless has forced his hand. Ironically, a big American deal, whatever form it takes, is just the sort of thing that Sir Chris Gent, Mr. Sarin's swashbuckling predecessor, would have relished. (802 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đối với Arun Sarin, người đã tiếp quản vị trí ông chủ của Vodafone vào tháng 7 năm ngoái, thời điểm khó có thể tồi tệ hơn. Ông Sarin đang có kế hoạch tập trung vào việc tích hợp các hoạt động kinh doanh hiện tại của Vodafone, và có lẽ đang làm việc trong một thỏa thuận để tách SFR, cộng sự người Pháp của nó, khỏi bộ máy kiểm soát của Vivendi. Sự hợp nhất tại thị trường Mỹ được cho là chỉ còn một hoặc hai năm nữa. Nhưng bây giờ AT&T Wireless đã nhúng tay vào. Trớ trêu thay, một thỏa thuận lớn của Mỹ, dù nó diễn ra dưới hình thức nào, cũng chỉ là thứ mà Ngài Chris Gent, người tiền nhiệm của ông Sarin, sẽ thích thú. (802 từ)

Questions 1-9

There are both advantages and disadvantages for Vodafone to bid for AT&T Wireless. Label the following statements as:
A = Advantage

D = Disadvantage

 1. Negotiation with equipment vendors: .......................
 2. Profitability of AT&T Wireless: .......................
 3. Integration of networks: .......................
 4. Control of an American operator: .......................
 5. Continental mobile roaming: .......................
 6. Premium needed to outbid: .......................
 7. Sell off Verizon's shrinking and unattractive landline business: .......................
 8. Global brand: .......................
 9. The patchwork of TDMA, GSM and EDGE: .......................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR