Giải thích từ mới passage ''Paper Recycling''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Paper Recycling''.

Paper Recycling

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Paper is different from other waste produce because it comes from a sustainable resource: trees. Unlike the minerals and oil used to make plastics and metals, trees are replaceable. Paper is also biodegradable, so it does not pose as much threat to the environment when it is discarded. While 45 out of every 100 tonnes of wood fibre used to make paper in Australia comes from waste paper, the rest comes directly from virgin fibre from forests and plantations. By world standards, this is a good performance since the worldwide average is 33 percent waste paper. Governments have encouraged waste paper collection and sorting schemes and at the same time, the paper industry has responded by developing new recycling technologies that have paved the way for even greater utilization of used fibre. As a result, industry’s use of recycled fibres is expected to increase at twice the rate of virgin fibre over the coming years.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tái chế giấy
  • Giấy khác với các sản phẩm phế thải khác vì nó đến từ một nguồn tài nguyên bền vững: cây cối. Không giống như các khoáng chất và dầu được sử dụng để sản xuất nhựa và kim loại, cây cối có thể thay thế được. Giấy cũng có thể phân hủy sinh học, vì vậy nó không gây ra nhiều mối đe dọa cho môi trường khi bị vứt bỏ. Trong khi 45 trong số 100 tấn sợi gỗ được sử dụng để làm giấy ở Úc đến từ giấy phế liệu, phần còn lại đến trực tiếp từ sợi nguyên sinh từ rừng và đồn điền. Theo tiêu chuẩn thế giới, đây là một hiệu suất tốt vì mức trung bình trên toàn thế giới là 33% giấy thải. Các chính phủ đã khuyến khích các chương trình thu gom và phân loại giấy phế liệu, đồng thời, ngành công nghiệp giấy đã đáp ứng bằng cách phát triển các công nghệ tái chế mới mở đường cho việc sử dụng nhiều hơn nữa lượng xơ đã qua sử dụng. Do đó, việc sử dụng sợi tái chế của ngành dự kiến sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ sợi nguyên sinh trong những năm tới.

Already, waste paper constitutes 70% of paper used for packaging and advances in the technology required to remove ink from the paper have allowed a higher recycled content in newsprint and writing paper. To achieve the benefits of recycling, the community must also contribute. We need to accept a change in the quality of paper products; for example, stationery may be less white and of a rougher texture. There also needs to support from the community for waste paper collection programs. Not only do we need to make the paper available to collectors but it also needs to be separated into different types and sorted from contaminants such as staples, paperclips, string and other miscellaneous items.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hiện tại, giấy phế liệu chiếm 70% lượng giấy được sử dụng để đóng gói và những tiến bộ trong công nghệ cần thiết để loại bỏ mực khỏi giấy đã cho phép hàm lượng tái chế cao hơn trong giấy in báo và giấy viết. Để đạt được lợi ích của việc tái chế, cộng đồng cũng phải đóng góp. Chúng ta cần chấp nhận sự thay đổi về chất lượng của sản phẩm giấy; ví dụ, văn phòng phẩm có thể ít trắng hơn và có kết cấu thô hơn. Cũng cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng cho các chương trình thu gom giấy vụn. Chúng ta không chỉ cần cung cấp giấy cho người thu gom mà còn cần phải được phân loại thành nhiều loại khác nhau và phân loại khỏi các chất gây ô nhiễm như kim bấm, kẹp giấy, dây và các vật dụng lẫn lộn khác.

There are technical limitations to the amount of paper which can be recycled and some paper products cannot be collected for reuse. These include paper in the form of books and permanent records, photographic paper and paper which is badly contaminated. The four most common sources of paper for recycling are factories and retail stores which gather large amounts of packaging material in which goods are delivered, also offices which have unwanted business documents and computer output, paper converters and printers and lastly households which discard newspapers and packaging material. The paper manufacturer pays a price for the paper and may also incur the collection cost.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có những giới hạn kỹ thuật đối với số lượng giấy có thể được tái chế và một số sản phẩm giấy không thể được thu gom để tái sử dụng. Chúng bao gồm giấy ở dạng sách và hồ sơ lâu dài, giấy ảnh và giấy bị nhiễm bẩn nặng. Bốn nguồn phổ biến nhất của giấy để tái chế là các nhà máy và cửa hàng bán lẻ tập trung một lượng lớn vật liệu đóng gói để vận chuyển hàng hóa, cũng là các văn phòng có tài liệu kinh doanh và đầu ra máy tính không cần đến, máy chuyển đổi giấy và máy in và cuối cùng là các hộ gia đình vứt bỏ báo vật liệu đóng gói. Nhà sản xuất giấy chi trả cho giấy và cũng có thể phải chịu chi phí thu gom.

Once collected, the paper has to be sorted by hand by people trained to recognise various types of paper. This is necessary because some types of paper can only be made from particular kinds of recycled fibre. The sorted paper then has to be repulped or mixed with water and broken down into its individual fibres. This mixture is called stock and may contain a wide variety of contaminating materials, particularly if it is made from mixed waste paper which has had little sorting. Various machineries are used to remove other materials from the stock. After passing through the repulping process, the fibres from printed waste paper are grey in colour because the printing ink has soaked into the individual fibres. This recycled material can only be used in products where the grey colour does not matter, such as cardboard boxes but if the grey colour is not acceptable, the fibres must be de-inked. This involves adding chemicals such as caustic soda or other alkalis, soaps and detergents, water-hardening agents such as calcium chloride, frothing agents and bleaching agents. Before the recycled fibres can be made into paper, they must be refined or treated in such a way that they bond together.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau khi thu thập, giấy phải được phân loại bằng tay bởi những người được đào tạo để nhận ra các loại giấy khác nhau. Điều này là cần thiết vì một số loại giấy chỉ có thể được làm từ một số loại sợi tái chế cụ thể. Sau đó, giấy được phân loại phải được ngâm hoặc trộn với nước và phân rã thành các sợi riêng lẻ. Hỗn hợp này được gọi là nguyên liệu và có thể chứa nhiều loại vật liệu gây ô nhiễm khác nhau, đặc biệt nếu nó được làm từ giấy vụn hỗn hợp ít phân loại. Nhiều máy móc khác nhau được sử dụng để loại bỏ các vật liệu khác khỏi nguyên liệu. Sau khi trải qua quá trình làm sạch, các sợi từ giấy phế liệu in có màu xám do mực in đã ngấm vào các sợi riêng lẻ. Vật liệu tái chế này chỉ có thể được sử dụng trong các sản phẩm mà màu xám không quan trọng, chẳng hạn như hộp các tông, nhưng nếu màu xám không được chấp nhận, các sợi phải được khử mực. Điều này liên quan đến việc thêm các hóa chất như xút hoặc các chất kiềm khác, xà phòng và chất tẩy rửa, chất làm cứng nước như canxi clorua, chất tạo bọt và chất tẩy trắng. Trước khi sợi tái chế có thể được sản xuất thành giấy, chúng phải được tinh chế hoặc xử lý theo cách mà chúng liên kết với nhau.

Most paper products must contain some virgin fibre as well as recycled fibres and unlike glass, paper cannot be recycled indefinitely. Most paper is down-cycled which means that a product made from recycled paper is of an inferior quality to the original paper. Recycling paper is beneficial in that it saves some of the energy, labour and capital that go into producing virgin pulp. However, recycling requires the use of fossil fuel, a non-renewable energy source, to collect the waste paper from the community and to process it to produce new paper. And the recycling process still creates emissions which require treatment before they can be disposed of safely. Nevertheless, paper recycling is an important economical and environmental practice but one which must be carried out in a rational and viable manner for it to be useful to both industry and the community. (713 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hầu hết các sản phẩm giấy phải chứa một số sợi nguyên sinh cũng như sợi tái chế và không giống như thủy tinh, giấy không thể được tái chế vô thời hạn. Hầu hết giấy đều bị giảm chu kỳ, có nghĩa là một sản phẩm được làm từ giấy tái chế có chất lượng kém hơn so với giấy ban đầu. Tái chế giấy có lợi ở chỗ nó tiết kiệm một phần năng lượng, lao động và vốn đầu tư vào sản xuất bột giấy nguyên chất. Tuy nhiên, việc tái chế đòi hỏi phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch, một nguồn năng lượng không thể tái tạo, để thu gom giấy phế liệu từ cộng đồng và xử lý để sản xuất giấy mới. Và quá trình tái chế vẫn tạo ra khí thải cần phải xử lý trước khi chúng có thể được bỏ đi một cách an toàn. Tuy nhiên, tái chế giấy là một hoạt động kinh tế và môi trường quan trọng nhưng phải được thực hiện một cách hợp lý và khả thi để nó có ích cho cả ngành công nghiệp và cộng đồng. (713 từ)

Questions 1-12

Complete the summary using NO MORE THAN THREE WORDS taken from the passage.

From the point of view of recycling, paper has two advantages over minerals and oil in that firstly, it comes from a resource which is ........ (1) ........ and secondly, it is less threatening to our environment when we throw it away because it is ....... (2) ...... Although Australia’s record in the reuse of water paper is good, it is still necessary to use a combination of recycled fibre and ........ (3) ........ to make new paper. In order to support the use of recycled paper, people need to learn to accept paper of generally lower ........ (4) ........ Nevertheless, paper recycling is bound by ........ (5) ........because some paper is not adaptable at all. When waste paper is collected for recycling, it needs to go through the process of being ........ (6) ........ and ........ (7) ........ before it can be made into ........ (8) ........ such as cardboard boxes. The fibres in the ........ (9) ........ can also be, ........ (10) ........ by applying various chemical agents. Even though paper recycling uses such a non-renewable energy source as ........ (11) ........ as well as creates emission, it is an important economical and environmental practice to lower the use of ........ (12) ........

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR