Giải thích từ mới passage ''The Changing Nature of Careers''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The Changing Nature of Careers''.

The Changing Nature of Careers

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

As time marches on, the nature of people's jobs changes and the characteristics of organizations change — and as a result, so do people's careers. According to Schein, these changes can be characterized as developments along three basic dimensions summarized in his career cone. First, careers often involve vertical movement - that is, promotions up an organizational hierarchy (such as from assistant manager to manager). Naturally, different people working in different settings experience vertical movement at tremendously different rates. Not only may people be prepared for advancement at different times, but also organizations may have different opportunities for promotion. In today's organizations, in which layers of management are being reduced all the time, there are fewer runs in the organizational ladder, making opportunities for vertical movement more limited than they used to be.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bản chất thay đổi của nghề nghiệp
  • Khi thời gian trôi qua, bản chất công việc của mọi người thay đổi và đặc điểm của các tổ chức cũng thay đổi - và kết quả là sự nghiệp của mọi người cũng vậy. Theo Schein, những thay đổi này có thể được mô tả như là sự phát triển dọc theo ba khía cạnh cơ bản được tóm tắt trong hình nón sự nghiệp của anh ấy. Đầu tiên, nghề nghiệp thường liên quan đến sự di chuyển theo chiều dọc - tức là thăng chức lên một hệ thống phân cấp tổ chức (chẳng hạn như từ trợ lý quản lý lên quản lý). Một cách tự nhiên, những người khác nhau làm việc trong các môi trường khác nhau trải qua sự di chuyển theo chiều dọc với tốc độ rất khác nhau. Không chỉ mọi người có thể chuẩn bị cho sự thăng tiến vào những thời điểm khác nhau mà cả các tổ chức cũng có thể có những cơ hội thăng tiến khác nhau. Trong các tổ chức ngày nay các tầng quản lý luôn bị cắt giảm, có ít nấc thang hơn trong bậc thang tổ chức, khiến cơ hội cho sự dịch chuyển theo chiều dọc bị hạn chế hơn so với trước đây.

Second, careers often involve horizontal movement. This reflects changes in specific job functions, or sometimes, in major fields or specialties. For example, individuals who start out in marketing may move into the related field of sales. In recent years, growing numbers of people have been willing to make such horizontal moves, even though doing so may involve a considerable amount of retraining. This trend may result from several sources, such as people's needs to seek fulfilment by doing a different kind of work, or by their belief that they might sooner be able to make a vertical movement by first moving horizontally into a field with greater opportunities for advancement.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thứ hai, sự nghiệp thường liên quan đến sự di chuyển theo chiều ngang. Điều này phản ánh những thay đổi trong các chức năng công việc cụ thể, hoặc đôi khi, trong các lĩnh vực hoặc chuyên ngành chính. Ví dụ, những cá nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị có thể chuyển sang lĩnh vực bán hàng liên quan. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người sẵn sàng thực hiện những di chuyển theo chiều ngang như vậy, mặc dù làm vậy có thể đòi hỏi đào tạo lại một lượng đáng kể. Xu hướng này có thể xuất phát từ một số nguồn, chẳng hạn như nhu cầu của mọi người là tìm kiếm sự thỏa mãn bằng cách làm một loại công việc khác hoặc bởi niềm tin rằng họ có thể sớm tạo ra sự dịch chuyển theo chiều dọc bằng cách đầu tiên di chuyển theo chiều ngang sang một lĩnh vực có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Finally, careers involve what Schein terms radial movement - shifts toward or away from the inner circle of management in an organization, the base of power. Such movement often follows vertical movement (i.e. promotion), but not always. For example, a manager of engineering operations for a television network, who works as its headquarters, may be promoted to the vice-president at one of the network's local affiliates. The promotion in this case is real, but the individual is now farther away from the organization's inner circle of poster than before (both literally in terms of miles and figuratively in terms of influence).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuối cùng, nghề nghiệp liên quan đến điều mà Schein gọi là chuyển động hướng tâm - chuyển dịch về phía hoặc rời khỏi vòng quản lý bên trong trong một tổ chức, cơ sở của quyền lực. Sự chuyển động như vậy thường theo chuyển động thẳng đứng (tức là sự thăng tiến), nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ: người quản lý hoạt động kỹ thuật của một mạng truyền hình, người làm việc tại trụ sở chính, có thể được thăng chức thành phó chủ tịch tại một trong những chi nhánh địa phương của mạng lưới. Sự thăng tiến trong trường hợp này là có thật, nhưng cá nhân bây giờ đang ở xa vòng tròn bên trong của tổ chức hơn trước (cả nghĩa đen về hàng dặm và nghĩa bóng về tầm ảnh hưởng).

At the same time careers develop along these three dimensions, they also seem to move through repeated cycles of stability and change. Soon after an individual has been hired or promoted to a new position, a stage of career growth occurs. During this period, individuals consolidate their recent gains by acquiring the new skills and information needed to perform their current jobs effectively. As this process is completed, they enter a state of stabilisation, in which they are performing their jobs to their fullest capacity and things are on an even keel (for the time being, at least). This is followed by a period of transition, in which individuals prepare themselves psychologically for their next move upward. During this period, they anticipate the demand of their next stage and get ready to meet them. When the expected promotion arrives, the cycle starts over again. In short, the careers of many individuals are marked by a process in which they grow into each new position, become acclimatised to it and then begin preparations for the next step of the ladder. (525 words).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi sự nghiệp phát triển theo ba chiều này, chúng dường như cũng di chuyển qua các chu kỳ lặp lại của sự ổn định và thay đổi. Ngay sau khi một cá nhân được thuê hoặc được thăng chức lên một vị trí mới, một giai đoạn phát triển nghề nghiệp sẽ xảy ra. Trong giai đoạn này, các cá nhân củng cố những thành quả đạt được gần đây của họ bằng cách có được các kỹ năng mới và thông tin cần thiết để thực hiện công việc hiện tại của họ một cách hiệu quả. Khi quá trình này hoàn thành, họ bước vào trạng thái ổn định, trong đó họ đang thực hiện công việc với năng lực tối đa của mình và mọi thứ đang diễn ra ổn định (ít nhất là ở thời điểm hiện tại). Tiếp theo là giai đoạn chuyển tiếp, trong đó các cá nhân chuẩn bị tâm lý cho bước đi tiếp theo của họ. Trong giai đoạn này, họ dự đoán nhu cầu của giai đoạn tiếp theo và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó. Khi sự thăng tiến dự kiến ​​đến, chu kỳ bắt đầu lại. Nói tóm lại, sự nghiệp của nhiều cá nhân được đánh dấu bằng một quá trình mà họ phát triển ở mỗi vị trí mới, trở nên thích nghi với nó và sau đó bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo của nấc thang. (525 từ).

Questions 1-7

Classify the following career changes as associated with:

V Vertical movement

H Horizontal movement

R Radial movement

Then write your answer in the space provided in your booklet.

Accountant to financial director

Librarian to publishing editor

Head office manager to overseas affiliated director

Accounts director to branch manager

Class teacher to head teacher

Factory worker to foreman

Nurse to hospital registrar

Questions 8-18

Complete the summary using NO MORE THAN THREE WORDS taken from the passage.

Summary

Vertical movement is defined as (8)............... involving promotion up (9)........... Both speed and timing of vertical movement vary and today there are (10).............. for vertical movement.

A change in (11)..............functions or field of work is called horizontal movement. Individuals often find that further study or (12)............. may be necessary in order to learn new skills and acquire new types of expertise. Two reasons for making horizontal career changes are to obtain greater (13)............... and/or to facilitate further (14)...................
Sometimes, vertical movement is associated with (15).....................in which a person is transferred to a branch or an affiliate. This movement away from the (16).............. base involves both distance and level of (17)..................
Whichever type of movement a person experiences, he or she will undergo a process of (18).............before they are ready for the next career change.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR