Giải thích từ mới passage ''The effects of humans on wild animals''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''the effects of humans on wild animals''.

The effects of humans on wild animals

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Humans are driving mammals including deer, tigers and bears to hide under the cover of darkness, jeopardising the health of the creatures that are only supposed to be active by day, new research his found. The presence of people can instil strong feelings of fear in animals and as human activities now cover 75 per cent of the land, we are becoming increasingly harder to avoid. Unable to escape during the day, mammals are forced to emerge during the night.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Con người đang khiến các loài động vật có vú bao gồm hươu, nai, hổ và gấu phải ẩn náu dưới bóng tối, gây nguy hiểm cho sức khỏe của những sinh vật hoạt động vào ban ngày, nghiên cứu mới của ông cho biết. Sự hiện diện của con người có thể gây ra cảm giác sợ hãi mạnh mẽ cho động vật và khi các hoạt động của con người hiện bao phủ 75% diện tích đất, chúng ngày càng trở nên khó tránh khỏi hơn. Không thể xuất hiện vào ban ngày, động vật có vú buộc phải xuất hiện vào ban đêm.

A team led by Kaitlyn Gaynor at the University of California, Berkeley arrived at this conclusion after analysing nearly 80 studies from six continents that monitored the activity of various mammals using GPS trackers and motion-activated cameras. The scientists used this data to assess the night time antics of the animals during periods of low and high human disturbance.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một nhóm nghiên cứu do Kaitlyn Gaynor tại Đại học California, Berkeley dẫn đầu đã đưa ra kết luận này sau khi phân tích gần 80 nghiên cứu từ sáu lục địa theo dõi hoạt động của các loài động vật có vú khác nhau bằng cách sử dụng thiết bị theo dõi GPS và camera kích hoạt chuyển động. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu này để đánh giá sự hoạt động vào ban đêm của các loài động vật trong khoảng thời gian có sự náo động thấp và cao của con người.

Such disturbances ranged from relatively harmless activities like hiking to overtly destructive ones like hunting, as well as larger scale problems like farming and road construction. Overall, the researchers concluded that from beavers to lions, there was an increase in nocturnal behaviour when humans were in the vicinity.

(Source: independent.co.uk)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những xáo trộn như vậy bao gồm từ các hoạt động tương đối vô hại như đi bộ đường dài đến những hoạt động phá hoại công khai như săn bắn, cũng như các vấn đề có quy mô lớn hơn như trồng trọt và xây dựng đường sá. Nhìn nhận một cách tổng thể, các nhà nghiên cứu kết luận rằng từ hải ly đến sư tử, có sự gia tăng hành vi về đêm khi con người ở trong khu vực lân cận.

Fill the gaps in the summary using words from the list below it.

A recent study has shown that many mammals are being forced to become ______ due to the presence of humans. Scientists reached these findings by ______ and analysing the movements of mammals in areas with different levels of ______. They showed that human activities, ranging from hiking to ______ to road building, made it more likely that mammals would ______ at night.

 1. hunt
 2. tracking
 3. emerge
 4. construction
 5. nocturnal
 6. agriculture
 7. monitor
 8. disturbance
 9. active

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR