Giải thích từ mới passage ''The meaning of genius''

· Giải thích từ mới bài Reading

The meaning of 'genius'

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A genius is a person who displays exceptional intellectual ability, creativity, or originality, typically to a degree that is associated with the achievement of an unprecedented leap of insight. Various philosophers have proposed definitions of what genius is.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thiên tài là người thể hiện khả năng trí tuệ đặc biệt, sự sáng tạo hoặc sự độc đáo, thường ở một mức độ gắn liền với việc đạt được một bước tiến vượt bậc về trí tuệ chưa từng có. Nhiều nhà triết học đã đưa ra định nghĩa về thiên tài là gì.

In the philosophy of David Hume, a genius is seen by others as a person disconnected from society, who works remotely, away from the rest of the world. For Immanuel Kant, genius is the ability to independently arrive at and understand concepts that would normally have to be taught by another person. Arthur Schopenhauer defined a genius as someone in whom intellect predominates over "will". According to Bertrand Russell, a genius possesses unique qualities and talents that make him or her especially valuable to society.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong triết lý của David Hume, thiên tài được người khác coi là người bị ngắt kết nối với xã hội, người làm việc từ xa, cách biệt với phần còn lại của thế giới. Đối với Immanuel Kant, thiên tài là khả năng độc lập tiếp cận và hiểu các khái niệm mà thông thường người khác sẽ phải được dạy. Arthur Schopenhauer đã định nghĩa thiên tài là người mà trí tuệ chiếm ưu thế hơn "ý chí". Theo Bertrand Russell, một thiên tài sở hữu những phẩm chất và tài năng độc đáo khiến người đó có giá trị đặc biệt đối với xã hội.

Match each of the following statements to one of the philosophers below.

1. A genius is someone who does not require instruction.
2. We tend to regard geniuses as solitary figures.
3. A genius has the ability to make an exceptional contribution to society.

A) Hume
B) Kant
C) Schopenhauer
D) Russell

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking