Giải thích từ mới passage ''Western Immigration of Canada'' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Western Immigration of Canada

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. By the mid-1870s Canada wanted an immigrant population of agricultural settlers established in the West. No urban centres existed on the prairies in the 1870s, and rural settlement was the focus of the federal government’s attention. The western rural settlement was desired, as it would provide homesteads for the sons and daughters of eastern farmers, as eastern agricultural landfilled to capacity. As well, eastern farmers and politicians viewed western Canada, with its broad expanses of unpopulated land, as a prime location for expanding Canada’s agricultural output, especially in terms of wheat production to serve the markets of eastern Canada.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào giữa những năm 1870, Canada muốn có một lượng dân nhập cư gồm những người định cư nông nghiệp ở phía Tây. Không có trung tâm đô thị nào tồn tại trên thảo nguyên vào những năm 1870 và việc định cư ở nông thôn là tâm điểm chú ý của chính phủ liên bang. Khu định cư nông thôn phía tây là điều mong muốn, vì nó sẽ cung cấp nhà cho con trai và con gái của nông dân phía đông, khi nông nghiệp phía đông được lấp đầy. Ngoài ra, các nông dân và chính trị gia miền đông cũng coi miền tây Canada, với vùng đất rộng lớn không có dân cư, là vị trí đắc địa để mở rộng sản lượng nông nghiệp của Canada, đặc biệt là sản lượng lúa mì để phục vụ thị trường miền đông Canada.

B. To bolster Canada’s population and agricultural output, the federal government took steps to secure western land. The Dominion of Canada purchased Rupert’s Land from the Hudson’s Bay Company in 1870. In 1872, the federal government enacted the Dominion Lands Act. This act enabled settlers so acquire 160 acres of free land, as long as settlers remained on their land for a period of three years, made certain minor improvements to the land, and paid a $10.00 registration fee. The Canadian government also created a Mounted Police Force in 1873. The Mounties journeyed west to secure the area for future settlers. By 1876 the NWMP had established themselves in the West. The major posts included Swan River, Fort Saskatchewan, Fort Calgary, Fort Walsh and Fort Macleod. All of these initiatives attracted a number of eastern Canadian settlers, as well as European and American immigrants, to Canada’s West, and particularly to the area of Manitoba.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để tăng cường dân số và sản lượng nông nghiệp của Canada, chính phủ liên bang đã thực hiện các bước để đảm bảo đất đai phía tây. Lực lượng thống trị của Canada mua Rupert’s Land từ công ty Hudson’s Bay vào năm 1870. Năm 1872, chính phủ liên bang ban hành Đạo luật Dominion Lands. Đạo luật này cho phép những người định cư có được 160 mẫu đất miễn phí, miễn là những người định cư vẫn ở trên đất của họ trong thời gian ba năm, thực hiện một số cải tiến nhỏ đối với khu đất và trả lệ phí đăng ký $ 10,00. Chính phủ Canada cũng đã thành lập Lực lượng Cảnh sát Gắn kết vào năm 1873. Họ đi về phía tây để đảm bảo khu vực cho những người định cư trong tương lai. Đến năm 1876, NWMP đã thành lập ở phía Tây. Các đồn chính bao gồm Swan River, Fort Saskatchewan, Fort Calgary, Fort Walsh và Fort Macleod. Tất cả những sáng kiến này đã thu hút một số người định cư ở miền đông Canada, cũng như những người nhập cư châu Âu và Mỹ, đến miền Tây của Canada và đặc biệt là khu vực Manitoba.

C. The surest way to protect Canadian territory, and to achieve the secondary goal for joining British Columbia to the rest of the country, was to import large numbers of Eastern Canadian and British settlers. Settling the West also made imperative the building of a transcontinental railway. The railway would work to create an east west economy, in which western Canada would feed the growing urban industrial population of the east, and in return become a market for eastern Canadian manufactured goods.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cách chắc chắn nhất để bảo vệ lãnh thổ Canada, và để đạt được mục tiêu thứ hai khi gia nhập British Columbia với phần còn lại của đất nước, là cho người nhập cư vào Đông Canada và Anh. Việc định cư ở phía Tây cũng bắt buộc phải xây dựng một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Tuyến đường sắt sẽ hoạt động để tạo ra sự lưu thông kinh tế Đông - Tây, trong đó phía tây Canada sẽ nuôi sống dân số công nghiệp đô thị ngày càng tăng ở phía đông, và đổi lại, phía tây trở thành thị trường cho hàng hóa sản xuất ở phía đông Canada.

D. Winnipeg became the metropolis of the West during this period. Winnipeg’s growth before 1900 was the result of a combination of land speculation, growth of housing starts, and the federal government’s solution in 1881 of Winnipeg as a major stop along the CPR. This decision culminated in a land boom between 1881 and 1883 which resulted in the transformation of hamlets like Portage la Prairie and Brandon into towns, and a large increase in Manitoba’s population. Soon, Winnipeg stood at the junction of three transcontinental railway lines which employed thousands in rail yards. Winnipeg also became the major processor of agricultural products for the surrounding hinterland.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Winnipeg đã trở thành đô thị của phương Tây trong thời kỳ này. Sự tăng trưởng của Winnipeg trước năm 1900 là kết quả của sự kết hợp giữa đầu cơ đất đai, tăng trưởng nhà ở và giải pháp của chính phủ liên bang vào năm 1881 của Winnipeg như một điểm dừng chính trong CPR. Quyết định này lên đến đỉnh điểm trong một cuộc bùng nổ đất đai từ năm 1881 đến năm 1883, dẫn đến việc chuyển đổi các làng như Portage la Prairie và Brandon thành các thị trấn, và sự gia tăng lớn dân số của Manitoba. Chẳng bao lâu, Winnipeg đã là giao lộ của ba tuyến đường sắt xuyên lục địa, nơi có hàng nghìn người trong các bãi đường sắt. Winnipeg cũng trở thành nơi chế biến nông sản chính cho vùng nội địa xung quanh.

E. The majority of settlers to Winnipeg, and the surrounding countryside, during this early period, were primarily Protestant English-speaking settlers from Ontario and the British Isles. These settlers established Winnipeg upon a British-Ontarian ethos which came to dominate the society’s social, political, and economic spirit. This British-Ontarian ethnic homogeneity, however, did not last very long. Increasing numbers of foreign immigrants, especially from Austria-Hungary and Ukraine soon added a new ethnic element to the recent British, the older First Nation Métis, and Selkirk’s settler population base. Settling the West with (in particular) Eastern Canadians and British immigrant offered the advantage of safeguarding the 49th parallel from the threat of American take-over, had not the Minnesota legislature passed a resolution which provided for the annexation of the Red River district. The Red River in 1870 was the most important settlement on the Canadian prairies. It contained 11,963 inhabitants of whom 9,700 were Métis and First Nations. But neighbouring Minnesota already had a population of over 100,000.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phần lớn những người định cư đến Winnipeg, và vùng nông thôn xung quanh, trong thời kỳ đầu này, chủ yếu là những người định cư theo đạo Tin lành nói tiếng Anh từ Ontario và British Isles. Những người định cư này đã thành lập Winnipeg dựa trên một đặc tính của người Ontarian vốn đã thống trị tinh thần xã hội, chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, sự đồng nhất sắc tộc này không kéo dài lâu. Số lượng người nhập cư nước ngoài ngày càng tăng, đặc biệt là từ Áo-Hungary và Ukraina đã sớm thêm một yếu tố dân tộc mới vào cơ sở dân số định cư của người Anh gần đây. Định cư ở phía Tây với người miền Đông Canada và người Anh nhập cư mang lại lợi thế là bảo vệ vĩ tuyến 49 khỏi mối đe dọa chiếm đóng của người Mỹ, nhưng cơ quan lập pháp Minnesota đã không thông qua một nghị quyết cho phép sáp nhập quận Red River. Vào năm 1870, Red River là khu định cư quan trọng nhất trên thảo nguyên Canada. Quận có 11.963 cư dân, trong đó 9.700 là người Métis và First Nations. Nhưng các nơi bên cạnh Minnesota đã có dân số hơn 100.000 người.

F. Not all of the settlers who came to western Canada in the 1880s, however, desired to remain there. In the 1870s and 1880s, economic depression kept the value of Canada’s staple exports low, which discouraged many from permanent settlement in the West. Countries including Brazil, Argentina, Australia, New Zealand and the United States competed with Canada for immigrants. Many immigrants and thousands of Canadians chose to settle in the accessible and attractive American frontier. Canada before 1891 has been called “a huge demographic railway station” where thousands of men, women, and children were constantly going and coming, and where the number of departures invariably exceeded that of arrivals.”

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, không phải tất cả những người nhập cư đến miền Tây Canada vào những năm 1880 đều muốn ở lại đó. Trong những năm 1870 và 1880, suy thoái kinh tế khiến giá trị hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Canada ở mức thấp, khiến nhiều người không muốn định cư lâu dài ở phương Tây. Các quốc gia bao gồm Brazil, Argentina, Australia, New Zealand và Hoa Kỳ đã cạnh tranh với Canada để có được người nhập cư. Nhiều người nhập cư và hàng nghìn người Canada đã chọn định cư ở biên giới Hoa Kỳ. Canada trước năm 1891 đã được gọi là “ga đường sắt nhân khẩu học khổng lồ”, nơi hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em liên tục đi và đến, và nơi số lượng người rời đi luôn vượt quá số lượng khách đến. ”

G. By 1891 Eastern Canada had its share of both large urban centres and problems associated with city life. While the booming economic centres of Toronto and Montreal were complete with electricity and telephones in the cities’ wealthiest areas by the turn of the century, slum conditions characterised the poorest areas like the district known as ‘the Ward’ in Toronto. Chickens and pigs ran through the streets; privy buckets spilled onto backyards and lanes creating cesspools in urban slums. These same social reformers believed that rural living, in stark contrast to urban, would lead to a healthy, moral, and charitable way of life. Social reformers praised the ability of fresh air, hard work, and open spaces for ‘Canadianizing’ immigrants. Agricultural pursuits were seen as especially fitting for attaining this ‘moral’ and family-oriented way of life, in opposition to the single male-dominated atmosphere of the cities. Certainly, agriculture played an important part in the Canadian economy in 1891. One-third of the workforce worked on farms.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đến năm 1891, miền Đông Canada có cả các trung tâm đô thị lớn và các vấn đề liên quan đến cuộc sống thành phố. Trong khi các trung tâm kinh tế đang bùng nổ ở Toronto và Montreal đã hoàn chỉnh với điện và điện thoại ở các khu vực giàu có nhất của các thành phố vào đầu thế kỷ này, thì tình trạng ổ chuột lại đặc trưng cho những khu vực nghèo nhất như quận được gọi là 'the Ward' ở Toronto. Gà, lợn chạy khắp phố phường; các xô nước ngọt tràn ra sân sau và các làn đường, tạo ra các thùng rác trong các khu ổ chuột ở đô thị. Cũng chính những nhà cải cách xã hội này tin rằng cuộc sống ở nông thôn, trái ngược hoàn toàn với thành thị, sẽ dẫn đến một lối sống lành mạnh, đạo đức và bác ái. Các nhà cải cách xã hội ca ngợi không khí trong lành, sự làm việc chăm chỉ và không gian mở cho những người nhập cư ‘Canadianizing’. Theo đuổi nông nghiệp được coi là đặc biệt phù hợp để đạt được lối sống 'đạo đức' và hướng về gia đình này, đối lập với bầu không khí nam giới độc thân thống trị ở các thành phố. Chắc chắn, nông nghiệp đóng một phần quan trọng trong nền kinh tế Canada vào năm 1891. Một phần ba lực lượng lao động làm việc trong các trang trại.

H. The Canadian government presented Canada’s attractions to potential overseas migrants in several ways. The government offered free or cheap land to potential agriculturists. As well, the government established agents and / or agencies for the purpose of attracting emigrants overseas. Assisted passage schemes, bonuses and commissions to agents and settlers and pamphlets also attracted some immigrants to Canada. The most influential form of attracting others to Canada, however, remained the letters home written by emigrants already in Canada. Letters from trusted friends and family members. Letters home often contained exaggerations of the ‘wonder of the new world.’ Migrant workers and settlers already in Canada did not want to disappoint, or worry, their family and friends at home. Embellished tales of good fortune and happiness often succeeded in encouraging others to come.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chính phủ Canada đã trình bày những điểm hấp dẫn của Canada đối với những người di cư tiềm năng ở nước ngoài theo một số cách. Chính phủ cung cấp đất miễn phí hoặc đất rẻ cho những người làm nông nghiệp. Ngoài ra, chính phủ cũng thành lập các đại lý và / hoặc cơ quan nhằm mục đích thu hút người di cư ra nước ngoài. Các chương trình hỗ trợ đi lại, tiền thưởng và hoa hồng cho các đại lý và người định cư và các tờ rơi cũng thu hút một số người nhập cư đến Canada. Tuy nhiên, hình thức thu hút người khác đến Canada có ảnh hưởng nhất vẫn là những lá thư do những người di cư đã ở Canada viết. Những bức thư thường chứa đựng sự phóng đại về ‘kỳ quan của thế giới mới.’ Người lao động nhập cư và người định cư đã ở Canada không muốn làm gia đình và bạn bè của họ ở quê nhà thất vọng hoặc lo lắng. Những câu chuyện tô điểm về vận may và hạnh phúc thường thành công trong việc khuyến khích người khác đến.

Questions 14-20

The Reading Passage has 7 paragraphs A-G.

Which paragraph contains the following information?

List of Headings

i. Not all would stay in Canada forever

ii. Government’s safeguard in the West

iii. Eastern Canada is full

iv. Built-up to the new infrastructure

v. An exclusive British domination in Ontario established ever since

vi. Ethnics and language make-up

vii. Pursuing a pure life

viii. Police recruited from mid-class families

ix. Demand of western immigration

x. Early major urban development of the West

xi. Attracting urban environment

xii. Advertising of Western Canada

Example: Paragraph A ix

14. Paragraph B

15. Paragraph C

16. Paragraph D

17. Paragraph E

18. Paragraph F

19. Paragraph G

20. Paragraph H

Questions 21-26

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

With the saturation of Eastern Canada, the Western rural area would supply 21…………… for the descendants of easterners. Politicians also declared that Western is got potential to increase 22……………of Canada according to 23…………… crop that consumed in the East. The federal government started to prepare and made it happen. First, the government bought land from a private 24…………, and legally offered a certain area to people who stayed for a qualifying period of time. Then, mounted 25…………… was found to secure the land. However, the best way to protect citizens was to build a 26…………… to transport the migrants and goods between the West and the East.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc