Speaking 2/22 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả người nổi tiếng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Person You Follow On Social Media 
 • Describe a popular/well-known person in your country

 • Describe a person you only met once and what to know more about

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé

1.2. Mô tả người contribute to the society

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a person who contributes to the society

1.3. Mô tả người thân/bạn bè thích nói chuyện/làm việc chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe someone you really like to spend time with
 • Describe a friend you like to talk with

 • Describe a family member who you want to work with in the future

 • Describe an interesting neighbor

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé (đề have an interesting idea)

2. Dạng describe a place

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 6 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 2 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Nhóm 1: mô tả thành phố / thị trấn yêu thích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a city that you think is very interesting
 • Describe a place in a village that you visited 
 • Describe a quiet place you like to go
 • Describe a place you visited on vacation
 • Describe a time you visited a new place 

2.2. Nhóm 2: mô tả ideal house

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an ideal house or apartment where you want to live

3. Dạng describe an event

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 7 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

3.1. Mô tả trải nghiệm bản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a long walk you ever had
 • Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much

3.2. Mô tả trải nghiệm với người khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an interesting conversation you had with your friend
 • Describe a time that you give advice to others
 • Describe a time you helped a child
 • Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study

3.3. Mô tả sự việc đánh mất cái gì

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an occasion when you lost something

3.4. Mô tả thành công, thất bại

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an ambition that you haven’t achieved
 • Describe a time when you organized a happy event successfully
 • Describe a contest/competition you would like to participate in
 • Describe a time you were very busy

3.5. Mô tả trải nghiệm thay đổi bản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a difficult decision that you once made
 • Describe a positive change that you made in your life

3.6. Mô tả trải nghiệm kẹt xe

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a time when you were stuck in a traffic jam

  3.7. Mô tả trải nghiệm dùng điện thoại

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time you used your cellphone to do something important

   4. Dạng describe an object

   IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

    1. Describe a course that impressed you a lot>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A course that impressed you a lot" IELTS SPEAKING

    2. Describe a gift you would like to buy for your friend>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A gift you would like to buy for your friend" IELTS SPEAKING

    3. Describe a rule that you do not like>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A rule that you do not like" IELTS SPEAKING

    4. Describe a story someone told you and you remember>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A story someone told you and you remember" IELTS SPEAKING

    5. Describe a special cake you received from others>>Trả lời câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A special cake you received from others" IELTS SPEAKING

    6. Describe a skill that you learned from older people>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A skill that you learned from older people" IELTS SPEAKING

    7. Describe an item of clothing that some gave you>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "An item of clothing that someone gave you" IELTS SPEAKING

    8. Describe a thing you did to learn another language>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A thing you did to learn another language" IELTS SPEAKING

    9. Describe an interesting song>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "An interesting song" IELTS SPEAKING

    10. Describe something you received for free>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Something you received for free" IELTS SPEAKING

    11. Describe something that was broken in your home and then repaired>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Something that was broken in your home and then repaired" IELTS SPEAKING

    12. Describe something that you can’t live without (not a computer/phone)>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Something that you can’t live without (not a computer/phone)" IELTS SPEAKING

    13. Describe a toy you liked in your childhood>>Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic TOYS IELTS
    14. Describe something that surprised you>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe something that surprised you"IELTS SPEAKING PART 2-3

    15. Describe an important river/lake in your country>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an important river/lake in your country"IELTS SPEAKING PART 2-3

    16. Describe an important event you celebrated>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an important event you celebrated"IELTS SPEAKING PART 2-3

    17. Describe something you do to keep fit and healthy>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe something you do to keep fit and healthy"IELTS SPEAKING PART 2-3

    18. Describe a traditional product in your country>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a traditional product in your country"IELTS SPEAKING PART 2-3

    19. Describe something you do that can help you concentrate on work/study>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe something you do that can help you concentrate on work/study"IELTS SPEAKING PART 2-3

    20. Describe an invention that has changed the world in a positive way>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an invention that has changed the world in a positive way"IELTS SPEAKING PART 2-3

    21. Describe a way/change that helps you save a lot of time>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a way/change that helps you save a lot of time"IELTS SPEAKING PART 2-3

    IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM DẠNG "DESCRIBE AN OBJECT

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

    4.1. Mô tả trải nghiệm khoá học

    1. Describe a course that impressed you a lot

    6. Describe a skill that you learned from older people

    8. Describe a thing you did to learn another language

    14. Describe something that surprised you

    4.2. Mô tả câu chuyện

    4. Describe a story someone told you and you remember

    4.3. Mô tả món quà

    2. Describe a gift you would like to buy for your friend

    7. Describe an item of clothing that some gave you
    10. Describe something you received for free

    13. Describe a toy you liked in your childhood
    5. Describe a special cake you received from others

    4.3. Mô tả điều luật

    3. Describe a rule that you do not like

    4.4. Mô tả bài hát

    9. Describe an interesting song

    4.5. Mô tả vật dụng ở nhà

    11. Describe something that was broken in your home and then repaired

    12. Describe something that you can’t live without (not a computer/phone)

    4.6. Mô tả sông hồ

    15. Describe an important river/lake in your country

    4.7. Mô tả lễ hội

    16. Describe an important event you celebrated

    18. Describe a traditional product in your country

    4.8. Mô tả hoạt động thể thao

    17. Describe something you do to keep fit and healthy

    4.9. Mô tả hoạt động tập trung

    19. Describe something you do that can help you concentrate on work/study
    21. Describe a way/change that helps you save a lot of time

    4.10. Mô tả phát minh

    20. Describe an invention that has changed the world in a positive way

    IV. BÀI TẬP

     1. Các topic cần brainstorm

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

     Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm 24 đề:

     1. Describe a person you only met once and what to know more about >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about him/her
     2. Describe a person who contributes to the society >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think he/she contributes to the society?
     3. Describe a family member who you want to work with in the future >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you would like to work with him or her 
     4. Describe a place in a village that you visited >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about this place?
     5. Describe an ideal house or apartment where you want to live >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how feel about this apartment or house
     6. Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the day 
     7. Describe a long walk you ever had >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about this walk?
     8. Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How you felt about it?
     9. Describe an occasion when you lost something >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about it.
     10. Describe a contest/competition you would like to participate in >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:  And explain why you would like to participate.
     11. Describe a positive change that you made in your life >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the change
     12. Describe a time when you were stuck in a traffic jam >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about this
     13. Describe a time you used your cellphone to do something important >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Describe a time when you use your mobile phone for something.
     14. Describe something that surprised you >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why this surprise made you happy.
     15. Describe a course that impressed you a lot >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Describe a course that impressed you a lot
     16. Describe a story someone told you and you remember >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about it?
     17. Describe a gift you would like to buy for your friend >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you choose that gift?
     18. Describe a special cake you received from others >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it’s a special cake
     19. Describe a rule that you do not like >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain whether you’ve followed the rule?
     20. Describe an interesting song >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it is interesting?
     21. Describe something that was broken in your home and then repaired >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it?
     22. Describe an important river/lake in your country >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it is important
     23. Describe a traditional product in your country >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about it?
     24. Describe something you do to keep fit and healthy >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you think this activity helps you stay healthy or fit.
     25. Describe something you do that can help you concentrate on work/study >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how it helps you concentrate
     26. Describe an invention that has changed the world in a positive way >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how it changed people’s lives?

     2. Lưu ý

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
     • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
     • Khi take note câu số 4 của cue card 
      • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
      • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
      • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

     3. Mẫu

     Làm theo mẫu như sau:

     IELTS TUTOR lấy ví dụ:

     • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
      • List 3 từ:
       • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
        • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
       • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
        • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
       • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
        • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
      • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
       • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
        • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
        • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
       • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
        • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
        • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

     Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

     Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE