Synaesthesia: Đề thi IELTS READING (kèm Giải thích cấu trúc khó, Từ vựng, Đáp án & Dịch) (thi ngày 16/05/2023 & 19/3/2024)

· Đề thi thật IELTS Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion? NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cũng cung cấp Synaesthesia: Đề thi IELTS READING (kèm Giải thích cấu trúc khó, Từ vựng, Đáp án & Dịch) (thi ngày 16/05/2023 & 19/3/2024)

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: Synaesthesia (thi ngày 16/05/2023)

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

A. Imagine a page with a square box in the middle. The box is lined with rows of the number 5, repeated over and over. All of the 5s are identical in size, font and colour, and equally distributed across the box. There is, however, a trick: among those 5s, hiding in plain sight is a single, capital letter S. Almost the same in shape, it is impossible to spot without straining your eyes for a good few minutes. Unless that is, you are a grapheme – colour synaesthete – a person who sees each letter and number in different colours. With all the 5s painted in one colour and the rogue S painted in another, a grapheme – colour synaesthete will usually only need a split second to identify the latter.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • With all the 5s painted in one colour and the rogue S painted in another, a grapheme – colour synaesthete will usually only need a split second to identify the latter. trong đó the latter chỉ cái phía sau  >> Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong tiếng anh
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  If we paint all the letter "S"s in one color and any other letters in a different color, someone who sees letters as colors (a grapheme-color synesthete) will quickly notice the differently colored "S" among the others.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Hãy tưởng tượng một trang có một ô vuông ở giữa. Ô vuông được xếp bằng các hàng của số 5, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tất cả các số 5 đều giống hệt nhau về kích thước, phông chữ và màu sắc và được phân bổ đều trên hộp ô vuông. Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ: trong số các số 5 đó, ẩn trong tầm nhìn dễ thấy có một chữ S viết hoa duy nhất. Hình dạng gần giống nhau, không thể phát hiện ra nếu không căng mắt trong vài phút. Trừ khi bạn là một grapheme – một người mắc hội chứng synaesthete  – một người nhìn thấy từng chữ cái và con số bằng những màu sắc khác nhau. Với tất cả những con số 5 được tô cùng một màu và chữ S lừa đảo được tô một màu khác, một grapheme – hội chứng synaesthete thường sẽ chỉ cần một tích tắc để xác định ra chữ S.

B. Synaesthesia, loosely translated as “senses coming together” from the Greek words syn (“with”) and aesthesis (“sensation”), is an interesting neurological phenomenon that causes different senses to be combined. This might mean that words have a particular taste (for example, the word “door” might taste like bacon), or that certain smells produce a particular colour. It might also mean that each letter and number has its own personality-the letter A might be perky, the letter B might be shy and self-conscious, etc. Some synaesthetes might even experience other people’s sensations, for example feeling pain in their chest when they witness a film character gets shot. The possibilities are endless: even though synaesthesia is believed to affect less than 5% of the general population, at least 60 different combinations of senses have been reported so far. What all these sensory associations have in common is that they are all involuntary and impossible to repress and that they usually remain quite stable over time.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Synaesthesia, loosely translated as “senses coming together” from the Greek words syn (“with”) and aesthesis (“sensation”), is an interesting neurological phenomenon that causes different senses to be combined.  , loosely translated có rút gọn mệnh đề quan hệ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Synaesthesia is like a sensory mash-up in the brain. It happens when the brain mixes up different senses, like seeing colors when you hear music or tasting flavors when you touch something. It's like the brain is bringing senses together and making them overlap in a unique way.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Synaesthesia, được dịch một cách thoải mái là "các giác quan kết hợp với nhau" từ các từ tiếng Hy Lạp syn ("với") và aesthesis ("cảm giác"), là một hiện tượng thần kinh thú vị khiến các giác quan khác nhau được kết hợp. Điều này có thể có nghĩa là các từ có một mùi vị cụ thể (ví dụ: từ “cửa” có thể có vị như thịt xông khói) hoặc một số mùi nhất định tạo ra một màu cụ thể. Nó cũng có thể có nghĩa là mỗi chữ cái và con số đều có tính cách riêng - chữ A có thể vui tươi, chữ B có thể nhút nhát và e dè, v.v. Một số người có giác quan đồng cảm thậm chí có thể trải nghiệm cảm giác của người khác, cảm thấy đau đớn khi chứng kiến một nhân vật trong phim bị bắn.. Khả năng là vô tận: mặc dù chứng cảm giác kèm được cho là ảnh hưởng đến ít hơn 5% dân số nói chung, ít nhất 60 tổ hợp giác quan khác nhau đã được báo cáo cho đến nay. Điểm chung của tất cả những liên tưởng cảm giác này là chúng đều không chủ ý và không thể kìm nén và chúng thường duy trì khá ổn định theo thời gian.

C. Synaesthesia was first documented in the early 19th century by German physician Georg Sachs, who dedicated two pages of his dissertation on his own experience with the condition. It wasn’t, however, until the mid-1990s that empirical research proved its existence when Professor Simon Baron-Cohen and his colleagues used fMRls on six synaesthetes and discovered that the parts of the brain associated with vision were active during auditory stimulation, even though the subjects were blindfolded.

 • IELTS TUTOR dịch: Chứng cảm giác kèm lần đầu tiên được ghi nhận vào đầu thế kỷ 19 bởi bác sĩ người Đức Georg Sachs, người đã dành hai trang trong luận án về kinh nghiệm của chính mình với tình trạng này. Tuy nhiên, mãi đến giữa những năm 1990, nghiên cứu thực nghiệm mới chứng minh được sự tồn tại của nó khi Giáo sư Simon Baron-Cohen và các đồng nghiệp của ông sử dụng fMRI trên sáu người mắc chứng cảm giác kèm và phát hiện ra rằng các phần của não liên quan đến thị giác hoạt động trong quá trình kích thích thính giác, thậm chí mặc dù các đối tượng đã bị bịt mắt.

D. What makes synaesthesia a particularly interesting condition is that it isn’t an illness at all. If anything, synaesthetes often report feeling sorry for the rest of the population, as they don’t have the opportunity to experience the world in a multisensory fashion like they do. Very few drawbacks have been described, usually minimal: for instance, some words might have an unpleasant taste (imagine the word “hello” tasting like spoilt milk), while some synaesthetes find it distressing when they encounter people with names which don’t reflect their personality (imagine meeting a very interesting person named “Lee”, when the letter E has a dull or hideous colour for you-or vice versa). Overall, however, synaesthesia is widely considered more of a blessing than a curse and it is often linked to intelligence and creativity, with celebrities such as Lady Gaga and Pharrell Williams claiming to have it.

 • IELTS TUTOR dịch: Điều làm cho chứng cảm giác kèm trở thành một tình trạng đặc biệt thú vị là nó hoàn toàn không phải là một căn bệnh. Nếu có bất cứ điều gì, những người có cảm giác kèm thường cho biết họ cảm thấy tiếc cho phần còn lại của cộng đồng vì họ không có cơ hội trải nghiệm thế giới theo kiểu đa giác quan như họ. Rất ít nhược điểm đã được mô tả, thường là rất ít: ví dụ, một số từ có thể có mùi vị khó chịu (hãy tưởng tượng từ “xin chào” có vị như sữa hư), trong khi một số người có cảm giác kèm cảm thấy khó chịu khi gặp những người có tên không phản ánh tính cách của họ (hãy tưởng tượng gặp một người rất thú vị tên là “Lee”, khi chữ E có màu buồn tẻ hoặc gớm ghiếc đối với bạn - hoặc ngược lại). Tuy nhiên, nhìn chung, chứng cảm giác kèm được nhiều người coi là một điều may mắn hơn là một lời nguyền và nó thường liên quan đến trí thông minh và sự sáng tạo, với những người nổi tiếng như Lady Gaga và Pharrell Williams tuyên bố có chứng này.

E. Another fascinating side of synaesthesia is the way it could potentially benefit future generations. In a 2013 study, Dr Witthof and Dr Winawer discovered that grapheme-colour synaesthetes who had never met each other before experienced strikingly similar pairings between graphemes and colours-pairings which were later traced back to a popular set of Fischer-Price magnets that ten out of eleven participants distinctly remembered possessing as children. This was particularly peculiar as synaesthesia is predominantly considered to be a hereditary condition, and the findings suggested that a synaesthete’s environment might play a determining role in establishing synaesthetic associations. If that was true, researchers asked, then might it not be possible that synaesthesia can actually be taught?

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Một khía cạnh hấp dẫn khác của cảm giác kèm là cách nó có thể mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai. Trong một nghiên cứu năm 2013, Tiến sĩ Withof và Tiến sĩ Winawer đã phát hiện ra rằng những người mắc chứng cảm giác kèm grapheme màu sắc chưa bao giờ gặp nhau trước đây đã trải qua sự ghép đôi tương tự đáng kinh ngạc giữa các cặp grapheme và màu mà sau này được truy nguyên từ một bộ nam châm Fischer-Price phổ biến, trong số mười một người tham gia nhớ rõ sở hữu khi còn nhỏ. Điều này đặc biệt đặc biệt vìcảm giác thèm chủ yếu được coi là một tình trạng di truyền và các phát hiện cho thấy môi trường của cảm giác thèm có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định các mối liên kết đến khả năng thẩm mỹ. Các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi, nếu điều đó là đúng, thì liệu  thực sự có thể dạy được cảm giác kèm không?

F. As it turns out, the benefits of teaching synaesthesia would be tremendous. According to research conducted by Dr Clare Jonas at the University of East London, teaching people to create grapheme-colour associations the same way as a synaesthete may have the possibility to improve cognitive function and memory. As she put it, ‘one possibility is guarding against cognitive decline in older people-using synaesthesia in the creation of mnemonics to remember things such as shopping lists.’ To that end, researchers in the Netherlands have already begun developing a web browser plug-in that will change the colours of certain letters. Rothen and his colleagues corroborate the theory: in a paper published in 2011, they suggest that synaesthesia might be more than a hereditary condition, as the non-synaesthetic subjects of their study were able to mimic synaesthetic associations long after leaving the lab.

 • IELTS TUTOR dịch: Hóa ra, lợi ích của việc dạy cảm giác kèm sẽ rất lớn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Clare Jonas tại Đại học East London, việc dạy mọi người tạo ra các liên kết màu grapheme giống như cách thức của một người mắc chứng cảm giác kèm có thể có khả năng cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ. Như cô ấy nói, 'Một khả năng là bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi - sử dụng cảm giác kèm trong việc tạo ra các kỹ năng ghi nhớ để ghi nhớ những thứ như danh sách mua sắm'. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đã bắt đầu phát triển một trình duyệt web hỗ trợ có thể thay đổi màu sắc của một số chữ cái nhất định. Rothen và các đồng nghiệp của ông đã chứng thực lý thuyết này: trong một bài báo xuất bản năm 2011, họ cho rằng chứng cảm giác kèm có thể không chỉ là một tình trạng di truyền, vì các đối tượng không có chứng cảm giác kèm trong nghiên cứu của họ có thể bắt chước các liên tưởng của cảm giác kèm rất lâu sau khi rời phòng thí nghiệm.

G.There is obviously still a long way to go before we can fully understand synaesthesia and what causes it. Once we do, however, it might not be too long before we find out how to teach non-synaesthetes how to imitate its symptoms in a way that induces the same benefits 4.4% of the world’s population currently enjoy.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • There is obviously still a long way to go before we can fully understand synaesthesia and what causes it. trong đó There is obviously still a long way to go = còn 1 đoạn đường dài 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  We still have a lot to learn about synaesthesia and what makes it happen. But once we figure it out, we might not be far from teaching people who don't have synaesthesia how to mimic its effects. This could be beneficial, as about 4.4% of the world's population currently experiences these benefits.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài trước khi chúng ta có thể hiểu đầy đủ về cảm giác kèm và nguyên nhân gây ra nó. Tuy nhiên, một khi chúng ta làm được, có thể không lâu nữa chúng ta sẽ tìm ra cách dạy những người không có cảm giác kèm cách bắt chước các triệu chứng của nó theo cách mang lại những lợi ích tương tự mà 4,4% dân số thế giới hiện đang được hưởng.

Questions 1-7
The reading passage has 7 paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 1-7 on your answer sheet.

1. some of the disadvantages related to synaesthesia

2. what scientists think about synaesthesia’s real-life usefulness

3. a prediction for the future of synaesthesia

4. an example of how grapheme-colour synaesthesia works

5. a brief history of synaesthesia

6. some of the various different types of synaesthesia

7. information about a study that suggests synaesthetic symptoms aren’t arbitrary

Questions 8-11
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage? In boxes 8-11 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement is true according to the passage

FALSE if the statement is false according to the passage

NOT GIVEN if the information is not given in the passage

8. There are 60 different types of synaesthesia.

9. Before Professor Simon Baron-Cohen’s research, synaesthesia was thought to be a myth.

10. A lot of celebrities are affected by synaesthesia.

11. Most scientists believe that synaesthesia runs in families.

Questions 12-14
Complete the summary. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 12-14 on your answer sheet.

Synaesthesia is a unique neurological condition that causes different senses to get mixed. Recent research has suggested that teaching synaesthesia to non-synaesthetes can enhance 12 ............. and guard against the deterioration of cognitive 13 .................; unfortunately, it might be a while before we come up with a beneficial way to 14 ............. it to the general population.

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 1. D
 • 2. F
 • 3. G
 • 4. A
 • 5. C
 • 6. B
 • 7. E
 • 8. FALSE
 • 9. NOT GIVEN
 • 10. NOT GIVEN
 • 11. TRUE
 • 12. memory
 • 13. function
 • 14. teach
Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE 
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR