The return of monkey life: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Dịch & Đáp án) (thi máy 30/03/2024)

· Đề thi thật IELTS Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp The return of monkey life: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó & Đáp án) (thi máy 30/03/2024)

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: The return of monkey life (thi máy 30/03/2024)

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

Rain forest trees growing anew on Central American farmland are helping scientists find ways for monkey and agriculture to benefit one another.

A. Hacienda La Pacifica, a remote working cattle ranch in Guanacaste province of northern Costa Rica, has for decades been home to a community of mantled howler monkeys. Other native primates- white-faced capuchin monkeys and spider monkeys were once common in this area, too, but vanished after the Pan-American Highway was built nearby in the 1950s and most of the surrounding land was cleared for cattle-raising. At Hacienda La Pacifica, however, an enlightened ranch owner chose to leave some strips of native trees growing. He used these as windbreaks to protect both cattle and their food crops from dry-season winds. In the process, the farmer unwittingly founded a unique laboratory for the study of monkeys.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Những cánh rừng nhiệt đới mọc lại trên các vùng đất nông nghiệp Trung Mỹ đang giúp các nhà khoa học tìm ra cách để loài khỉ và nông nghiệp cùng có lợi.
  • (A) Hacienda La Pacifica, một trang trại gia súc xa xôi ở tỉnh Guanacaste, phía bắc Costa Rica, từ nhiều thập kỷ qua là nơi sinh sống của một đàn khỉ rú lông choàng. Các loài linh trưởng bản địa khác - khỉ mặt trắng và khỉ nhện cũng từng phổ biến trong khu vực này, nhưng đã biến mất sau khi đường cao tốc Pan-American được xây dựng gần đó vào những năm 1950 và hầu hết đất đai xung quanh được dọn sạch để chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, tại Hacienda La Pacifica, một chủ trang trại sáng suốt đã chọn để lại một số dải cây bản địa mọc tự nhiên. Ông sử dụng chúng như những bức tường chắn gió để bảo vệ cả gia súc và thức ăn chăn nuôi khỏi gió mùa khô. Trong quá trình đó, người nông dân này vô tình đã thành lập một phòng thí nghiệm độc đáo để nghiên cứu về loài khỉ.

B. Ken Glander, a primatologist from Duke University in the USA, is studying La Pacifica’s monkeys in an effort to understand the relationship between howlers and regenerating forests at the edges of grazing lands. Studying such disturbed woodlands is increasingly important because throughout much of the New World Tropics, these are the only forests left. In the 18th century, tropical dry forests once covered most of Central America, but by the 1980s less than two percent remained undisturbed, and less than one percent was protected.

 • IELTS TUTOR dịch: (B) Ken Glander, một nhà nghiên cứu linh trưởng từ Đại học Duke ở Mỹ, đang nghiên cứu những con khỉ ở La Pacifica để hiểu mối quan hệ giữa loài khỉ rú và những khu rừng đang tái sinh ở rìa các vùng đất chăn thả. Nghiên cứu các khu rừng bị xáo trộn như vậy ngày càng trở nên quan trọng bởi vì chúng là những khu rừng duy nhất còn sót lại ở nhiều vùng nhiệt đới Tân Thế giới. Vào thế kỷ 18, các khu rừng nhiệt đới khô hạn từng bao phủ phần lớn Trung Mỹ, nhưng đến những năm 1980, chỉ còn chưa đến 2% là không bị xáo trộn và chưa đến 1% được bảo vệ.

C. Howlers persists at La Pacifica, Glander explains, because they are leaf-eaters. They eat fruit when it is available but, unlike capuchin and spider monkeys, do not depend on large areas of fruiting trees. Glander is particularly interested in howlers’ ability to thrive on leaves loaded with toxins- poisonous substances designed to protect the plants. For leaf-eaters, long-term exposure to a specific plant toxin can increase their ability to neutralize the poisonous substances and absorb the leaf nutrients. Watching generations of howlers at La Pacifica has shown Glander that the monkeys keep their systems primed by sampling a variety of plants and then focusing on a small number of the most nutritious food items. The leaves that grow in regenerating forests, like those at La Pacifica, are actually more howler-friendly than those produced by the centuries-old trees that survive farther south. In younger forests, trees put most of their limited energy into growing wood, leaves, and fruit, so they produce much lower levels of toxin than do well-established, old-growth trees.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: (C) Theo nhà nghiên cứu Glander, loài khỉ rú tồn tại được ở La Pacifica vì chúng là động vật ăn lá. Chúng ăn trái cây khi có sẵn, nhưng không giống như khỉ mặt trắng và khỉ nhện, chúng không phụ thuộc vào những khu vực rộng lớn có nhiều cây ăn quả. Điều đặc biệt khiến Glander quan tâm là khả năng phát triển mạnh của loài khỉ rú nhờ việc ăn những chiếc lá chứa độc tố - chất độc được thực vật sản sinh ra để bảo vệ bản thân. Đối với động vật ăn lá, việc tiếp xúc lâu dài với một loại độc tố thực vật cụ thể có thể giúp chúng tăng khả năng trung hòa chất độc hại và hấp thụ chất dinh dưỡng từ lá. Quan sát nhiều thế hệ khỉ rú ở La Pacifica, Glander nhận thấy chúng duy trì hệ thống tiêu hóa bằng cách thử nghiệm nhiều loại thực vật khác nhau và sau đó tập trung vào một số lượng nhỏ các nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng nhất. Lá cây mọc trong những khu rừng đang tái sinh, giống như ở La Pacifica, thực sự thân thiện với khỉ rú hơn so với lá do những cây cổ thụ hàng trăm năm ở xa phía nam tạo ra. Ở những khu rừng trẻ hơn, cây cối dồn phần lớn năng lượng hạn chế của chúng vào việc phát triển gỗ, lá và quả, do đó chúng sản sinh ra độc tố với mức độ thấp hơn nhiều so với những cây cổ thụ lâu đời.

D. The value of maturing forests to primates is also a subject of study at Santa Rosa National Park, about 35 miles northwest of La Pacifica. Large areas of Santa Rosa’s forests had at one time been burnt to make space for cattle ranching and coffee farming, thereby devastating local monkey habitat. But in 1971 the government protected the area by designating it a National Park, and species of Indigenous Lees which had been absent for decades began to invade the abandoned pastures. Capuchins were the first to begin using the reborn forests, followed by howlers. Eventually, even spider monkeys, fruit-eaters that need large areas of continuous forest, returned. In the first 28 years following protection of the area, the capuchin population doubled, while the number of howlers increased sevenfold.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • , thereby devastating
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Santa Rosa's big forests were once burned down to make room for cows and coffee farms. This hurt the homes of the local monkeys a lot.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: (D) Giá trị của những khu rừng trưởng thành đối với loài linh trưởng cũng là chủ đề nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Santa Rosa, cách La Pacifica khoảng 56 km về phía tây bắc. Các khu vực rộng lớn của rừng Santa Rosa trước đây đã từng bị đốt cháy để nhường chỗ cho chăn nuôi gia súc và trồng cà phê, do đó tàn phá môi trường sống của loài khỉ địa phương. Nhưng vào năm 1971, chính phủ đã bảo vệ khu vực này bằng cách tuyên bố nó là Vườn Quốc gia, và các loài cây bản địa đã biến mất hàng thập kỷ bắt đầu quay trở lại những đồng cỏ bỏ hoang. Khỉ mặt trắng là những loài đầu tiên bắt đầu sử dụng những khu rừng tái sinh này, tiếp theo là khỉ rú. Cuối cùng, ngay cả khỉ nhện, loài ăn trái cây cần những khu rừng rộng lớn liền mạch, cũng quay trở lại. Trong 28 năm đầu tiên sau khi khu vực được bảo vệ, số lượng khỉ mặt trắng tăng gấp đôi, trong khi số lượng khỉ rú tăng gấp bảy lần.

E. Some of the same traits that allow howlers to survive at La Pacifica also explain their population boom in Santa Rosa, Howler reproduction is faster than that of other native monkey species. They give birth for the first time at about 3.5 years of age, compared with seven years for capuchins, and eight or more for spider monkeys. Also, while a female spider monkey will have a baby about once every four years, well-fed howlers can produce an infant every two years. Another factor is diet. Howlers are very adaptable feeders, and only need a comparatively small home range. Spider monkeys, on the other hand, need to occupy a huge home range. Also crucial is fact that the leaves howlers eat hold plenty of water, so the monkeys can survive away from open streams and water holes. This ability gives them a real advantage over capuchin and spider monkeys, which have suffered during the long, ongoing drought in the area.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: (E) Một số đặc điểm tương tự giúp loài khỉ rú tồn tại ở La Pacifica cũng giải thích sự bùng nổ về số lượng của chúng ở Santa Rosa. Khỉ rú sinh sản nhanh hơn các loài khỉ bản địa khác. Chúng sinh con lần đầu tiên vào khoảng 3,5 tuổi, so với 7 tuổi ở khỉ mặt trắng và 8 tuổi trở lên ở khỉ nhện. Ngoài ra, trong khi một con khỉ nhện cái sẽ sinh con khoảng 4 năm một lần, thì những con khỉ rú được ăn no có thể sinh con 2 năm một lần. Một yếu tố khác là chế độ ăn. Khỉ rú là loài ăn tạp rất linh hoạt và chỉ cần một lãnh thổ tương đối nhỏ. Ngược lại, khỉ nhện cần phải chiếm một lãnh thổ rộng lớn. Một yếu tố quan trọng khác là lá mà khỉ rú ăn chứa nhiều nước, vì vậy chúng có thể sống sót xa các dòng suối và lỗ nước lộ thiên. Khả năng này mang lại cho chúng một lợi thế thực sự so với khỉ mặt trắng và khỉ nhện, những loài đang gặp khó khăn trong thời gian hạn hán kéo dài ở khu vực.

F. Alejandro Estrada, an ecologist at Estacion de Biologia Los Tuxtlas in Veracruz, Mexico, has been studying the ecology of a group of howler monkeys that thrive in a habitat totally altered by humans: a cacao plantation in Tabasco state, Mexico. Cacao plants need shade to grow, so 40 years ago the owners of Cholula Cacao Farm planted figs, monkeypod and other tall trees to form a protective canopy over their crop. The howlers moved in about 25 years ago after nearby forests were cut. This strange habitat seems to support about as many monkeys as would a same-sized patch of wild forest. The howlers eat the leaves and fruit of the shade trees, leaving the valuable cacao pods alone.

 • IELTS TUTOR dịch: (F) Alejandro Estrada, một nhà sinh thái học tại Estacion de Biologia Los Tuxtlas ở Veracruz, Mexico, đã nghiên cứu về sinh thái của một nhóm khỉ rú phát triển mạnh trong môi trường hoàn toàn bị con người biến đổi: một đồn điền ca cao ở bang Tabasco, Mexico. Cây ca cao cần bóng râm để phát triển, vì vậy 40 năm trước, chủ sở hữu của Nông trại Cacao Cholula đã trồng các cây sung, me keo và các loại cây thân cao khác để tạo tán che phủ cho cây trồng của họ. Loài khỉ rú di cư đến đây khoảng 25 năm trước sau khi những khu rừng gần đó bị chặt phá. Môi trường sống kỳ lạ này dường như có thể nuôi sống nhiều khỉ như một khu rừng hoang dã có kích thước tương đương. Khỉ rú ăn lá và quả của cây che bóng mát, bỏ lại những quả ca cao có giá trị.

G. Estrada believes the monkeys bring underappreciated benefits to such plantations, dispersing the seeds of fruits such as fig and other shade trees, and fertilizing the soil. Spider monkeys also forage for fruit here, though they need nearby areas of forest to survive in the long term. He hopes that farmers will begin to see the advantages of associating with wild monkeys, which could include potential ecotourism projects, ‘Conservation is usually viewed as a conflict between farming practices and the need to preserve nature,’ Estrada says. ‘We’re moving away from that vision and beginning to consider ways in which commercial activities may become a tool for the conservation of primates in human-modified landscapes.’

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • , dispersing  đang có rút gọn mệnh đề qua hệ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Estrada thinks the monkeys are helpful on the plantations because they spread seeds of fruits like figs and shade trees, and they also fertilize the soil. 
 • IELTS TUTOR dịch: (G) Estrada tin rằng loài khỉ mang lại những lợi ích không được đánh giá cao cho các đồn điền như vậy, chúng phân tán hạt của các loại quả như sung và các loại cây che bóng mát khác, đồng thời bón phân cho đất. Khỉ nhện cũng đến đây để kiếm ăn trái cây, mặc dù chúng cần những khu vực rừng lân cận để tồn tại lâu dài. Ông hy vọng rằng các nông dân sẽ bắt đầu nhìn thấy những lợi thế của việc cộng sinh với những loài khỉ hoang dã, điều này có thể bao gồm các dự án du lịch sinh thái tiềm năng. ‘Bảo tồn thường được coi là một cuộc xung đột giữa các hoạt động nông nghiệp và nhu cầu bảo vệ thiên nhiên,’ Estrada nói. ‘Chúng tôi đang rời xa tầm nhìn đó và bắt đầu xem xét các cách mà các hoạt động thương mại có thể trở thành công cụ để bảo tồn các loài linh trưởng trong các cảnh quan do con người biến đổi.’

Questions

1. Questions 14 – 17

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once

14 a reason why newer forests provide howlers with better feeding opportunities than older forests

15 a reference to a change in farmers’ attitudes towards wildlife

16 a description of the means by which howlers select the best available diet for themselves

17 figures relating to the reduction of natural wildlife habitat over a period of time

2. Questions 18 – 21

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-21 on your answer sheet.

Why do howlers have an advantage over other Central American monkeys?

Howler monkeys have a more rapid rate of 18 …… than either capuchin of spider monkeys.

Unlike the other local monkey species, howlers can survive without eating 19 ….., and so can live inside a relatively small habitat area. Their diet is more flexible, and they are able to tolerate leaves with high levels of 20…..Howlers can also survive periods of 21 … better than the other monkey species can.

3. Questions 22-26

Look at the following features (Questions 22-26) and the list of locations below.

Match each feature with the correct location, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 22-26 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

List of Locations

A Hacienda La Pacifica

B Santa Rosa National Park

C Cholula Cacao Farm

22 It has seen the return of native tree species.

23 It supports only one species of native monkey.

24 Its monkey population helps the agriculture of the area.

25 It is home to populations of all three local monkey species.

26 Its landscape was altered by the construction of a transport link.

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. (Đoạn C, “ In younger forests, trees put most of their limited energy into growing wood, leaves, and fruit, so they produce much lower levels of toxin than do well-established, old-growth trees.” → Những rừng cây ít năm sẽ không thể có chất lượng thức ăn tốt bằng rừng già.) 
 2. (Đoạn G, “‘Conservation is usually viewed as a conflict between farming practices and the need to preserve nature,’ Estrada says. ‘We’re moving away from that vision and beginning to consider ways in which commercial activities may become a tool for the conservation of primates in human-modified landscapes.’” → Thay đổi thái độ của người làm nông đối với việc bảo vệ rừng.) 
 3. (Đoạn E, “Howlers are very adaptable feeders, and only need a comparatively small home range. Spider monkeys, … water holes.” → Chọn chế độ ăn phù hợp.)
 4. (Đoạn B, “In the 18th century, tropical dry forests once covered most of Central America, but by the 1980s less than two percent remained undisturbed, and less than one percent was protected.” → Số liệu cụ thể) 
 5. Reproduction (Đoạn E, “Howler reproduction is faster than that of other native monkey species. They give birth for the first time at about 3.5 years of age…”
 6. Fruits (Đoạn D, “Eventually, even spider monkeys, fruit-eaters that need large areas of continuous forest, returned.”
 7. Toxins (Đoạn C, “Glander is particularly interested in howlers’ ability to thrive on leaves loaded with toxins-poisonous substances …”)
 8. Drought (Đoạn E, “This ability gives them a real advantage over capuchin and spider monkeys, which have suffered during the long, ongoing drought in the area.”)
 9. (Đoạn D, “species of Indigenous Lees which had been absent for decades began to invade the abandoned pastures.”)
 10. (Đoạn F, “ group of howler monkeys that thrive in a habitat totally altered by humans: a cacao plantation in Tabasco state, Mexico.”) >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 11. (Đoạn G, “Estrada believes the monkeys bring underappreciated benefits to such plantations, dispersing the seeds of fruits such as fig and other shade trees, and fertilizing the soil.”) 
 12. (Đoạn A, “Hacienda La Pacifica, a remote working cattle ranch in Guanacaste province of northern Costa Rica, has for decades been home to a community of mantled howler monkeys. Other native primates- white-faced capuchin monkeys and spider monkeys were once common in this area, too,…”)
 13. (Đoạn A, “but vanished after the Pan-American Highway was built nearby in the 1950s and most of the surrounding land was cleared for cattle-raising.”) 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR