IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)
  • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)

IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 (General)

▪️Cung cấp deadlines cùng với tất cả các dạng câu hỏi thường gặp và topic thường gặp trong IELTS SPEAKING, các em phải tuân thủ theo deadlines. Tập trung học các dạng câu hỏi thường gặp, cách trả lời, học về bản chất chứ không học đối phó, để khi thi trúng đề nào làm cũng được. Không học lan man
▪️Học sinh sẽ làm sổ tay từ vựng cho từng Topic thường gặp và giáo viên chấm, để tránh học lan man những từ thật khó mà không biết dùng
More Details