Cách dùng từ "instill" tiếng anh

· Vocabulary

I. Về nghĩa

Instill: truyền đạt (ngoại động từ)

(to put a feeling, idea, or principle gradually into someone's mind, so that it has a strong influence on the way that person thinks or behaves)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Teach your child that it is wrong to ridicule differences (i. e., race, religion, appearance, special needs, gender, economic status) and try to instill a sense of empathy for those who are different. (Hãy cho bé biết rằng hành vi giễu cợt những khác biệt là điều không nên (chẳng hạn như sắc tộc, ngoại hình, nhu cầu đặc biệt, giới tính, và điều kiện kinh tế) và nên tạo cho bé ý thức đồng cảm với người khác)
  • If a salesman is frightened of making cold calls, a trainer's duty is to eradicate that fear and instill him the confidence to pick up the telephone, make that dreaded phone call and visit the prospective client.

II. Về cấu trúc

to instill something in someone

làm ai đó thấm nhuần về điều, suy nghĩ nào đó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Organisations can use this platform to instill pride and loyalty in new employees by showing them that the company is willing to help them to develop their potential. (Những công ty có thể sử dụng cách thức này để truyền dẫn lòng tự hào và sự trung thành vào những nhân viên mới bằng cách chỉ ra rằng công ty sẵn sàng trợ giúp họ để phát triển tiềm năng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc