The Impact of the Potato: Giải thích cấu trúc khó, Dịch & Đáp án đề thi thật IELTS READING (03/04/2022)

· Đề thi thật IELTS Reading

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: The Impact of the Potato (03/04/2022)

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

Jeff Chapman relates the story of history the most important vegetable.

A. The potato was first cultivated in South America between three and seven thousand years ago, though scientists believe they may have grown wild in the region as long as 13,000 years ago. The genetic patterns of potato distribution indicate that the potato probably originated in the mountainous west-central region of the continent.

 • IELTS TUTOR dịch: Khoai tây lần đầu tiên được trồng ở Nam Mỹ khoảng ba đến bảy nghìn năm trước, mặc dù các nhà khoa học tin rằng chúng có lẽ mọc dại trong khu vực này từ tận 13.000 năm trước. Các mô hình di truyền về sự phân tán khoai tây cho thấy rằng khoai tây có lẽ có nguồn gốc ở vùng núi phía tây trung tâm của lục địa này. 

B. Early Spanish chroniclers who misused the Indian word batata (sweet potato) as the name for the potato noted the importance of the tuber to the Incan Empire. The Incas had learned to preserve the potato for storage by dehydrating and mashing potatoes into a substance called Chuchu could be stored in a room for up to 10 years, providing excellent insurance against possible crop failures. As well as using the food as a staple crop, the Incas thought potatoes made childbirth easier and used it to treat injuries.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này: , providing excellent insurance against possible crop failures. ở đây có rút gọn mệnh đề quan hệ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  The Incas figured out a way to keep potatoes fresh for a long time by drying and mashing them into something called Chuchu. This Chuchu could be stored in a room for up to 10 years, which was a smart way to make sure they had enough food in case their crops didn't do well.

    
 • IELTS TUTOR dịch: Các nhà biên niên sử Tây Ban nha ban đầu sử dụng sai từ batata ( khoai lang) của Ấn Độ làm tên cho khoai tây đã ghi nhận tầm quan trọng của loại củ này đối với Đế chế Inca. Người Incas đã học cách bảo quản khoai tây để dự trữ bằng cách khử nước và nghiền khoai tây thành một chất gọi là Chuchu có thể được bảo quản trong phòng lên đến 10 năm, mang lại sự bảo đảm tuyệt vời đối với mùa màng thất bát có thể xảy ra. Ngoài việc sử dụng loại thực phẩm này như là một loại cây trồng chủ yếu, người Incas nghĩ khoai tây làm cho việc sinh con dễ hơn và đã dùng nó để chữa vết thương.

C. The Spanish conquistadors first encountered the potato when they arrived in Peru in 1532 in search of gold, and noted Inca miners eating chuchu. At the time the Spaniards failed to realize that the potato represented a far more important treasure than either silver or gold, but they did gradually begin to use potatoes as basic rations aboard their ships. After the arrival of the potato in Spain in 1570,a few Spanish farmers began to cultivate them on a small scale, mostly as food for livestock.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha lần đầu tiên bắt gặp khoai tây khi họ đến Peru vào năm 1532 tìm vàng, và đã để ý những thợ mỏ Inca ăn chuchu. Vào thời điểm đó, người Tây Ban Nha không nhận ra rằng khoai tây đại diện cho một kho báu quan trọng hơn nhiều so với cả bạc và vàng, nhưng họ đã dần bắt đầu dùng khoai tây như khẩu phần cơ bản trên tàu của họ. Sau khi sự xuất hiện của khoai tây ở Tây Ban Nha vào năm 1570, một vài nông dân Tây Ban Nha đã bắt đầu trồng trọt chúng ở quy mô nhỏ, chủ yếu như thức ăn cho gia súc.

D. Throughout Europe, potatoes were regarded with suspicion, distaste and fear. Generally considered to be unfit for human consumption, they were used only as animal fodder and sustenance for the starving. In northern Europe, potatoes were primarily grown in botanical gardens as an exotic novelty. Even peasants refused to eat from a plant that produced ugly, misshapen tubers and that had come from a heathen civilization. Some felt that the potato plant’s resemblance to plants in the nightshade family hinted that it was the creation of witches or devils.

 • IELTS TUTOR dịch: Khắp châu Âu, khoai tây liên quan đến sự ngờ vực, chán ghét và sợ hãi. Nói chung được xem là không phù hợp cho sự tiêu thụ của con người, chúng chỉ được sử dụng như thức ăn cho động vật và thức ăn cho những người đang chết đói. Ở Bắc Âu, khoai tây chủ yếu được trồng ở các vườn bách thảo như một thứ mới lạ ngoại lai. Ngay cả những người nông dân cũng từ chối ăn từ một loại cây tạo ra những cái cũ xấu xí, chẳng ra hình thù gì và đến từ một nền văn minh dốt nát. Một vài người cảm thấy rằng sự giống nhau của cây khoai tây so với những cây trong họ cây bóng đêm đã ám chỉ rằng nó là do phù thủy hoặc ác quỷ tạo ra.

E. In meat-loving England, farmers and urban workers regarded potatoes with extreme distaste. In 1662, the Royal Society recommended the cultivation of the tuber to the English government and the nation, but this recommendation had little impact. Potatoes did not become a staple until, during the food shortages associated with the Revolutionary Wars, the English government began to officially encourage potato cultivation. In 1795, the Board of Agriculture issued a pamphlet entitled “Hints Respecting the Culture and Use of Potatoes”; this was followed shortly by pro-potato editorials and potato recipes in The Times. Gradually, the lower classes began to follow the lead of the upper classes.

 • IELTS TUTOR dịch: Trong xã hội thịt ưa thích của Anh, nông dân và công nhân đô thị đã coi thường cực kỳ khoai tây. Năm 1662, Hội Hoàng gia Anh đã khuyến nghị chính phủ và toàn dân nước này nên trồng cây khoai tây, nhưng khuyến nghị này không tạo ra nhiều ảnh hưởng. Cho đến khi, trong thời kỳ thiếu thốn thực phẩm liên quan đến Chiến tranh Cách mạng, chính phủ Anh bắt đầu khuyến khích chính thức việc trồng khoai tây. Năm 1795, Hội Nông nghiệp phát hành một tờ rơi có tiêu đề "Gợi Ý Về Văn Hóa và Sử Dụng Khoai Tây"; điều này được theo đuổi ngay sau đó bằng các bài bình luận ủng hộ khoai tây và công thức nấu ăn với khoai tây trên báo The Times. Dần dần, tầng lớp thấp hơn bắt đầu theo đuổi sự dẫn dắt của tầng lớp thượng lưu. >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

F. A similar pattern emerged across the English Channel in the Netherlands, Belgium and France. While the potato slowly gained ground in eastern France (where it was often the only crop remaining after marauding soldiers plundered wheat fields and vineyards), it did not achieve widespread acceptance until the late 1700s. The peasants remained suspicious, in spite of a 1771 paper from the Facult de Paris testifying that the potato was not harmful but beneficial. The people began to overcome their distaste when the plant received the royal seal of approval: Louis XVI began to sport a potato flower in his buttonhole, and Marie-Antoinette wore the purple potato blossom in her hair.

 • IELTS TUTOR dịch:  Một mô hình tương tự đã nổi lên qua eo biển Anh ở Hà Lan, Bỉ và Pháp. Trong khi khoai lang từ từ chiếm được đất đai ở phía đông của Pháp (nơi nó thường là loại cây duy nhất còn lại sau khi binh sĩ lang thang cướp bãi lúa và nho ruộng), nó không đạt được sự chấp nhận rộng rãi cho đến cuối thế kỷ 18. Những người nông dân vẫn còn nghi ngờ, mặc dù có một bài báo năm 1771 từ Facult de Paris khẳng định rằng khoai lang không hại mà có lợi. Người dân bắt đầu vượt qua sự ghê tởm khi cây trở nên được chấp nhận bởi triều đình: Louis XVI bắt đầu mang theo một bông khoai lang trong lỗ cúc áo, và Marie-Antoinette đeo bông hoa khoai lang màu tím trong tóc mình.

   

G. Frederick the Great of Prussia saw the potato’s potential to help feed his nation and lower the price of bread, but faced the challenge of overcoming the people’s prejudice against the plant. When he issued a 1774 order for his subjects to grow potatoes as protection against famine, the town of Kolberg replied: “The things have neither smell nor taste, not even the dogs will eat them, so what use are they to us?” Trying a less direct approach to encourage his subjects to begin planting potatoes, Frederick used a bit of reverse psychology: he planted a royal field of potato plants and stationed a heavy guard to protect this field from thieves. Nearby peasants naturally assumed that anything worth guarding was worth stealing, and so snuck into the field and snatched the plants for their home gardens. Of course, this was entirely in line with Frederick’s wishes.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • The things have neither smell nor taste, not even the dogs will eat them, so what use are they to us?” >> Cấu trúc neither ... nor không cũng không >> Cách dùng"Either Or / Neither Nor" tiếng anh 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là: These things don't smell or taste, and even dogs won't eat them. So, why do we need them? 
 • IELTS TUTOR dịch: Frederick the Great của Prussia nhận ra tiềm năng của khoai lang trong việc giúp nuôi dưỡng đất nước và giảm giá của bánh mì, nhưng phải đối mặt với thách thức vượt qua định kiến của nhân dân đối với loại cây này. Khi ông ban hành một lệnh vào năm 1774 yêu cầu các tín đồ của mình trồng khoai lang nhằm bảo vệ chống lại đói kém, thị trấn Kolberg trả lời: "Những thứ này không có mùi cũng không có vị, thậm chí cả chó cũng không ăn chúng, vậy chúng có ích gì cho chúng tôi?" Để khích lệ nhân dân mình bắt đầu trồng khoai lang một cách gián tiếp hơn, Frederick đã sử dụng một chút tâm lý học ngược: ông trồng một cánh đồng khoai lang hoàng gia và đặt một lực lượng bảo vệ nặng nề để bảo vệ cánh đồng này khỏi trộm. Những người nông dân xung quanh tự nhiên giả định rằng bất cứ điều gì đáng giữ gìn đều đáng đánh cắp, và sau đó lẻn vào cánh đồng để lấy cây để trồng trong vườn nhà họ. Tất nhiên, điều này hoàn toàn phản ánh mong muốn của Frederick.

   

H. Historians debate whether the potato was primarily a cause or an effect of the huge population boom in industrial-era England and Wales. Prior to 1800,the English diet had consisted primarily of meat, supplemented by bread, butter and cheese. Few vegetables were consumed, most vegetables being regarded as nutritionally worthless and potentially harmful. This view began to change gradually in the late 1700s. The Industrial Revolution was drawing an ever increasing percentage of the populace into crowded cities, where only the richest could afford homes with ovens or coal storage rooms, and people were working 12-16 hour days which left them with little time or energy to prepare food. High yielding, easily prepared potato crops were the obvious solution to England’s food problems.

 • IELTS TUTOR dịch: Nhà sử học tranh luận về việc liệu khoai tây chủ yếu là nguyên nhân hay là kết quả của sự bùng nổ dân số lớn ở Anh và xứ Wales trong thời kỳ Công nghiệp. Trước năm 1800, chế độ dinh dưỡng của người Anh chủ yếu là thịt, kèm theo bánh mì, bơ và phô mai. Rất ít loại rau củ được tiêu thụ, hầu hết đều được coi là không có giá trị dinh dưỡng và có thể gây hại cho sức khỏe. Quan điểm này bắt đầu thay đổi từ từ vào cuối thế kỷ 18. Cách mạng Công nghiệp đang đưa một phần ngày càng lớn của dân số vào các thành phố đông đúc, nơi chỉ có những người giàu có mới có thể mua những căn nhà có lò nướng hoặc phòng lưu trữ than đá, và mọi người đều phải làm việc từ 12-16 giờ mỗi ngày, dẫn đến ít thời gian và năng lượng để chuẩn bị thức ăn. Các mùa màng khoai tây mang lại năng suất cao và dễ chuẩn bị trở thành giải pháp hiển nhiên cho vấn đề thức ăn của Anh.

   

I. Whereas most of their neighbors regarded the potato with suspicion and had to be persuaded to use it by the upper classes, the Irish peasantry embraced the tuber more passionately than anyone since the Incas. The potato was well suited to the Irish the soil and climate, and its high yield suited the most important concern of most Irish farmers: to feed their families.

 • IELTS TUTOR dịch: Trong khi hầu hết những người láng giềng của họ nhìn nhận khoai tây với sự nghi ngờ và phải được thuyết phục sử dụng nó bởi tầng lớp thượng lưu, nông dân Ai-len lại nắm lấy củ cà rốt một cách đam mê hơn bất kỳ ai kể từ thời của người Inca. Khoai tây rất phù hợp với đất đai và khí hậu của Ai-len, và sự thu hoạch cao của nó đáp ứng nhu cầu quan trọng nhất của hầu hết nông dân Ai-len: cung cấp thức ăn cho gia đình của họ.

J. The most dramatic example of the potato’s potential to alter population patterns occurred in Ireland, where the potato had become a staple by 1800. The Irish population doubled to eight million between 1780 and 1841, this without any significant expansion of industry or reform of agricultural techniques beyond the widespread cultivation of the potato. Though Irish landholding practices were primitive in comparison with those of England, the potato’s high yields allowed even the poorest farmers to produce more healthy food than they needed with scarcely any investment or hard labor. Even children could easily plant, harvest and cook potatoes, which of course required no threshing, curing or grinding. The abundance provided by potatoes greatly decreased infant mortality and encouraged early marriage.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Even children could easily plant, harvest and cook potatoes, which of course required no threshing, curing or grinding: , which ở đây đại diện cho cả câu trước đó (Even children could easily plant, harvest and cook potatoes) cấu trúc này trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Even kids can easily plant, harvest, and cook potatoes without needing to do complicated tasks like threshing, curing, or grinding.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:

 • IELTS TUTOR dịch: Câu chuyện ấn tượng nhất về tiềm năng của khoai tây để thay đổi mô hình dân số đã xảy ra tại Ireland, nơi mà khoai tây đã trở thành một loại thực phẩm chính vào năm 1800. Dân số Ireland tăng gấp đôi lên tám triệu người từ năm 1780 đến 1841, mà không có sự mở rộng đáng kể về công nghiệp hay cải cách kỹ thuật nông nghiệp ngoài việc trồng khoai tây rộng rãi. Mặc dù phương pháp sở hữu đất ở Ireland thô sơ so với nước Anh, nhưng khả năng sinh trưởng cao của khoai tây đã cho phép ngay cả những nông dân nghèo nhất sản xuất nhiều thực phẩm khỏe mạnh hơn họ cần mà không đòi hỏi đầu tư đáng kể hoặc lao động cực kỳ vất vả. Ngay cả trẻ em cũng có thể dễ dàng trồng, thu hoạch và nấu khoai tây, mà tất nhiên không đòi hỏi bất kỳ công đoạn nào như trấu, chữa trị hoặc nghiền. Sự phong phú từ khoai tây giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và khuyến khích hôn nhân sớm.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

   

Questions 1-5

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 235?

In boxes 1-5 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. The early Spanish called potato as the Incan name ‘Chuchu’.

2. The purposes of Spanish coming to Peru were to find out potatoes.

3. The Spanish believed that the potato has the same nutrients as other vegetables.

4. Peasants at that time did not like to eat potatoes because they were ugly.

5. The popularity of potatoes in the UK was due to food shortages during the war.

Questions 6-13

Complete the sentences below with NO MORE THAN ONE WORD from the passage 235 for each answer.

Write your answers in boxes 6-13 on your answer sheet.

6. In France, people started to overcome their disgusting about potatoes because the King put a potato ................... in his button hole.

7. Frederick realized the potential of potato but he had to handle the ................... against potatoes from ordinary people.

8. The King of Prussia adopted some ................... psychology to make people accept potatoes.

9. Before 1800,the English people preferred eating ................... with bread, butter and cheese.

10. The obvious way to deal with England food problems were high yielding potato ...................

11. The Irish ................... and climate suited potatoes well.

12. Between 1780 and 1841, based on the ................... of the potatoes, the Irish population doubled to eight million.

13. The potato’s high yields help the poorest farmers to produce more healthy food almost without ................... .

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR