Đề thi thật Vol 1-2-3-4-5 IELTS LISTENING, READING & WRITING

· Đề thi thật IELTS Reading

I. Kiến thức liên quan

II. VOL 1

1. Test 1

1.1. Listening

1.2. Reading

1.3. Writing

2. Test 2

2.1. Listening

2.2. Reading

2.3. Writing

3. Test 3

3.1. Listening

3.2. Reading

3.3. Writing

4. Test 4

4.1. Listening

4.2. Reading

4.3. Writing

5. Test 5

5.1. Listening

5.2. Reading

5.3. Writing

6. Test 6

6.1. Listening

6.2. Reading

6.3. Writing

7. Test 7

7.1. Listening

7.2. Reading

7.3. Writing

8. Test 8

8.1. Listening

8.2. Reading

8.3. Writing

9. Test 9

9.1. Listening

9.2. Reading

9.3. Writing

10. Test 10

10.1. Listening

10.2. Reading

10.3. Writing

III. VOL 2

1. Test 1

1.1. Listening

1.2. Reading

1.3. Writing

2. Test 2

2.1. Listening

2.2. Reading

2.3. Writing

3. Test 3

3.1. Listening

3.2. Reading

3.3. Writing

4. Test 4

4.1. Listening

4.2. Reading

4.3. Writing

5. Test 5

5.1. Listening

5.2. Reading

5.3. Writing

6. Test 6

6.1. Listening

6.2. Reading

6.3. Writing

7. Test 7

7.1. Listening

7.2. Reading

7.3. Writing

8. Test 8

8.1. Listening

8.2. Reading

8.3. Writing

9. Test 9

9.1. Listening

9.2. Reading

9.3. Writing

10. Test 10

10.1. Listening

10.2. Reading

10.3. Writing

IV. VOL 3

1. Test 1

1.1. Listening

1.2. Reading

1.3. Writing

2. Test 2

2.1. Listening

2.2. Reading

2.3. Writing

3. Test 3

3.1. Listening

3.2. Reading

3.3. Writing

4. Test 4

4.1. Listening

4.2. Reading

4.3. Writing

5. Test 5

5.1. Listening

5.2. Reading

5.3. Writing

6. Test 6

6.1. Listening

6.2. Reading

6.3. Writing

7. Test 7

7.1. Listening

7.2. Reading

7.3. Writing

8. Test 8

8.1. Listening

8.2. Reading

8.3. Writing

9. Test 9

9.1. Listening

9.2. Reading

9.3. Writing

10. Test 10

10.1. Listening

10.2. Reading

10.3. Writing

V. VOL 4

1. Test 1

1.1. Listening

1.2. Reading

1.3. Writing

2. Test 2

2.1. Listening

2.2. Reading

2.3. Writing

3. Test 3

3.1. Listening

3.2. Reading

3.3. Writing

4. Test 4

4.1. Listening

4.2. Reading

4.3. Writing

5. Test 5

5.1. Listening

5.2. Reading

5.3. Writing

6. Test 6

6.1. Listening

6.2. Reading

6.3. Writing

7. Test 7

7.1. Listening

7.2. Reading

7.3. Writing

8. Test 8

8.1. Listening

8.2. Reading

8.3. Writing

9. Test 9

9.1. Listening

9.2. Reading

9.3. Writing

10. Test 10

10.1. Listening

10.2. Reading

10.3. Writing

VI. VOL 5

1. Test 1

1.1. Listening

1.2. Reading

1.3. Writing

2. Test 2

2.1. Listening

2.2. Reading

2.3. Writing

3. Test 3

3.1. Listening

3.2. Reading

3.3. Writing

4. Test 4

4.1. Listening

4.2. Reading

4.3. Writing

5. Test 5

5.1. Listening

5.2. Reading

5.3. Writing

6. Test 6

6.1. Listening

6.2. Reading

6.3. Writing

7. Test 7

7.1. Listening

7.2. Reading

7.3. Writing

8. Test 8

8.1. Listening

8.2. Reading

8.3. Writing

9. Test 9

9.1. Listening

9.2. Reading

9.3. Writing

10. Test 10

10.1. Listening

10.2. Reading

10.3. Writing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR