Cách diễn đạt "lanh lợi" tiếng anh (Paraphrase từ "agile")

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách diễn đạt "lanh lợi" tiếng anh (Paraphrase từ "agile")

1. agile

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That boy is very agile (IELTS TUTOR giải thích: Cậu bé đó rất lanh lợi)
  • I'm a agile girl (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là cô bé lanh lợi)
  • Joe Smith has an agile mind (IELTS TUTOR giải thích: Joe Smith có đầu óc lanh lợi)

2. smart / clever

3. vivacious

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A vivacious little girl (IELTS TUTOR giải thích: Một cô bé lanh lợi)

4. quick-witted

5. perceptive

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's very perceptive of you to notice that (Bạn thật lanh lợi đã nhận ra điều đó)

6. witty

7. have a quick mind

8. have a ready wit

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking