Giải thích từ mới passage 12 Bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản)

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh cung cấp CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 12 Bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản).

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Although some of the steps in photosynthesis are still not completely understood, the overall photosynthetic equation has been known since the 1800s.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù một số bước trong quá trình quang hợp vẫn chưa được hiểu hoàn toàn, nhưng phương trình quang hợp tổng thể đã được biết đến từ những năm 1800.

Jan van Helmont began the research of the process in the mid-1600s when he carefully measured the mass of the soil used by a plant and the mass of the plant as it grew. After noticing that the soil mass changed very little, he hypothesised that the mass of the growing plant must come from the water, the only substance he added to the potted plant. His hypothesis was partially accurate—much of the gained mass also comes from carbon dioxide as well as water.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Jan van Helmont bắt đầu nghiên cứu quy trình này vào giữa những năm 1600 khi ông đo cẩn thận khối lượng của đất mà cây sử dụng và khối lượng của cây khi nó phát triển. Sau khi nhận thấy rằng khối lượng đất thay đổi rất ít, ông đưa ra giả thuyết rằng khối lượng của cây đang phát triển phải đến từ nước, chất duy nhất mà ông thêm vào chậu cây. Giả thuyết của ông chính xác một phần - phần lớn khối lượng thu được cũng đến từ CO2 cũng như nước.

In 1796, Jean Senebier, a Swiss pastor, botanist, and naturalist, demonstrated that green plants consume carbon dioxide and release oxygen under the influence of light. Soon afterwards, Nicolas-Théodore de Saussure showed that the increase in mass of the plant as it grows could not be due only to uptake of CO2, but also to the incorporation of water.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1796, Jean Senebier, một mục sư, nhà thực vật học và nhà tự nhiên học người Thụy Sĩ, đã chứng minh rằng cây xanh tiêu thụ CO2 và giải phóng O2 dưới tác động của ánh sáng. Ngay sau đó, Nicolas-Théodore de Saussure đã chỉ ra rằng sự gia tăng khối lượng của cây khi nó phát triển không thể chỉ do hấp thụ CO2 mà còn do sự kết hợp của nước.

According to the text, are the following statements true, false or not given?

1. We now fully understand the process of photosynthesis.

2. Van Helmont's hypothesis did not take into account that plants consume carbon dioxide.

3. De Saussure demonstrated that both carbon dioxide and water contribute to an increase in mass in plants as they grow.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking