Giải thích từ mới passage 11 Bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản)

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 11 bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản).

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Geometry (from the Ancient Greek: γεωμετρία; geo- "earth", -metron "measurement") is a branch of mathematics concerned with questions of shape, size, relative position of figures, and the properties of space. The earliest recorded beginnings of geometry can be traced to ancient Mesopotamia and Egypt in the 2nd millennium BC.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hình học (từ tiếng Hy Lạp cổ đại: γεωμετρία; geo- "trái đất", -metron "đo") là một nhánh của toán học liên quan đến các câu hỏi về hình dạng, kích thước, vị trí tương đối của các hình và các tính chất của không gian. Sự khởi đầu sớm nhất được ghi lại của hình học có thể bắt nguồn từ Lưỡng Hà cổ đại và Ai Cập vào thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên.

An important application of geometry is in the field of architecture. Apart from the mathematics needed when engineering buildings, architects use geometry for several reasons: to define the spatial form of a building; to create forms that are considered harmonious; to lay out buildings and their surroundings according to mathematical, aesthetic and sometimes religious principles; to decorate buildings with mathematical objects such as tessellations; and to meet environmental goals, such as to minimise wind speeds around the bases of tall buildings.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một ứng dụng quan trọng của hình học là trong lĩnh vực kiến ​​trúc. Ngoại trừ toán học cần thiết khi xây dựng các tòa nhà, các kiến ​​trúc sư sử dụng hình học vì một số lý do: để xác định hình thức không gian của một tòa nhà; để tạo ra các dáng được coi là hài hòa; để bố trí các tòa nhà và môi trường xung quanh chúng theo các nguyên tắc toán học, thẩm mỹ và đôi khi là tôn giáo; để trang trí các tòa nhà với các đối tượng toán học như “tessellations”; và để đáp ứng các mục tiêu về môi trường, chẳng hạn như giảm thiểu tốc độ gió xung quanh chân các tòa nhà cao tầng.

In the graphic arts, geometry can be seen in the use of perspective, which may be described as the approximate representation, generally on a flat surface (such as paper), of an image as it is seen by the eye. The two most characteristic features of perspective are that objects appear smaller as their distance from the observer increases, and that they are subject to foreshortening, meaning that an object's dimensions along the line of sight appear shorter than its dimensions across the line of sight.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong nghệ thuật đồ họa, hình học có thể được thấy trong phối cảnh, có thể được mô tả như là sự biểu diễn gần đúng, thường là trên một bề mặt phẳng (chẳng hạn như giấy), của một hình ảnh được nhìn bằng mắt. Hai đặc điểm đặc trưng nhất của phối cảnh là các vật thể có vẻ nhỏ hơn khi khoảng cách của chúng với người quan sát tăng lên và chúng là đối tượng vẽ phối cảnh, có nghĩa là kích thước của một đối tượng dọc theo phương nhìn có vẻ ngắn hơn so với kích thước của nó trên đường nhìn.

Do the following statements agree with the passage?

Answer yes, no or not given.

1. Humans have used geometry for well over two thousand years.

2. Religious buildings are often decorated with geometric patterns.

3. Many artists do not realise that they are using geometry.

4. Perspective, in the graphic arts, involves the use of size to imply distance.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking