Giải thích từ mới passage 9 Bài tập Multiple Choice IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 9 bài tập Multiple Choice IELTS Reading.

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Painting Fool is one of a growing number of computer programs which, so their makers claim, possess creative talents. Classical music by an artificial composer has had audiences enraptured, and even tricked them into believing a human was behind the score. Artworks painted by a robot have sold for thousands of dollars and been hung in prestigious galleries. And software has been built which creates art that could not have been imagined by the programmer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • The Painting Fool là một trong số các chương trình máy tính đang phát triển mà những người tạo ra chúng đều khẳng định chúng sở hữu tài năng sáng tạo. Nhạc cổ điển của một nhà soạn nhạc nhân tạo đã khiến khán giả mê mẩn, thậm chí còn lừa họ tin rằng có người đứng sau bản nhạc. Các tác phẩm nghệ thuật được vẽ bởi một con robot đã được bán với giá hàng nghìn đô la và được treo trong các phòng trưng bày có uy tín. Và phần mềm đã được xây dựng để tạo ra nghệ thuật mà lập trình viên không thể tưởng tượng được.

Human beings are the only species to perform sophisticated creative acts regularly. If we can break this process down into computer code, where does that leave human creativity? ‘This is a question at the very core of humanity,’ says Geraint Wiggins, a computational creativity researcher at Goldsmiths, University of London. ‘It scares a lot of people. They are worried that it is taking something special away from what it means to be human.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Con người là loài duy nhất thường xuyên thực hiện các hành vi sáng tạo tinh vi. Nếu chúng ta có thể chia nhỏ quá trình này thành mã máy tính, thì khả năng sáng tạo của con người sẽ ở đâu? Geraint Wiggins, một nhà nghiên cứu sáng tạo máy tính tại Goldsmiths, Đại học London, cho biết: “Đây là một câu hỏi cốt lõi của nhân loại. ''Nó khiến rất nhiều người sợ hãi. Họ lo lắng rằng nó đang lấy đi một điều gì đó đặc biệt khỏi ý nghĩa của việc là con người."

Multiple choice questions:

27. What is the writer suggesting about computer-produced works in the first paragraph?

A. People’s acceptance of them can vary considerably.

B. A great deal of progress has already been attained in this field.

C. They have had more success in some artistic genres than in others.

D. The advances are not as significant as the public believes them to be.

28. According to Geraint Wiggins, why are many people worried by computer art?

A. It is aesthetically inferior to human art.

B. It may ultimately supersede human art.

C. It undermines a fundamental human quality.

D. It will lead to a deterioration in human ability.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking