Giải thích từ mới passage ''THE NEW WAY TO BE FIFTH-GRADER''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn chi tiết cách SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage The new way to be fifth-grader.

THE NEW WAY TO BE FIFTH-GRADER

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Khan Academy is changing the rules of education.

I peer over his shoulder at his laptop screen to see the math problem the fifth-grader is pondering. It's a trigonometry problem. Carpenter, a serious-faced ten-year-old, pauses for a second, fidgets, then clicks on ”0 degrees." The computer tells him that he's correct. "It took a while for me to work it out," he admits sheepishly. The software then generates another problem, followed by another, until eventually he's done ten in a row.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Học viện Khan đang thay đổi các quy tắc giáo dục.
 • Tôi nhìn qua màn hình máy tính xách tay của cậu để xem bài toán mà cậu học sinh lớp 5 đang cân nhắc. Đó là một bài toán lượng giác. Carpenter, một cậu bé 10 tuổi với vẻ mặt nghiêm túc, dừng lại một giây, xoay người, sau đó nhấp vào "0 độ". Máy tính cho anh ta biết rằng anh ta đúng. "Phải mất một lúc tôi mới tìm ra được", anh ta thừa nhận một cách ngượng ngùng. Phần mềm này sau đó tạo ra một bài toán khác, tiếp theo là một bài toán khác, cho đến khi cuối cùng thì anh ấy đã giải quyết xong mười bài toán liên tiếp.

Last November, his teacher, Kami Thordarson, began using Khan Academy in her class. It is an educational website on which students can watch some 2,400 videos. The videos are anything but sophisticated. At seven to 14 minutes long, they consist of a voiceover by the site's founder, Salman Khan, chattily describing a mathematical concept or explaining how to solve a problem, while his hand-scribbled formulas and diagrams appear on-screen. As a student, you can review a video as many times as you want, scrolling back several times over puzzling parts and fast-forwarding through the boring bits you already know. Once you've mastered a video, you can move on to the next one.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tháng 11 năm ngoái, giáo viên của cậu, Kami Thordarson, đã bắt đầu sử dụng Học viện Khan trong lớp của cô. Đây là một trang web giáo dục mà học sinh có thể xem khoảng 2.400 video. Các video về bất cứ điều gì nhưng phức tạp. Dài từ 7 đến 14 phút, chúng bao gồm phần lồng tiếng của người sáng lập trang web, Salman Khan, mô tả một cách sôi nổi một khái niệm toán học hoặc giải thích cách giải quyết một vấn đề, trong khi các công thức và sơ đồ viết tay của anh ấy xuất hiện trên màn hình. Là sinh viên, bạn có thể xem lại video nhiều lần tùy thích, xem lại nhiều lần các phần khó hiểu và tua nhanh các đoạn nhàm chán mà bạn đã biết. Khi bạn đã thành thạo một video, bạn có thể chuyển sang video tiếp theo.

Initially, Thordarson thought Khan Academy would merely be a helpful supplement to her normal instruction. But it quickly became far more than that. She is now on her way to "flipping" the way her class works. This involves replacing some of her lectures with Khan's videos, which students can watch at home. Then in class, they focus on working on the problem areas together. The idea is to invert the normal rhythms of school, so that lectures are viewed in the children's own time and homework is done at school. It sounds weird, Thordarson admits, but this reversal makes sense when you think about it. It is when they are doing homework that students are really grappling with a subject and are most likely to want someone to talk to. And Khan Academy provides teachers with a dashboard application that lets them see the instant a student gets stuck.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ban đầu, Thordarson nghĩ Học viện Khan sẽ chỉ là một phần bổ sung hữu ích cho việc giảng dạy thông thường của cô. Nhưng nó nhanh chóng trở nên hơn thế. Hiện cô đang trên đường thay đổi cách hoạt động của lớp mình. Điều này liên quan đến việc thay thế một số bài giảng của cô ấy bằng video của Khan mà học sinh có thể xem ở nhà. Sau đó, trong lớp, họ tập trung vào giải quyết các vấn đề cùng nhau. Ý tưởng là đảo ngược nhịp điệu bình thường của trường học, để các bài giảng được xem trong thời gian riêng của trẻ em và bài tập về nhà được thực hiện ở trường. Nghe có vẻ kỳ lạ, Thordarson thừa nhận, nhưng sự đảo ngược này có ý nghĩa khi bạn nghĩ về nó. Đó là khi họ đang làm bài tập về nhà, học sinh thực sự đang vật lộn với một chủ đề và rất có thể muốn ai đó nói chuyện cùng. Và Khan Academy cung cấp cho giáo viên một ứng dụng bảng điều khiển cho phép họ thấy ngay lập tức lúc học sinh gặp khó khăn.

For years, teachers like Thordarson have complained about the frustrations of teaching to the "middle" of the class. They stand at the whiteboard trying to get 25 or more students to learn at the same pace. Advanced students get bored and tune out, lagging ones get lost and tune out, and pretty soon half the class is not paying attention. Since the rise of personal computers in the 1980s, educators have hoped that technology could save the day by offering lessons tailored to each child. Schools have spent millions of dollars on sophisticated classroom technology, but the effort has been in vain. The one-to-one instruction it requires is, after all, prohibitively expensive. What country can afford such a luxury?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong nhiều năm, những giáo viên như Thordarson đã phàn nàn về sự thất vọng khi giảng dạy cho những học sinh "trung bình" của lớp. Họ đứng trên bảng để cố gắng có được 25 học sinh trở lên học cùng tốc độ. Những học sinh nâng cao cảm thấy nhàm chán và không theo dõi được, những học sinh chậm hơn sẽ bị lạc và không theo kịp, và khá nhanh sau đó cả nửa lớp không chú ý đến. Kể từ sự trỗi dậy của máy tính cá nhân vào những năm 1980, các nhà giáo dục đã hy vọng rằng công nghệ có thể tiết kiệm thời gian bằng cách đưa ra các bài học phù hợp với từng trẻ. Các trường học đã chi hàng triệu đô la cho công nghệ lớp học phức tạp, nhưng nỗ lực này đã vô ích. Rốt cuộc, hướng dẫn 1-1 mà nó yêu cầu là cực kỳ tốn kém. Đất nước nào có thể mua được một thứ xa xỉ như vậy?

Khan never intended to overhaul the school curricula and he doesn't have a consistent, comprehensive plan for doing so. Nevertheless, some of his fans believe that he has stumbled onto the solution to education's middle-of-the-class mediocrity. Most notable among them is Bill Gates, whose foundation has invested $1.5 million in Khan's site. Students have pointed out that Khan is particularly good at explaining all the hidden, small steps in math problems—steps that teachers often gloss over. He has an uncanny ability to inhabit the mind of someone who doesn't already understand something.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khan chưa bao giờ có ý định đại tu chương trình giảng dạy ở trường và anh ấy không có một kế hoạch nhất quán, toàn diện để làm điều đó. Tuy nhiên, một số người hâm mộ tin rằng anh ấy đã tình cờ tìm ra giải pháp cho sự tầm thường của nền giáo dục. Đáng chú ý nhất trong số đó là Bill Gates, người có quỹ đã đầu tư 1,5 triệu USD vào trang web của Khan. Các học sinh đã chỉ ra rằng Khan đặc biệt giỏi trong việc giải thích tất cả các bước nhỏ, ẩn trong các bài toán - các bước mà giáo viên thường lờ đi. Anh ta có một khả năng kỳ lạ để tồn tại trong tâm trí của một người chưa hiểu điều gì đó.

However, not all educators are enamoured with Khan and his site. Gary Stager, a long­time educational consultant and advocate of laptops in classrooms, thinks Khan Academy is not innovative at all. The videos and software modules, he contends, are just a high-tech version of the outdated teaching techniques—lecturing and drilling. Schools have become "joyless test-prep factories," he says, and Khan Academy caters to this dismal trend.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà giáo dục đều say mê Khan và trang web của anh ấy. Gary Stager, một nhà tư vấn giáo dục lâu năm và là người ủng hộ việc sử dụng máy tính xách tay trong lớp học, cho rằng Học viện Khan không đổi mới chút nào. Ông cho rằng các video và mô-đun phần mềm chỉ là một phiên bản công nghệ cao của các kỹ thuật giảng dạy lỗi thời - giảng và luyện tập. Ông nói, các trường học đã trở thành "xưởng luyện thi không có niềm vui" và Học viện Khan phục vụ cho xu hướng ảm đạm này.

As Sylvia Martinez, president of an organization focusing on technology in the classroom, puts it, "The things they're doing are really just rote." Flipping the classroom isn't an entirely new idea, Martinez says, and she doubts that it would work for the majority of pupils: "I'm sorry, but if they can't understand the lecture in a classroom, they're not going to grasp it better when it's done through a video at home."

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Như Sylvia Martinez, chủ tịch của một tổ chức tập trung vào công nghệ trong lớp học, đã nói: "Những thứ họ đang làm thực sự chỉ là học vẹt." Lật lại lớp học không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới, Martinez nói, và cô ấy nghi ngờ rằng nó sẽ hiệu quả với phần lớn học sinh: "Tôi xin lỗi, nhưng nếu chúng không thể hiểu bài giảng trong lớp học, chúng sẽ không nắm bắt tốt hơn thông qua một video ở nhà."

Another limitation of Khan's site is that the drilling software can only handle questions where the answers are unambiguously right or wrong, like math or chemistry; Khan has relatively few videos on messier, grey-area subjects like history. Khan and Gates admit there is no easy way to automate the teaching of writing—even though it is just as critical as math.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một hạn chế khác của trang Khan là phần mềm luyện tập chỉ có thể xử lý các câu hỏi mà câu trả lời là đúng hoặc sai rõ ràng, như toán hoặc hóa học; Khan có tương đối ít video về các chủ đề rắc rối hơn, vùng xám như lịch sử. Khan và Gates thừa nhận rằng không có cách nào dễ dàng để tự động hóa việc dạy viết - mặc dù nó cũng quan trọng như toán học.

Even if Khan is truly liberating students to advance at their own pace, it is not clear that schools will be able to cope. The very concept of grade levels implies groups of students moving along together at an even pace. So what happens when, using Khan Academy, you wind up with a ten-year- old who has already mastered high-school physics? Khan's programmer, Ben Kamens, has heard from teachers who have seen Khan Academy presentations and loved the idea but wondered whether they could modify it "to stop students from becoming this advanced."

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngay cả khi Khan thực sự giải phóng học sinh để tiến bộ theo tốc độ của riêng họ, thì các trường học không rõ là có thể đối phó được. Khái niệm các cấp độ lớp ngụ ý các nhóm học sinh đi cùng nhau với tốc độ đồng đều. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi sử dụng Khan Academy, bạn gặp một cậu bé mười tuổi đã thành thạo vật lý cấp ba? Lập trình viên của Khan, Ben Kamens, đã nghe từ các giáo viên đã xem các bài thuyết trình của Học viện Khan và yêu thích ý tưởng này nhưng băn khoăn không biết liệu họ có thể sửa đổi nó để "ngăn cản học sinh trở nên tiên tiến như thế này".

Khan's success has injected him into the heated wars over school reform. Reformers today, by and large, believe student success should be carefully tested, with teachers and principals receiving better pay if their students advance more quickly. In essence, Khan doesn't want to change the way institutions teach; he wants to change how people learn, whether they're in a private school or a public school — or for that matter, whether they're a student or an adult trying to self-educate in Ohio, Brazil, Russia, or India. One member of Khan's staff is spearheading a drive to translate the videos into ten major languages. It's classic start-up logic: do something novel, do it with speed, and the people who love it will find you.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thành công của Khan đã đưa anh ta vào những cuộc chiến tranh gay gắt về cải cách trường học. Nhìn chung, các nhà cải cách ngày nay tin rằng sự thành công của học sinh cần được kiểm tra cẩn thận, với các giáo viên và hiệu trưởng được trả lương cao hơn nếu học sinh của họ tiến bộ nhanh hơn. Về bản chất, Khan không muốn thay đổi cách dạy của các trường học; anh ấy muốn thay đổi cách mọi người học tập, cho dù họ đang ở trường tư thục hay trường công lập - hay vì vấn đề đó, cho dù họ là học sinh hay người lớn đang cố gắng tự học ở Ohio, Brazil, Nga hay Ấn Độ. Một nhân viên của Khan đang thúc đẩy nỗ lực dịch các video sang 10 ngôn ngữ chính. Đó là logic khởi nghiệp cổ điển: hãy làm điều gì đó mới lạ, làm điều đó với tốc độ và những người yêu thích nó sẽ tìm thấy bạn.

Choose the correct letter, A, B, C or D.

1. What do you learn about the student in the first paragraph?

A. He has not used the maths software before.

B. He did not expect his answer to the problem to be correct.

C. He was not initially doing the right maths problem.

D. He did not immediately know how to solve the maths problem.

2. What does the writer say about the content of the Khan Academy videos?

A. They have been produced in a professional manner.

B. They include a mix of verbal and visual features.

C. Some of the maths problems are too easy.

D. Some of the explanations are too brief.

3. What does this reversal refer to in line 40?

A. going back to spending fewer hours in school

B. students being asked to explain answers to teachers

C. swapping the activities done in the class and at home

D. the sudden improvement in students’ maths performance

4. What does the writer say about teaching to the ‘middle’ of the class?

A. Teachers become too concerned about weaker students.

B. Technology has not until now provided a solution to the problem.

C. Educators have been unwilling to deal with the issues.

D. Students in this category quickly become bored.

5. Students praise Khan’s videos because they

A. show the extent of his mathematical knowledge.

B. deal with a huge range of maths problems.

C. provide teaching at different ability levels.

D. cover details that are often omitted in class.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking