Giải thích từ mới passage ''A New Menace from an Old Enemy''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''A New Menace from an Old Enemy''.

A New Menace from an Old Enemy

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Malaria is the world's second most common disease causing over 500 million infections and one million deaths every year. Worryingly, it is one of those diseases which is beginning to increase as it develops resistance to treatments. Even in the UK, where malaria has been effectively eradicated, more than 2,000 people are infected as they return from trips abroad and the numbers are rising.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sốt rét là căn bệnh phổ biến thứ hai trên thế giới, gây ra hơn 500 triệu ca nhiễm trùng và một triệu ca tử vong mỗi năm. Đáng lo ngại, đây là một trong những căn bệnh đang bắt đầu gia tăng khi nó phát triển khả năng kháng lại các phương pháp điều trị. Ngay cả ở Anh, nơi bệnh sốt rét đã được loại trừ hiệu quả, hơn 2.000 người đã bị nhiễm bệnh khi họ trở về sau các chuyến du lịch nước ngoài và con số này đang tăng lên.

It seems as though malaria has been in existence for millions of years and a similar disease may have infected dinosaurs. Malaria-type fevers are recorded among the ancient Greeks by writers such as Herodotus who also records the first prophylactic measures: fishermen sleeping under their own nets. Treatments up until the nineteenth century were as varied as they were ineffective. Live spiders in butter, purging and bleeding, and sleeping with a copy of the Iliad under the patient's head are all recorded. The use of the first genuinely effective remedy, an infusion from the bark of the cinchona tree, was recorded in 1636 but it was only in 1820 that quinine, the active ingredient from the cinchona bark, was extracted and modern prevention became possible. For a long time the treatment was regarded with suspicion since it was associated with the Jesuits. Oliver Cromwell, the Protestant English leader who executed King Charles I, died of malaria as a result of his doctors refusing to administer a Catholic remedy! Despite the presence of quinine, malaria was still a major cause of illness and death throughout the 19th century. Hundreds of thousands were dying in southern Europe even at the beginning of the last century. Malaria was eradicated from Rome only in the 1930s when Mussolini drained the Pontine marshes.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có vẻ như bệnh sốt rét đã tồn tại hàng triệu năm và một căn bệnh tương tự có thể đã lây nhiễm cho khủng long. Những cơn sốt kiểu sốt rét được ghi lại ở những người Hy Lạp cổ đại bởi các nhà văn như Herodotus, người cũng ghi lại các biện pháp phòng bệnh đầu tiên: người đánh cá ngủ dưới lưới của chính họ. Các phương pháp điều trị cho đến thế kỷ 19 rất đa dạng nhưng chúng không hiệu quả. Những con nhện sống trong bơ, rỉ máu và chảy máu, và ngủ với một bản sao của Iliad dưới đầu bệnh nhân đều được ghi lại. Việc sử dụng phương thuốc thực sự hiệu quả đầu tiên, từ vỏ cây canh-ki-na, được ghi nhận vào năm 1636 nhưng chỉ đến năm 1820, quinine, thành phần hoạt tính từ vỏ cây canh-ki-na, mới được chiết xuất và việc phòng ngừa hiện đại đã trở nên khả thi. Trong một thời gian dài, việc điều trị bị nghi ngờ vì nó có liên quan đến các tu sĩ Dòng Tên. Oliver Cromwell, nhà lãnh đạo người Anh theo đạo Tin lành, người đã hành quyết Vua Charles I, chết vì bệnh sốt rét do các bác sĩ của ông từ chối một phương thuốc Công giáo! Bất chấp sự hiện diện của quinine, sốt rét vẫn là nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh và tử vong trong suốt thế kỷ 19. Hàng trăm nghìn người đã chết ở Nam Âu ngay cả vào đầu thế kỷ trước. Bệnh sốt rét chỉ được xóa bỏ khỏi Rome vào những năm 1930 khi Mussolini rút cạn các đầm lầy ở Pontine.

Despite the fact that malaria has been around for so long, surprisingly little is known about how to cure or prevent it. Mosquitoes, who are the carriers of the disease, are attracted to heat, moisture, lactic acid and carbon dioxide, but how they sort through this cocktail to repeatedly select one individual for attention over another is not understood. It is known that the malaria parasite, or plasmodium falciparum to give it its Latin name, has a life cycle which must pass through the anopheles mosquito and human hosts in order to live. It can only have attained its present form, after mankind mastered agriculture and lived in groups for this to happen. With two such different hosts, the life cycle of the parasite is remarkable.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù thực tế là bệnh sốt rét đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là rất ít người biết về cách chữa trị hoặc ngăn ngừa nó. Muỗi, loài mang mầm bệnh, bị thu hút bởi nhiệt, độ ẩm, axit lactic và carbon dioxide, nhưng cách chúng phân loại thông qua các cá thể này để gây chú ý cho cá thể khác vẫn chưa được hiểu rõ. Được biết, ký sinh trùng sốt rét, hay còn gọi là plasmodium falciparum (tên theo tiếng Latinh), có một vòng đời phải đi qua muỗi Anopheles và vật chủ của con người để sống. Nó chỉ có thể đạt được hình dạng hiện tại, sau khi loài người làm chủ được nông nghiệp và sống theo nhóm để điều này xảy ra. Với hai vật chủ khác nhau như vậy, vòng đời của ký sinh trùng rất đáng chú ý.

There is the sporozoite stage which lives in the mosquito. When a human is bitten by an infected anopheles mosquito, the parasite is passed to the human through the mosquito's saliva. As few as six such parasites may be enough to pass on the infection provided the human's immune system fails to kill the parasites before they reach the liver. There they transform into merozoites and multiply hugely to, perhaps, about 60,000 after 10 days and then spread throughout the bloodstream. Within minutes of this occurring, they attack the red blood cells to feed on the iron-rich hemoglobin which is inside. This is when the patient begins to feel ill. Within hours, they can eat as much as 125 grams of hemoglobin which causes anaemia, lethargy, vulnerability to infection, and oxygen deficiency to areas such as the brain. Oxygen is carried to all organs by hemoglobin in the blood. The lack of oxygen leads to the cells blocking capillaries in the brain, and the effects are very much like that of a stroke with one important difference: the damage is reversible and patients can come out of a malarial coma with no brain damage. Merozoites now change into gametocytes which can be male or female and it is this phase, with random mixing of genes that results, that can lead to malaria developing resistance to treatments. These resistant gametocytes can be passed back to the mosquito if the patient is bitten, and they turn into zygotes. These zygotes divide and produce sporozoites and the cycle can begin again.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có giai đoạn thoa trùng sống trong muỗi. Khi con người bị muỗi Anopheles nhiễm bệnh cắn, ký sinh trùng sẽ được truyền sang người qua nước bọt của muỗi. Chỉ cần sáu ký sinh trùng như vậy là đủ để truyền nhiễm trùng với điều kiện hệ thống miễn dịch của con người không thể tiêu diệt ký sinh trùng trước khi chúng đến gan. Ở đó, chúng biến đổi thành merozoite và nhân lên rất nhiều, có lẽ khoảng 60.000 con sau 10 ngày và sau đó lan truyền khắp máu. Trong vòng vài phút sau khi điều này xảy ra, chúng tấn công các tế bào hồng cầu nuôi dưỡng hemoglobin giàu chất sắt bên trong. Đây là lúc bệnh nhân bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Trong vòng vài giờ, chúng có thể ăn tới 125 gam hemoglobin, gây thiếu máu, hôn mê, dễ bị nhiễm trùng và thiếu oxy cho các khu vực như não. Oxy được hemoglobin trong máu đưa đến tất cả các cơ quan. Việc thiếu oxy dẫn đến tắc nghẽn các mao mạch trong não, và hậu quả rất giống đột quỵ với một điểm khác biệt quan trọng: tổn thương có thể đảo ngược và bệnh nhân có thể thoát ra khỏi hôn mê sốt rét mà không có tổn thương não. Merozoite bây giờ thay đổi thành các tế bào giao tử có thể là đực hoặc cái và chính giai đoạn này, với sự pha trộn ngẫu nhiên của các gen, có thể dẫn đến bệnh sốt rét phát triển khả năng kháng lại các phương pháp điều trị. Những tế bào giao tử kháng thuốc này có thể được truyền lại cho muỗi nếu bệnh nhân bị muỗi đốt, và chúng biến thành hợp tử. Các hợp tử này phân chia và tạo ra các thoa trùng và chu kỳ có thể bắt đầu lại.

The fight against malaria often seems to focus on the work of medical researchers who try to produce solutions such as vaccines. But funding is low because, it is said, malaria is a third-world condition and scarcely troubles the rich, industrialised countries. It is true that malaria is, at root, a disease of poverty. The richer countries have managed to eradicate malaria by extending agriculture and so having proper drainage so mosquitoes cannot breed, and by living in solid houses with glass windows so the mosquitoes cannot bite the human host. Campaigns in Hunan Province in China making use of pesticide impregnated netting around beds, reduced infection rates from over 1 million per year to around 65,000. But the search for medical cures goes on. Some 15 years ago, there were high hopes for DNA-based vaccines which worked well in trials on mice. Some still believe that this is where the answer lies and shortly too. Other researchers are not so confident and expect a wait of at least another 15 years before any significant development. (850 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét dường như thường tập trung vào công việc của các nhà nghiên cứu y tế, những người cố gắng sản xuất các giải pháp như vắc-xin. Nhưng kinh phí thấp bởi vì, người ta nói, sốt rét là tình trạng của thế giới thứ ba và hiếm khi gây khó khăn cho các nước công nghiệp, giàu có. Đúng là bệnh sốt rét, về gốc rễ, là căn bệnh của nghèo đói. Các nước giàu hơn đã tìm cách diệt trừ bệnh sốt rét bằng cách mở rộng nông nghiệp và do đó có hệ thống thoát nước thích hợp để muỗi không thể sinh sản, và bằng cách sống trong những ngôi nhà kiên cố có cửa sổ kính nên muỗi không thể cắn vật chủ là người. Các chiến dịch ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sử dụng lưới tẩm thuốc trừ sâu xung quanh giường đã giảm tỷ lệ nhiễm bệnh từ hơn 1 triệu con mỗi năm xuống còn khoảng 65.000 con. Nhưng việc tìm kiếm các phương pháp chữa trị vẫn tiếp diễn. Khoảng 15 năm trước, có nhiều hy vọng về vắc xin dựa trên DNA hoạt động tốt trong các thử nghiệm trên chuột. Một số người vẫn tin rằng đây là nơi có câu trả lời và ngay sau đó cũng vậy. Các nhà nghiên cứu khác không tự tin như vậy và mong đợi phải đợi ít nhất 15 năm nữa trước khi có bất kỳ sự phát triển quan trọng nào. (850 từ)

Questions 1-8
Do the following statements agree with the information in the reading passage? Beside questions 1-8, write:
YES if the statement agrees with the information in the passage;

NO if the statement contradicts the information in the passage;

NOT GIVEN if there is no information on this in the passage.

1. Malaria started among the ancient Greeks.

2. Malaria has been eradicated in the wealthier parts of the world.

3. Mosquitoes are discerning in their choice of victims.

4. Treatments in the 19th century were ineffective.

5. Iron is a form of nourishment for malarial merozoites.

6. A severe attack of malaria can be similar to a stroke.

7. Research into malaria is not considered a priority by the West.

8. Technological solutions are likely to be more effective than low-tech solutions.

Questions 9-14
The diagram on the next page describes the life cycle of the malaria parasite. Complete the spaces with words from the box below. Write your answers in boxes 9-14 on your answer sheet. There are more answers than spaces, so you will not use them all.

resistance

merozoites
zygotes

blood

sporozoites

water

gametocytes

saliva

broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR