Giải thích từ mới passage ''The Politics of Pessimism''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The Politics of Pessimism''.

The Politics of Pessimism

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Newspaper headlines and TV or radio news bulletins would have us believe erroneously that a new age has come upon us, the Age of Cassandra. People are being assailed not just with contemporary doom, or past gloom, but with prophecies of disasters about to befall. The dawn of the new millennium has now passed: the earth is still intact, and the fin de siecle Jeremiahs have now gone off to configure a new date fur the apocalypse.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các tiêu đề báo chí và các bản tin truyền hình hoặc đài phát thanh sẽ khiến chúng ta tin nhầm rằng một thời đại mới đã đến với chúng ta, Thời đại của Cassandra. Mọi người đang bị tấn công không chỉ với sự diệt vong đương thời, hoặc sự u ám trong quá khứ, mà còn với những lời tiên tri về thảm họa sắp xảy ra. Bình minh của thiên niên kỷ mới giờ đã trôi qua: trái đất vẫn còn nguyên vẹn, và thần tiên tri Jeremiahs giờ đây đã rời đi để định hình một ngày mới cho ngày tận thế.

It can, I believe, be said with some certainty that the doom-mongers will never run out of business. Human nature has an inclination for pessimism and anxiety, with each age having its demagogues, foretelling doom or dragging it in their wake. But what makes the modern age so different is that the catastrophes arc more 'in your face'. Their assault on our senses is relentless. Whether it be subconscious or not, this is a situation not lost on politicians. They play upon people's propensity for unease, turning it into a very effective political tool.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tôi tin rằng, có thể nói chắc chắn rằng những kẻ diệt vong sẽ không bao giờ hết kinh doanh. Bản chất của con người luôn có khuynh hướng bi quan và lo lắng, với mỗi độ tuổi sẽ có những cách làm sai lệch, báo trước sự diệt vong hoặc kéo theo nó khi họ thức tỉnh. Nhưng điều làm cho thời đại hiện đại trở nên khác biệt là những thảm họa đập 'vào mặt' bạn nhiều hơn. Cuộc tấn công của chúng vào các giác quan của chúng ta là không ngừng. Dù có nằm trong tiềm thức hay không thì đây cũng là một tình huống không thua của các chính trị gia. Họ đánh vào khuynh hướng bất an của mọi người, biến nó thành một công cụ chính trị rất hiệu quả.

Deluding the general public

All too often, when politicians want to change the status quo, they take advantage of people's fears of the unknown and their uncertainties about the future. For example, details about a new policy may be leaked to the press. Of course, the worst case scenario is presented in all its depressing detail. When the general public reacts in horror, the government appears to cave in. And then accepting some of the suggestions from their critics, ministers water down their proposals. This allows the government to get what it wants, while at the same time fooling the public into believing that they have got one over on the government. Or even that they have some saying in the making of policy.

There are several principles at play here. And both are rather simple: unsettle people and then play on their fears; and second, people must be given an opportunity to make a contribution, however insignificant, in a given situation, otherwise, they become dissatisfied, not fearful or anxious.
A similar ruse, at a local level, will further illustrate how easily people's base fears are exploited. A common practice is to give people a number of options, say in a housing development, ranging from no change to radical transformation of an area. The aim is to persuade people to agree on significant modifications, which may involve disruption to their lives, and possibly extra expenditure. The individuals, fearful of the worst possible outcome, plump for the middle course. And this, incidentally, is invariably the option favoured by the authorities. Everything is achieved under the guise of market research. But it is obviously a blatant exercise in the manipulation of people's fears.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Làm hài lòng công chúng
 • Thông thường, khi các chính trị gia muốn thay đổi hiện trạng, họ lợi dụng nỗi sợ hãi của mọi người về những điều chưa biết và sự không chắc chắn của họ về tương lai. Ví dụ, thông tin chi tiết về một chính sách mới có thể bị tiết lộ cho báo chí. Tất nhiên, tình huống xấu nhất được trình bày trong tất cả các chi tiết đáng buồn của nó. Khi công chúng phản ứng kinh hoàng, chính phủ tỏ ra từ bỏ. Và sau đó chấp nhận một số đề xuất từ ​​những người chỉ trích của họ, các bộ trưởng từ chối đề xuất của họ. Điều này cho phép chính phủ đạt được những gì họ muốn, đồng thời đánh lừa công chúng tin rằng họ đã giành được quyền kiểm soát chính phủ. Hoặc thậm chí họ có một số câu nói trong việc hoạch định chính sách.
 • Có một số nguyên tắc ở đây. Và cả hai đều khá đơn giản: làm mọi người lo lắng và sau đó chơi trên nỗi sợ hãi của họ; và thứ hai, mọi người phải được tạo cơ hội để đóng góp, dù không đáng kể, trong một tình huống nhất định, nếu không, họ trở nên không hài lòng, sợ hãi hay lo lắng.
 • Một mánh khóe tương tự, ở cấp địa phương, sẽ minh họa rõ ràng hơn về mức độ dễ dàng khai thác nỗi sợ hãi cơ bản của mọi người. Một thực tế phổ biến là cung cấp cho mọi người một số lựa chọn, chẳng hạn như trong việc phát triển nhà ở, từ không thay đổi đến chuyển đổi căn bản một khu vực. Mục đích là để thuyết phục mọi người đồng ý về những sửa đổi quan trọng, có thể khiến cuộc sống của họ bị gián đoạn và có thể thêm chi phí. Các cá nhân, lo sợ về kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, là nặng nề cho tầng lớp trung lưu. Và điều này, tình cờ, luôn là lựa chọn được các nhà chức trách ưa chuộng. Mọi thứ đều đạt được dưới chiêu bài nghiên cứu thị trường. Nhưng nó rõ ràng là một bài tập trắng trợn trong việc thao túng nỗi sợ hãi của người dân.

Fear and survival

Fear and anxieties about the future affect us all. People are wracked with self-doubt and low self-esteem. In the struggle to exist and advance in life, a seemingly endless string of obstacles is encountered, so many, in fact, that any accomplishment seems surprising. Even when people do succeed, they are still nagged by uncertainty.

Not surprisingly, feelings like doubt, fear, anxiety and pessimism are usually associated with failure. Yet if properly harnessed, they are the driving force behind success, the very engines of genius.

If things turn out well for a long time, there is a further anxiety: that of constantly waiting for something to go wrong. People then find themselves propitiating the gods: not walking on lines on the pavements, performing rituals before public performances, wearing particular clothes and colours so that they can blame the ritual not themselves when things go wrong.

But surely the real terror comes when success continues uninterrupted for such a long period of time that we forget what failure is like!

We crave for and are fed a daily diet of anxiety. Horror films and disaster movies have an increasing appeal. Nostradamus pops his head up now and again. And other would-be prophets make a brief appearance, predicting the demise of humankind. Perhaps, this is all just a vestige of the hardships of early man — our attempt to recreate the struggles of a past age, as life becomes more and more comfortable.

Mankind cannot live by contentment alone. And so, a world awash with anxieties it and pessimism has been created. Being optimistic is a struggle. But survival dictates that mankind remain ever sanguine.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sợ hãi và tồn tại
 • Nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Mọi người bị bao phủ bởi sự thiếu tự tin và lòng tự trọng thấp. Trong cuộc đấu tranh để tồn tại và thăng tiến trong cuộc sống, một chuỗi trở ngại dường như vô tận đều gặp phải, trên thực tế, có rất nhiều thành tựu dường như đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi mọi người thành công, họ vẫn bị đeo bám bởi sự không chắc chắn.
 • Không có gì ngạc nhiên khi những cảm giác như nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng và bi quan thường đi kèm với thất bại. Tuy nhiên, nếu được khai thác đúng cách, chúng là động lực tạo nên thành công, chính là động cơ của thiên tài.
 • Nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp trong một thời gian dài, thì lại có thêm một nỗi lo lắng nữa: đó là liên tục chờ đợi điều gì đó không ổn xảy ra. Mọi người sau đó thấy mình ủng hộ các vị thần: không đi bộ trên vỉa hè, thực hiện các nghi lễ trước khi biểu diễn công cộng, mặc quần áo và màu sắc đặc biệt để họ có thể đổ lỗi cho nghi lễ chứ không phải bản thân mình khi có sự cố.
 • Nhưng chắc chắn nỗi kinh hoàng thực sự xảy đến khi thành công tiếp diễn không ngừng trong một thời gian dài đến nỗi chúng ta quên mất thất bại là như thế nào!
 • Chúng ta thèm muốn và được nhồi nhét vào đầu sự lo lắng hàng ngày. Phim kinh dị, phim thảm họa ngày càng có sức hút. Nostradamus tiên tri hết lần này đến lần khác. Và những nhà tiên tri khác sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn, dự đoán về sự diệt vong của loài người. Có lẽ, tất cả chỉ là dấu tích về những khó khăn vất vả của con người thuở ban đầu - nỗ lực của chúng ta nhằm tái hiện những cuộc đấu tranh của một thời đã qua, khi cuộc sống ngày càng trở nên thoải mái hơn.
 • Nhân loại không thể sống bằng lòng một mình. Và như vậy, một thế giới tràn ngập những lo lắng và bi quan đã được tạo ra. Lạc quan là một cuộc đấu tranh. Nhưng sự sống còn quyết định rằng nhân loại vẫn luôn lạc quan.

Questions 1-5
Choose one phrase (A-K) from the list of phrases to complete each key point below. Write the appropriate letters (A-K) beside questions 1-5.

The information in the completed sentences should be an accurate summary of the point made by the writer.

N.B. There are more phrases than key points, so you will not need to use them all. Yot may use each phrase once only.

Key Points

1. Newspaper headlines and TV or radio news bulletins ...

2. Doom-mongers are popular because people ...

3. Today, catastrophes ...

4. To politicians, people's inclination for fear ...

5. The government ...

List of Phrases

A. are not as threatening as in the past

B. tell the truth

C. blame them

D. try to make us believe mistakenly that we are in a new era

E. calm people down

F. are uncertain about the future

G. are less comfortable

H. are natural pessimists and worriers

I. are more immediate

J. gets what they want by deceiving the public

K. is something they can make use of

Questions 6-9

Choose the appropriate letters (A-D) and write them beside questions 6-9.

6. The housing development example shows that people .................

A. are not that easily deceived

B. like market research

C. lead their fears

D. are easy to delude
7. Which one of the following statements is true according to the passage?

A. Market research uses people's fears for their own good.

B. People ate seared by market research techniques

C. Market research techniques are used as a means of taking advantage of people's fears.

D. Market research makes people happy.

8. The engines of genius are ........................

A. properly harnessed

B. the driving force behind success

C. driven by feelings like fear

D. usually associated with failure

9. Continual success .........................

A. makes people arrogant

B. worries people

C. does not have any negative effects on people

D. increases people's self-esteem

Questions 10-14
Do the statements below agree with the information in the reading passage? Beside questions 10-14, write:
YES if the statement agrees with the information in the passage;

NO if the statement contradicts the information in the passage;

NOT GIVEN if there is no information about the statement in the passage.

Example: Politicians pretend things are worse than they are. (Answer: YES)

10. The complex relationship between failure and success needs to be addressed carefully.

11. People perform certain rituals to try to avoid failure.

12. Anxiety in daily life is what we want.

13. The writer believes that Nostradamus and certain other prophets are right about their predictions for the end of the human race.

14. Mankind needs to be pessimistic to survive.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR