Giải thích từ mới passage ''A Stubborn, Taxing Problem''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''A Stubborn, Taxing Problem''.

Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings (A-I) below. Write the appropriate letters (A-I) in the space provided after questions 1-5.

N.B. There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

List of Headings

A. Dilemma due to fiscal policy

B. Wise government policy

C. Stagnant economic situation

D. Power beyond the markets

E. Measures expected of ECB

F. Facts speak the truth

G. Lingering inflation figures

H. Inflation target computed

I. Conceptualised thinking

1. Paragraph 1

2. Paragraph 2

3. Paragraph 3

4. Paragraph 4

5. Paragraph 5

IELTS TUTOR lưu ý:

A Stubborn, Taxing Problem

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Governments' attempts to boost revenues keep inflation high.

Sticky. Obdurate. Stubborn. Inflation in the euro area has been called all these things. Despite slow growth and low interest rates, it has remained stuck above the European Central Bank's (ECB) target of below 2% for the past six month. Some economists think that January's revised inflation figures will at last show it falling below the magic number. But even if this happens, why has it taken so long?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nỗ lực của chính phủ để tăng thu ngân sách khiến lạm phát luôn ở mức cao.
  • Khó khăn. Cứng đầu. Bướng bỉnh. Lạm phát trong khu vực đồng euro đã được gọi bằng tất cả những từ này. Mặc dù tăng trưởng chậm và lãi suất thấp, nó vẫn bị mắc kẹt trên mục tiêu dưới 2% của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong sáu tháng qua. Một số nhà kinh tế nghĩ rằng số liệu lạm phát sửa đổi của tháng Giêng cuối cùng sẽ cho thấy nó giảm xuống dưới con số kỳ diệu. Nhưng ngay cả khi điều này xảy ra, tại sao nó đã mất quá nhiều thời gian?

When economy is slow, firms come under pressure to cut their prices. But governments, facing disappointing tax revenues, come under pressure to hike indirect taxes and charge more for public services, such as rubbish collection or health care. France and Portugal have raised taxes on tobacco recently. Germany has raised the price of health care. All such measures feed into the cost of living. Thus, even as their straitened economies cry out for looser money, European governments are reinforcing inflation, making an interest rate cut by the ECB less likely.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, các công ty phải chịu áp lực giảm giá. Nhưng các chính phủ, đối mặt với nguồn thu thuế đáng thất vọng, phải chịu áp lực tăng thuế gián thu và tính phí nhiều hơn cho các dịch vụ công, chẳng hạn như thu gom rác thải hoặc chăm sóc sức khỏe. Pháp và Bồ Đào Nha đã tăng thuế thuốc lá trong thời gian gần đây. Đức đã tăng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tất cả các biện pháp như vậy đều tính vào chi phí sinh hoạt. Do đó, ngay cả khi các nền kinh tế đang gặp khó khăn của họ kêu gọi nới lỏng tiền tệ, các chính phủ châu Âu đang củng cố lạm phát, khiến cho việc cắt giảm lãi suất của ECB ít có khả năng xảy ra hơn.

In its latest monthly bulletin, the ECB tries to work out how much indirect taxes and 'administered prices' add to euro-area inflation. It points out that tobacco prices in November last year were 11.6% higher than in the previous November, adding 0.25 percentage points to that month's inflation rate of 2.2%. In short, were it not for the rising cost of smoking the ECB would have hit its inflation target.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong bản tin hàng tháng mới nhất của mình, ECB cố gắng tính xem có bao nhiêu thuế gián thu và 'giá quản chế' gây ra lạm phát ở khu vực đồng euro. Nó chỉ ra rằng giá thuốc lá trong tháng 11 năm ngoái cao hơn 11,6% so với tháng 11 trước đó, cộng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tỷ lệ lạm phát của tháng đó là 2,2%. Nói tóm lại, nó không phải vì chi phí hút thuốc ngày càng tăng. ECB sẽ đạt được mục tiêu lạm phát của mình.

The bank also looks at a range of prices that are often set by administrative fiat rather than market forces. These 'administered prices' cover sewerage and rubbish collection; medical, dental and hospital care; the post; trains; education and social protection. Wise governments administered them upwards at the rate of 3% per year last year, much faster than inflation overall. In some months of 2003, these prices added almost 0.2 percentage points to the headline rate of inflation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngân hàng cũng xem xét một loạt các mức giá thường được ấn định bởi cơ quan quản lý hành chính hơn là các tác nhân thị trường. 'Giá quản chế' này bao gồm việc thu gom nước thải và rác thải; chăm sóc y tế, nha khoa và bệnh viện; bưu điện; tàu hỏa; giáo dục và bảo trợ xã hội. Các chính phủ khôn ngoan đã quản lý chúng với tỷ lệ 3% mỗi năm vào năm ngoái, nhanh hơn nhiều so với lạm phát nói chung. Trong một số tháng của năm 2003, những mức giá này đã cộng gần 0,2 điểm phần trăm vào tỷ lệ lạm phát chính.

There may be many reasons why tobacco taxes and 'administered prices' have risen so steeply in recent quarters. European governments no doubt care deeply about their citizens' blackened lungs, not just their own red-inked budgets. But if the ECB were to see through these hikes to the rather slower rise in market prices - to pay more attention, in other words, to its own research - it might be tempted to cut rates and stimulate growth. Government revenues would rebound, and taxes and charges might remain on hold. Even Europe's beleaguered smokers could puff away without worrying so much about the cost. (418 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có thể có nhiều lý do tại sao thuế thuốc lá và 'giá quản chế' đã tăng rất mạnh trong những quý gần đây. Các chính phủ châu Âu chắc chắn quan tâm sâu sắc đến lá phổi bị thâm đen của công dân họ, chứ không chỉ ngân sách báo động của họ. Nhưng nếu ECB nhìn thấy những đợt tăng này dẫn đến giá thị trường tăng chậm hơn - nói cách khác, chú ý hơn đến nghiên cứu của chính mình - thì nó có thể bị cám dỗ để cắt giảm lãi suất và kích thích tăng trưởng. Doanh thu của chính phủ sẽ tăng trở lại, và các loại thuế và phí có thể vẫn bị giữ lại. Ngay cả những người nghiện thuốc lá ở châu Âu cũng có thể bỏ đi mà không cần lo lắng nhiều về chi phí. (418 từ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR