Giải thích từ mới passage ''Signs of Success''

· Giải thích từ mới bài Reading

Choose the most suitable heading for each section from the list of headings (A-I) below. Write the appropriate letters (A-I) in the space provided after questions 1-6.

N.B. There are more headings than sections, so you will not use all of them.

List of Headings

A. Different signals

B. Gestures in units and order

C. Dubious existence of built-in grammar

D. Different meanings of gestures

E. The creation of a new language

F. The comparison of sign language and normal language

G. The language in relation to thinking

H. Validated language template

I. Conceptualised thinking

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

4. Section 4

5. Section 5

6. Section 6

IELTS TUTOR lưu ý:

Signs of Success

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Deaf people are making a profound contribution to the study of language.

Section 1

Just as biologists rarely see a new species arise, linguists rarely see a new language being horn. You have to be in the right place at the right time, which usually you are not. But the past few decades have seen an exception. Linguists have been able to follow the formation of a new language in Nicaragua. The catch is that it is not a spoken language, but rather a sign language which arose spontaneously in deaf children. Ann Senghas, of Columbia University, in New York, one of the linguists who has been studying this language, told the AAAS conference in Seattle about her discoveries. And Susan Goldin-Meadow, of the University of Chicago, who studies the spontaneous emergence of signing in deaf children, filled in the background by showing how such children use hand signals in a different way from everybody else.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các ký hiệu của thành công
 • Người khiếm thính đang đóng góp sâu sắc vào việc nghiên cứu ngôn ngữ.
 • Phần 1
  • Cũng giống như các nhà sinh vật học hiếm khi thấy một loài mới xuất hiện, các nhà ngôn ngữ học hiếm khi thấy một ngôn ngữ mới. Bạn phải ở đúng nơi, đúng lúc, điều mà bạn thường không như vậy. Nhưng vài thập kỷ qua đã chứng kiến một ngoại lệ. Các nhà ngôn ngữ học đã có thể theo dõi sự hình thành của một ngôn ngữ mới ở Nicaragua. Điểm nổi bật là nó không phải là ngôn ngữ nói, mà là ngôn ngữ ký hiệu phát sinh một cách tự nhiên ở trẻ khiếm thính. Ann Senghas, Đại học Columbia, New York, một trong những nhà ngôn ngữ học đang nghiên cứu ngôn ngữ này, đã nói tại hội thảo AAAS ở Seattle về khám phá của cô. Và Susan Goldin-Meadow, Đại học Chicago, người nghiên cứu sự xuất hiện tự phát của ký hiệu ở trẻ khiếm thính, đã chỉ ra cách những đứa trẻ này sử dụng ký hiệu tay theo cách khác với những người khác.

Section 2

The thing that makes language different from other means of communication is that it is made of units that can be combined in different orders to create different meanings. In a spoken language these units are words. In a sign language these units are gestures. Dr. Senghas has been studying the way those gestures have evolved in Nicaraguan Sign Language (NSL).

The language emerged in the late 1970s, at a new school for deaf children. Initially the children were instructed by teachers who could hear. No one taught them how to sign; they simply worked it out for themselves. By conducting experiments on people who attended the school at various points in its history, Dr. Senghas has shown how NSL has become more sophisticated over time. For example, concepts that an older signer uses a single sign for, such as rolling and falling, have been unpacked into separate signs by youngsters.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần 2
  • Điều làm cho ngôn ngữ khác với các phương tiện giao tiếp khác là nó được cấu tạo từ các đơn vị có thể kết hợp theo các trật tự khác nhau để tạo ra các ý nghĩa khác nhau. Trong một ngôn ngữ nói, các đơn vị này là từ. Trong ngôn ngữ ký hiệu, các đơn vị này là cử chỉ. Tiến sĩ Senghas đã nghiên cứu cách những cử chỉ đó tiến triển trong Ngôn ngữ ký hiệu Nicaragua (NSL).
  • Ngôn ngữ này xuất hiện vào cuối những năm 1970, tại một trường học mới dành cho trẻ em khiếm thính. Ban đầu các bé được hướng dẫn bởi những giáo viên có thể nghe được. Không ai dạy chúng cách ra hiệu; chúng chỉ đơn giản là làm việc đó cho chính chúng. Bằng cách thực hiện các thí nghiệm trên những người đã theo học tại trường ở nhiều thời điểm khác nhau, Tiến sĩ Senghas đã chỉ ra rằng NSL đã trở nên phức tạp hơn theo thời gian như thế nào. Ví dụ, các khái niệm mà người ra hiệu lớn tuổi sử dụng một ký hiệu đơn, chẳng hạn như lăn và ngã, đã được những người trẻ tuổi gỡ ra thành những ký hiệu riêng biệt.

Section 3

Early users, too, did not develop a way of distinguishing left from right. Dr. Senghas showed this by asking signers of different ages to converse about a set of photographs that each could see. One signer had to pick a photograph and describe it. The others had to guess which photograph was being described, children are entirely self-invented. If there is a deep structure, they are surely drawing on it directly. The order of their signs may thus be a direct reflection of what that structure is.

For now, Dr. Goldin-Meadow is cautious. But it may turn out that the truth comes not out of the mouths of babes and sucklings, but from their hands. (779 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần 3
  • Người dùng ban đầu cũng không phát triển cách phân biệt bên trái và bên phải. Tiến sĩ Senghas đã chỉ ra điều này bằng cách yêu cầu những người ra hiệu ở các độ tuổi khác nhau trò chuyện về một bộ ảnh mà mỗi người có thể nhìn thấy. Một người ra hiệu phải chọn một bức ảnh và mô tả nó. Những người khác phải đoán xem bức ảnh nào đang được mô tả, trẻ em hoàn toàn tự phát minh ra. Nếu có một cấu trúc sâu, chắc chắn chúng đang trực tiếp vẽ lên nó. Thứ tự các ký hiệu của chúng, do đó, có thể phản ánh trực tiếp cấu trúc đó là gì.
  • Hiện tại, Tiến sĩ Goldin-Meadow tỏ ra thận trọng. Nhưng có thể sự thật không phải đến từ miệng của những đứa trẻ và những đứa bé còn bú mẹ, mà là từ bàn tay của chúng. (779 từ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR