Giải thích từ mới passage ''Air Conditioning"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh giải thích Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Air Conditioning''.

Air Conditioning

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The history of an invention that makes life more pleasant

Willis Carrier designed the first air-conditioning unit in 1902, just a year after graduating from Cornell University with a Masters in Engineering.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lịch sử của một phát minh giúp cuộc sống dễ chịu hơn
  • Willis Carrier thiết kế thiết bị điều hòa không khí đầu tiên vào năm 1902, một năm sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật tại Đại học Cornell.

At a Brooklyn printing plant, fluctuations in heat and moisture were causing the size of the printing paper to keep changing slightly, making it hard to align different colours. Carrier’s invention made it possible to control temperature and humidity levels and so align the colours. The invention also allowed industries such as film, processed food, textiles and pharmaceuticals to improve the quality of their products.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại một nhà máy in ở Brooklyn, sự thay đổi bất thường của nhiệt độ và độ ẩm đã khiến kích thước của giấy in liên tục thay đổi một chút, khiến cho việc căn chỉnh các màu khác nhau trở nên khó khăn. Phát minh của Carrier giúp bạn có thể kiểm soát mức nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời căn chỉnh màu sắc. Sáng chế cũng cho phép các ngành công nghiệp như phim ảnh, thực phẩm chế biến, dệt may và dược phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm của họ.

In 1914, the first air-conditioning device was installed in a private house. However, its size, similar to that of an early computer, meant it took up too much space to come into widespread use, and later models, such as the Weathermaker, which Carrier brought out in the 1920s, cost too much for most people. Cooling for human comfort, rather than industrial need, really took off when three air conditioners were installed in the J.L. Hudson Department Store in Detroit, Michigan. People crowded into the shop to experience the new invention. The fashion spread from department stores to cinemas, whose income rose steeply as a result of the comfort they provided.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1914, thiết bị điều hòa không khí đầu tiên được lắp đặt trong một ngôi nhà riêng. Tuy nhiên, kích thước của nó, tương tự như của một chiếc máy tính đời đầu, nó chiếm quá nhiều không gian để được sử dụng rộng rãi và các mẫu sau này, chẳng hạn như Weathermaker, được Carrier ra mắt vào những năm 1920, có giá quá cao đối với hầu hết mọi người. Việc làm mát để tạo sự thoải mái cho con người, thay vì nhu cầu công nghiệp, đã thực sự thành công khi ba máy điều hòa không khí được lắp đặt tại Cửa hàng bách hóa J.L. Hudson ở Detroit, Michigan. Mọi người chen chúc nhau vào cửa hàng để trải nghiệm phát minh mới. Xu hướng này lan rộng từ các cửa hàng bách hóa đến rạp chiếu phim, những nơi mà có thu nhập tăng chóng mặt do sự thoải mái mà nó cung cấp.

To start with, money-conscious employers regarded air conditioning as a luxury. They considered that if they were paying people to work, they should not be paying for them to be comfortable as well. So in the 1940s and ’50s, the industry started putting out a different message about its product: according to their research, installing air conditioning increased productivity amongst employees. They found that typists increased their output by 24% when transferred from a regular office to a cooled one. Another study into office working conditions, which was carried out in the late ’50s, showed that the majority of companies cited air conditioning as the single most important contributor to efficiency in offices.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đầu tiên, những ông chủ quan tâm đến tiền bạc coi điều hòa không khí là một thứ xa xỉ. Họ cho rằng nếu họ trả tiền cho mọi người để làm việc, thì họ cũng không nên trả tiền để họ được thoải mái. Vì vậy, vào những năm 1940 và 50, ngành công nghiệp bắt đầu đưa ra một thông điệp khác về sản phẩm của mình: theo nghiên cứu của họ, việc lắp đặt máy điều hòa không khí giúp tăng năng suất giữa các nhân viên. Họ phát hiện ra rằng nhân viên đánh máy đã tăng sản lượng của họ lên 24% khi chuyển từ văn phòng thông thường sang văn phòng làm mát. Một nghiên cứu khác về điều kiện làm việc tại văn phòng, được thực hiện vào cuối những năm 50, cho thấy rằng phần lớn các công ty coi điều hòa không khí là yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên hiệu quả trong văn phòng.

However, air conditioning has its critics. Jed Brown, an environmentalist, complains that air conditioning is a factor in global warming. Unfortunately, he adds, because air conditioning leads to higher temperatures, people have to use it even more. However, he admits that it provides a healthier environment for many people in the heat of summer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, điều hòa không khí cũng gặp phải các chỉ trích. Jed Brown, một nhà môi trường, phàn nàn rằng điều hòa không khí là một yếu tố gây ra sự nóng lên toàn cầu. Bởi vì điều hòa không khí dẫn đến nhiệt độ cao hơn, mọi người phải sử dụng nó nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nó cung cấp một môi trường trong lành hơn cho nhiều người trong cái nóng của mùa hè.

Questions 1-5

1. When Willis Carrier invented air conditioning, his aim was to

A. make workers feel cooler.

B. produce more attractive paper.

C. set up a new business.

D. solve problems in a factory.

2. Home air conditioners were not popular at first because they were

A. too big and expensive.

B. not considered necessary.

C. too inefficient.

D. complicated to use.

3. Employers refused to put air conditioning in workplaces at first because they

A. could not afford to pay for it.

B. thought it was more suitable for cinemas.

C. did not want to spend money improving working conditions.

D. thought people would not work so hard in comfortable conditions.

4. What was the purpose of the research done in the 1940s and ’50s?

A. to make office workers produce more

B. to compare different types of air conditioner

C. to persuade businesses to buy air conditioners

D. to encourage employees to change offices

5. What does Jed Brown say about air conditioning?

A. In future, everyone will need it.

B. Turning it off will not reduce global warming.

C. It can seriously damage people’s health.

D. It is good for people, but bad for the environment.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking