Giải thích từ mới passage ''ENERGY PROFILE OF THE CZECH REPUBLIC''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Energy profile of the Czech republic''.

ENERGY PROFILE OF THE CZECH REPUBLIC

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Czech Republic's dependence on energy imports has been quite favourable to date (32% of energy demand is met by imports); however, it is structurally unbalanced. The country's dependence on oil is about 95%, and in the case of natural gas, it is about 98%. The Czech Republic also imports nuclear power, but the primary resource, uranium ore, is available and produced domestically. In 2006, some 260,000 tomes of oil and 150 mcm* of natural gas came from indigenous resources. However, the country's dependence on energy imports is expected to grow (to almost 50% by 2020). A number of direct and indirect measures must be adopted to slow the rate at which the Czech Republic’s dependence on energy imports is increasing. Key measures include those geared towards promoting energy efficiency, supporting renewable energy resources in areas where they are effective (in accordance with the government's energy policy: 8% by 2010 and 16.9% by 2030), supporting nuclear energy (zero-emission energy sources) and improving the availability and extending the life span of the hidden potential of indigenous solid fuels, mainly brown coal.

*mcm = million cubic metres

adapted from www.euracoauorg

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự phụ thuộc của Cộng hòa Séc vào nhập khẩu năng lượng cho đến nay là khá thuận lợi (32% nhu cầu năng lượng được đáp ứng bằng nhập khẩu); tuy nhiên, nó không cân bằng về mặt cấu trúc. Sự phụ thuộc của đất nước vào dầu mỏ là khoảng 95%, và đối với khí đốt tự nhiên là khoảng 98%. Cộng hòa Séc cũng nhập khẩu điện hạt nhân, nhưng tài nguyên chính, quặng uranium, có sẵn và được sản xuất trong nước. Năm 2006, khoảng 260.000 tomes dầu và 150 mcm * khí tự nhiên đến từ các nguồn tài nguyên bản địa. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của nước này vào nhập khẩu năng lượng dự kiến ​​sẽ tăng lên (lên gần 50% vào năm 2020). Một số biện pháp trực tiếp và gián tiếp phải được áp dụng để làm chậm tốc độ gia tăng sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Các biện pháp chính bao gồm các biện pháp hướng tới thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo ở những khu vực mà chúng có hiệu quả (phù hợp với chính sách năng lượng của chính phủ: 8% vào năm 2010 và 16,9% vào năm 2030), hỗ trợ năng lượng hạt nhân (các nguồn năng lượng không phát thải) và cải thiện tính sẵn có và kéo dài tuổi thọ của tiềm năng tiềm ẩn của nhiên liệu rắn bản địa, chủ yếu là than nâu.

Which of these statements best describes energy use in the Czech Republic?

A. The country imports almost all of its energy

B. The country’s need for imported energy is likely to decrease through energy efficiency

C. The country considers nuclear power as one of the potential solutions to the problem of imported energy

D. The country aims to double its energy efficiency between 2010 and 2030.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking