Giải thích từ mới passage ''Australian Agricultural Innovations"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Australian Agricultural Innovations".

1. What is dry farming?

Preserving nitrates and moisture.

Ploughing the land again and again.

Cultivating fallow land.

2. What did H. V. McKay do?

Export the stripper.

Improve the stripper.

Cut, collect and sort wheat.

3. What did the 'stump jump plough’ innovation allow farmers to do?

Cut through tree stumps.

Change the wheels for a traditional plough."

Allow farmers to cultivate land that hadn’t been fully cleared.

4. What did John Custance recommend?

Improving wheat yields.

Revitalising the industry.

Fertilizing the soil.

5. Why was William Farrer’s wheat better?

It was drought resistant.

It wasn’t from England or South Africa.

It was drier for Australian conditions.

IELTS TUTOR lưu ý:

Australian Agricultural Innovations

1850 – 1900

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

During this period , there was a wide spread expansion of agriculture in Australia. The selection system was begun, whereby small sections of land were parceled out by lot. Particularly in New South Wales, this led to conflicts between small holders and the emerging squatter class, whose abuse of the system often allowed them to take vast tracts of fertile land.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong thời kỳ này, có một sự mở rộng lớn của nền nông nghiệp ở Úc. Hệ thống lựa chọn được bắt đầu, theo đó các phần đất nhỏ được chia theo từng lô. Đặc biệt là ở New South Wales, điều này đã dẫn đến xung đột giữa những người nắm giữ nhỏ và tầng lớp lấn chiếm mới nổi, những người mà việc lạm dụng hệ thống thường cho phép họ chiếm những vùng đất màu mỡ rộng lớn.

There were also many positive advances in farming technology as the farmers adapted agricultural methods to the harsh Australian conditions. One of the most important was “dry farming”. This was the discovery that repeated ploughing of fallow, unproductive land could preserve nitrates and moisture, allowing the land to eventually be cultivated. This, along with the extension of the railways allowed the development of what are now great inland wheat lands.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có nhiều tiến bộ tích cực trong công nghệ canh tác khi nông dân làm thích ứng các phương pháp nông nghiệp phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của Úc. Một trong những điều quan trọng nhất là “canh tác khô”. Đây là việc phát hiện ra rằng cày xới lặp đi lặp lại những vùng đất bỏ hoang, không năng suất có thể bảo tồn nitrat và độ ẩm, và cuối cùng đất được trồng trọt. Điều này cùng với việc mở rộng các tuyến đường sắt đã cho phép phát triển những vùng đất trồng lúa mì nội địa tuyệt vời hiện nay.

The inland areas of Australia are less fertile than most other wheat producing countries and yields per acre are lower. This slowed their development, but also led to the development of several labour saving devices. In 1843 John Ridley, a South Australian farmer, invented “the stripper”, a basic harvesting machine. By the 1860s its use was widespread. H. V. McKay, then only nineteen, modified the machine so that it was a complete harvester: cutting, collecting and sorting. McKay developed this early innovation into a large harvester manufacturing industry centred near Melbourne and exporting worldwide. Robert Bowyer Smith invented the “stump jump plough”, which let a farmer plough land which still had tree stumps on it. It did this by replacing the traditional plough shear with a set of wheels that could go over stumps, if necessary.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các khu vực nội địa của Úc kém màu mỡ hơn hầu hết các nước sản xuất lúa mì khác và sản lượng trên một mẫu Anh thấp hơn. Điều này làm chậm sự phát triển của họ, nhưng cũng dẫn đến sự phát triển của một số thiết bị tiết kiệm lao động. Năm 1843, John Ridley, một nông dân Nam Úc, đã phát minh ra “stripper”, một loại máy thu hoạch cơ bản. Đến những năm 1860, việc sử dụng nó đã phổ biến. H. V. McKay, khi đó mới mười chín tuổi, đã sửa đổi chiếc máy để nó trở thành một chiếc máy gặt hoàn chỉnh: cắt, thu gom và phân loại. McKay đã phát triển sự cải tiến ban đầu này thành một ngành công nghiệp sản xuất máy gặt đập lớn tập trung gần Melbourne và xuất khẩu trên toàn thế giới. Robert Bowyer Smith đã phát minh ra “máy cày nhảy gốc cây”, cho phép một người nông dân cày đất mà vẫn còn gốc cây. Nó đã làm điều này bằng cách thay thế máy cắt cày truyền thống bằng một bộ bánh xe có thể đi qua các gốc cây, nếu cần thiết.

The developments in farm machinery were supported by scientific research. During the late 19th century, South Australian wheat yields were going down. An agricultural scientist at the colony’s agricultural college, John Custance, found that this was due to a lack of phosphates and advised the use of soluble superphosphate fertilizer. The implementation of this scheme revitalised the industry.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự phát triển của máy móc nông trại được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học. Trong cuối thế kỷ 19, sản lượng lúa mì của Nam Úc đã giảm. Một nhà khoa học nông nghiệp tại trường cao đẳng nông nghiệp của thuộc địa, John Custance, phát hiện ra rằng điều này là do thiếu phốt phát và đã khuyên nên sử dụng phân bón superphotphat hòa tan. Việc thực hiện kế hoạch này đã hồi sinh ngành công nghiệp.

From early days it had been obvious that English and European sheep breeds had to be adapted to Australian conditions, but only near the end of the century was the same applied to crops. Prior to this, English and South African strains had been use, with varying degrees of success. William Farrer, from Cambridge University, was the first to develop new wheat varieties that were better able to withstand dry Australian conditions. By 1914, Australia was no longer thought of as a land suitable only for sheep, but as a wheat growing nation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Từ những ngày đầu, rõ ràng các giống cừu Anh và Châu Âu phải thích nghi với điều kiện của Úc, nhưng chỉ đến gần cuối thế kỷ này, điều tương tự mới được áp dụng trồng trọt. Trước đó, các chủng Anh và Nam Phi đã được dùng, với mức độ thành công khác nhau. William Farrer, từ Đại học Cambridge, là người đầu tiên phát triển các giống lúa mì mới có khả năng chống chọi tốt hơn với điều kiện khô hạn của Úc. Đến năm 1914, Úc không còn được coi là vùng đất chỉ thích hợp cho cừu nữa mà trở thành một quốc gia trồng lúa mì.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc