Giải thích từ mới passage ''CROWDMAPPING''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Crowdmapping.

CROWDMAPPING

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

One of the most exciting mass movements today is crowdmapping: sharing data collectively to produce a visualisation on a map giving almost-instant information on current events. Crowdmapping produces a picture of events on the ground as they happen by taking text messages and social media feeds together with geographic data to distribute real-time, interactive information on events such as revolutions, wars, humanitarian crises and natural disasters. This new application of social networking can bring fresh insights into events, which can be nearly impossible to cover through traditional methods of journalism where individuals report into a central newsroom. It has the additional advantage of mapping longer-term trends that fall in and out of the news.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một trong những phong trào quần chúng thú vị nhất hiện nay là lập bản đồ cộng đồng: chia sẻ dữ liệu chung để tạo ra hình ảnh trực quan trên bản đồ, cung cấp thông tin gần như tức thì về các sự kiện hiện tại. Crowdmapping tạo ra một bức tranh về các sự kiện trên thực tế khi chúng xảy ra bằng cách lấy tin nhắn văn bản và nguồn cấp dữ liệu trên mạng xã hội cùng với dữ liệu địa lý để phân phối thông tin tương tác theo thời gian thực về các sự kiện như cách mạng, chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo và thảm họa thiên nhiên. Ứng dụng mới này của mạng xã hội có thể mang lại những hiểu biết mới mẻ về các sự kiện, điều mà gần như không thể bao quát được thông qua các phương pháp báo chí truyền thống, nơi các cá nhân đưa tin vào một tòa soạn trung tâm. Nó có lợi thế bổ sung là lập bản đồ các xu hướng dài hạn xuất hiện trong và ngoài tin tức.

Technologies like mobile phones and the world wide web have made it possible for those people caught up in a war or natural disaster to broadcast information from the affected area and for this information to be collected in a way that emergency aid services can use and act on. In a disaster situation the most current information is essential because the needs of, for example, flood victims change minute by minute. It enables response organisations to get an understanding of a crisis situation quickly (thus it is sometimes called crisis mapping), give targeted aid to people most in need and form a network of reliable reporters on the ground to check information going to the live updated map. When an emergency situation arises, a small army of volunteers comes together to collect incoming information and put it on the map. Some of the information conies from official sources such as the United Nations, but the most powerful aspect of data collection is the ability to pull information from Twitter posts, emails and text messages. Once this information is available, volunteers collaborate via the Internet to put data on to a map, which is updated every second to build a comprehensive picture of the scale and severity of the disaster. Volunteers from all over the world translate the messages coming in from the disaster zone into English and plot the information on the live interactive map.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các công nghệ như điện thoại di động và web trên toàn thế giới đã giúp những người bị cuốn vào chiến tranh hoặc thiên tai có thể phát thông tin từ khu vực bị ảnh hưởng và thông tin này được thu thập theo cách mà các dịch vụ viện trợ khẩn cấp có thể sử dụng và hành động. Trong tình huống thiên tai, thông tin mới nhất là rất cần thiết vì nhu cầu của nạn nhân lũ lụt thay đổi từng phút. Nó cho phép các tổ chức ứng phó nhanh chóng hiểu được tình hình khủng hoảng (do đó đôi khi được gọi là lập bản đồ khủng hoảng), hỗ trợ có mục tiêu cho những người cần nhất và hình thành mạng lưới các phóng viên đáng tin cậy trên mặt đất để kiểm tra thông tin từ bản đồ cập nhật trực tiếp. Khi tình huống khẩn cấp phát sinh, một đội quân tình nguyện nhỏ sẽ cùng nhau thu thập thông tin đến và đưa lên bản đồ. Một số nguồn thông tin từ các nguồn chính thức như Liên hợp quốc, nhưng khía cạnh mạnh mẽ nhất của việc thu thập dữ liệu là khả năng lấy thông tin từ các bài đăng, email và tin nhắn văn bản trên Twitter. Sau khi có thông tin này, các tình nguyện viên cộng tác qua Internet để đưa dữ liệu lên bản đồ, bản đồ này được cập nhật mỗi giây để xây dựng một bức tranh toàn cảnh về quy mô và mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới dịch các thông điệp đến từ vùng thiên tai sang tiếng Anh và vẽ biểu đồ thông tin trên bản đồ tương tác trực tiếp.

One of the originators of crowdmapping is Ushahidi. The developers of crowdmapping software began the project in Kenya to map reports of violence after a controversial election result in 2008. Later, in 2010 in Haiti, a similar approach of collectively sharing information to help emergency services deal with the situation was adopted. A small team released a free phone number - 4636 - to allow victims of the 7.0-magnitude earthquake to text their requests for medical aid, water and shelter. Over 1,000 workers and volunteers around the globe, contacted via Facebook, translated the messages, mostly in Haitian Creole. They then prioritised and geolocated the requests for help via crowdmapping software. Through this service, emergency response teams were able to save the lives of hundreds of people and send food, water and medicine to tens of thousands. The success of Project 4636 led to the development of crowdmapping when dealing with critical and even non-critical situations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một trong những người khởi xướng lập trình từ cộng đồng là Ushahidi. Các nhà phát triển phần mềm lập bản đồ cộng đồng đã bắt đầu dự án ở Kenya để lập bản đồ các báo cáo về bạo lực sau kết quả bầu cử gây tranh cãi vào năm 2008. Sau đó, vào năm 2010 ở Haiti, một cách tiếp cận tương tự là chia sẻ thông tin tập thể để giúp các dịch vụ khẩn cấp đối phó với tình huống này đã được áp dụng. Một nhóm nhỏ đã phát hành một số điện thoại miễn phí - 4636 - để cho phép các nạn nhân của trận động đất 7,0 độ richter nhắn tin yêu cầu hỗ trợ y tế, nước và nơi trú ẩn. Hơn 1.000 công nhân và tình nguyện viên trên toàn cầu, được liên lạc qua Facebook, đã dịch các thông điệp, chủ yếu bằng tiếng Creole của Haiti. Sau đó, họ ưu tiên và xác định vị trí địa lý cho các yêu cầu trợ giúp thông qua phần mềm lập bản đồ cộng đồng. Thông qua dịch vụ này, các đội ứng phó khẩn cấp đã có thể cứu sống hàng trăm người và gửi thức ăn, nước uống và thuốc men cho hàng chục nghìn người. Sự thành công của Dự án 4636 đã dẫn đến sự phát triển của phương pháp lập bản đồ cộng đồng khi xử lý các tình huống quan trọng và thậm chí không quan trọng.

Most recently, crowdmapping has been used to track violent activity in warzones and areas with uprisings. In one country, when the people rose up against their leader, the United Nations monitored the escalating violence via a crowdmap to provide them with information on what was happening in the country. In another country, rebel fighters reported people who were missing, killed or arrested according to eyewitnesses. Other uses for the software have included the Danish people's attempt to map the extent of CCTV surveillance in their country. Since the project began, 2,220 CCTV cameras have been photographed and verified by journalists. However, not all attempts at crowdmapping have been successful. The attempt to map an uprising in one country was cut short when the authorities took the country offline and, when the Internet was brought back, the crowdmap had been forgotten.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gần đây nhất, lập bản đồ cộng đồng đã được sử dụng để theo dõi hoạt động bạo lực ở các vùng chiến sự và các khu vực có các cuộc nổi dậy. Tại một quốc gia, khi người dân nổi lên chống lại nhà lãnh đạo của họ, Liên hợp quốc đã theo dõi tình hình bạo lực leo thang thông qua một bản đồ để cung cấp cho họ thông tin về những gì đang xảy ra trong nước. Ở một quốc gia khác, các tay súng nổi dậy đã báo cáo những người mất tích, bị giết hoặc bị bắt theo những người chứng kiến. Các mục đích sử dụng khác của phần mềm bao gồm nỗ lực của người Đan Mạch trong việc lập bản đồ mức độ giám sát CCTV ở đất nước của họ. Kể từ khi dự án bắt đầu, 2.220 camera quan sát đã được các nhà báo chụp ảnh và xác minh. Tuy nhiên, không phải tất cả nỗ lực lập bản đồ cộng đồng đều thành công. Nỗ lực lập bản đồ một cuộc nổi dậy ở một quốc gia đã bị cắt ngang khi các nhà chức trách đưa quốc gia đó vào chế độ ngoại tuyến và khi Internet được đưa trở lại, bản đồ cộng đồng đã bị lãng quên.

There are other downsides to crowdmapping. According to George Chamales, there are security challenges: it must be ensured that the system stays operational and that the information collated is not misused. Firstly, the lead crowdrnap tends to be the one that is set up first and has the most users. Unfortunately, the organisation behind the first crowdmap may not be the best one to manage the complex process of collecting and managing the data. Secondly, there are several platforms for producing crowdmaps including commercial products and open-source projects like Ushahidi. Some have even been developed for a particular crisis such as the nuclear meltdown in Fukushima — all of these have their own disadvantages: commercial software may need to patch bugs in the programme; open source software may overlook security in favour of functionality. The information collected needs to come from trustworthy sources, which are then relied on for more reports; this may make the person sending the report a potential target in war situations. Finally, there is the human element in processing the information, relying on thousands of volunteers to translate, categorise and prioritise the information. There is an obvious risk in giving strangers access to messages generated in dangerous circumstances: messages may be deleted and the sender's identity may be compromised.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có những nhược điểm khác đối với bản đồ cộng đồng. Theo George Chamales, có những thách thức về bảo mật: phải đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động và thông tin được đối chiếu không bị sử dụng sai mục đích. Thứ nhất, cộng đồng dẫn đầu có xu hướng là trang được thiết lập đầu tiên và có nhiều người dùng nhất. Thật không may, tổ chức đứng sau cộng đồng đầu tiên có thể không phải là tổ chức tốt nhất để quản lý quá trình thu thập và quản lý dữ liệu phức tạp. Thứ hai, có một số nền tảng để sản xuất bản đồ cộng đồng bao gồm các sản phẩm thương mại và các dự án mã nguồn mở như Ushahidi. Một số thậm chí đã được phát triển cho một cuộc khủng hoảng cụ thể như thảm họa hạt nhân ở Fukushima - tất cả đều có nhược điểm riêng: phần mềm thương mại có thể cần phải vá lỗi trong chương trình; phần mềm mã nguồn mở có thể coi nhẹ tính bảo mật để ưu tiên chức năng. Thông tin thu thập cần đến từ các nguồn đáng tin cậy, sau đó được dựa vào đó để có thêm các báo cáo; điều này có thể khiến người gửi báo cáo trở thành mục tiêu tiềm tàng trong các tình huống chiến tranh. Cuối cùng là yếu tố con người trong việc xử lý thông tin, dựa vào hàng nghìn tình nguyện viên để dịch, phân loại và ưu tiên thông tin. Có một rủi ro rõ ràng khi cho người lạ truy cập vào các tin nhắn được tạo ra trong các trường hợp nguy hiểm: các tin nhắn có thể bị xóa và danh tính của người gửi có thể bị xâm phạm.

While the introduction of any new technology has flaws, George Chamales believes that crowdmapping cannot afford to go through the same maturation as other technologies: the risks to people using it in hostile political situations are too great and could lead to them being arrested or killed. Furthermore, over time the technology may be labelled as dangerous, leading organisations to shun an extremely useful instrument. The answer, Chamales believes, can be found in developing standards through collaboration between IT security experts and the crowdmapping movement. New challenges and issues will arise with each crisis mapped by the people affected, but George Chamales thinks that establishing security standards would be a good starting point to allow this valuable new form of networking to evolve.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong khi sự ra đời của bất kỳ công nghệ mới nào đều có sai sót, nhưng George Chamales tin rằng lập trình từ cộng đồng không thể đạt được sự phát triển như các công nghệ khác: rủi ro đối với những người sử dụng nó trong các tình huống chính trị thù địch là quá lớn và có thể dẫn đến việc họ bị bắt hoặc bị giết. Hơn nữa, theo thời gian, công nghệ này có thể bị dán nhãn là nguy hiểm, khiến các tổ chức xa lánh một công cụ cực kỳ hữu ích. Chamales tin rằng câu trả lời có thể được tìm thấy trong việc phát triển các tiêu chuẩn thông qua sự hợp tác giữa các chuyên gia bảo mật CNTT và phong trào lập bản đồ cộng đồng. Những thách thức và vấn đề mới sẽ nảy sinh với mỗi cuộc khủng hoảng được lập bản đồ bởi những người bị ảnh hưởng, nhưng George Chamales cho rằng việc thiết lập các tiêu chuẩn an ninh sẽ là một điểm khởi đầu tốt để cho phép hình thức mạng mới có giá trị này phát triển.

Questions 30-34

Label the diagram below using words from the box.

Write the correct letter, A-E, in spaces 30-34.
Crowdmapping actions

A. interactive map

B. social media feeds

C. emergency services

D. volunteers collect and translate

E. official sources

24 bài đọc thi thử IELTS Reading

Questions 35-40
Choose the correct letter, A, B, C or D.
35. Crowdmapping aims to produce data on

A. historical and future patterns of behaviour.

B. political events.

C. interactive maps.

D. events after earthquakes only.

36. Crowdmapping allows emergency services to

A. contact journalists.

B. help everyone who needs it.

C. check information online.

D. act quickly in specific areas.

37. The operation relies heavily on

A. a project in Kenya.

B. a small team

C. people translating messages.

D. emergency response teams.

38. The fourth paragraph contains examples of crowdmapping in

A. countries with no internet access.

B. natural disasters.

C. areas of conflict.

D. a country with a lot of traffic cameras.

39. Which is NOT a disadvantage of crowdmapping?

A. the inability of some organisations to handle the data effectively

B. unreliable information

C. security being compromised

D. computer crashes

40. What is the best way to deal with the problems associated with this new technology?

A. wait for problems to be resolved

B. arrest people using it incorrectly

C. agree common practices to make crowdmapping secure

D. change the process when new problems arise

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking