Giải thích từ mới passage ''Employees and Contractors'' và ''Paid Parental Leave''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Employees and Contractors'' và ''Paid Parental Leave''.

Employees and Contractors

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

An employee is someone who performs work under a contract of employment. Identifying who is, or is not, an employee has become an increasingly disputed area, with a number of different factors to be considered. Non-employees may be 'independent contractors' or 'sub-contractors' and are employed under a contract for services or even as agents representing a client business. The legal consequences of being an independent contractor are significantly different to those for employees. Only an 'employee' can be covered by an award1 or make a workplace agreement. However, some cleaners, outworkers and some drivers of public passenger vehicles who might ordinarily be considered independent contractors are deemed to be employees under the Fair Work Act.
1, award: something (e.g. a pay rise) given as a result of arbitration (process of resolving a dispute e.g. between employers and a trade union)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Người lao động là người thực hiện công việc theo hợp đồng lao động. Việc xác định người là hoặc không là một nhân viên ngày càng trở thành một lĩnh vực tranh chấp, với một số yếu tố khác nhau cần được xem xét. Những người không phải là nhân viên có thể là 'nhà thầu độc lập' hoặc 'nhà thầu phụ' và được làm việc theo hợp đồng dịch vụ hoặc thậm chí là đại lý đại diện cho khách hàng doanh nghiệp. Hậu quả pháp lý của việc trở thành một nhà thầu độc lập khác đáng kể so với những hậu quả pháp lý đối với người lao động. Chỉ 'người lao động' mới có thể được phần thưởng1 hoặc thực hiện thỏa thuận tại nơi làm việc. Tuy nhiên, một số người dọn dẹp, người làm thêm và một số người điều khiển phương tiện vận tải hành khách công cộng thường được coi là nhà thầu độc lập được coi là người lao động theo Luật lao động công bằng.
  • 1: phần thưởng: thứ gì đó (ví dụ như tăng lương) được đưa ra do kết quả của trọng tài (quy trình giải quyết tranh chấp, ví dụ: giữa người sử dụng lao động và công đoàn)

The rights and obligations of employees are very different to those who are self-employed. To distinguish between employees and independent contractors, the courts take into account a number of factors to determine what the real nature of a particular work relationship is. These factors may include:

 • Control over work — generally an employee works as directed by the employer whereas a contractor has a greater say in how the work is to be done.
 • Payment — employees are usually paid on the basis of an hourly rate or a salary. Contractors are more often paid for a required outcome, with less regard for time.
 • Work injury — contractors are responsible to insure themselves against injury but employees are not.
 • Risk — employees generally do not bear in a direct way the risk of financial loss incurred by the business for which they work. Contractors have a chance of profit, and also the risk of loss.
 • Sub-contracting — an employee cannot assign or delegate the work to others whereas a contractor is typically permitted to do so.
 • Tools and equipment — contractors may supply special equipment or tools to do the job.
 • Income tax and superannuation — employers usually pay these for their employees whereas contractors make their own arrangements.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động rất khác so với người lao động tự do. Để phân biệt giữa người lao động và nhà thầu độc lập, tòa án tính đến một số yếu tố để xác định bản chất thực sự của một mối quan hệ công việc cụ thể là gì. Những yếu tố này có thể bao gồm:
  • Kiểm soát công việc - nói chung một người lao động làm việc theo chỉ dẫn của người sử dụng lao động trong khi một nhà thầu có tiếng nói lớn hơn về cách thức hoàn thành công việc.
  • Thanh toán - người lao động thường được trả lương theo giờ hoặc nhận lương tháng. Các nhà thầu thường được trả nhiều tiền hơn cho một kết quả đạt yêu cầu, ít quan tâm hơn đến thời gian.
  • Thương tật trong công việc - các nhà thầu có trách nhiệm tự bảo hiểm mình khỏi bị thương nhưng người lao động thì không (người sử dụng lao động sẽ bảo vệ)
  • Rủi ro - người lao động thường không trực tiếp chịu rủi ro về tổn thất tài chính đối với doanh nghiệp mà họ làm việc. Các nhà thầu có cơ hội kiếm được lợi nhuận, và cả nguy cơ thua lỗ.
  • Hợp đồng phụ - một người lao động không thể giao hoặc ủy thác công việc cho người khác trong khi một nhà thầu thường được phép làm như vậy.
  • Công cụ và thiết bị - nhà thầu có thể cung cấp thiết bị hoặc công cụ đặc biệt để thực hiện công việc.
  • Thuế thu nhập và tiền hưu bổng - người sử dụng lao động thường trả những khoản này cho người lao động trong khi các nhà thầu tự thu xếp.

Questions 14-22

Classify the following as

A. contractors

B. employees

C. employers

Write the correct letter A, B or C in boxes 14-22 on your answer sheet

NB You may use any letter more than once.

People who

14. work for wages or salary rather than profit

15. pay tax on behalf of others
16. have less responsibility for the way in which a job is carried out

17. do not provide their own work gear

18. pay by the hour

19. do not have the freedom to pay other people to do their job for them

20. do not benefit from belonging to a trade union

21. are paid for the end result rather than hours recorded

22. are required to sign an employment contract

IELTS TUTOR lưu ý:

Read the passage below and answer Questions 23-28.

Paid Parental Leave

If you are a working parent expecting a child after July 31st, the information below about Paid Parental Leave concerns you.

From 1st August, the first national Paid Parental Leave scheme will start. It's a new entitlement for working parents, funded by the government.

Taking time away from work for a new baby is a common part of working life. Paid Parental Leave is designed to help parents spend time with a new baby and also to help employers retain skilled staff.

Eligible working parents of children born or adopted on or after 1st August may get 18 weeks government-funded pay at the National Minimum Wage to help them care for a new baby.

Full-time, part-time, casual, seasonal, contract and self-employed workers may be eligible. You must have worked at least 330 hours (just over one day a week) for 10 of the 13 months before your new baby arrives. You can have up to an 8 week unpaid break between two working days and still be eligible. You can earn up to $100,000 a year (individual salary) and still be eligible.

Usually the mother must apply for Paid Parental Leave. If you are eligible, you can transfer some or all of the pay to your partner (he needs to be eligible too). The scheme gives families more options to balance work and family.

You can claim up to three months in advance, and your pay can start any time you choose from when your child is born or adopted. It will be paid in one continuous period from the start date and must all be taken with the first year after the birth or adoption. You are encouraged to apply early.

Eligible parents can receive Parental Leave pay at the same time, before or after other employer-provided paid leave or entitlements. The existing minimum entitlement to 12 months unpaid parental leave for long-term employees is unchanged.

From 1st August, employers must provide Government-funded Parental Leave pay through their usual pay cycle to eligible employees who have been with their business for at least 12 months. Other eligible parents will be paid through the Family Assistance Office.

For further information visit the website or call the appropriate number below:

www.ppl.govt.com

Parents 01800 4321

Employers 01800 1211

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nếu bạn là một phụ huynh đang đi làm đoán trước rằng sẽ có con sau ngày 31 tháng 7, thông tin dưới đây về thời gian nghỉ phép chăm sóc con được hưởng lương có thể sẽ khiến bạn quan tâm.
  • Từ ngày 1 tháng 8, chương trình thời gian nghỉ phép chăm sóc con được hưởng lương trên toàn quốc đầu tiên sẽ bắt đầu. Đó là một quyền lợi mới dành cho các bậc cha mẹ đang đi làm, được chính phủ tài trợ.
  • Dành thời gian nghỉ việc để chăm con nhỏ là một phần phổ biến trong thơì gian công tác. Thời gian nghỉ phép chăm sóc con được hưởng lương được thiết kế để giúp cha mẹ dành thời gian cho con mới sinh và cũng để giúp người sử dụng lao động giữ chân người lao động có tay nghề cao.
  • Cha mẹ đang làm việc đủ điều kiện có những đứa trẻ được sinh ra hoặc được nhận nuôi vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 có thể nhận được 18 tuần lương do chính phủ tài trợ dựa trên mức lương tối thiểu quốc gia để giúp họ chăm sóc một em bé mới chào đời.
  • Người lao động toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời, thời vụ, hợp đồng và lao động tự do có thể đủ điều kiện. Bạn phải làm việc ít nhất 330 giờ (chỉ hơn một ngày một tuần) trong khoảng 10 đến 13 tháng trước khi em bé chào đời. Bạn có thể có tối đa 8 tuần nghỉ không lương giữa hai ngày làm việc và vẫn đủ điều kiện. Bạn có thể kiếm được tới 100.000 đô la một năm (lương cá nhân) và vẫn đủ điều kiện.
  • Thông thường người mẹ phải nộp đơn xin nghỉ phép chăm sóc con được hưởng lương. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán cho đối tác của mình (anh ta cũng cần đủ điều kiện). Đề án mang đến cho các gia đình nhiều lựa chọn hơn để cân bằng giữa công việc và gia đình.
  • Bạn có thể yêu cầu trước tối đa ba tháng và tiền của bạn có thể bắt đầu được nhận bất kỳ lúc nào bạn chọn từ khi con bạn được sinh ra hoặc nhận nuôi. Khoản tiền này sẽ được thanh toán trong một khoảng thời gian liên tục kể từ ngày bắt đầu và tất cả phải được thực hiện vào năm đầu tiên sau khi sinh hoặc nhận con nuôi. Bạn được khuyến khích nộp đơn sớm.
  • Cha mẹ đủ điều kiện có thể nhận tiền nghỉ phép chăm con cùng một lúc, trước hoặc sau khi nghỉ phép hoặc các quyền lợi có trả lương khác do người sử dụng lao động cung cấp. Việc hưởng quyền lợi tối thiểu hiện có cho 12 tháng nghỉ phép chăm con không lương đối với người lao động làm việc dài hạn là không thay đổi.
  • Từ ngày 1 tháng 8, người sử dụng lao động phải trả tiền nghỉ phép chăm con do Chính phủ tài trợ thông qua chu kỳ lương thông thường cho những người lao động đủ điều kiện đã làm việc với doanh nghiệp ít nhất 12 tháng. Các bậc cha mẹ đủ điều kiện khác sẽ được thanh toán qua Văn phòng Hỗ trợ Gia đình.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web hoặc gọi đến số thích hợp bên dưới:
 • www.ppl.govt.com
 • Phụ huynh 01800 4321
 • Người sử dụng lao động 01800 1211

Questions 23 and 24

Choose TWO letters, A—E.

Write your answers in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

Eligibility for Paid Parental Leave requires employees to have worked a certain number of hours in the months preceding the arrival of a baby. Of those, who is entitled to Paid Parental Leave?
A. New parents only

B. Working mothers only

C. A couple who adopts a child

D. A father earning less than $100,000

E. All parents who work for the government

Questions 25-28

Do the following statements agree with the information given in the passage on the previous page?

In boxes 25-28 on your answer sheet, write:
TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

25. Employees can start getting Paid Parental Leave up to 3 months before the child is born.

26. Employees cannot receive the benefit once the child reaches the age of 12 months.

27. Employees who do not make a claim early may miss out on Paid Parental Leave.

28. Employees can take advantage of both state-paid and employer-paid parental leave at the same time.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR