Giải thích từ mới passage ''Study notes series'' và ''School of Design''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR còn giải thích từ mới passage ''Study notes series'' và ''School of Design''.

You are advised to spend 20 minutes on Questions 15-26. Look at the book extract on page 135.

Questions 15-20

From the list of headings below choose the most suitable heading for each paragraph A-G.

Write the appropriate numbers (i—x) in boxes 15-20 on your answer sheet.

List of headings

i. Gathering source material

ii. Open-ended essays

iii. The importance of focusing on the task

iv. Writing the essay

v. Types of essay and their purpose

vi. Learning from the essay

vii. Making the support material relevant

viii. Reviewing and amending the essay

ix. Allocating your personal resources

x. Writing a framework

15. Paragraph A

Example: Paragraph B (Answer: ix)

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

19. Paragraph F

20. Paragraph G

IELTS TUTOR lưu ý:

Study Note Series

Chapter Seven

ESSAY WRITING

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Essays, whether written as part of a secondary school program or further education course, are designed to test your thinking, writing and study. Creative essays offer you the freedom to demonstrate your abilities to communicate effectively. Analytical essays, on the other hand, will require you to show that you have researched the topic and drawn on the work of others to come to your conclusion.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các bài luận, cho dù được viết như một phần của chương trình trung học hay khóa học cao hơn, được thiết kế để kiểm tra khả năng tư duy, viết và nghiên cứu của bạn. Các bài luận sáng tạo cho phép bạn tự do thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả của mình. Mặt khác, các bài luận phân tích sẽ yêu cầu bạn thể hiện rằng bạn đã nghiên cứu chủ đề và dựa trên công việc của những người khác để đi đến kết luận của mình.

B. The amount of time and effort you devote to writing an essay will depend on how it fits into the overall scheme of assessment and should be in direct proportion to the percentage of marks allotted. If the essay constitutes part of your coursework, the time and effort required will depend on what marks, if any, are going towards your overall mark and grade.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Lượng thời gian và nỗ lực bạn dành để viết một bài luận sẽ phụ thuộc vào cách nó phù hợp với sơ đồ đánh giá tổng thể và phải tỷ lệ thuận với tỷ lệ điểm được phân bổ. Nếu bài luận là một phần của môn học của bạn, thời gian và nỗ lực cần thiết sẽ phụ thuộc vào điểm, nếu có, sẽ hướng tới điểm và thứ hạng của bạn.

C. However interesting and well prepared your essay may be, if it does not address the question, you will not receive a good mark. It is therefore essential that you examine the question and understand what is required. A list of key words which may appear in an essay question is provided in Appendix 4. Be sure you know what is being asked for and then consider what information is relevant and what is not.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, bài luận của bạn thú vị và được chuẩn bị tốt có thể là, nếu nó không giải quyết được câu hỏi, bạn sẽ không nhận được điểm cao. Do đó, điều cần thiết là bạn phải kiểm tra câu hỏi và hiểu những gì được yêu cầu. Danh sách các từ khóa có thể xuất hiện trong câu hỏi tiểu luận được cung cấp trong Phụ lục 4. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì được yêu cầu và sau đó xem xét thông tin nào là phù hợp và thông tin nào không.

D. Use a variety of relevant background texts, refer to your lecture notes and heed any advice given by your lecturer. When you collect material, always ask yourself what questions need to be answered and then take good notes in your own words. Begin notes on each source on a new page and do not forget to record details of the author, title of the book and date of publication. Remember that copying words from another writer's work without acknowledging the source constitutes the serious crime of plagiarism.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sử dụng nhiều văn bản nền có liên quan, tham khảo ghi chú bài giảng của bạn và chú ý đến bất kỳ lời khuyên nào do giảng viên của bạn đưa ra. Khi bạn thu thập tài liệu, hãy luôn tự hỏi mình những câu hỏi nào cần được trả lời và sau đó ghi chú lại bằng lời của bạn. Bắt đầu ghi chú mỗi nguồn trên một trang mới và đừng quên ghi lại thông tin chi tiết về tác giả, tên sách và ngày xuất bản. Hãy nhớ rằng việc sao chép lời từ tác phẩm của nhà văn khác mà không ghi nhận nguồn sẽ cấu thành tội đạo văn nghiêm trọng.

E. Once you have collected your source material you should then sketch out a plan. Begin by writing three or four sentences, which provide a summary of the essay. You can amend or add to the plan as you proceed and it provides a useful scaffold for your essay. It also ensures that you cover all the main themes and that your essay focuses on the question. Ideally you should plan to examine the question from all sides, presenting various views before reaching a conclusion based on the evidence.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngay khi bạn đã thu thập tài liệu nguồn của mình, bạn nên phác thảo một kế hoạch. Bắt đầu bằng cách viết ba hoặc bốn câu, cung cấp một bản tóm tắt bài luận. Bạn có thể sửa đổi hoặc bổ sung kế hoạch khi bạn tiếp tục và nó cung cấp một khung sườn hữu ích cho bài luận của bạn. Nó cũng đảm bảo rằng bạn đã bao gồm tất cả các chủ đề chính và bài luận của bạn tập trung vào câu hỏi. Tốt nhất, bạn nên lên kế hoạch xem xét câu hỏi từ mọi phía, trình bày nhiều quan điểm khác nhau trước khi đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng.

F. The introduction to the essay should explain to the reader how you are going to tackle the question and provide an outline of what will follow. Then move on to the main body of the essay. Refer to your notes and develop two or three logical arguments. Begin each paragraph with a topic sentence, which clearly states the subject to be discussed, and then use the remainder of the paragraph to fill out this opening sentence. A good essay should finish rather than simply stop. That is to say, the conclusion should provide a statement of your final position, summing up the arguments that your opinions are based upon.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần mở đầu của bài luận phải giải thích cho người đọc cách bạn sẽ giải quyết câu hỏi và cung cấp một dàn ý về những gì tiếp theo. Sau đó chuyển sang phần chính của bài luận. Tham khảo ghi chú của bạn và phát triển hai hoặc ba lập luận logic. Bắt đầu mỗi đoạn văn bằng một câu chủ đề, trong đó nêu rõ chủ đề sẽ được thảo luận, sau đó sử dụng phần còn lại của đoạn văn để điền vào câu mở đầu này. Một bài luận tốt nên kết thúc hơn là dừng lại. Có nghĩa là, phần kết luận nên đưa ra nhận định về quan điểm cuối cùng của bạn, tổng hợp các lập luận mà ý kiến của bạn đã căn cứ vào.

G. It is important to keep the essay relevant and to provide some examples, quotations, illustrations, diagrams or maps wherever appropriate. However, it is equally important to avoid the temptation to pad your essay with unwanted information: this wastes your time and undermines the relevant parts of the essay. In coursework and assessment essays not written under examination conditions, do not forget to acknowledge your sources in a bibliography.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Điều quan trọng là phải giữ cho bài luận có liên quan và cung cấp một số ví dụ, trích dẫn, hình minh họa, sơ đồ hoặc bản đồ nếu thích hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là tránh cám dỗ bài luận của bạn với thông tin không mong muốn: điều này làm lãng phí thời gian của bạn và phá hoại các phần liên quan của bài luận. Trong các môn học và bài luận đánh giá không được viết trong điều kiện thi, đừng quên ghi nhận các nguồn của bạn trong một thư mục tham khảo.

Now read the information below and answer Questions 21-26 on page 137.

School of Design

COURSE GUIDELINES

2.1 Assignments

Coursework assignments will involve the production of an artefact (something shaped by human beings rather than by nature) OR an investigation of some kind followed by a report. This is to demonstrate the relevance of your study to society today. If you opt to produce an artefact, (e.g. a working model or piece of machinery) you will also be expected to provide some written explanation of how and why you produced it.
You need to follow these steps:

 • Find out precisely what is expected of you. Talk to your tutor and refer to the syllabus document.
 • Be aware of what skills and abilities you must demonstrate.
 • Always plan a project thoroughly before you begin it but be realistic about how much time you can seriously devote to it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhiệm vụ
  • Đồ án môn học sẽ liên quan đến việc sản xuất một đồ tạo tác (thứ do con người tạo hình chứ không phải do tự nhiên) HOẶC điều tra về một loại hình nào đó, sau đó là một báo cáo. Điều này để chứng minh mức độ phù hợp của việc học của bạn với xã hội ngày nay. Nếu bạn chọn sản xuất một đồ tạo tác, (ví dụ: một mô hình đang hoạt động hoặc một bộ phận của máy móc), bạn cũng sẽ phải cung cấp một số giải thích bằng văn bản về cách thức và lý do bạn sản xuất nó.
  • Bạn cần làm theo các bước sau:
   • Tìm hiểu chính xác những gì được mong đợi ở bạn. Nói chuyện với giáo viên hướng dẫn riêng của bạn và tham khảo tài liệu giáo trình.
   • Nhận thức được những kỹ năng và khả năng bạn phải thể hiện.
   • Luôn lên kế hoạch kỹ lưỡng cho một dự án trước khi bắt đầu nhưng hãy thực tế về lượng thời gian bạn có thể dành cho nó một cách nghiêm túc.

Choosing a topic

Remember that this course is essentially concerned with the achievement of desired ends. So first identify a real-life problem, then consider it in detail, specify a precise need and then define your design task. As you plan, wherever possible, consider using new materials, techniques and technology such as computer-aided design (CAD).

There is nothing wrong with talking to knowledgeable people about your project; in fact, this shows initiative. However, the project is yours so you must do the work yourself.

You will need a fairly flexible plan because sometimes resources, apparatus and consumables may not be available when you need them. It is a good idea to work backwards when planning so you know you will meet your final deadline. Finally, when you plan the various stages of your project give due regard to safety and costs.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chọn một chủ đề
  • Hãy nhớ rằng khóa học này về cơ bản liên quan đến việc đạt được kết quả mong muốn. Vì vậy, trước tiên hãy xác định một vấn đề thực tế, sau đó xem xét nó một cách chi tiết, xác định nhu cầu chính xác và sau đó xác định bản đề cương của bạn. Khi bạn lên kế hoạch, bất cứ khi nào có thể, hãy cân nhắc sử dụng các vật liệu, kỹ thuật và công nghệ mới, chẳng hạn như thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD).
  • Không có gì sai khi nói chuyện với những người hiểu biết về dự án của bạn; trên thực tế, điều này cho thấy sự chủ động. Tuy nhiên, dự án là của bạn nên bạn phải tự mình thực hiện công việc.
  • Bạn sẽ cần một kế hoạch khá linh hoạt vì đôi khi tài nguyên, máy móc và vật tư tiêu hao có thể không có sẵn khi bạn cần. Một ý kiến hay là làm ngược lại khi lập kế hoạch để biết rằng mình sẽ hoàn thành thời hạn cuối cùng. Cuối cùng, khi bạn lập kế hoạch cho các giai đoạn khác nhau của dự án, hãy quan tâm đến vấn đề an toàn và chi phí.

Questions 21-26
Look at the Course Guidelines for students on how to approach a design project.

Complete the sentences below using NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
Write your answers in boxes 21-26.

21. There are .................... types of assignment to choose from.
22. A working model must be accompanied by ............... of some sort.
23. In order to understand the purpose of the assignment, students are advised to read .....................

24. Topics must be based on ...................

25. To avoid handing the assignment in late, it is suggested that students .....................
26. As well as being cost effective, the method chosen must also be .....................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR