Giải thích từ mới passage ''Environmentally-friendly! vehicles'' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Environmentally-friendly vehicles.

Environmentally-friendly! vehicles

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. In the early 1990s, the California Air Resources Board (CARB), the government of California’s “clean air agency”, began a push for more fuel-efficient, lower-emissions vehicles, with the ultimate goal being a move to zero-emissions vehicles such as electric vehicles. In response, automakers developed electric models, including the Chrysler TEVan, Ford Ranger EV pickup truck, GM EV1 and S10 EV pickup, Honda EV Plus hatchback, Nissan lithium-battery Altra EV miniwagon and Toyota RAV4 EV. Ford Fusion is manufactured at Ford’s Hermosillo Stamping & Assembly plant, located in Sonora Mexico. I thought going green was supposed to provide the U.S. with more jobs.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào đầu những năm 1990, CARB - cơ quan chính phủ của California về ''không khí sạch'', đã bắt đầu thúc đẩy các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và khí thải, với mục tiêu cuối cùng là chuyển sang các phương tiện không khí thải, chẳng hạn như xe điện. Để đáp lại, các nhà sản xuất ô tô đã phát triển các mẫu xe điện, bao gồm Chrysler TEVan, xe bán tải Ford Ranger EV, GM EV1 và S10 EV, Honda EV Plus, Nissan Altra EV và Toyota RAV4 EV. Ford Fusion được sản xuất tại nhà máy Ford’s Hermosillo Stamping & Assembly, đặt tại Sonora Mexico. Tôi nghĩ chuyển sang ''cuộc sống xanh'' được cho là sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ nhiều việc làm hơn.

B. The automakers were accused of pandering to the wishes of CARB in order to continue to be allowed to sell cars in the lucrative Californian market, while failing to adequately promote their electric vehicles in order to create the impression that the consumers were not interested in the cars, all the while joining oil industry lobbyists in vigorously protesting CARB’s mandate. GM’s program came under particular scrutiny; in an unusual move, consumers were not allowed to purchase EV1s, but were instead asked to sign closed-end leases, meaning that the cars had to be returned to GM at the end of the lease period, with no option to purchase, despite lesser interest in continuing to own the cars. Chrysler, Toyota, and a group of GM dealers sued CARB in Federal court, leading to the eventual neutering of CARB’s ZEV Mandate.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nhà sản xuất ô tô bị cáo buộc đã làm theo mong muốn của CARB để tiếp tục được phép bán ô tô tại thị trường béo bở California, trong khi không quảng bá đầy đủ xe điện để tạo ấn tượng rằng người tiêu dùng không quan tâm đến xe hơi, đồng thời tham gia cùng các nhà vận động hành lang trong ngành dầu mỏ phản đối mạnh mẽ sự ủy thác của CARB. Chương trình của GM được giám sát đặc biệt; trong một động thái bất thường, người tiêu dùng không được phép mua xe EV1 mà thay vào đó họ được yêu cầu ký hợp đồng thuê kín, có nghĩa là xe phải được trả lại cho GM khi kết thúc thời hạn thuê, không có lựa chọn mua, mặc dù giá thấp hơn khi sở hữu những chiếc xe. Chrysler, Toyota và một nhóm các đại lý GM đã kiện CARB lên tòa án Liên bang, dẫn đến việc hủy bỏ Ủy nhiệm ZEV của CARB.

C. After public protests by EV drivers' groups upset by the repossession of their cars, Toyota offered the last 328 RAV4-EVs for sale to the general public during six months, up until November 22, 2002. Almost all other production electric cars were withdrawn from the market and were in some cases seen to have been destroyed by their manufactures. Toyota continues to support the several hundred Toyota RAV4-EV in the hands of the general public and in fleet usage. GM famously de-activated the few EV1s that were donated to engineering schools and museums.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau khi các nhóm lái xe EV phản đối công khai vì bị thu hồi xe, Toyota đã chào bán 328 chiếc RAV4-EV cuối cùng cho công chúng trong suốt 6 tháng, cho đến ngày 22 tháng 11 năm 2002. Hầu hết tất cả các mẫu xe điện sản xuất khác đều bị rút khỏi thị trường và trong một số trường hợp được coi là đã bị phá hủy bởi các nhà sản xuất. Toyota tiếp tục hỗ trợ vài trăm chiếc Toyota RAV4-EV trong tay của công chúng và đội xe sử dụng. GM đã khử kích hoạt một số EV1 được tặng cho các trường kỹ thuật và viện bảo tàng.

D. Throughout the 1990s, the appeal of fuel-efficient or environmentally friendly cars declined among Americans, who instead favored sport utility vehicles, which were affordable to operate despite their poor fuel efficiency thanks to lower gasoline prices. American automakers chose to focus their product lines around the truck-based vehicles, which enjoyed larger profit margins than the smaller cars which were preferred in places like Europe or Japan. In 1999, the Honda Insight hybrid car became the first hybrid to be sold in North America since the little-known Woods hybrid of 1917.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong suốt những năm 1990, sự hấp dẫn của những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hoặc thân thiện với môi trường đã giảm ở người Mỹ, thay vào đó, họ ưa chuộng các loại xe thể thao đa dụng, giá cả phải chăng để vận hành mặc dù tiết kiệm nhiên liệu kém nhờ giá xăng giảm. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đã chọn tập trung các dòng sản phẩm của mình vào dòng xe tải, vốn có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn so với các dòng xe nhỏ hơn vốn được ưa chuộng ở Châu Âu hay Nhật Bản. Năm 1999, Honda Insight đã trở thành chiếc xe hỗn hợp (hybrid) đầu tiên được bán ở Bắc Mỹ bởi chiếc xe hybrid Woods năm 1917 ít được biết đến.

E. In 1995, Toyota debuted a hybrid concept car at the Tokyo Motor Show, with testing following a year later. The first Prius, model NHW10, went on sale on December 10, 1997. It was available only in Japan, though it has been imported privately to at least the United Kingdom, Australia, and New Zealand. The first-generation Prius, at its launch, became the world’s first mass-produced gasoline-electric hybrid car. The NHW10 Prius styling originated from California designers, who were selected over competing designs from other Toyota design studios.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1995, Toyota ra mắt một mẫu xe hybrid tại Tokyo Motor Show, với cuộc thử nghiệm sau đó một năm. Chiếc Prius đầu tiên, mẫu NHW10, được bán vào ngày 10 tháng 12 năm 1997. Nó chỉ có ở Nhật Bản, mặc dù nó đã được nhập khẩu đến Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Prius thế hệ đầu tiên, khi ra mắt, đã trở thành chiếc xe hybrid xăng-điện sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Kiểu dáng NHW10 Prius có nguồn gốc từ các nhà thiết kế California, những người đã được lựa chọn trên các thiết kế cạnh tranh từ các thiết kế khác của Toyota.

F. In the United States, the NHW11 was the first Prius to be sold. The Prius was marketed between the smaller Corolla and the larger Camry. The published retail price of the car was US$19,995. The NHW11 Prius became more powerful partly to satisfy the higher speeds and longer distances that Americans drive. Air conditioning and electric power steering were standard equipment. The vehicle was the second mass-produced hybrid on the American market, after the two-seat Honda Insight. While the larger Prius could seat five, its battery pack restricted cargo space.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại Hoa Kỳ, NHW11 là chiếc Prius đầu tiên được bán. Prius được bán trên thị trường, có kích thước nằm giữa chiếc Corolla và Camry. Giá bán lẻ được công bố của chiếc xe là 19.995 USD. NHW11 Prius trở nên mạnh mẽ hơn, để đáp ứng tốc độ cao hơn và quãng đường dài hơn mà người Mỹ lái xe. Điều hòa không khí và tay lái trợ lực điện là trang bị tiêu chuẩn. Đây là mẫu xe hybrid thứ hai được sản xuất hàng loạt tại thị trường Mỹ, sau Honda Insight hai chỗ ngồi. Trong khi chiếc Prius lớn hơn có thể ngồi năm chỗ, bộ pin của nó hạn chế không gian chở hàng.

G. Hybrids, which featured a combined gasoline and electric powertrain, were seen as a balance, offering an environmentally friendly image and improved fuel economy, without being hindered by the low range of electric vehicles, albeit at an increased price over comparable gasoline cars. Sales were poor, the lack of interest attributed to the car’s small size and the lack of necessity for a fuel-efficient car at the time. The 2000s energy crisis brought renewed interest in hybrid and electric cars. In America, sales of the Toyota Prius jumped, and a variety of automakers followed suit, releasing hybrid models of their own. Several began to produce new electric car prototypes, as consumers called for cars that would free them from the fluctuations of oil prices.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Xe hybrid, đặc trưng của hệ thống truyền động xăng và điện kết hợp, được coi là sự cân bằng, mang lại hình ảnh thân thiện với môi trường và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mà không bị cản trở bởi dòng xe điện thấp, mặc dù giá cao hơn so với các xe chạy xăng tương đương. Doanh số bán hàng kém, sự thiếu quan tâm được cho là do kích thước nhỏ của chiếc xe và sự thiếu cần thiết đối với một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu vào thời điểm đó. Cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 2000 đã mang lại sự quan tâm mới đến xe hybrid và xe điện. Tại Mỹ, doanh số của Toyota Prius đã tăng vọt và một loạt các nhà sản xuất ô tô cũng làm theo, tung ra các mẫu xe hybrid của riêng họ. Một số bắt đầu sản xuất các nguyên mẫu ô tô điện mới, khi người tiêu dùng cho rằng những chiếc ô tô có thể giải phóng họ khỏi những biến động của giá dầu.

H. In 2000, Hybrid Technologies, later renamed Li-ion Motors, started manufacturing electric cars in Mooresville, North Carolina. There has been increasing controversy with Li-ion Motors though due to the ongoing ‘Lemon issues’ regarding their product. And their attempt to cover it up. California electric-car maker Tesla Motors began development in 2004 on the Tesla Roadster, which was first delivered to customers in 2008. The Roadster remained the only highway-capable EV in serial production and available for sale until 2010. Senior leaders at several large automakers, including Nissan and General Motors, have stated that the Roadster was a catalyst which demonstrated that there is pent-up consumer demand for more efficient vehicles. GM Vice Chairman Bob Lutz said in 2007 that the Tesla Roadster inspired him to push GM to develop the Chevrolet Volt, a plug-in hybrid sedan prototype that aims to reverse years of dwindling market share and massive financial losses for America’s largest automaker. In an August 2009 edition of The New Yorker, Lutz was quoted as saying, “All the geniuses here at General Motors kept saying lithium-ion technology is 10 years away, and Toyota agreed with us – and boom, along comes Tesla. So I said, ‘How come some tiny little California startup, run by guys who know nothing about the car business, can do this, and we can’t?’ That was the crowbar that helped break up the log jam.”

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 2000, Hybrid Technologies, sau này được đổi tên thành Li-ion Motors, bắt đầu sản xuất ô tô điện ở Mooresville, North Carolina. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều tranh cãi với Li-ion Motors do các vấn đề liên quan đến 'Lemon' liên quan đến sản phẩm của họ. Và họ cố gắng che đậy nó. Nhà sản xuất ô tô điện Tesla Motors của California bắt đầu phát triển chiếc Tesla Roadster vào năm 2004, được giao cho khách hàng lần đầu tiên vào năm 2008. Roadster vẫn là chiếc EV duy nhất có khả năng chạy trên đường cao tốc được sản xuất hàng loạt và có sẵn để bán cho đến năm 2010. Lãnh đạo cấp cao của một số nhà sản xuất ô tô lớn, bao gồm Nissan và General Motors, đã tuyên bố rằng Roadster là một chất xúc tác chứng tỏ rằng nhu cầu của người tiêu dùng đang bị dồn nén về các loại xe hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch GM Bob Lutz cho biết vào năm 2007 rằng Tesla Roadster đã truyền cảm hứng để ông thúc đẩy GM phát triển Chevrolet Volt, một nguyên mẫu sedan hybrid nhằm mục đích đảo ngược những năm thị phần ngày càng giảm và thiệt hại tài chính lớn cho nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ. Trong một ấn bản tháng 8 năm 2009 của tờ The New Yorker, Lutz trích dẫn: “Tất cả các thiên tài ở General Motors đều nói rằng công nghệ lithium-ion sẽ xuất hiện trong 10 năm nữa, và Toyota đã đồng ý với chúng tôi - và sự bùng nổ, cùng với Tesla. Vì vậy, tôi đã nói, "Tại sao một công ty khởi nghiệp nhỏ ở California, được điều hành bởi những người không biết gì về kinh doanh xe hơi, lại có thể làm được điều này, còn chúng tôi thì không thể?"

Questions 27-30

27. What does the author think of the factory in Sonora in Mexico where the ford fusion is manufactured?

A. the factory should be helpful in the US soil business

B. Employment of US will be created as consumers change their awareness

C. More competitive cars will be introduced into the market

D. this issue is hard to give a predict

28. In the 1990s, what dropped in America for environmentally friendly vehicles?

A. production

B. Attractiveness

C. Announcement

D. Expectation

29. What did GM notably send to engineering schools and museums?

A. EV 1

B. CARB

C. RAV4

D. MINI E

30. Nissan and GM high level leaders declared the real reason for the popularity of Roadster is its

A. legendary concept

B. huge population in market

C. bursting demand

D. artistic design

IELTS TUTOR lưu ý:

Questions 31-35 : TRUE – FALSE – NOT GIVEN

31. Some automakers mislead and suppressed the real demand for electric cars of keeping profit in a certain market by luring the want of CARB.

32. Toyota started to sell 328 RAV4-EVs for taking up the market share.

33. In some countries, American auto-makers would like to grab the opportunity to earn money in the vehicle of bigger litre engine cars rather than smaller ones.

34. Hybrids cars are superior vehicles that combine the impression of an environmental friend electric power engine and a lower price in the unit sale.

35. an inspiration to make an effort to produce hybrid cars is to cope with economic difficulties result from a declining market for General Motors.

IELTS TUTOR lưu ý:

Questions 36-40: Complete the summary using the list of words, A-L below

A 36…………………………… was firstly introduced by Car maker Toyota in 1995. Then it started for sale in 1997 with a new first-generation model. Not only in Japan but included other countries such as 37………………………….. and Oceania in which the Prius was imported to. The first-generation Prius was the first car in mass production which is powered by 38……………………………. The model NHW10 was designed by a winning Californian designer. The innovated NHW 11 Prius has considerably higher running velocity and 39 ……………………….. than American counterparts. Still, he load capacity of current Prius version was limited in its 40……………………………

A. electric car

B. United Kingdom

C. Market

D. concept car

E. longer distances

F. Emissions

G. battery

H. Consumers

I. gasoline-electricity

J. inspiration

K. cargo space

L. orientation

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc