Giải thích từ mới passage "Origin of Species & Continent Formation'' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Origin of Species & Continent Formation.

Origin of Species & Continent Formation

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. THE FACT THAT there was once a Pangean supercontinent, a Panthalassa Ocean, and a Tethys Ocean, has profound implications for the evolution of multicellular life on Earth. These considerations were unknown to the scientists of the 19th century – making their scientific deductions even more remarkable. Quite independently of each other, Charles Darwin and his young contemporary Alfred Russel Wallace reached the conclusion that life had evolved by natural selection. Wallace later wrote in My Life of his own inspiration.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự thật là từng có siêu lục địa Pangean, Đại dương Panthalassa và Đại dương Tethys, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự tiến hóa của sự sống đa bào trên Trái đất. Các nhà khoa học của thế kỷ 19 chưa biết đến những điều này - khiến những suy luận khoa học của họ thậm chí càng trở nên đáng chú ý hơn. Hoàn toàn độc lập với nhau, Charles Darwin và Alfred Russel Wallace đã đi đến kết luận rằng sự sống đã tiến hóa do chọn lọc tự nhiên. Wallace sau đó đã viết trong "Cuộc sống của tôi'' theo cảm hứng của chính anh ấy.

B. Why do some species die and some life? The answer was clearly that on the whole the best fitted lived. From the effects of disease the most healthy escaped; from enemies the strongest, the swiftest or the most cunning from famine the best hunters – then it suddenly flashed on me that this self-acting process would improve the race, because in every generation the inferior would inevitably be killed off and the superior would remain, that is, the fittest would survive.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tại sao một số loài chết và một số sống? Câu trả lời rõ ràng là toàn bộ những loài thích ứng tốt nhất đã sống. Những người khỏe mạnh nhất thoát khỏi ảnh hưởng của bệnh tật; khỏi kẻ thù mạnh và nhanh nhất hoặc xảo quyệt nhất từ nạn đói đến những thợ săn giỏi nhất - rồi chợt lóe lên trong tôi rằng quá trình tự hành động này sẽ cải thiện giống nòi, bởi vì trong mọi thế hệ, kẻ thấp kém chắc chắn sẽ bị giết và kẻ vượt trội sẽ vẫn còn, nghĩa là, người phù hợp nhất sẽ sống sót.

C. Both Darwin’s and Wallace’s ideas about natural selection had been influenced by the essays of Thomas Malthus in his Principles of Population. Their conclusion, however, had been the direct result of their personal observation of animals and plants in widely separated geographic locations: Darwin from his experiences during the voyage of the Beagle, and particularly during the ship’s visit to the Galapagos Islands in the East Pacific in 1835; Wallace during his years of travel in the Amazon Basin and in the Indonesia-Australian Archipelago in the 1850s.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cả hai ý tưởng của Darwin và Wallace về chọn lọc tự nhiên đều bị ảnh hưởng bởi các bài luận của Thomas Malthus trong Principles of Population (Nguyên tắc Dân số). Tuy nhiên, kết luận của họ là kết quả trực tiếp của quá trình quan sát cá nhân về các loài động vật và thực vật ở các vị trí địa lý cách biệt rộng rãi: Darwin là từ những kinh nghiệm của mình trong chuyến hành trình đến Beagle, và đặc biệt là trong chuyến thăm đến đảo Galapagos ở Đông Thái Bình Dương năm 1835; Wallace là trong những năm du hành ở lưu vực sông Amazon và quần đảo Indonesia-Australia vào những năm 1850.

D. Darwin had been documenting his ideas on natural selection for many years when he received a paper on this selfsame subject from Wallace, who asked for Darwin’s opinion and help in getting it published. In July 1858, Charles Lyell and J. D Hooker, close friends of Darwin, pressed Darwin to present his conclusions so that he would not lose priority to and unknown naturalist. Presiding over the hastily called but now historic meeting of the Linnean Society in London, Lyell and Hooker explained to the distinguished members how “these two gentlemen” (who were absent: Wallace was abroad and Darwin chose not to attend), had “independently and unknown to one another, conceived the same very ingenious theory.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Darwin đã ghi lại những ý tưởng của mình về chọn lọc tự nhiên trong nhiều năm khi ông nhận được một bài báo về chủ đề tương tự này từ Wallace, người đã hỏi ý kiến của Darwin và giúp nó được xuất bản. Vào tháng 7 năm 1858, Charles Lyell và J. D Hooker, những người bạn thân của Darwin, ép Darwin trình bày kết luận của mình để ông không bị mất quyền ưu tiên trước nhà tự nhiên học vô danh. Chủ tọa cuộc họp của Hiệp hội Linnean ở London, Lyell và Hooker giải thích cho các thành viên về việc “hai quý ông này” (những người vắng mặt: Wallace đang ở nước ngoài và Darwin chọn không tham dự), đã “độc lập và không biết lẫn nhau, đã hình thành cùng một lý thuyết rất tài tình.”

E. Both Darwin and Wallace had realized that the anomalous distribution of species in particular regions had profound evolutionary significance. Subsequently, Darwin spent the rest of his days in almost total seclusion thinking and writing mainly about the origin of species. In contrast, Wallace applied himself to the science of biogeography, the study of the pattern and distribution of species, and its significance, resulting in the publication of a massive two-volume work the Geographical Distribution of Animals in 1876.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cả Darwin và Wallace đều nhận ra rằng sự phân bố bất thường của các loài trong các vùng cụ thể có ý nghĩa tiến hóa sâu sắc. Sau đó, Darwin dành những ngày còn lại gần như hoàn toàn ẩn dật để suy nghĩ và viết chủ yếu về nguồn gốc của các loài. Ngược lại, Wallace đã dấn thân vào khoa học địa lý sinh học, nghiên cứu về mô hình và sự phân bố của các loài, và tầm quan trọng của nó, dẫn đến việc xuất bản một tác phẩm lớn gồm hai tập, Geographical Distribution of Animals (Sự phân bố địa lý của các loài động vật) vào năm 1876.

F. Wallace was a gentle and modest man, but also persistent and quietly courageous. He spent years working in the most arduous possible climates and terrains, particularly in the Malay archipelago, he made patient and detailed zoological observations and collected a huge number of specimens for museums and collectors-which is how he made a living. One result of his work was the conclusion that there is a distinct faunal boundary, called “Wallace’s line,” between an Asian realm of animals in Java, Bronco and the Philippines and an Australian realm in New Guinea and Australia. In essence, this boundary posed a difficult question: How on Earth did plants and animals with a clear affinity to the Northern Hemisphere meet with their Southern Hemispheric counterparts along such a distinct Malaysian demarcation zone? Wallace was uncertain about demarcation on one particular island-Celebes, a curiously shaped place that is midway between the two groups. Initially, he assigned its flora-fauna to the Australian side of the line, but later he transferred it to the Asian side. Today we know the reason for his dilemma. 200MYA East and West Celebes were islands with their own natural history lying on opposite sides of the Tethys Ocean. They did not collide until about 15 MYA. The answer to the main question is that Wallace’s Line categorizes Laurasia-derived flora-fauna (the Asian) and Gondwana-derived flora-fauna (the Australian), fauna that had evolved on opposing shares of the Tethys. The closure of the Tethys Ocean today is manifested by the ongoing collision of Australia/New Guinea with Indochina/Indonesia and the continuing closure of the Mediterranean Sea – a remnant of the Western Tethys Ocean.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Wallace là một người đàn ông hiền lành và khiêm tốn, nhưng cũng kiên trì và khá can đảm. Ông đã dành nhiều năm làm việc ở những vùng khí hậu và địa hình khắc nghiệt nhất có thể, đặc biệt là ở quần đảo Mã Lai, thực hiện các quan sát động vật học một cách kiên nhẫn và chi tiết, đồng thời thu thập một số lượng lớn các mẫu vật cho các bảo tàng và nhà sưu tập - đó là cách ông kiếm sống. Một kết quả trong công việc của ông là kết luận rằng có một ranh giới động vật khác biệt, được gọi là “đường Wallace”, giữa một vùng động vật châu Á ở Java, Bronco và Philipines và một vùng của Úc ở New Guinea và Úc. Về bản chất, ranh giới này đã đặt ra một câu hỏi khó: Làm thế nào mà thực vật và động vật có mối quan hệ rõ ràng với Bắc bán cầu lại gặp các đối tác ở Nam bán cầu dọc theo khu phân giới Malaysia rõ ràng như vậy? Wallace không chắc chắn về việc phân định ranh giới trên một hòn đảo cụ thể-Celebes, một nơi có hình dạng kỳ lạ nằm giữa hai nhóm. Ban đầu, ông giao hệ động thực vật của nó cho phía Úc, nhưng sau đó ông chuyển nó cho phía châu Á. Hiện nay chúng ta đã biết lý do cho tình trạng này. Câu trả lời là đường Wallace phân loại động thực vật có nguồn gốc từ Laurasia (châu Á) và động thực vật có nguồn gốc từ Gondwana (Australia), các loài động vật đã phát triển dựa trên các giống đối lập của Tethys. Sự đóng cửa của Đại dương Tethys ngày nay được biểu hiện bằng sự va chạm đang diễn ra của Australia / New Guinea với Đông Dương / Indonesia và sự đóng cửa tiếp tục của Biển Địa Trung Hải - một phần còn lại của phía Tây Đại dương Tethys.

G. IN HIS ORIGIN OF CONTINENTS AND OCEANS, Wegener quoted at length from Wallace’s Geographical Distribution of Animals. According to Wegener’s reading, Wallace had identified three clear divisions of Australian animals, which supported his own theory of continental displacement. Wallace had shown that animals long established in southwestern Australia had an affinity with animals in South Africa, Madagascar, India, and Ceylon, but did not have an affinity with those in Asia. Wallace also showed that Australian marsupials and monotremes are clearly related to those in South America, the Moluccas, and various Pacific islands and that none are found in neighboring Indonesia. From this and related data, Wegener concluded that the then broadly accepted “landbridge” theory could not account for this distribution of animals and that only this theory of continental drift could explain it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong nguồn gốc lục địa và đại dương, Wegener đã trích dẫn đoạn trích từ Wallace’s Geographical Distribution of Animals. Theo bài đọc của Wegener, Wallace đã xác định được ba bộ phận rõ ràng của động vật ở Úc, điều này hỗ trợ cho lý thuyết của ông về sự dịch chuyển lục địa. Wallace đã chỉ ra rằng các loài động vật sống lâu đời ở tây nam Australia có mối quan hệ với động vật ở Nam Phi, Madagascar, Ấn Độ và Ceylon, nhưng không có mối quan hệ với những loài ở châu Á. Wallace cũng chỉ ra rằng thú có túi và thú đơn độc của Úc có quan hệ họ hàng rõ ràng với các loài ở Nam Mỹ, Moluccas, và các đảo khác nhau ở Thái Bình Dương và không có loài nào được tìm thấy ở nước láng giềng Indonesia. Từ dữ liệu này và các dữ liệu liên quan, Wegener kết luận rằng lý thuyết “landbridge” được chấp nhận rộng rãi lúc bấy giờ không thể giải thích cho sự phân bố này của các loài động vật và chỉ có lý thuyết về sự trôi dạt lục địa mới có thể giải thích được.

H. The theory that Wegener dismissed in preference to his own proposed that plants and animals had once migrated across now-submerged intercontinental landbridges. In 1885, one of Europe’s leading geologists, Eduard Suess, theorized that as the rigid Earth cools, its upper-crust shrinks and wrinkles like the withering skin of an aging apple. He suggested that the planet’s seas and oceans now fill the wrinkles between once-contiguous plateaus.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Giả thuyết mà Wegener bác bỏ để ưu tiên đề xuất của ông là thực vật và động vật đã từng di cư qua các cây cầu xuyên lục địa hiện đang bị ngập nước. Vào năm 1885, một trong những nhà địa chất hàng đầu của Châu Âu, Eduard Suess, đã đưa ra giả thuyết rằng khi lớp vỏ cứng của Trái đất nguội đi, lớp vỏ trên của nó co lại và nhăn nheo giống như lớp da khô héo của một quả táo già. Ông gợi ý rằng các biển và đại dương của hành tinh này hiện đang lấp đầy các vết nứt giữa các cao nguyên từng tiếp giáp.

I. Today, we know that we live on a dynamic Earth with shifting, colliding and separating tectonic plates, not a “withering skin”, and the main debate in the field of biogeography has shifted. The discussion now concerns “dispersalism” versus “vicarianism”: unrestricted radiation of species on the one hand and the development of barriers to migration on the other. Dispersion is a short-term phenomenon – the daily or seasonal migration of species and their radiation to the limits of their natural environment on an extensive and continuous landmass. Vicarian evolution, however, depends upon the separation and isolation of a variety of species within the confines of natural barriers in the form of islands, lakes, or shallow seas – topographical features that take a long time to develop.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngày nay, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trên một Trái đất năng động với các mảng kiến tạo chuyển dịch, va chạm và phân tách, không phải là một “lớp da khô héo”, và cuộc tranh luận chính trong lĩnh vực địa lý sinh học đã thay đổi. Cuộc thảo luận hiện nay liên quan đến “thuyết phân tán” và “thuyết nạn nhân”: một mặt là bức xạ không hạn chế của các loài và mặt khác là sự phát triển của các rào cản đối với việc di cư. Sự phân tán là một hiện tượng ngắn hạn - sự di cư hàng ngày hoặc theo mùa của các loài và bức xạ của chúng đến giới hạn của môi trường tự nhiên trên một vùng đất rộng lớn và liên tục. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa của Vicarian phụ thuộc vào sự phân tách và cô lập của nhiều loài trong giới hạn của các rào cản tự nhiên dưới dạng đảo, hồ hoặc biển không quá sâu - những đặc điểm địa hình cần nhiều thời gian để phát triển.

Questions 1-5

Use the information in the passage to match the people (listed A-E) with opinions or deeds below.

A. Suess

B. Wallace

C. Darwin and Wallace

D. Wegener

E. Lyell and Hooker

 1. urged Darwin to publish his scientific findings
 2. Depicted physical feature of earth’s crust.
 3. believed in continental drift theory while rejecting another one
 4. Published works about wildlife distribution in a different region.
 5. Evolution of species is based on selection by nature.

Questions 6-8

The reading Passage has nine paragraphs A-I.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-I, in boxes 6-8 on your answer sheet.

6. Best adaptable animal survived on the planet.

7. Boundary called Wallace’s line found between Asia and Australia.

8. Animal relevance exists between Australia and Africa.

Questions 9-13

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Wegener found that continental drift instead of “land bridge” theory could explain strange species’ distribution phenomenon. In his theory, vegetation and wildlife 9……………… intercontinentally. However, Eduard Suess compared the wrinkle of crust to 10…………… of an old apple. Now it is well known that we are living on the planet where there are 11…………… in constant mobile states instead of what Suess described. Hot spot in biogeography is switched to concerns between two-term: “12………………” and “13……………….

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc