Giải thích từ mới passage ''Fermented Foods for Babies''

· Giải thích từ mới bài Reading

Fermented Foods for Babies

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Malnutrition during weaning age - when breast milk is being replaced by semi-solid foods - is highly prevalent in children of poor households in many developing countries. While the aetiology is complex and multifactorial, the immediate causes are recognised as feeding at less than adequate levels for child growth and development, and recurrent infections, including diarrhoea, resulting mainly from ingestion of contaminated foods. As a result, many young children, particularly between six months to two years of age, experience weight loss and impaired growth and development.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thực phẩm lên men cho trẻ em.
  • Suy dinh dưỡng trong độ tuổi ăn dặm - khi sữa mẹ được thay thế bằng thức ăn bán rắn - rất phổ biến ở trẻ em các hộ gia đình nghèo ở nhiều nước đang phát triển. Mặc dù căn nguyên rất phức tạp và có nhiều yếu tố, nhưng các nguyên nhân trước mắt được nhận ra là do cho trẻ ăn ít hơn mức đủ cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, và các bệnh nhiễm trùng tái phát, bao gồm tiêu chảy, chủ yếu do ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm. Kết quả là, nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt là từ sáu tháng đến hai tuổi, bị sụt cân và suy giảm khả năng tăng trưởng và phát triển.

Studies by investigators in various countries have concentrated on traditional food preparation methods and have resulted in offering cheap and practical answers to these problems based on familiar, indigenous and culturally acceptable home processing practices.

Two such answers have arisen. Firstly, cereal fermentation is used for reducing the risk of contamination under the existing inappropriate conditions for food preparation and storage in many households. Secondly, a tiny amount of sprouted grains is used in preparation of weaning foods as a magic way to lessen the viscosity without decreasing energy density.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nghiên cứu của các nhà điều tra ở các quốc gia khác nhau đã tập trung vào các phương pháp chuẩn bị thực phẩm truyền thống và đã đưa ra câu trả lời ít tốn kém và thiết thực cho những vấn đề này dựa trên các phương pháp chế biến tại nhà quen thuộc, bản địa và được chấp nhận về mặt văn hóa.
  • Hai câu trả lời như vậy đã nảy sinh. Thứ nhất, lên men ngũ cốc được sử dụng để giảm nguy cơ ô nhiễm trong điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm không phù hợp hiện có ở nhiều hộ gia đình. Thứ hai, một lượng nhỏ ngũ cốc nảy mầm được sử dụng để chế biến thức ăn dặm như một cách kỳ diệu để giảm độ nhớt mà không làm giảm mật độ năng lượng.

REDUCING CONTAMINATION THROUGH FERMENTATION

A method to eliminate pathogenic bacteria and inhibit their growth during storage of weaning preparations can benefit nutrition and health in young children considerably. Use of fermented foods for feeding children of weaning age appears to be an effective solution. Fermented foods have lower levels of diarrhoeal germ contamination. They are suitable for child feeding, and can be safely stored for much longer periods of time than fresh foods. The practice has been a traditional way of food preservation in many parts of the world. The anti-microbial properties of fermented foods and their relative higher safety level, documented since the early 1900s, have been indicated in a number of studies.

In Ghana, it is common to ferment maize dough before cooking it as porridge. In Kenya, cereal-based porridge and milk are traditionally fermented. Preserving milk in the form of yoghurt has been known to many households living in hot climates.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • GIẢM NHIỄM BẨN THÔNG QUA VIỆC LÊN MEN
  • Phương pháp loại bỏ vi khuẩn gây bệnh và ức chế sự phát triển của chúng trong quá trình bảo quản chế phẩm ăn dặm có thể mang lại lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe ở trẻ nhỏ đáng kể. Sử dụng thức ăn lên men cho trẻ ăn dặm dường như là một giải pháp hữu hiệu. Thực phẩm lên men có mức độ nhiễm vi trùng tiêu chảy thấp hơn. Chúng thích hợp cho trẻ ăn và có thể được bảo quản an toàn trong thời gian dài hơn nhiều so với thực phẩm tươi sống. Phương pháp này đã là một cách bảo quản thực phẩm truyền thống ở nhiều nơi trên thế giới. Các đặc tính chống vi khuẩn của thực phẩm lên men và mức độ an toàn tương đối cao hơn của chúng, được ghi nhận từ đầu những năm 1900, đã được chỉ ra trong một số nghiên cứu.
  • Ở Ghana, người ta thường lên men bột ngô trước khi nấu thành cháo. Ở Kenya, cháo và sữa làm từ ngũ cốc được lên men theo cách truyền thống. Bảo quản sữa dưới dạng yaourt đã được nhiều hộ gia đình sống ở vùng có khí hậu nóng bức biết đến.

What are the underlying mechanisms by which fermentation processes help to prevent or reduce contamination? A possible answer suggests that during the fermentation process foods become more acid. This explains why diarrhoea-causing bacteria are not able to grow in fermented foods as rapidly as in unfermented ones. It is also hypothesized that some of the germs present in the foods are killed or inhibited from growing through the action of anti-microbial substances produced during fermentation (Dialogue on Diarrhoea, 1990). The fermented foods can, therefore, be kept for a longer time, compared to fresh ones. It has been shown that while contamination levels in cooked unfermented foods increase with storage time, fermented foods remain less contaminated.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các cơ chế cơ bản mà quá trình lên men giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu ô nhiễm là gì? Một câu trả lời có thể cho thấy rằng trong quá trình lên men, thực phẩm trở nên axit hơn. Điều này giải thích tại sao vi khuẩn gây tiêu chảy không thể phát triển trong thực phẩm lên men nhanh như trong thực phẩm chưa lên men. Người ta cũng đưa ra giả thuyết rằng một số vi trùng có trong thực phẩm bị tiêu diệt hoặc ức chế phát triển thông qua tác động của các chất chống vi sinh vật sinh ra trong quá trình lên men (Đối thoại về bệnh tiêu chảy, 1990). Do đó, thực phẩm lên men có thể giữ được lâu hơn so với thực phẩm tươi sống. Người ta đã chỉ ra rằng trong khi mức độ ô nhiễm trong thực phẩm chưa lên men nấu chín tăng lên theo thời gian bảo quản, thì thực phẩm lên men vẫn ít bị ô nhiễm hơn.

Whatever the underlying mechanisms, the fact is that the exercise reduces contamination without adding to the household cost both in terms of time and money. Its preparation is easy. The cereal flour is mixed with water to form a dough which is left to be fermented; addition of yeast, or mixing with a small portion of previously fermented dough is sometimes needed. The dough can then be cooked into porridge for feeding to the child.

Although beneficial, unfortunately the practice is going out of fashion partly because of current emphasis on the use of fresh foods, particularly for children. For example, a study on the use of fermented foods for young children in Kenya (Dialogue on Diarrhoea, 1990) demonstrated that while foods are still frequently fermented at home for child feeding, their use is becoming less popular, particularly in urban areas where commercial products are more available. Clearly they now need to be promoted. (603 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Dù cơ chế cơ bản là gì thì thực tế là hoạt động này làm giảm ô nhiễm mà không làm tăng thêm chi phí cho hộ gia đình cả về thời gian và tiền bạc. Chuẩn bị rất dễ dàng. Bột ngũ cốc được trộn với nước để tạo thành một khối bột nhão và để lên men; Đôi khi cần bổ sung men, hoặc trộn với một phần nhỏ bột nhào đã lên men trước đó. Sau đó có thể nấu bột thành cháo để cho trẻ ăn.
  • Mặc dù có lợi nhưng không may là phương pháp này đang không còn hợp thời một phần là do việc tập trung hiện tại vào việc sử dụng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là cho trẻ em. Ví dụ, một nghiên cứu về việc sử dụng thực phẩm lên men cho trẻ nhỏ ở Kenya (Đối thoại về bệnh tiêu chảy, 1990) đã chứng minh rằng trong khi thực phẩm vẫn thường xuyên được lên men tại nhà để cho trẻ ăn, thì việc sử dụng chúng ngày càng ít phổ biến, đặc biệt là ở các khu vực thành thị nơi sản phẩm thương mại có sẵn nhiều hơn. Rõ ràng bây giờ chúng cần được phát triển. (603 từ)

Questions 1-7

Read the summary and then select the best word or phrase from the box on the next page to fill each gap according to the information in the reading passage.

N. B. There are more words and phrases than gaps. You may use a word or phrase more than once if you wish.

Summary

Example: Answer M

During , many infants in developing countries may obtain inadequate nutrition.

Malnutrition and the resulting impaired growth and development in children of weaning age in developing countries results not only from… (1)… but also from infections caused by… (2)… Studies have addressed the problem of inadequate intake by using sprouted grains in food preparation. Contamination has been tackled with… (3)… Both of these methods are or were used traditionally, and are practical and inexpensive. Fermented foods have higher… (4)…, and also have anti-microbial qualities. This means that contamination is decreased and that their… (5)… is increased. Fermentation occurs when… (6)… is left to stand, occasionally with simple additives. There is, however, a trend away from this… (7)… to commercial products.

A. porridge
B. malnutrition

C. fermentation

D. new technology

E. contaminated food

F. diarrhoeal germs

G. traditional food

H. storage life

I. sprouted grains

J. inadequate food intake

K. acidity

L. unfermented food

M. weaning

N. dough

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR