Giải thích từ mới passage ''Political Parties in the UK''

· Giải thích từ mới bài Reading

Political Parties in the UK

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The British political scene is dominated by two major parties that have quite different political agendas. However, the ideological distance between the Labor Party and the Conservative Party has become less marked, and their policies more difficult to tell apart in recent years. In fact, it would be true to say that both parties consist of conservative, moderate and radical elements, and therefore the general public is often perplexed about which party to vote for. Nonetheless, it is usual to find that a British voter will lean towards supporting one of these two parties and remain faithful to that party for life.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các Đảng chính trị ở Vương quốc Anh
  • Chính trường Anh bị chi phối bởi hai đảng lớn có chương trình nghị sự chính trị khá khác nhau. Tuy nhiên, khoảng cách về ý thức hệ giữa Đảng Lao động và Đảng Bảo thủ đã trở nên ít rõ ràng hơn, và các chính sách của họ khó phân biệt hơn trong những năm gần đây. Trên thực tế, sẽ đúng nếu nói rằng cả hai đảng đều bao gồm các phần tử bảo thủ, ôn hòa và cấp tiến, và do đó công chúng thường bối rối không biết nên bỏ phiếu cho đảng nào. Tuy nhiên, thông thường sẽ thấy rằng một cử tri Anh sẽ nghiêng về việc ủng hộ một trong hai đảng này và trung thành với đảng đó suốt đời.

The Labour Party's manifest objective is to safeguard the interests of the common working men and women, and, in effect, give them political representation in Parliament. The Party has always had strong connections with the trade unions, and, before coming to power, was always passionately committed to the concept of a welfare society in which people who are less fortunate than others are politically and financially assisted in their quest for a more equitable slice of the economic pie. The main problem is that such socialist agendas are extremely expensive to implement and maintain, even in a comparatively wealthy country with a large working and, hence, tax-paying population base. Welfare societies tend towards bankruptcy unless government spending is kept in check. Fortunately, the present government recognizes this, and has resisted reckless spending.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mục tiêu rõ ràng của Đảng Lao động là bảo vệ lợi ích của nam giới và phụ nữ lao động bình thường, và trên thực tế, trao cho họ quyền đại diện chính trị trong Nghị viện. Đảng luôn có mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức công đoàn, và trước khi lên cầm quyền, Đảng luôn nhiệt thành cam kết xây dựng một xã hội phúc lợi, trong đó những người kém may mắn hơn những người khác được hỗ trợ về mặt chính trị và tài chính trong hành trình tìm kiếm một lát công bằng hơn trong miếng bánh kinh tế. Vấn đề chính là các chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa như vậy cực kỳ tốn kém để thực hiện và duy trì, ngay cả ở một quốc gia tương đối giàu có với một lượng lớn dân số lao động và do đó, nền tảng dân số đóng thuế. Các xã hội phúc lợi có xu hướng phá sản trừ khi chi tiêu của chính phủ được kiểm soát. May mắn thay, chính phủ hiện tại nhận ra điều này và đã chống lại việc chi tiêu thiếu thận trọng.

The Conservative Party, on the other hand, argues that the best way to ensure a fair division of wealth in the country is to allow more freedom to create it. This, in turn, means more opportunities, jobs created, etc., and therefore more wealth available to all. Just how the poor are to share in the distribution of this wealth (beyond being given, at least in theory, the opportunity to create it) is, however, less well understood. Practice, of course, may make nonsense of even the best theoretical intentions, and often the less politically powerful are badly catered for under governments implementing 'free-for-all' policies.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đảng Bảo thủ, mặt khác, cho rằng cách tốt nhất để đảm bảo sự phân chia tài sản công bằng trong nước là cho phép nhiều tự do hơn để tạo ra nó. Điều này, đến lượt nó, có nghĩa là nhiều cơ hội, việc làm hơn được tạo ra,..., và do đó có nhiều của cải hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, người nghèo được chia sẻ như thế nào trong phân phối của cải này (ngoài việc được trao, ít nhất là về lý thuyết, cơ hội để tạo ra nó) vẫn chưa được hiểu rõ. Tất nhiên, thực tiễn có thể làm cho những ý định lý thuyết tốt nhất trở nên vô nghĩa, và thường thì những người kém quyền lực hơn về mặt chính trị sẽ bị phục vụ một cách tồi tệ cho các chính phủ đang thực hiện chính sách 'tự do cho tất cả'.

It is surprising, given the current homogeneity of the two major parties, that less attention than elsewhere in Europe is paid to the smaller political parties such as the Greens and the Liberal Democrats. This may be because British voters distrust parties with platforms based around one or two major current issues alone; the Green Party, for example, is almost solely concerned with the environment. Moreover, when it comes to casting a vote, history shows that the British public tends to resist change and, thus, the status quo is maintained. (431 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều đáng ngạc nhiên là, với sự đồng nhất hiện tại của hai đảng lớn, rằng các đảng chính trị nhỏ hơn như Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do ít được chú ý hơn các nơi khác ở châu Âu. Điều này có thể là do cử tri Anh không tin tưởng các đảng có nền tảng chỉ xoay quanh một hoặc hai vấn đề lớn hiện tại; Đảng Xanh, chẳng hạn, hầu như chỉ quan tâm đến môi trường. Hơn nữa, khi nói đến việc bỏ phiếu, lịch sử cho thấy công chúng Anh có xu hướng chống lại sự thay đổi và do đó, hiện trạng được duy trì. (431 từ)

Questions 1-10

Complete the summary of the reading passage. Choose your answers from the box on the next page.

NB There are more words than you will need to fill the gaps. You may use a word more than once if you wish.

Summary

Two parties (1)............ the British political scene: the Labour Party and the Conservative Party. Although (2)............. there are many similarities to be seen in their policies, British voters tend to stay (3)............... for life to the party of their choice. The (4).............. Party, encouraged by the trade (5)..............., supports a welfare-based (6)............., whereas the (7)...............Party believes that (8).............. to pursue the creation of wealth ensures that all will eventually benefit from the opportunities created. Oddly, Britons do not follow Europeans by paying much (9)...................to smaller political parties, perhaps because their policies are based on just a few (10)................ political issues.

supporters

control

support

money

opportunities

welfare

policy

majority

politicians

voters

unions

now

Conservative

now

general public

Labour

loyal

attention

recently

leaning

Green

current

freedom

society

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR