Giải thích từ mới passage ''Forest"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Forests are one of the main elements of our natural heritage. The decline of Europe's forests over the last decade and a half has led to an increasing awareness and understanding of the serious imbalances which threaten them. European countries are becoming increasingly concerned by major threats to European forests, threats which know no frontiers other than those of geography or climate: air pollution, soil deterioration, the increasing number of forest fires and sometimes even the mismanagement of our woodland and forest heritage. There has been a growing awareness of the need for countries to get together to co-ordinate their policies. In December 1990, Strasbourg hosted the first Ministerial Conference on the protection of Europe's forests. The conference brought together 31 countries from both Western and Eastern Europe. The topics discussed included the co-ordinated study of the destruction of forests, as well as how to combat forest fires and the extension of European research programs on the forest ecosystem. The preparatory work for the conference had been undertaken at two meetings of experts. Their initial task was to decide which of the many forest problems of concern to Europe involved the largest number of countries and might be the subject of joint action. Those confined to particular geographical areas, such as countries bordering the Mediterranean or the Nordic countries therefore had to be discarded. However, this does not mean that in future they will be ignored.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Rừng là một trong những yếu tố chính của di sản thiên nhiên của chúng ta. Sự suy giảm rừng của châu Âu trong thập kỷ rưỡi qua đã dẫn đến nhận thức và hiểu biết ngày càng cao về sự mất cân bằng nghiêm trọng đang đe dọa chúng. Các quốc gia châu Âu ngày càng trở nên lo ngại trước những mối đe dọa lớn đối với rừng châu Âu, những mối đe dọa không có biên giới nào khác ngoài ranh giới địa lý hoặc khí hậu: ô nhiễm không khí, suy thoái đất, số vụ cháy rừng ngày càng tăng và đôi khi thậm chí là việc quản lý rừng và di sản rừng của chúng ta không tốt. Ngày càng có nhận thức tăng lên về sự cần thiết của các quốc gia để cùng nhau phối hợp thực hiện các chính sách của họ. Vào tháng 12 năm 1990, Strasbourg đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên về bảo vệ rừng của Châu Âu. Hội nghị quy tụ 31 quốc gia từ cả Tây và Đông Âu. Các chủ đề được thảo luận bao gồm nghiên cứu phối hợp về việc tàn phá rừng, cũng như cách chống cháy rừng và việc mở rộng các chương trình nghiên cứu của Châu Âu về hệ sinh thái rừng. Công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được thực hiện tại hai cuộc họp của các chuyên gia. Nhiệm vụ ban đầu của họ là quyết định xem vấn đề về rừng nào mà châu Âu quan tâm có liên quan đến số lượng quốc gia lớn nhất và có thể là đối tượng của hành động chung. Do đó, những thứ bị giới hạn trong các khu vực địa lý cụ thể, chẳng hạn như các quốc gia giáp Địa Trung Hải hoặc các quốc gia Bắc Âu do đó phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong tương lai chúng sẽ bị bỏ qua.

As a whole, European countries see forests as performing a triple function: biological, economic and recreational. The first is to act as a 'green lung' for our planet; by means of photosynthesis, forests produce oxygen through the transformation of solar energy, thus fulfilling what for humans is the essential role of an immense, non-polluting power plant. At the same time, forests provide raw materials for human activities through their constantly renewed production of wood. Finally, they offer those condemned to spend five days a week in an urban environment an unrivalled area of freedom to unwind and take part in a range of leisure activities, such as hunting, riding and hiking. The economic importance of forests has been understood since the dawn of man - wood was the first fuel. The other aspects have been recognised only for a few centuries but they are becoming more and more important. Hence, there is a real concern throughout Europe about the damage to the forest environment which threatens these three basic roles.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhìn chung, các nước châu Âu coi rừng thực hiện ba chức năng: sinh học, kinh tế và giải trí. Đầu tiên là hoạt động như một 'lá phổi xanh' cho hành tinh của chúng ta; Bằng cách quang hợp, rừng sản xuất oxy thông qua việc chuyển đổi năng lượng mặt trời, do đó đáp ứng những gì đối với con người là vai trò thiết yếu của một nhà máy điện to lớn, không gây ô nhiễm. Đồng thời, rừng cung cấp nguyên liệu thô cho các hoạt động của con người thông qua quá trình sản xuất gỗ liên tục được tái tạo. Cuối cùng, chúng cung cấp cho những người bị ép buộc dành năm ngày một tuần trong môi trường đô thị một khu vực tự do không gì sánh được để thư giãn và tham gia một loạt các hoạt động giải trí, chẳng hạn như săn bắn, cưỡi ngựa và đi bộ đường dài. Tầm quan trọng kinh tế của rừng đã được hiểu rõ từ buổi bình minh của con người - gỗ là nhiên liệu đầu tiên. Các khía cạnh khác đã được công nhận chỉ trong một vài thế kỷ nhưng chúng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Do đó, có một mối quan tâm thực sự trên khắp châu Âu về thiệt hại đối với môi trường rừng đang đe dọa ba vai trò cơ bản này.

The myth of the 'natural' forest has survived, yet there are effectively no remaining 'primary' forests in Europe. All European forests are artificial, having been adapted and exploited by man for thousands of years. This means that a forest policy is vital, that it must transcend national frontiers and generations of people, and that it must allow for the inevitable changes that take place in the forests, in needs, and hence in policy. The Strasbourg conference was one of the first events on such a scale to reach this conclusion. A general declaration was made that 'a central place in any ecologically coherent forest policy must be given to continuity over time and to the possible effects of unforeseen events, to ensure that the full potential of these forests is maintained'.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Huyền thoại về rừng 'tự nhiên' vẫn tồn tại, nhưng thực sự không còn rừng 'nguyên sinh' nào còn lại ở Châu Âu. Tất cả các khu rừng ở Châu Âu đều là rừng nhân tạo, đã được con người thích nghi và khai thác trong hàng nghìn năm. Điều này có nghĩa là chính sách rừng là quan trọng, nó phải vượt qua biên giới quốc gia và nhiều thế hệ người dân, và nó phải cho phép những thay đổi không thể tránh khỏi diễn ra trong rừng, trong nhu cầu và do đó trong chính sách. Hội nghị Strasbourg là một trong những sự kiện đầu tiên trên quy mô như vậy để đi đến kết luận này. Một tuyên bố chung đã được đưa ra rằng 'một vị trí trung tâm trong bất kỳ chính sách rừng chặt chẽ về mặt sinh thái nào phải được đưa ra tính liên tục theo thời gian và các tác động có thể xảy ra của các sự kiện không lường trước được, để đảm bảo rằng toàn bộ tiềm năng của những khu rừng này được duy trì '.

That general declaration was accompanied by six detailed resolutions to assist national policymaking. The first proposes the extension and systematic sitter of surveillance sites to monitor forest decline. Forest decline is still poorly understood but leads to the loss of a high proportion of a tree's needles or leaves. The entire continent and the majority of species are now affected: between 30% and 50% of the tree population. The condition appears to result from the cumulative effect of a number of factors, with atmospheric pollutants the principal culprits. Compounds of nitrogen and sulphur dioxide should be particularly closely watched. However, their effects are probably accentuated by climatic factors, such as drought and hard winters, or soil imbalances such as soil acidification, which damages the roots. The second resolution concentrates on the need to preserve the genetic diversity of European forests. The aim is to reverse the decline in the number of tree species or at least to preserve the 'genetic material' of all of them. Although forest fires do not affect all of Europe to the same extent, the amount of damage caused the experts to propose as the third resolution that the Strasbourg conference consider the establishment of a European databank on the subject. All information used in the development of national preventative policies would become generally available. The subject of the fourth resolution discussed by the ministers was mountain forests. In Europe, it is undoubtedly the mountain ecosystem which has changed most rapidly and is most at risk. A thinly scattered permanent population and development of leisure activities, particularly skiing, have resulted in significant long-term changes to the local ecosystems. Proposed developments include a preferential research program on mountain forests. The fifth resolution relaunched the European research network on the physiology of trees, called Euro Silva should support joint European research on tree diseases and their physiological and biochemical aspects. Each country concerned could increase the number of scholarships and other financial support for doctoral theses and research projects in this area. Finally, the conference established the framework for a European research network on forest ecosystems. This would also involve harmonizing activities in individual countries as well as identifying a number of priority research topics relating to the protection of forests. The Strasbourg conference's main concern was to provide for the future. This was the initial motivation, one now shared by all 31 participants representing 31 European countries. Their final text commits them to on-going discussion between government representatives with responsibility for forests.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuyên bố chung đó đi kèm với sáu nghị quyết chi tiết để hỗ trợ hoạch định chính sách quốc gia. Đầu tiên đề xuất việc mở rộng và giám sát có hệ thống các địa điểm giám sát để theo dõi sự suy giảm rừng. Sự suy giảm rừng vẫn chưa được hiểu rõ nhưng dẫn đến việc mất một tỷ lệ lớn của cây lá kim hoặc lá. Toàn bộ lục địa và phần lớn các loài hiện đang bị ảnh hưởng: từ 30% đến 50% cây. Tình trạng này dường như là kết quả của tác động tích lũy của một số yếu tố, với các chất gây ô nhiễm khí quyển là thủ phạm chính. Các hợp chất của nitơ và lưu huỳnh đioxit cần được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chúng có thể được nhấn mạnh bởi các yếu tố khí hậu, chẳng hạn như hạn hán và mùa đông khắc nghiệt, hoặc sự mất cân bằng của đất như axit hóa đất, làm tổn thương rễ. Nghị quyết thứ hai tập trung vào nhu cầu bảo tồn sự đa dạng di truyền của các khu rừng châu Âu. Mục đích là để đảo ngược sự suy giảm số lượng các loài cây hoặc ít nhất là để bảo tồn 'vật chất di truyền' của tất cả chúng. Mặc dù cháy rừng không ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu ở mức độ như nhau, nhưng mức độ thiệt hại gây ra được các chuyên gia đề xuất là giải pháp thứ ba mà hội nghị Strasbourg xem xét là thành lập cơ sở dữ liệu châu Âu về chủ đề này. Tất cả thông tin được sử dụng trong quá trình phát triển các chính sách phòng ngừa quốc gia sẽ trở nên sẵn có. Chủ đề của nghị quyết thứ tư được các bộ trưởng thảo luận là rừng núi. Ở châu Âu, chắc chắn là hệ sinh thái núi đã thay đổi nhanh chóng nhất và có nguy cơ cao nhất. Dân số thường trú phân tán mỏng và sự phát triển của các hoạt động giải trí, đặc biệt là trượt tuyết, đã dẫn đến những thay đổi lâu dài đáng kể đối với hệ sinh thái địa phương. Đề xuất phát triển bao gồm một chương trình nghiên cứu ưu đãi về rừng núi. Nghị quyết thứ năm đã khởi động lại mạng lưới nghiên cứu châu Âu về sinh lý của cây cối, có tên là Euro Silva sẽ hỗ trợ nghiên cứu chung của châu Âu về bệnh cây cũng như các khía cạnh sinh lý và sinh hóa của chúng. Mỗi quốc gia liên quan có thể tăng số lượng học bổng và hỗ trợ tài chính khác cho các luận án tiến sĩ và các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực này. Cuối cùng, hội nghị đã thiết lập khuôn khổ cho mạng lưới nghiên cứu Châu Âu về hệ sinh thái rừng. Điều này cũng sẽ liên quan đến việc hài hòa các hoạt động ở từng quốc gia cũng như xác định một số chủ đề nghiên cứu ưu tiên liên quan đến việc bảo vệ rừng. Mối quan tâm chính của hội nghị Strasbourg là cung cấp cho tương lai. Đây là động lực ban đầu, hiện tại được chia sẻ bởi tất cả 31 người tham gia đại diện cho 31 quốc gia Châu Âu. Văn bản cuối cùng của họ cam kết họ sẽ tiếp tục thảo luận giữa các đại diện chính phủ về trách nhiệm đối với rừng.

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage? In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

Forest problems of Mediterranean countries are to be discussed at the next meeting of experts.

Problems in Nordic countries were excluded because they are outside the European Economic Community.

Forests are a renewable source of raw material.

The biological functions of forests were recognised only in the twentieth century.

Natural forests still exist in parts of Europe.

Forest policy should be limited by national boundaries.

The Strasbourg conference decided that a forest policy must allow for the possibility of change.

IELTS TUTOR lưu ý:

Questions 8-13

Look at the following statements issued by the conference.

Which six of the following statements, A-J, refer to the resolutions that were issued?

Match the statements with the appropriate resolutions. (Questions 8-13)

Write the correct letter, A-J, in boxes 8-13 on your answer sheet.

A. All kinds of species of trees should be preserved.

B. Fragile mountain forests should be given priority in research programs.

C. The surviving natural forests of Europe do not need priority treatment.

D. Research is to be better co-ordinate throughout Europe.

E. Information on forest fires should be collected and shared.

F. Loss of leaves from trees should be more extensively and carefully monitored.

G. Resources should be allocated to research into tree diseases.

H. Skiing should be encouraged in thinly populated areas.

I. Soil imbalances such as acidification should be treated with compounds of nitrogen and sulphur.

J. Information is to be systematically gathered on any decline in the condition of forests.

8. Resolution 1

9. Resolution 2

10. Resolution 3

11. Resolution 4

12. Resolution 5

13. Resolution 6

Questions 14

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in box 14 on your answer sheet.

14. What is the best title for Reading Passage?

A. The biological, economic and recreational role of forests

B. Plans to protect the forests of Europe

C. The priority of European research into ecosystems

D. Proposals for a world-wide policy on forest management

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR