Giải thích từ mới passage ''POPULATION MOVEMENTS AND GENETICS''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Population movements and genetics''.

POPULATION MOVEMENTS AND GENETICS

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Choose the correct headings for sections A-F from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 1-6 on your answer sheet.

______________________________________________________

List of Headings

i. The results of the research into blood-variants

ii. Dental evidence

iii. Greenberg’s analysis of the dental and linguistic evidence

iv. Developments in the methods used to study early population movements

v. Indian migration from Canada to the U.S.A.

vi. Further genetic evidence relating to the three-wave theory

vii. Long-standing questions about prehistoric migration to America

viii. Conflicting views of the three-wave theory, based on non-genetic evidence

ix. Questions about the causes of prehistoric migration to America

x. How analysis of blood-variants measures the closeness of the relationship between different populations

______________________________________________________

1. Section A

2. Section B

3. Section C

4. Section D

5. Section E

6. Section F

Example Answer

Section G viii

IELTS TUTOR lưu ý:

POPULATION MOVEMENTS AND GENETICS

A. Study of the origins and distribution of human populations used to be based on archaeological and fossil evidence. A number of techniques developed since the 1950s, however, have placed the study of these subjects on a sounder and more objective footing. The best information on early population movements is now being obtained from the 'archaeology of the living body', the clues to be found in genetic material.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • SỰ DI CHUYỂN DÂN CƯ VÀ DI TRUYỀN
 • A. Nghiên cứu về nguồn gốc và sự phân bố của các quần thể loài người từng dựa trên các bằng chứng khảo cổ và hóa thạch. Tuy nhiên, một số kỹ thuật được phát triển từ những năm 1950 đã đặt việc nghiên cứu các đối tượng này trên cơ sở vững chắc và khách quan hơn. Thông tin tốt nhất về sự di chuyển của quần thể sơ khai hiện đang được thu thập từ 'khảo cổ học của cơ thể sống', manh mối được tìm thấy trong vật liệu di truyền.

B. Recent work on the problem of when people first entered the Americas is an example of the value of these new techniques. North-east Asia and Siberia have long been accepted as the launching ground for the first human colonisers of the New World1. But was there one major wave of migration across the Bering Strait into the Americas, or several? And when did this event, or events, take place? In recent years, new clues have come from research into genetics, including the distribution of genetic markers in modern Native Americans 2.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Công trình gần đây về vấn đề thời điểm con người đầu tiên đến châu Mỹ là một ví dụ về giá trị của những kỹ thuật mới này. Đông Bắc Á và Siberia từ lâu đã được chấp nhận là nơi ra đời của những người khai hoang đầu tiên của loài người ở Tân Thế giới. Nhưng có chỉ một làn sóng di cư lớn qua eo biển Bering sang châu Mỹ, hay một số làn sóng di cư lớn? Và sự kiện này, hoặc các sự kiện này, diễn ra khi nào? Trong những năm gần đây, những manh mối mới đã thu được từ nghiên cứu về di truyền học, bao gồm cả sự phân bố các dấu hiệu di truyền ở người Mỹ bản địa hiện đại.

C. An important project, led by the biological anthropologist Robert Williams, focused on the variants (called Gm all types) of one particular protein - immunologic G - found in the fluid portion of human blood. All proteins 'drift', or produce variants, over the generations, and members of an interbreeding human population will share a set of such variants. Thus, by comparing the Gm allotypes of two different populations (e.g.), one can establish their genetic 'distance', which itself can be calibrated to give an indication of the length of time since these populations last interbred.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Một dự án quan trọng, do nhà nhân chủng học sinh học Robert Williams đứng đầu, tập trung vào các biến thể (được gọi là tất cả các loại Gm) của một loại protein cụ thể - miễn dịch G - được tìm thấy trong phần chất lỏng của máu người. Tất cả các protein 'trôi dạt', hoặc tạo ra các biến thể, qua nhiều thế hệ và các thành viên của quần thể người lai giữa các loài sẽ có chung một tập hợp các biến thể như vậy. Do đó, bằng cách so sánh kiểu gen Gm của hai quần thể khác nhau (ví dụ hai bộ tộc da đỏ), thứ có thể thiết lập 'khoảng cách' di truyền của họ, bản thân nó có thể được hiệu chỉnh để đưa ra dấu hiệu về khoảng thời gian kể từ khi các quần thể này lai với nhau lần cuối.

D. Williams and his colleagues sampled the blood of over 5,000 American Indians in western North America during a twenty-year period. They found that their Gm allotypes could be divided into two groups, one of which also corresponded to the genetic typing of Central and South American Indians. Other tests showed that the Inuit (or Eskimo) and Aleut3 formed a third group. From this evidence it was deduced that there had been three major waves of migration across the Bering Strait. The first, Paleo - lndian, wave more than 15,000 years ago was ancestral to all Central and South American Indians. The second wave, about 14,000-12,000 years ago, brought Na-Dene hunters, ancestors of the Navajo and Apache (who only migrated south from Canada about 600 or 700 years ago). The third wave, perhaps 10,000 or 9,000 years ago, saw the migration from North-east Asia of groups ancestral to the modern Eskimo and Aleut.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Williams và các đồng nghiệp của ông đã lấy mẫu máu của hơn 5.000 người Mỹ da đỏ ở miền tây Bắc Mỹ trong khoảng thời gian hai mươi năm. Họ phát hiện ra rằng các kiểu gen Gm của họ có thể được chia thành hai nhóm, một trong số đó cũng tương ứng với kiểu gen của người da đỏ Trung và Nam Mỹ. Các cuộc kiểm tra khác cho thấy người Inuit (hay Eskimo) và Aleut3 đã tạo thành một nhóm thứ ba. Từ bằng chứng này, người ta suy ra rằng đã có ba làn sóng di cư lớn qua eo biển Bering. Làn sóng đầu tiên, Paleo - lndian, cách đây hơn 15.000 năm là tổ tiên của tất cả người da đỏ Trung và Nam Mỹ. Làn sóng thứ hai, khoảng 14.000-12.000 năm trước, đưa những người thợ săn Na-Dene, tổ tiên của người Navajo và Apache (những người chỉ di cư về phía nam từ Canada khoảng 600 hoặc 700 năm trước). Làn sóng thứ ba, có lẽ cách đây 10.000 hoặc 9.000 năm, chứng kiến sự di cư từ Đông Bắc Á của các nhóm tổ tiên đến người Eskimo và Aleut hiện đại.

E. How far does other research support these conclusions? Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA4 in blood samples from three widely separated Native American groups: Pima-Papago Indians in Arizona, Maya Indians on the Yucatan peninsula, Mexico, and Ticuna Indians in the Upper Amazon region of Brazil. As would have been predicted by Robert Williams's work, all three groups appear to be descended from the same ancestral (Paleo-lndian) population.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Các nghiên cứu khác hỗ trợ những kết luận này đến đâu? Nhà di truyền học Douglas Wallace đã nghiên cứu DNA4 ty thể trong mẫu máu của ba nhóm thổ dân châu Mỹ tách biệt rộng rãi: thổ dân da đỏ Pima-Papago ở Arizona, thổ dân da đỏ Maya trên bán đảo Yucatan, Mexico và thổ dân da đỏ Ticuna ở vùng Thượng Amazon của Brazil. Như đã được dự đoán bởi công trình của Robert Williams, cả ba nhóm dường như có nguồn gốc từ cùng một tổ tiên (người Paleo-lndian).

F. There are two other kinds of research that have thrown some light on the origins of the Native American population; they involve the study of teeth and of languages. The biological anthropologist Christy Turner is an expert in the analysis of changing physical characteristics in human teeth. He argues that tooth crowns and roots5 have a high genetic component, minimally affected by environmental and other factors. Studies carried out by Turner of many thousands of New and Old World specimens, both ancient and modern, suggest that the majority of prehistoric Americans are linked to Northern Asian populations by crown and root traits such as incisor shoveling (a scooping out on one or both surfaces of the tooth), single-rooted upper first premolars and triple-rooted lower first molars6.

According to Turner, this ties in with the idea of a single Paleo-lndian migration out of North Asia, which he sets at before 14,000 years ago by calibrating rates of dental micro-evolution. Tooth analyses also suggest that there were two later migrations of Na-Denes and Eskimo-Aleut.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Có hai loại nghiên cứu khác đã làm sáng tỏ nguồn gốc của người Mỹ bản địa; chúng liên quan đến việc nghiên cứu về răng và ngôn ngữ. Nhà nhân chủng học sinh học Christy Turner là một chuyên gia trong việc phân tích sự thay đổi các đặc điểm vật lý trên răng của con người. Ông cho rằng thân răng và chân răng có thành phần di truyền cao, ít bị ảnh hưởng bởi môi trường và các yếu tố khác. Các nghiên cứu được thực hiện bởi Turner về hàng ngàn mẫu vật của Thế giới Mới và Cũ, cả cổ đại và hiện đại, cho thấy rằng phần lớn người Mỹ thời tiền sử có liên hệ với các nhóm dân cư Bắc Á bởi các đặc điểm thân răng và chân như xẻng răng cửa (một hoặc cả hai bề mặt của răng), những chiếc răng hàm trên đầu tiên một chân và răng hàm dưới có ba chân.
 • Theo Turner, điều này gắn liền với ý tưởng về một cuộc di cư Paleo-lndian duy nhất ra khỏi Bắc Á, mà ông đặt ra trước 14.000 năm trước bằng cách hiệu chỉnh tỷ lệ tiến hóa vi răng. Các phân tích về răng cũng cho thấy rằng đã có hai cuộc di cư sau đó của Na-Denes và Eskimo-Aleut.

G. The linguist Joseph Greenberg has, since the 1950s, argued that all Native American languages belong to a single 'Amerind' family, except for Na-Dene and Eskimo-Aleut - a view that gives credence to the idea of three main migrations. Greenberg is in a minority among fellow linguists, most of whom favour the notion of a great many waves of migration to account for the more than 1,000 languages spoken at one time by American Indians. But there is no doubt that the new genetic and dental evidence provides strong backing for Greenberg's view. Dates given for the migrations should nevertheless be treated with caution, except where supported by hard archaeological evidence.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. Nhà ngôn ngữ học Joseph Greenberg, từ những năm 1950, đã lập luận rằng tất cả các ngôn ngữ thổ dân châu Mỹ đều thuộc về một họ 'Amerind' duy nhất, ngoại trừ Na-Dene và Eskimo-Aleut - một quan điểm xác thực cho ý kiến về ba cuộc di cư lớn. Greenberg là số ít trong số các nhà ngôn ngữ học, hầu hết trong số họ ủng hộ khái niệm về một làn sóng di cư lớn để giải thích cho hơn 1.000 ngôn ngữ được sử dụng cùng một lúc bởi người da đỏ Mỹ. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bằng chứng về răng và di truyền mới cung cấp sự ủng hộ mạnh mẽ cho quan điểm của Greenberg. Tuy nhiên, ngày tháng được đưa ra cho các cuộc di cư nên được xem xét một cách thận trọng, trừ khi được hỗ trợ bởi các bằng chứng khảo cổ học.

1. New World: the American continent, as opposed to the so-called Old World of Europe, Asia and Africa

2. Modern Native American: an American descended from the groups that were native to America

3. Inuit and Aleut: two of the ethnic groups native to the northern regions of North America (i.e. northern Canada and Greenland)

4. DNA: the substance in which genetic information is stored

5. crown/root: parts of the tooth

6. incisor/premolar/molar: kinds of teeth

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • 1. Thế giới mới: lục địa Châu Mỹ, trái ngược với cái gọi là Thế giới cũ của Châu Âu, Châu Á và Châu Phi
 • 2. Người Mỹ bản địa hiện đại: một người Mỹ xuất thân từ các nhóm bản địa Mỹ
 • 3. Inuit và Aleut: hai trong số các nhóm dân tộc bản địa ở các vùng phía bắc của Bắc Mỹ (tức là phía bắc Canada và Greenland)
 • 4. DNA: vật chất lưu trữ thông tin di truyền
 • 5. thân răng / chân răng: các bộ phận của răng
 • 6. răng cửa / răng tiền hàm / răng hàm: các loại răng

Questions 7 and 8

The discussion of Williams's research indicates the periods at which early people are thought to have migrated along certain routes.

There are six routes, A-F, marked on the map below.

Complete the table below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 7 and 8 on your answer sheet.

Route Period (number of years ago)

7……… 15,000 or more

8……… 600 to 700

5 đề thi thử IELTS Reading

Questions 9-12

Reading Passage 156 refers to the three-wave theory of early migration to the Americas. It also suggests in which of these three waves the ancestors of various groups of modern Native Americans first reached the continent.

Classify the groups named in the table below as originating from

A. the first wave

B. the second wave

C. the third wave

Write the correct letter. A, B or C, in boxes 22-25 on your answer sheet.

Name of Group Wave Number

Inuil 9……………….

Apache 10…………….

Pima-Papago 11…………..

Ticuna 12………….

Questions 13

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in box 13 on your answer sheet.

Christy Turner’s research involved the examination of………….

A. teeth from both prehistoric and modem Americans and Asians.

B. thousands of people who live in either the New or the Old World.

C. dental specimens from the majority of prehistoric Americans.

D. the eating habits of American and Asian populations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR