Giải thích từ mới passage ''Free Lunch for All''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Free Lunch for All''.

Free Lunch for All

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Everyone has memories of lumpy custard and cold chips at school. Yet there is a remarkable amount of evidence about the benefits children derive from having a good meal at lunchtime.

Studies have shown that there is not only a strong link between nutrition and learning, but also that diet often has a profound effect on children's social skills, behaviour and self-esteem. This is why I believe it's time that the issue of free school meals, particularly at primary school, was debated properly.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bữa trưa miễn phí cho tất cả
 • Ai cũng có những kỷ niệm về món bánh trứng vón cục và những miếng khoai tây chiên lạnh ở trường. Tuy nhiên, có rất nhiều bằng chứng đáng chú ý về những lợi ích mà trẻ em có được khi có một bữa ăn ngon vào giờ ăn trưa.
 • Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không chỉ có mối liên hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng và học tập, mà chế độ ăn uống thường có ảnh hưởng sâu sắc đến các kỹ năng xã hội, hành vi và lòng tự trọng của trẻ. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng đã đến lúc vấn đề bữa ăn miễn phí ở trường học, đặc biệt là ở trường tiểu học, đã được tranh luận một cách đúng đắn.

But before my colleagues at the Treasury pick up the phone to tell me that they can't give such spending commitments, I would like to emphasise that this is about giving an important issue the debate it deserves. While I was discussing this article with fellow MPs recently, a well-known and popular minister cringed when she recalled the nightmare of lunchtime meals at her school. Although it's easy to deride school dinners in retrospect, they stopped children from going hungry and also provided many with their only nutritious meal of the day. A nourishing meal prepared on a shoestring budget is better than no meal at all.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng trước khi các đồng nghiệp của tôi tại Kho bạc nhấc máy và nói với tôi rằng họ không thể đưa ra các cam kết chi tiêu như vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là về việc đưa ra một vấn đề quan trọng mà nó đáng được tranh luận. Gần đây, khi tôi đang thảo luận về bài báo này với các nghị sĩ khác, một bộ trưởng nổi tiếng và được yêu mến đã rưng rưng khi nhớ lại cơn ác mộng về bữa ăn trưa ở trường của mình. Mặc dù thật dễ dàng để cười nhạo bữa ăn ở trường khi nhìn lại, nhưng chúng giúp trẻ em không bị đói và cũng cung cấp cho nhiều em bữa ăn dinh dưỡng duy nhất trong ngày. Một bữa ăn bổ dưỡng được chuẩn bị với ngân sách eo hẹp sẽ tốt hơn là không có bữa ăn nào cả.

For many children there is great social stigma attached to being one of the 1.8 million eligible for free school meals. Research suggests that some children do not take the meal they are entitled to simply to avoid being ridiculed by their classmates. The minister I talked to has a vivid recollection of being made to stand at the back of the queue with the other 'free' children.

But I don't think this is an insurmountable problem. If all children are entitled to a free meal, some of that stigma will be taken away.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đối với nhiều trẻ em, có sự kỳ thị xã hội lớn gắn liền với việc trở thành một trong 1,8 triệu trẻ đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí ở trường. Nghiên cứu cho thấy rằng một số trẻ em không ăn bữa ăn mà chúng được hưởng chỉ đơn giản là để tránh bị bạn cùng lớp chế giễu. Bộ trưởng mà tôi đã nói chuyện có một hồi ức sống động về việc bị đứng ở cuối hàng đợi với những đứa trẻ 'miễn phí' khác.
 • Nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề không thể vượt qua. Nếu tất cả trẻ em đều được ăn miễn phí, thì sự kỳ thị đó sẽ không còn nữa.

The science suggests that children who do not skip lunch find it easier to concentrate on lessons, are less likely to suffer hunger pangs and headaches and are more likely to be better behaved both inside and outside the classroom. Even amongst children in young offender institutions, there is a strong link between diet and behaviour. Overall, the evidence emphatically shows that children who get a good meal at lunchtime will be easier to teach and will achieve better grades.

This evidence has led Hull city council to take an innovative approach to raising standards in its schools. Hull is proposing to give all children in its grant-maintained schools a lunchtime meal. This is on top of a programme already in operation that provides breakfast to children who want it and gives children the option of fresh fruit if they stay after school, for example, to do homework or play sport.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khoa học cho thấy rằng những đứa trẻ không bỏ bữa trưa sẽ dễ tập trung vào bài học hơn, ít bị đói và đau đầu hơn và có nhiều khả năng cư xử tốt hơn cả trong và ngoài lớp học. Ngay cả trong số trẻ em trong các trại trẻ phạm tội, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống và hành vi. Nhìn chung, bằng chứng cho thấy những đứa trẻ được ăn ngon miệng vào giờ ăn trưa sẽ dễ dạy hơn và đạt điểm cao hơn.
 • Bằng chứng này đã khiến hội đồng thành phố Hull thực hiện một cách tiếp cận sáng tạo để nâng cao tiêu chuẩn trong các trường học của mình. Hull đang đề xuất cho tất cả trẻ em trong các trường học được tài trợ duy trì một bữa ăn trưa. Đây là phần đầu của một chương trình hoạt động cung cấp bữa sáng cho những trẻ muốn ăn và cho trẻ lựa chọn trái cây tươi nếu chúng ở lại sau giờ học, chẳng hạn như để làm bài tập về nhà hoặc chơi thể thao.

While it's obviously too early to judge the success of the scheme, Hull has high hopes. If they can tackle children's nutrition, the benefits could be reaped in terms of improved health as well as higher attendance and attainment in Hull schools.

At the moment, Hull's secondary schools are amongst the worst performing in England at GCSE level, while its primary schools are of average performance. The risk and cost of piloting a free meals programme could pay back many times over if the impact is great enough.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Rõ ràng là còn quá sớm để đánh giá sự thành công của kế hoạch này, nhưng Hull có nhiều hy vọng. Nếu họ có thể giải quyết vấn đề dinh dưỡng của trẻ em, những lợi ích có thể đạt được về sức khỏe được cải thiện cũng như tỷ lệ tham gia và học tập cao hơn ở các trường Hull.
 • Hiện tại, các trường trung học của Hull nằm trong số các trường có thành tích kém nhất ở Anh ở cấp độ GCSE, trong khi các trường tiểu học của nó có thành tích trung bình. Rủi ro và chi phí của việc thí điểm chương trình bữa ăn miễn phí có thể trả lại gấp nhiều lần nếu tác động đủ lớn.

Of course, the idea of free school meals is about more than just helping children to get good grades. It's also about instilling a culture of healthy eating. Everyone wants to get away from the culture of burgers and chips, but you don't do that by forcing children to eat a plate of over-cooked sprouts. Hull and many other councils I are working on menus that will wean their pupils off junk food and teach them to eat healthily.

We can also learn from our European partners. In Italy, France, Denmark, Sweden, Austria and Germany, children are provided with highly nutritional meals, much of it organic and many of them provided free of charge.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tất nhiên, ý tưởng về bữa ăn miễn phí ở trường không chỉ là giúp trẻ em đạt điểm cao. Đó cũng là việc truyền bá văn hóa ăn uống lành mạnh. Mọi người đều muốn thoát khỏi văn hóa ăn bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, nhưng bạn không làm điều đó bằng cách ép trẻ ăn một đĩa rau mầm nấu quá kỹ. Hull và nhiều hội đồng khác mà tôi đang làm việc để đưa ra những thực đơn giúp học sinh của họ cai thức ăn rác và dạy chúng ăn uống lành mạnh.
 • Chúng tôi cũng có thể học hỏi từ các đối tác châu Âu của chúng tôi. Tại Ý, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Áo và Đức, trẻ em được cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng cao, phần lớn là thực phẩm hữu cơ và nhiều bữa ăn được cung cấp miễn phí.

And in Finland, children receive their free lunch as part of a programme that teaches them how to eat healthily. So I was heartened to hear that members of the Health Select Committee are planning a trip to see what lessons can be learned from Finland, and I look forward to hearing the outcome.

I am well aware that being the MP who was christened 'two dinners' Watson by Tribune and calling for free school meals for all does open me up to a lot of mickey-taking. But I think the potential benefits of a programme of free school meals are so great that we cannot afford to ignore it. Let the debate begin. (754 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Và ở Phần Lan, trẻ em được ăn trưa miễn phí như một phần của chương trình dạy chúng cách ăn uống lành mạnh. Vì vậy, tôi rất vui khi biết rằng các thành viên của Ủy ban Lựa chọn Y tế đang lên kế hoạch cho một chuyến đi để xem có thể học được gì từ Phần Lan và tôi mong muốn được nghe kết quả.
 • Tôi nhận thức rõ rằng việc trở thành nghị sĩ được Tribune đặt tên là Watson 'hai bữa ăn' và kêu gọi các bữa ăn miễn phí ở trường cho tất cả học sinh có thể khiến tôi trở thành trò cười. Nhưng tôi nghĩ rằng những lợi ích tiềm năng của chương trình bữa ăn học đường miễn phí là rất lớn nên chúng ta không thể bỏ qua nó. Hãy để cuộc tranh luận bắt đầu. (754 từ)

Question 1-8

Do the statements on the next page reflect the views of the writer in the reading passage? Choose:

YES if the statement agrees with the writer's view;

NO if the statement contradicts the writer's view;

NOT GIVEN if the statement does not reflect the writer's view.

1. It is important to supply enough nutrition at lunch for school children.

Answer:.................................................................................................
2. In the past, free school meals were supplied at primary schools by the local government.

Answer:.................................................................................................
3. A lady minister mockingly recalled the meals she had at her school days.

Answer:.................................................................................................
4. A free school meal helps relieve some children of peer pressures.

Answer:.................................................................................................
5. The budget problem of providing free meals cannot be solved by the local city councils.

Answer: .................................................................................................
6. Children not taking lunch generally get poor grades in their studies.
Answer:.................................................................................................
7. Hull's secondary schools rank low in GCSE because of the lack of free meals.
Answer:.................................................................................................
8. All European countries, including Britain, should provide free meals at school.
Answer:.................................................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR