Giải thích từ mới passage ''We're Patently Going Mad''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh lưu ý Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''We're Patently Going Mad''.

We're Patently Going Mad

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Life-saving drugs must be developed differently - for all our sakes.

Innovation can be a driving force for improving public welfare. Nowhere is this more stark than in the creation of drugs to treat fatal diseases. If you have the drug you live; without it you die. Whether you have the drug depends on two issues: has it been developed, and if so, do you have access to it? The conflict between these issues revolves around how to stimulate innovation and how to pay for it. It is exemplified by the issue of access to AIDS drugs and is one of the most contentious issues of international economic policy and law.

Drugs are cheap to manufacture, but expensive to develop. Much of the underlying research comes out of academic institutions funded by government grants. Much of the development work is by pharmaceutical companies, which will not invest in research and development without incentives: in this case the patent system, which rewards a company that develops a successful drug with a 20-year marketing monopoly.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chúng tôi đang phát điên
 • Thuốc cứu mạng phải được phát triển theo cách khác – vì lợi ích của tất cả chúng ta.
 • Đổi mới có thể là một động lực để cải thiện phúc lợi công cộng. Không nơi nào điều này rõ ràng hơn trong tạo ra các loại thuốc để điều trị những căn bệnh hiểm nghèo. Nếu bạn có thuốc bạn sống; không có nó bạn chết. Việc bạn có thuốc hay không phụ thuộc vào hai vấn đề: nó đã được phát triển chưa, và nếu có, bạn có tiếp cận được nó không? Xung đột giữa những vấn đề này xoay quanh việc làm thế nào để kích thích sự đổi mới và làm thế nào để chi trả cho nó. Nó được minh chứng bằng vấn đề tiếp cận với thuốc điều trị AIDS và là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của luật và chính sách kinh tế quốc tế.
 • Thuốc rẻ để sản xuất, nhưng tốn kém để phát triển. Phần lớn các nghiên cứu cơ bản đến từ các tổ chức học thuật được tài trợ bởi các khoản tài trợ của chính phủ. Phần lớn công việc phát triển là của các công ty dược phẩm, những công ty này sẽ không đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nếu không có các động cơ: trong trường hợp này là hệ thống bằng sáng chế, phần thưởng cho công ty phát triển một loại thuốc thành công với sự độc quyền tiếp thị 20 năm.

Allowing monopolies leads to bad side effects and drugs are no exception. The economic incentive is the freedom to charge what the market will stand, and invest in what gives the highest return, rather than in what maximises health care benefits. In developing countries, life-saving medicines are priced beyond the reach of most people, a morally offensive outcome. Huge publicity surrounds specific negotiated price reductions, yet the effect on the overall access problem is tiny. But it's not just an issue in the developing world.

Governments and health insurers are finding ways to deny access to the newest and priciest products — in the US and other countries without a universal public health system, the uninsured cannot afford the newest medicines. Less well known are the huge inefficiencies of the existing system. Only about 10% of the price of a drug goes to pay for research on new products, and three quarters of new drugs have no significant therapeutic benefit over existing treatments, implying that perhaps only 2%-3% of the money collected from drug sales is spent on developing medicines better than the ones we already have.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Việc cho phép độc quyền dẫn đến những tác dụng phụ tồi tệ và thuốc cũng không ngoại lệ. Động cơ kinh tế là quyền tự do tính phí những gì thị trường sẽ chịu và đầu tư vào những gì mang lại lợi nhuận cao nhất, thay vì những gì tối đa hóa lợi ích chăm sóc sức khỏe. Ở các nước đang phát triển, các loại thuốc chữa bệnh có giá vượt quá tầm với của hầu hết mọi người, một hệ quả xúc phạm về mặt đạo đức. Sự công khai rộng rãi xung quanh việc giảm giá thương lượng cụ thể, nhưng ảnh hưởng lên vấn đề tiếp cận tổng thể là rất nhỏ. Nhưng nó không chỉ là một vấn đề ở các nước đang phát triển.
 • Chính phủ và các công ty bảo hiểm sức khỏe đang tìm cách từ chối quyền tiếp cận các sản phẩm mới nhất và đắt nhất - ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác không có hệ thống y tế công cộng toàn cầu, những người không có bảo hiểm không thể mua được các loại thuốc mới nhất. Ít được biết đến là sự kém hiệu quả rất lớn của hệ thống hiện có. Chỉ khoảng 10% giá của một loại thuốc được chi trả cho việc nghiên cứu các sản phẩm mới, và 3/4 các loại thuốc mới không có lợi ích điều trị đáng kể so với các phương pháp điều trị hiện có, ngụ ý rằng có lẽ chỉ 2% -3% số tiền thu được từ việc bán thuốc. được chi vào việc phát triển các loại thuốc tốt hơn những loại chúng tôi đã có.

If the existing system were the only way to encourage innovation, it would be sensible to tolerate it, as we would all eventually benefit. However, we believe that it is possible and practical to implement an alternative system that would reduce drug prices and drive investment into innovations that actually address health priorities.

On January 1, 2005, the Trips agreement on intellectual property rights will come into force in most World Trade Organisation countries. It is an unbalanced treaty, based solely on enforcing patent rights worldwide as a mechanism to reward innovation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nếu hệ thống hiện tại là cách duy nhất để khuyến khích sự đổi mới, thì sẽ là hợp lý để chấp nhận nó, vì cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc áp dụng một hệ thống thay thế có thể làm giảm giá thuốc và thúc đẩy đầu tư vào các đổi mới thực sự giải quyết các ưu tiên y tế là hoàn toàn có thể và thực tế.
 • Vào ngày 1/1/2005, hiệp định Trips về quyền sở hữu trí tuệ sẽ có hiệu lực ở hầu hết các nước thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới. Đó là một hiệp ước không cân bằng, chỉ dựa trên việc thực thi quyền sáng chế trên toàn thế giới như một cơ chế để thưởng cho sự đổi mới.

We believe the way forward is to modify Trips in health care to require countries to maintain a GDP-related contribution to research and development, while being free to choose how they finance it. New methods of research — such as non-profit collaboration or prizes for exceptional ideas — would allow innovation to be rewarded directly, removing the need for marketing monopolies, and allow competition. Drugs could then be sold close to the cost of manufacture. The mechanisms to implement this would be Far cheaper than the current system, which increases global prices by at least $300bn (£160bn) a year.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chúng tôi tin rằng con đường phía trước là sửa đổi Trips trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để yêu cầu các quốc gia duy trì mức đóng góp liên quan đến GDP cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời được tự do lựa chọn cách họ tài trợ. Các phương pháp nghiên cứu mới - chẳng hạn như cộng tác phi lợi nhuận hoặc giải thưởng cho các ý tưởng xuất sắc - sẽ cho phép sự đổi mới được thưởng trực tiếp, loại bỏ nhu cầu độc quyền tiếp thị và cho phép cạnh tranh. Thuốc sau đó có thể được bán gần với giá thành sản xuất. Các cơ chế để thực hiện điều này sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hệ thống hiện tại, điều này làm tăng giá toàn cầu ít nhất 300 tỷ đô la (160 tỷ bảng Anh) một năm.

Evidence that alternative business models can support innovation comes from a variety of areas including open-source software development, the human genome project and open-access publishing. Last year, 69 respected scientists and economists wrote to the World Intellectual Property Organisation, a UN agency, asking that alternatives such as collaborative open models be considered. Yet the developed world continues to resist change. It is hard to avoid the suspicion that the dogged advocacy of intellectual property law as the only way to stimulate innovation is more about maintaining world economic power than anything else. But this is short-sighted. Although the developed world leads in patent applications owing to its science base, the developing world will catch up, and there is evidence that the rise in the number of patents is starting to inhibit innovation itself. It would be more sensible to develop worldwide policies that encourage and reward innovation, while allowing competitors to build on each others' ideas, and protecting consumers from unreasonable prices.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bằng chứng cho thấy các mô hình kinh doanh thay thế có thể hỗ trợ đổi mới đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm phát triển phần mềm nguồn mở, dự án bộ gen người và xuất bản truy cập mở. Năm ngoái, 69 nhà khoa học và nhà kinh tế có uy tín đã viết thư cho Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, một cơ quan của Liên hợp quốc, yêu cầu xem xét các giải pháp thay thế như mô hình mở hợp tác. Tuy nhiên, thế giới phát triển vẫn tiếp tục chống lại sự thay đổi. Khó có thể tránh khỏi sự nghi ngờ rằng sự ủng hộ cố chấp luật sở hữu trí tuệ như một cách duy nhất để kích thích sự đổi mới là nhằm duy trì sức mạnh kinh tế thế giới hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng điều này là thiển cận. Mặc dù các nước phát triển dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế do nền tảng khoa học của nó, nhưng các nước đang phát triển sẽ bắt kịp và có bằng chứng cho thấy sự gia tăng số lượng bằng sáng chế đang bắt đầu kìm hãm sự đổi mới. Sẽ hợp lý hơn nếu phát triển các chính sách trên toàn thế giới nhằm khuyến khích và khen thưởng sự đổi mới, đồng thời cho phép các đối thủ cạnh tranh xây dựng trên ý tưởng của nhau và bảo vệ người tiêu dùng khỏi mức giá bất hợp lý.

Supporting the existing policy direction for drugs is indefensible, especially after the November 2001 Doha declaration of the WTO that health was more important than intellectual property. Extending marketing monopolies on medicines worldwide prevents the very competition that reduces prices and increases access to life-saving medicines. In the face of other successful models to support innovation, we can no longer claim we have no choice. Perhaps we should ask ourselves if laws that restrict use of knowledge and thereby cause unnecessary death are really weapons of mass destruction. (801 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Việc ủng hộ định hướng chính sách hiện hành đối với thuốc là không thể chối cãi, đặc biệt là sau tuyên bố Doha của WTO vào tháng 11 năm 2001 rằng sức khỏe quan trọng hơn sở hữu trí tuệ. Mở rộng độc quyền tiếp thị về thuốc trên toàn thế giới ngăn chặn sự cạnh tranh mà làm giảm giá cả và tăng khả năng tiếp cận với các loại thuốc cứu người. Khi đối mặt với các mô hình thành công khác để hỗ trợ đổi mới, chúng ta không còn có thể khẳng định rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Có lẽ chúng ta nên tự hỏi bản thân rằng liệu các luật hạn chế sử dụng kiến thức và do đó gây ra cái chết không cần thiết có thực sự là vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không. (801 từ).

Question 1-10

Do the following statements reflect the views of the writer in the reading passage? Choose:
YES if the statement agrees with the writer's view;

NO if the statement contradicts the writer's view;

NOT GIVEN if the statement does not reflect the writer's view.

1. The creation of drugs is closely related to the international economic policy and law.

Answer:..........................................................................................................................
2. More funds are spent on the research and development of drugs than on the production of drugs.

Answer:..........................................................................................................................
3. Both pharmaceutical companies and academic institutions invest in new drugs.

Answer:..........................................................................................................................
4. Marketing monopolies are the cause of the high price of many life-saving medicines.

Answer:..........................................................................................................................
5. Government and medical insurance companies should afford newest medicines to the patients.

Answer:..........................................................................................................................
6. The costs of the research and development of new medicines need to be shared by countries according to their wealthy status.

Answer:..........................................................................................................................
7. Without the protection of the patent, the new drug competition will be destroyed.

Answer:..........................................................................................................................
8. The human genome project is an example of non-profit collaboration.

Answer:..........................................................................................................................
9. The developed world has more patent applications because of its powerful science base.

Answer:..........................................................................................................................
10. The existing policy of new drugs is maintained because of the lack of other measures to stimulate the new drug development.

Answer: ..........................................................................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR