Giải thích từ mới passage ''MAKETE INTEGRATED RURAL TRANSPORT PROJECT''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Makete integrated rural transport project''.

MAKETE INTEGRATED RURAL TRANSPORT PROJECT

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Choose the correct heading for sections B, C, E and F from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 1-4 on your answer sheet.

______________________________________________________

List of Headings

i. MIRTP as a future model

ii. Identifying the main transport problems

iii. Preference for motorised vehicles

iv. Government authorities’ instructions

v. Initial improvements in mobility and transport modes

vi. Request for improved transport in Makete

vii. Transport improvements in the northern part of the district

viii. Improvements in the rail network

ix. Effects of initial MI RTP measures

x. Co-operation of district officials

xi. Role of wheelbarrows and donkeys

______________________________________________________

Example Answer

Section A vi

1. Section B

2. Section C

Example Answer

Section D ix

3. Section E

4. Section F

IELTS TUTOR lưu ý:

Section A

The disappointing results of many conventional road transport projects in Africa led some experts to rethink the strategy by which rural transport problems were to be tackled at the beginning of the 1980s. A request for help in improving the availability of transport within the remote Makete District of southwestern Tanzania presented the opportunity to try a new approach.

The concept of 'integrated rural transport' was adopted in the task of examining the transport needs of the rural households in the district. The objective was to reduce the time and effort needed to obtain access to essential goods and services through an improved rural transport system. The underlying assumption was that the time saved would be used instead for activities that would improve the social and economic development of the communities. The Makete Integrated Rural Transport Project (MIRTP) started in 1985 with financial support from the Swiss Development Corporation and was coordinated with the help of the Tanzanian government.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • DỰ ÁN VẬN TẢI NÔNG THÔN TÍCH HỢP MAKETE
 • Phần A
 • Kết quả đáng thất vọng của nhiều dự án giao thông đường bộ truyền thống ở châu Phi đã khiến một số chuyên gia phải suy nghĩ lại về chiến lược giải quyết các vấn đề giao thông nông thôn vào đầu những năm 1980. Một yêu cầu trợ giúp trong việc cải thiện tính khả dụng của phương tiện giao thông trong huyện Makete hẻo lánh ở phía tây nam Tanzania đã mang đến cơ hội thử một cách tiếp cận mới.
 • Khái niệm 'giao thông nông thôn tích hợp' được thông qua trong nhiệm vụ khảo sát nhu cầu giao thông của các hộ gia đình nông thôn trong huyện. Mục tiêu là giảm thời gian và nỗ lực cần thiết để tiếp cận hàng hóa và dịch vụ thiết yếu thông qua một hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện. Giả định cơ bản là thời gian tiết kiệm sẽ được dùng cho các hoạt động cải thiện sự phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng. Dự án Giao thông Nông thôn Tích hợp Makete (MIRTP) bắt đầu vào năm 1985 với sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn Phát triển Thụy Sĩ và được điều phối với sự giúp đỡ của chính phủ Tanzania.

Section B

When the project began, Makete District was virtually totally isolated during the rainy season. The regional road was in such bad shape that access to the main towns was impossible for about three months of the year Road traffic was extremely rare within the district, and alternative means of transport were restricted to donkeys in the north of the district. People relied primarily on the paths, which were slippery and dangerous during the rains.

Before solutions could be proposed, the problems had to be understood. Little was known about the transport demands of the rural households, so Phase I, between December 1985 and December 1987, focused on research. The socio-economic survey of more than 400 households in the district indicated that a household in Makete spent, on average, seven hours a day on transporting themselves and their goods, a figure which seemed extreme but which has also been obtained in surveys in other rural areas in Africa. Interesting facts regarding transport were found: 95% was on foot; 80% was within the locality; and 70% was related to the collection of water and firewood and travelling to gunning mills.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần B
 • Khi dự án bắt đầu, quận Makete gần như bị cô lập hoàn toàn trong mùa mưa. Đường trong vùng có tình trạng xấu đến mức không thể tiếp cận các thị trấn chính trong khoảng ba tháng trong năm. Giao thông đường bộ rất hiếm trong huyện, và các phương tiện giao thông thay thế bị hạn chế đối với lừa ở phía bắc của huyện. Người dân chủ yếu dựa vào những con đường trơn trượt và nguy hiểm khi trời mưa.
 • Trước khi các giải pháp có thể được đề xuất, vấn đề phải được hiểu rõ. Người ta còn biết rất ít về nhu cầu vận chuyển của các hộ gia đình nông thôn, vì vậy Giai đoạn I, từ tháng 12 năm 1985 đến tháng 12 năm 1987, tập trung vào nghiên cứu. Cuộc khảo sát kinh tế xã hội của hơn 400 hộ gia đình trong huyện chỉ ra rằng một hộ gia đình ở Makete đã dành trung bình bảy giờ mỗi ngày để vận chuyển bản thân và hàng hóa của họ, một con số có vẻ cực đoan nhưng đã thu được trong các cuộc khảo sát ở các các vùng nông thôn ở Châu Phi. Những sự thật thú vị về giao thông đã được tìm thấy: 95% là đi bộ; 80% là trong phạm vi địa phương; và 70% liên quan đến việc thu thập nước và củi và đi đến các nhà máy chế tạo súng.

Section C

Having determined the main transport needs, possible solutions were identified which might reduce the time and burden. During Phase II, from January to February 1991, a number of approaches were implemented in an effort to improve mobility and access to transport.

An improvement of the rotted network was considered necessary to ensure the import and export of goods to the district. These improvements were carried out using methods that were heavily dependent on labour. In addition to the improvement of roads, these methods provided training in the operation of a mechanical workshop and bus and truck services. However, the difference from the conventional approach was that this time consideration was given to local transport needs outside the road network.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần C
 • Sau khi xác định được nhu cầu vận tải chính, các giải pháp khả thi đã được xác định có thể giảm bớt thời gian và gánh nặng. Trong Giai đoạn II, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1991, một số cách tiếp cận đã được thực hiện với nỗ lực cải thiện tính lưu động và khả năng tiếp cận phương tiện giao thông.
 • Việc cải thiện mạng lưới đã mục nát được coi là cần thiết để đảm bảo việc xuất nhập hàng hóa cho huyện. Những cải tiến này được thực hiện bằng các phương pháp phụ thuộc nhiều vào lao động. Ngoài việc cải thiện đường xá, các phương pháp này còn cung cấp đào tạo về vận hành xưởng cơ khí và các dịch vụ xe buýt và xe tải. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với cách tiếp cận thông thường là lần này xem xét đến nhu cầu vận tải địa phương bên ngoài mạng lưới đường bộ.

Most goods were transported along the paths that provide short-cuts up and down the hillsides, but the paths were a real safety risk and made the journey on foot even more arduous. It made sense to improve the paths by building steps, handrails and footbridges.

It was uncommon to find means of transport that were more efficient than walking but less technologically advanced than motor vehicles. The use of bicycles was constrained by their high cost and the lack of available spare parts. Oxen were not used at all but donkeys were used by a few households in the northern part of the district. MIRTP focused on what would be most appropriate for the inhabitants of Makete in terms of what was available, how much they could afford and what they were willing to accept after careful consideration, the project chose the promotion of donkeys - a donkey costs less than a bicycle - and the introduction of a locally manufacturability wheelbarrow.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hầu hết hàng hóa được vận chuyển dọc theo những con đường tắt lên và xuống các sườn đồi, nhưng những con đường này thực sự là một nguy cơ về an toàn và khiến cho hành trình đi bộ trở nên gian nan hơn. Việc cải thiện các lối đi bằng cách xây dựng các bậc thang, tay vịn và cầu thang là hợp lý.
 • Thật không bình thường khi tìm thấy phương tiện giao thông hiệu quả hơn đi bộ nhưng kém tiên tiến công nghệ hơn phương tiện cơ giới. Việc sử dụng xe đạp bị hạn chế bởi giá thành cao và thiếu phụ tùng thay thế. Bò hoàn toàn không được sử dụng nhưng lừa được một số hộ gia đình ở phía bắc của huyện sử dụng. MIRTP tập trung vào những gì sẽ phù hợp nhất cho cư dân của Makete về những gì có sẵn, bao nhiêu tiền họ có thể mua và những gì họ sẵn sàng chấp nhận sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, dự án đã chọn xúc tiến lừa - một con lừa có giá thấp hơn một chiếc xe đạp - và sự ra đời của xe cút kít có thể sản xuất tại địa phương.

Section D

At the end of Phase II, it was clear that the selected approaches to Makete’s transport problems had had different degrees of success. Phase III, from March 1991 to March 1993, focused on the refinement and must of these activities.

The road improvements and accompanying maintenance system had helped make the district centre accessible throughout the year. Essential goods from outside the district had become more readily available at the market, and prices did not fluctuate as much as they had done before.

Paths and secondary roads were improved only at the request of communities who were willing to participate in construction and maintenance. However, the improved paths impressed the inhabitants, and requests for assistance greatly increased soon after only a few improvements had been completed.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần D
 • Vào cuối Giai đoạn II, rõ ràng là các phương pháp tiếp cận được lựa chọn đối với các vấn đề vận chuyển của Makete đã có những mức độ thành công khác nhau. Giai đoạn III, từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 3 năm 1993, tập trung vào việc cải tiến và bắt buộc các hoạt động này.
 • Việc cải tạo đường và hệ thống bảo trì đi kèm đã giúp cho việc tiếp cận trung tâm huyện thông suốt cả năm. Các mặt hàng thiết yếu từ bên ngoài huyện trở nên sẵn có hơn ở chợ, giá cả không biến động nhiều như trước đây.
 • Các đường dẫn và đường phụ chỉ được cải thiện theo yêu cầu của cộng đồng, những người sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo trì. Tuy nhiên, những con đường được cải thiện đã gây ấn tượng với người dân và yêu cầu hỗ trợ đã tăng lên rất nhiều ngay sau khi chỉ một vài cải tiến được hoàn thành.

The efforts to improve the efficiency of the existing transport services were not very successful because most of the motorised vehicles in the district broke down and there were no resources to repair them. Even the introduction of low-cost means of transport was difficult because of the general poverty of the district. The locally manufactured wheelbarrows were still too expensive for all but a few of the households. Modifications to the original design by local carpenters cut production time and costs. Other local carpenters have been trained in the new design so that they can respond to requests. Nevertheless, a locally produced wooden wheelbarrow which costs around 5000 Tanzanian shillings (less than US$20) in Makete, and is about one quarter the cost of a metal wheelbarrow, is still too expensive for most people.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những nỗ lực để nâng cao hiệu quả của các dịch vụ vận tải hiện tại đã không thành công lắm vì hầu hết các phương tiện cơ giới trong huyện đều bị hỏng và không có nguồn lực để sửa chữa chúng. Ngay cả việc đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông giá rẻ cũng rất khó khăn vì tình trạng nghèo chung của huyện. Xe cút kít sản xuất tại địa phương vẫn còn quá đắt đối với tất cả trừ một số hộ gia đình. Các thợ mộc địa phương sửa đổi thiết kế ban đầu để cắt giảm thời gian và chi phí sản xuất. Các thợ mộc địa phương khác đã được đào tạo về thiết kế mới để họ có thể đáp ứng các yêu cầu. Tuy nhiên, một chiếc xe cút kít bằng gỗ được sản xuất tại địa phương có giá khoảng 5000 shilling Tanzania (dưới 20 đô la Mỹ) ở Makete, và bằng một phần tư giá của một chiếc xe cút kít bằng kim loại, vẫn quá đắt đối với hầu hết mọi người.

Donkeys, which were imported to the district, have become more common and contribute, in particular, to the transportation of crops and goods to market. Those who have bought donkeys are mainly from richer households but, with an increased supply through local breeding, donkeys should become more affordable. Meanwhile, local initiatives are promoting the renting out of the existing donkeys.

It should be noted, however, that a donkey, which at 20,000 Tanzanian shillings costs less than a bicycle, is still an investment equal to an average household's income over half a year This clearly illustrates the need for supplementary measures if one wants to assist the rural poor.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Lừa được nhập về huyện ngày càng phổ biến và góp phần vào việc vận chuyển cây trồng và hàng hóa đến chợ. Những người đã mua lừa chủ yếu là từ các hộ giàu hơn, nhưng với nguồn cung ngày càng tăng thông qua chăn nuôi tại địa phương, lừa sẽ trở nên có giá cả phải chăng hơn. Trong khi đó, các sáng kiến địa phương đang thúc đẩy việc cho thuê những con lừa hiện có.
 • Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một con lừa, với giá 20.000 shilling Tanzania có giá thấp hơn một chiếc xe đạp, vẫn là một khoản đầu tư tương đương với thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong nửa năm. Điều này cho thấy rõ sự cần thiết phải có các biện pháp bổ sung nếu muốn hỗ trợ Nông thôn nghèo.

Section E

It would have been easy to criticize the MIRTP for using in the early phases a 'top-down' approach, in which decisions were made by experts and officials before being handed down to communities, but it was necessary to start the process from the level of the governmental authorities of the district. It would have been difficult to respond to the requests of villagers and other rural inhabitants without the support and understanding of district authorities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần E
 • Sẽ rất dễ dàng để chỉ trích MIRTP vì sử dụng phương pháp tiếp cận 'từ trên xuống' trong giai đoạn đầu, ở đó các quyết định được đưa ra bởi các chuyên gia và quan chức trước khi chuyển giao cho cộng đồng, nhưng cần thiết phải bắt đầu quá trình từ cấp của các cấp chính quyền huyện. Sẽ rất khó để đáp ứng các yêu cầu của người dân trong làng và các cư dân nông thôn khác nếu không có sự hỗ trợ và hiểu biết của chính quyền cấp huyện.

Section F

Today, nobody in the district argues about the importance of improved paths and inexpensive means of transport. But this is the result of dedicated work over a long period, particularly from the officers in charge of community development. They played an essential role in raising awareness and interest among the rural communities.

The concept of integrated rural transport is now well established in Tanzania, where a major program of rural transport is just about to start. The experiences from Makete will help in this initiative, and Makete District will act as a reference for future work.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần F
 • Ngày nay, không ai trong quận tranh cãi về tầm quan trọng của những con đường được cải thiện và các phương tiện giao thông rẻ tiền. Nhưng đây là kết quả của quá trình làm việc tận tâm trong một thời gian dài, đặc biệt là từ các cán bộ phụ trách phát triển cộng đồng. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cộng đồng nông thôn.
 • Khái niệm về giao thông nông thôn tổng hợp hiện đã được thiết lập tốt ở Tanzania, nơi một chương trình lớn về giao thông nông thôn sắp bắt đầu. Kinh nghiệm từ Makete sẽ giúp ích cho sáng kiến này, và Makete sẽ đóng vai trò như một tài liệu tham khảo cho công việc trong tương lai.

Questions 5-9

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

In boxes 5-9 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

5. MIRTP was divided into five phases.

6. Prior to the start of MIRTP the Makete district was almost inaccessible during the rainy season.

7. Phase I of MIRTP consisted of a survey of household expenditure on transport.

8. The survey concluded that one-fifth or 20% of the household transport requirement as outside the local area.

9. MIRTP hoped to improve the movement of goods from Makete district to the country’s capital.

Questions 10-13

Complete each sentence with the correct ending, A-J, below.

Write the correct letter, A-J, in boxes 10-13 on your answer sheet.

10. Construction of footbridges, steps and handrails

11. Frequent breakdown of buses and trucks in Makete

12. The improvement of secondary roads and paths

13. The isolation of Makete for part of the year

A provided the people of Makete with experience in running bus and truck services

B was especially successful in the northern part of the district.

C differed from earlier phases in that the community became less actively involved.

D improved paths used for transport up and down hillsides.

E was no longer a problem once the roads had been improved.

F cost less than locally made wheelbarrows.

G was done only at the request of local people who were willing to lend a hand.

H was at first considered by MIRTP to be affordable for the people of the district.

I hindered attempts to make the existing transport services more efficient.

J was thought to be the most important objective of Phase III.

Questions 14

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in box 14 on your answer sheet.

Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage?

A. to suggest that projects such as MIRTP are needed in other countries

B. to describe how MIRTP was implemented and how successful it was

C. to examine how MIRTP promoted the use of donkeys

D. to warn that projects such as MIRTP are likely to have serious problems

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR