Giải thích từ mới passage ''MAKING A CHANGE''

· Giải thích từ mới bài Reading

MAKING A CHANGE

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

How easy is it for us to change our lives - and why?

In 1990, a young American named Christopher McCandless gave up his career plans, left behind everyone he knew, including his family, and went off on an adventure. He was 22 at the time. In an act of kindness, he donated all his savings to the famous charity, Oxfam International, and hitchhiked his way through America to Alaska. His decisions were so unusual for his age that Jon Krakauer wrote a book about them called Into the Wild, and Sean Penn directed a film that had the same title.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • THỰC HIỆN THAY ĐỔI
  • Chúng ta dễ dàng thay đổi cuộc sống của mình như thế nào - và tại sao?
  • Năm 1990, một thanh niên người Mỹ tên là Christopher McCandless đã từ bỏ kế hoạch sự nghiệp của mình, bỏ lại tất cả những người anh ta biết, bao gồm cả gia đình, và bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Lúc đó anh ấy 22 tuổi. Trong một hành động tử tế, anh đã quyên góp tất cả số tiền tiết kiệm của mình cho tổ chức từ thiện nổi tiếng, Oxfam International, và đi nhờ xe qua Mỹ để đến Alaska. Những quyết định của anh ấy khác thường so với độ tuổi của anh ấy đến nỗi Jon Krakauer đã viết một cuốn sách về chúng có tên Into the Wild, và Sean Penn đã đạo diễn một bộ phim có cùng tựa đề.

Of course, this is an unusual story. Most college graduates would not do quite the same thing. However, studies do show that in teenage years, people are more likely to try out new experiences. Instead of following the family career path, for example, and working his way up the same organization like his grandfather did, a 15-year-old may dream about becoming a traveler - only to find in his early 20s that this fascination with new places is declining and change is less attractive. This age-related trend can be observed in all cultures.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất nhiên, đây là một câu chuyện bất thường. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ không làm điều tương tự. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng ở lứa tuổi thanh thiếu niên, mọi người có nhiều khả năng muốn thử những trải nghiệm mới. Ví dụ: thay vì đi theo con đường nghề nghiệp của gia đình và làm việc theo cách của mình trong cùng một tổ chức như ông mình đã làm, một đứa trẻ 15 tuổi có thể mơ về việc trở thành một khách du lịch - chỉ để tìm thấy rằng ở những năm đầu của tuổi 20 niềm đam mê với những địa điểm mới đang giảm dần và sự thay đổi kém hấp dẫn hơn. Xu hướng liên quan đến tuổi tác này có thể được quan sát thấy ở tất cả các nền văn hóa.

The reason why people all over the world become less keen to change as they get older may be because people’s lives generally follow similar patterns and involve similar demands. Most people, wherever they are, aim to find a job and a partner. As they get older, they may have young children to look after and possibly elderly family members. These responsibilities cannot be achieved without some degree of consistency, which means that new experiences and ideas may not have a place in the person’s life. New experiences may bring excitement but also insecurity, and so most people prefer to stay with the familiar.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lý do tại sao mọi người trên khắp thế giới trở nên ít muốn thay đổi hơn khi họ già đi có thể là vì cuộc sống của mọi người nhìn chung tuân theo các mô hình tương tự và liên quan đến các nhu cầu tương tự. Hầu hết mọi người, dù ở bất cứ đâu, đều hướng tới mục tiêu tìm kiếm một công việc và một người bạn đồng hành. Khi họ già đi, họ có thể có con nhỏ để chăm sóc và có thể là những người già trong gia đình. Những trách nhiệm này không thể đạt được nếu không có sự nhất quán ở một mức độ nào đó, có nghĩa là những kinh nghiệm và ý tưởng mới có thể không có chỗ đứng trong cuộc sống của một người. Trải nghiệm mới có thể mang lại sự phấn khích nhưng cũng không an toàn, và vì vậy hầu hết mọi người thích ở lại với những gì quen thuộc.

However, not every individual is the same. One toddler may want to play a different game every day and get fed up if nothing changes at the nursery. Another may seek out and play with the same children and toys on every visit. Young children who avoid new experiences will grow up to be more conventional than others. Psychologists argue that those who have more open personalities as children are more open than others might be when they are older. They also suggest that young men have a greater interest in novelty than women, although, as they age, this desire for new experiences fades more quickly than it does in women.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, không phải mọi cá nhân đều giống nhau. Một đứa trẻ mới biết đi có thể muốn chơi một trò chơi khác nhau mỗi ngày và chán ăn nếu không có gì thay đổi ở nhà trẻ. Một đứa trẻ khác có thể tìm kiếm và chơi với những đứa trẻ và đồ chơi giống nhau trong mỗi lần đến thăm. Trẻ nhỏ trốn tránh những trải nghiệm mới sẽ lớn lên trở nên truyền thống hơn những trẻ khác. Các nhà tâm lý học cho rằng những người có tính cách cởi mở khi còn nhỏ thường cởi mở hơn những người khác khi họ lớn lên. Họ cũng gợi ý rằng nam giới trẻ có hứng thú với sự mới lạ hơn phụ nữ, mặc dù khi họ già đi, mong muốn trải nghiệm mới này nhanh chóng phai nhạt hơn so với phụ nữ.

The truth is that, as we get older, we prefer the things we know. We tend to order the same meals in restaurants, sit on the same side of the train when we commute to work, go on holiday to the same places and construct our day in the same way. If you are older than 20, remember that your openness to new experiences is slowly declining. So you are better off making a new start today than postponing it until later.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự thật là khi chúng ta già đi, chúng ta thích những thứ chúng ta biết hơn. Chúng ta có xu hướng gọi những bữa ăn giống nhau ở các nhà hàng, ngồi trên cùng một toa tàu khi đi làm, đi nghỉ đến những địa điểm giống nhau và xây dựng một ngày của chúng ta theo cùng một cách. Nếu bạn trên 20 tuổi, hãy nhớ rằng sự cởi mở của bạn với những trải nghiệm mới đang dần giảm sút. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên tạo một khởi đầu mới ngay hôm nay hơn là trì hoãn nó cho đến sau này.

Do the following statements agree with the claims of the writer in the reading passage? Write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

Teenagers are more ready to have new experiences than young adults.

Grandparents usually encourage their grandchildren to get a well-paid job.

Life demands are different depending on which country you live in.

Some toddlers find repetitive activities boring.

Children who dislike new experiences become more adventurous than others as adults.

If you want to change something in your life, you should avoid delay.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR