Giải thích từ mới passage ''Organic Food: Why?''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Organic Food: Why?".

Organic Food: Why?

By Rob Lyons and Jan Bowman

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Today, many governments are promoting organic or natural farming methods that avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they care about the environment and about people's health. But is this the right approach?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngày nay, nhiều chính phủ đang khuyến khích các phương pháp canh tác hữu cơ hoặc tự nhiên, tránh sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm nhân tạo khác. Mục đích là thể hiện rằng họ quan tâm đến môi trường và sức khỏe của mọi người. Nhưng đây có phải là cách tiếp cận đúng?

A. Europe is now the biggest market for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years. So what is the attraction of organic food for some people? The really important thing is that organic sounds more ‘natural’. Eating organic is a way of defining oneself as natural, good, caring, different from the junk-food-scoffing masses. As one journalist puts it: It feels closer to the source, the beginning, the start of things.' The real desire is to be somehow close to the soil, to Mother Nature.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Châu Âu hiện là thị trường tiêu thụ thực phẩm hữu cơ lớn nhất trên thế giới, tăng thêm 25% mỗi năm trong 10 năm qua. Vậy sự hấp dẫn của thực phẩm hữu cơ đối với một số người là gì? Điều thực sự quan trọng là hữu cơ nghe có vẻ ‘tự nhiên’ hơn. Ăn thực phẩm hữu cơ là một cách để xác định bản thân có cách ăn tự nhiên, tốt, có quan tâm tới cơ thể, khác với việc nuốt vào những loại thức ăn vặt kém chất lượng. Như một nhà báo đã nói: Đó là cảm giác gần gũi hơn với nguồn gốc, sự bắt đầu, sự khởi đầu của mọi thứ. ' Mong muốn thực sự là bằng cách nào đó được gần gũi với đất, với Mẹ Thiên nhiên.

B. Unlike conventional farming, the organic approach means farming with natural, rather than man-made, fertilisers and pesticides. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals. As a method of food production, organic is, however, inefficient in its use of labour and land; there are severe limits to how much food can be produced. Also, the environmental benefits of not using artificial fertiliser are tiny compared with the amount of carbon dioxide emitted by transporting food (a great deal of Britain’s organic produce is shipped in from other countries and transported from shop to home by car).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Không giống như canh tác thông thường, phương pháp canh tác hữu cơ có nghĩa là canh tác với phân bón và thuốc trừ sâu tự nhiên, thay vì nhân tạo. Các kỹ thuật như luân canh cải thiện chất lượng đất giúp nông dân bù đắp sự thiếu vắng các chất hóa học do con người tạo ra. Tuy nhiên, là một phương pháp sản xuất thực phẩm, canh tác hữu cơ không hiệu quả trong việc sử dụng lao động và đất đai; có những giới hạn nghiêm trọng về lượng thực phẩm có thể được sản xuất. Ngoài ra, lợi ích môi trường của việc không sử dụng phân bón nhân tạo là rất nhỏ so với lượng khí carbon dioxide thải ra khi vận chuyển thực phẩm (phần lớn sản phẩm hữu cơ của Anh được vận chuyển từ các quốc gia khác và vận chuyển từ cửa hàng về nhà bằng ô tô).

C. Organic farming is often claimed to be safer than conventional farming - for the environment and for consumers. Yet studies into organic farming worldwide continue to reject this claim. An extensive review by the UK Food Standards Agency found that there was no statistically significant difference between organic and conventional crops. Even where results indicated there was evidence of a difference, the reviewers found no sign that these differences would have any noticeable effect on health.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Canh tác hữu cơ thường được khẳng định là an toàn hơn canh tác thông thường - đối với môi trường và người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về canh tác hữu cơ trên toàn thế giới vẫn tiếp tục bác bỏ tuyên bố này. Một đánh giá toàn diện của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa cây trồng hữu cơ và cây trồng thông thường. Ngay cả khi kết quả cho thấy có bằng chứng về sự khác biệt, những người đánh giá không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy những khác biệt này sẽ có bất kỳ ảnh hưởng đáng chú ý nào đến sức khỏe.

D. The simplistic claim that organic food is more nutritious than conventional food was always likely to be misleading. Food is a natural product, and the health value of different foods will vary for a number of reasons, including freshness, the way the food is cooked, the type of soil it is grown in, the amount of sunlight and rain crops have received, and so on. Likewise, the flavour of a carrot has less to do with whether it was fertilised with manure or something out of a plastic sack than with the variety of carrot and how long ago it was dug up. The differences created by these things are likely to be greater than any differences brought about by using an organic or non-­organic system of production. Indeed, even some ‘organic’ farms are quite different from one another.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuyên bố đơn giản rằng thực phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng hơn thực phẩm thông thường luôn có khả năng gây hiểu lầm. Thực phẩm là một sản phẩm tự nhiên và giá trị sức khỏe của các loại thực phẩm khác nhau sẽ khác nhau vì một số lý do, bao gồm độ tươi, cách thức ăn được nấu, loại đất trồng, lượng ánh sáng mặt trời và mưa mà cây trồng đã nhận được, vâng vâng. Tương tự như vậy, hương vị của cà rốt ít liên quan đến việc liệu nó được bón bằng phân chuồng hay thứ gì đó trong bao nhựa hơn là với giống cà rốt và nó được đào lên cách đây bao lâu. Sự khác biệt được tạo ra bởi những điều này có thể lớn hơn bất kỳ sự khác biệt nào do sử dụng hệ thống sản xuất hữu cơ hoặc không hữu cơ mang lại. Thật vậy, ngay cả một số trang trại 'hữu cơ' cũng khá khác biệt với nhau.

E. The notion that organic food is safer than ‘normal’ food is also contradicted by the fact that many of our most common foods are full of natural toxins. Parsnips cause blisters on the skin of agricultural workers. Toasting bread creates carcinogens. As one research expert says: ‘People think that the more natural something is, the better it is for them. That is simply not the case. In fact, it is the opposite that is true: the closer a plant is to its natural state, the more likely it is that it will poison you. Naturally, many plants do not want to be eaten, so we have spent 10,000 years developing agriculture and breeding out harmful traits from crops.'

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có quan điểm cho rằng thực phẩm hữu cơ an toàn hơn thực phẩm bình thường cũng bị mâu thuẫn bởi thực tế là nhiều loại thực phẩm phổ biến nhất của chúng ta chứa đầy độc tố tự nhiên. Củ cải vàng gây ra những vết phồng rộp trên da của những người làm nông nghiệp. Nướng bánh mì tạo ra chất gây ung thư. Như một chuyên gia nghiên cứu đã nói: "Mọi người nghĩ rằng cái gì càng tự nhiên thì càng tốt cho họ. Nhưng không phải đơn giản như vậy. Thực tế thì ngược lại: thực vật càng ở gần trạng thái tự nhiên thì càng có nhiều khả năng gây ngộ độc cho bạn. Theo lẽ tự nhiên, nhiều loài thực vật không muốn bị ăn, vì thế chúng tôi đã dành 10.000 năm để phát triển nông nghiệp và nhân giống ra những đặc điểm có hại từ cây trồng.'

F. Yet educated Europeans are more scared of eating traces of a few, strictly regulated, man-made chemicals than they are of eating the ones that nature created directly. Surrounded by plentiful food, it’s not nature they worry about, but technology. Our obsessions with the ethics and safety of what we eat - concerns about antibiotics in animals, additives in food, GM crops and so on - are symptomatic of a highly technological society that has little faith in its ability to use this technology wisely. In this context, the less something is touched by the human hand, the healthier people assume it must be.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những người châu Âu có học thức thường sợ ăn những đồ ăn có dấu vết bởi con người - hóa chất nhân tạo được quy định chặt chẽ hơn so với việc ăn những thứ mà tự nhiên tạo ra trực tiếp. Xung quanh chúng ta có nguồn thực phẩm cực kỳ phong phú, họ không lo lắng về tự nhiên, mà lo lắng về công nghệ. Nỗi ám ảnh của chúng ta là vấn đề về đạo đức và sự an toàn của những gì chúng ta ăn - lo ngại về thuốc kháng sinh ở động vật, chất phụ gia trong thực phẩm, cây trồng biến đổi gen, v.v. - là triệu chứng của một xã hội công nghệ cao mà ít tin tưởng vào khả năng sử dụng công nghệ này một cách khôn ngoan. Trong bối cảnh này, những thứ ít bị chạm bởi bàn tay con người, thì con người sẽ xem chúng là tốt hơn.

G. Ultimately, the organic farming movement is an expensive luxury for shoppers in well-manicured Europe. For developing parts of the world, it is irrelevant. To European environmentalists, the fact that organic methods require more labor and land than conventional ones to get the same yields is a good thing; to a farmer in rural Africa, it is a disaster. Here, land tends to be so starved and crop yields so low that there simply is not enough organic matter to put back into the soil. Perhaps the focus should be on helping these countries to gain access to the most advanced farming techniques, rather than going back to basics.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuối cùng, phong trào nông nghiệp hữu cơ là một thứ xa xỉ đắt tiền cho những người mua hàng cẩn thận ở Châu Âu. Đối với các khu vực đang phát triển trên thế giới, nó không liên quan. Còn đối với các nhà môi trường châu Âu, thực tế là các phương pháp hữu cơ yêu cầu nhiều lao động và đất đai hơn so với các phương pháp thông thường, và có được năng suất tương tự là một điều tốt; đối với một người nông dân ở vùng nông thôn Châu Phi, đó là một thảm họa. Ở đây, đất có xu hướng bị thiếu chất dinh dưỡng và năng suất cây trồng thấp đến mức không có đủ chất hữu cơ để trao đổi với đất. Có lẽ nên tập trung vào việc giúp các quốc gia này tiếp cận với các kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất, thay vì quay trở lại những điều cơ bản.

Choose TWO letters, A-E

Question 8-9

Which TWO of the following points does the writer mention in connection with organic farming?

A. the occasional use of pesticides

B. using the same field for different crops

C. testing soil quality

D. reducing the number of farm workers

E. the production of greenhouse gases

Questions 10-11

According to the writer, which TWO factors affect the nutritional content of food?

A. who prepares the food

B. the weather conditions during growth

C. where the food has been stored

D. when the plants were removed from the earth

E. the type of farm the food was grown on

Questions 12-13

Which TWO negative aspects of organic farming does the writer mention?

A. Consumers complain about the extra cost.

B. Organic food may make people ill.

C. Farm workers have to be specially trained.

D. It requires too much technological expertise.

E. It is not possible in some countries.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0