Giải thích từ mới passage ''Pronunciation and Physiognomy''

· Giải thích từ mới bài Reading

Pronunciation and Physiognomy

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Imagine the scene: you are sitting on the tube and on gets someone you instinctively feel is American. To make sure you ask them the time, and are right, but how did you know?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hãy tưởng tượng khung cảnh: bạn đang ngồi trên đường tàu điện ngầm và gặp một người mà bạn cảm thấy theo bản năng là người Mỹ. Để chắc chắn điều này, bạn hỏi họ, và điều đó đúng, nhưng làm thế nào bạn biết?

When we say someone 'looks American', we take into consideration dress, mannerism and physical appearance. However, since the Americans do not constitute one single race, what exactly is meant by 'look'? In fact, one salient feature is a pronounced widening around the jaw, a well-documented phenomenon.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi chúng ta nói ai đó 'trông giống người Mỹ', chúng ta sẽ cân nhắc đến cách ăn mặc, cách cư xử và ngoại hình. Tuy nhiên, vì người Mỹ không tạo thành một chủng tộc duy nhất, nên chính xác thì 'nhìn' có nghĩa là gì? Trên thực tế, một đặc điểm nổi bật là sự mở rộng đáng kể xung quanh hàm, một hiện tượng đã được ghi nhận rõ ràng.

The writer Arthur Koestler once remarked that friends of his, whom he met thirty years after they emigrated to the United States, had acquired an 'American physiognomy', i.e. a broadened jaw, an appearance which is also prevalent in the indigenous population. An anthropologist friend of his attributed this to the increased use of the jaw musculature in American enunciation. This 'change of countenance' in immigrants had already been observed by the historian M. Fishberg in 1910.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhà văn Arthur Koestler đã từng nhận xét rằng những người bạn của ông, những người mà ông gặp ba mươi năm sau khi họ di cư đến Hoa Kỳ, đã có một 'hình thể Mỹ', tức là một hàm mở rộng, một ngoại hình cũng phổ biến trong dân bản địa. Một người bạn của ông là nhà nhân chủng học cho rằng điều này là do việc sử dụng cơ hàm ngày càng nhiều ở người Mỹ. 'Sự thay đổi tính cách' này ở những người nhập cư đã được nhà sử học M. Fishberg quan sát vào năm 1910.

To paraphrase the philosopher Emerson, certain national, social and religious groups, such as aging actors, long-term convicts and celibate priests, to give just a few examples, develop a distinguishing 'look', which is not easily defined, but readily recognised. Their way of life affects their facial expression and physical features, giving the mistaken impression that these traits are of hereditary of 'racial' origin. All the factors mentioned above contribute, as well as heredity. But the question of appearance being affected by pronunciation, as in the case of American immigrants (including those from other English-speaking countries) over the course of many years, is of great interest, and calls for further study into the science of voice production. This can only benefit those working in the field of speech therapy, elocution and the pronunciation of foreign languages, and help the student from a purely physiological point of view. Naturally, the numerous psychological and sociolinguistic factors that inhibit most adult learners of foreign languages from acquiring a 'good' pronunciation constitute a completely different and no less important issue that requires separate investigation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Diễn giải về nhà triết học Emerson, một số nhóm quốc gia, xã hội và tôn giáo, chẳng hạn như những người lớn tuổi, những người bị kết án lâu năm và các linh mục sống độc thân, chỉ đưa ra một vài ví dụ, phát triển một 'cái nhìn' phân biệt, không dễ định nghĩa, nhưng dễ nhận ra. Cách sống của họ ảnh hưởng đến biểu hiện trên khuôn mặt và các đặc điểm cơ thể của họ, gây ấn tượng nhầm lẫn rằng những đặc điểm này là do di truyền nguồn gốc 'chủng tộc'. Tất cả các yếu tố được đề cập ở trên đều đóng góp, cũng như tính di truyền. Nhưng câu hỏi về ngoại hình có bị ảnh hưởng bởi cách phát âm, như trong trường hợp của những người nhập cư Mỹ (bao gồm cả những người từ các nước nói tiếng Anh khác) trong suốt nhiều năm, rất được quan tâm và kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về khoa học tạo ra giọng nói. Điều này chỉ có thể mang lại lợi ích cho những người làm việc trong lĩnh vực trị liệu ngôn ngữ, kỹ năng nghe và phát âm tiếng nước ngoài, đồng thời giúp học sinh theo quan điểm tâm sinh lý thuần túy. Đương nhiên, vô số yếu tố tâm lý và xã hội học ngăn cản hầu hết những người trưởng thành học ngoại ngữ có được khả năng phát âm 'tốt' tạo thành một vấn đề hoàn toàn khác và không kém phần quan trọng, cần được điều tra riêng.

The pronunciation of the various forms of English around the world today is affected by the voice being 'placed' in different parts of the mouth. We use our speech organs in certain ways to produce specific sounds, and these muscles have to practise to learn new phonemes. Non-Americans should look in the mirror while repeating. I really never heard of poor reward for valour with full use of the USA retroflex /r/ phoneme, and note what happens to their jawbones after three or four repetitions. Imagine the effect of these movements on the jaw muscles after twenty years! This phoneme is one of the most noticeable features of US English and one that non-Americans always exaggerate when mimicking the accent. Likewise, standard British RP is often parodied, and its whine of superiority mocked to the point of turning the end of one's nose up as much as possible. Not only does this enhance the 'performance', but also begs the question of whether this look is the origin of the expression 'stuck up'?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cách phát âm của các dạng tiếng Anh khác nhau trên khắp thế giới ngày nay bị ảnh hưởng bởi giọng nói được đặt ở các phần khác nhau của miệng. Chúng ta sử dụng các cơ quan lời nói của mình theo những cách nhất định để tạo ra âm thanh cụ thể và các cơ này phải luyện tập để học các âm vị mới. Những người không phải là người Mỹ nên nhìn vào gương trong khi lặp lại. Tôi thực sự chưa bao giờ nghe nói về sự tưởng thưởng ít cho người dũng cảm khi sử dụng đầy đủ âm vị / r / của Hoa Kỳ được tạo ra với phần cuối của lưỡi cuộn lên trên và ra sau, và ghi nhận điều gì sẽ xảy ra với xương hàm của họ sau ba hoặc bốn lần lặp lại. Hãy tưởng tượng tác dụng của những chuyển động này đối với cơ hàm sau hai mươi năm! Âm vị này là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của tiếng Anh Mỹ và một đặc điểm mà những người không phải là người Mỹ luôn phóng đại khi bắt chước trọng âm. Tương tự như vậy, tiêu chuẩn British RP thường bị nhại lại và tiếng kéo dài của nó bị chế nhạo đến mức khiến người ta phải nâng mũi lên hết mức có thể. Điều này không chỉ nâng cao 'sự biểu diễn', mà còn đặt ra câu hỏi liệu cái nhìn này có phải là nguồn gốc của biểu hiện 'ngạo mạn'?

On a Birmingham bus once, a friend pointed to a fellow passenger and said, 'That man's Brummie accent is written all over his face.' This was from someone who would not normally make crass generalisations. The interesting thing would be to establish whether thin lips and a tense, prominent chin are a result of the way Midlands English is spoken, or its cause, or a mixture of both. Similarly, in the case of Liverpool, one could ask whether the distinctive 'Scouse' accent was a reason for, or an effect of, the frequency of high cheekbones in the local population.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trên một chuyến xe buýt ở Birmingham, một người bạn đã chỉ vào một hành khách và nói, 'Giọng Brummie của người đàn ông đó được viết trên khuôn mặt của anh ta.' Điều này là từ một người thường không đưa ra những khái quát hóa thô thiển. Điều thú vị sẽ là xác định xem liệu đôi môi mỏng và chiếc cằm căng, nổi rõ là kết quả của cách nói tiếng Anh vùng Midlands hay nguyên nhân của nó, hay là sự kết hợp của cả hai. Tương tự, trong trường hợp của Liverpool, người ta có thể hỏi liệu giọng 'Scouse' đặc biệt là lý do hay ảnh hưởng của tần suất gò má cao ở người dân địa phương.

When one 'learns' another accent, as in the theatre for example, voice coaches often resort to images to help their students acquire the distinctive sound of the target pronunciation. With 'Scouse', the mental aid employed is pushing your cheekbones up in a smile as high as they will go and imagining you've got a very slack mouth full of cotton wool. The sound seems to spring off the sides of your face — outwards and upwards. For a Belfast accent, one has to tighten the sides of the jaws until there is maximum tension, and speak opening the lips as little as possible. This gives rise to the well-known 'Ulster jaw' phenomenon. Learning Australian involves imagining the ordeals of the first westerners transported to the other side of the world. When exposed to the merciless glare and unremitting heat of the southern sun, we instinctively screw up our eyes and grimace for protection.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi một người 'học' một giọng khác, chẳng hạn như trong rạp hát, các huấn luyện viên lồng tiếng thường sử dụng hình ảnh để giúp học viên của họ thu được âm đặc biệt của cách phát âm mục tiêu. Với 'Scouse', biện pháp hỗ trợ tinh thần được sử dụng là nâng gò má của bạn lên với nụ cười cao nhất khi họ sẽ cười và tưởng tượng bạn có một cái miệng nhếch nhác đầy bông gòn. Âm thanh dường như phát ra từ hai bên mặt của bạn - hướng ra ngoài và hướng lên trên. Đối với giọng Belfast, người ta phải siết chặt hai bên hàm cho đến khi có độ căng tối đa và nói càng ít mở môi càng tốt. Điều này làm phát sinh hiện tượng 'loét quai hàm' được nhiều người biết đến. Học tiếng Úc liên quan đến việc tưởng tượng những thử thách của những người phương Tây đầu tiên được đưa sang bên kia thế giới. Khi tiếp xúc với ánh nắng chói chang và sức nóng không ngớt của mặt trời phương Nam, theo bản năng, chúng ta sẽ nheo mắt và nhăn nhó để bảo vệ.

Has this contributed to an Australian 'look', and affected the way 'Aussies' speak English, or vice versa? It is a curious chicken and egg conundrum, but perhaps the answer is ultimately irrelevant. Of course other factors affect the way people look and sound, and I am not dialect suggesting for one minute that all those who speak one form of a language or dialect have a set physiognomy because of their pronunciation patterns. But a large enough number do, and that alone is worth investigating. What is important, however, is establishing pronunciation as one of the factors that determine physiognomy, and gaining a deeper insight into the origins and nature of the sounds of speech. And of course, one wonders what 'look' one's own group has!

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều này có góp phần tạo nên vẻ ngoài của người Úc và ảnh hưởng đến cách nói tiếng Anh của người Úc hay ngược lại không? Đó là một câu hỏi hóc búa về con gà và quả trứng, nhưng có lẽ câu trả lời cuối cùng không liên quan. Tất nhiên các yếu tố khác ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn và âm thanh, và tôi không gợi ý rằng tất cả những người nói một dạng ngôn ngữ hoặc phương ngữ đều có đặc điểm cơ thể do cách phát âm của họ. Nhưng một con số đủ lớn thì có, và chỉ điều đó thôi cũng đáng để điều tra. Tuy nhiên, điều quan trọng là thiết lập phát âm như một trong những yếu tố quyết định hình thái học và hiểu sâu hơn về nguồn gốc và bản chất của âm thanh trong lời nói. Và tất nhiên, người ta tự hỏi nhóm của mình có 'diện mạo' nào!

Questions 1-3

Use the information in the text to match the people listed (1-3) with the observations (i-vii). Write the appropriate numbers (i-vii) beside questions 1-3 in your booklet. Note that there are more observations than people, so you will not use all of them. You can use each observation once only.

People

1. Koestler

2. Fishberg

3. Emerson

Observations

i. Americans use their jaws more to enunciate.

ii. Immigrants acquire physiognomical features common among the indigenous population.

iii. Facial expression and physical features are hereditary.

iv. Lifestyle affects physiognomy.

v. Americans have a broadened jaw.

vi. The appearance of his friends had changed since they moved to the United States.

vii. The change of countenance was unremarkable.

Questions 4-9
Do the statements below agree with the information in the reading passage? Beside questions 4-9, write:
YES if the statement agrees with the information in the passage;

NO if the statement contradicts the information in the passage;

NOT GIVEN if there is no information about the statement in the passage.

Example: Appearance is affected by pronunciation. (Answer: YES)

4. Further study into the science of voice production will cost considerable sums of money.

5. The psychological and socio-linguistic factors that make it difficult for adult learners of foreign languages to gain 'good' pronunciation are not as important as other factors.

6. Speech organs are muscles.

7. New phonemes are difficult to learn.

8. People often make fun of standard British RP.

9. Facial features contribute to the incomprehensibility of Midlands English.

Question 10-13
Choose one phrase (A-I) from the list of phrases to complete each key point below. Write the appropriate letters (A-I) beside questions 10-13.

The information in the completed sentences should be an accurate summary of the points made by the writer.

N.B. There are more phrases than key points, so you will not need to use them all. You may use each phrase once only.

Key Points

10. Voice coaches ...

11. The 'Scouse' accent ...

12. Whether the way we look affects the way we speak or the other way round ...

13. It is important to prove that pronunciation ...

List of Phrases

A. can be achieved by using a mental aid

B. is irrelevant

C. is worth investigating

D. use images to assist students with the desired pronunciation

E. is a chicken and egg conundrum

F. get the target

G. can affect appearance

H. is not as easy as a Belfast one

I. makes you smile

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR